Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 110 Sayfa Aralığı: 335 - 356 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi

Öz:
Bu çalışmada iş hukukunun yeni ve güncel konularından olan çağrı üzerine çalışma konusu incelenmiştir. Çağrı üzerine çalış- manın bir iş sözleşmesi olması sebebiyle Borçlar Hukuku ile köprüler kurularak konunun daha iyi anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır. Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinin unsurları hükümleri ve so- nuçları da ayrıca inceleme konusu yapılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

-

Öz:
In this study, a new labor law, and the call-to-date on the subject of the study subjects were examined. Call on the Law of the study due to an employment contract with the bridges was ensu- red by establishing a better understanding of the subject. Call on the elements of the employment contract terms and the results are also based on the work conducted under examination.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkaya, Yüksel: “Yeni İş Kanunu: Çalışma Hakkı Yaşam Hakkına Karşı”, Evrensel Kültür Dergisi, S. 138, Haziran 2003.
 • Aktay, Nizamettin-Arıcı, Kadir- Kaplan, Tuncay: İş Hukuku, Ankara 2006.
 • Akyiğit, Ercan: Yeni Mevzuata Göre Hazırlanmış İş Hukuku, Ankara 2006 (İş Huku- ku).
 • Akyiğit, Ercan: 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi, Ankara 2006 (Şerh).
 • Alpagut, Gülsevil: “Toplu İş Hukukunda Yararlılık İlkesi ve Esneklik Çerçevesinde Yeni Eğilimler”, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, C.II, İstanbul 2001.
 • Andaç, Faruk: “Yeni İş Kanununun Öngördüğü Yükümlülükler”, TİSK- İşveren Tem- muz 2003, http:// www.tisk.org.tr/ isveren_sayfa. asp? yazi _ id=760&id=45.
 • Ayan, Serkan: “Belirli Süreli İş Sözleşmesi”, AÜHFD, C.54, S. 4, 2005.
 • Aydemir, Murteza: “97/81/EC Sayılı Avrupa Birliği Yönergesi ve Alman Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak 4857 Sayılı İş Kanununda Kısmi Süreli Çalışma ve Bu Ça- lışmadan Kaynaklanan İşçilik Hakları”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, Ankara 2006.
 • Bacak, Bünyamin- Şahin, Levent: “İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Esnek Çalışma Bi- çimlerinin Değerlendirilmesi: Fırsatlar ve Tehditler”, http://www.iibf.kou.edu. tr/ ceko/ armaganlar/tokerdereli/18.pdf.
 • Başkan, Recai: “Çalışma Başarısı ve Esneklik Yaklaşımlarına Farklı Bir Yaklaşım”, Mercek Özel Sayı Temmuz 1999
 • Büyükuslu, Ali Rıza: “Çalışma Hayatında Yeni İş Kanunu”, TÜHİS, Mayıs-Ağustos 2003
 • Centel, Tankut: “Esneklik Uygulamaları ve Türk Çalışma Yaşamı”, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, C.II, İstanbul 2003, (Esneklik).
 • Centel, Tankut: “İş Güvencesi ve Dünya Uygulamaları Çerçevesinde Türk Çalışma Yaşamında Esneklik Gereksinimi”, İşveren XL, 6 (Mart 2002), (Gereksinim)
 • Centel, Tankut: Kısmi Çalışma, İstanbul 1992, (Kısmi Çalışma).
 • Çelik, Aziz: “Yeni İş Yasasının Anlamı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül-Ekim 2003, S.48.
 • Çelik, Nuri: “Kısmi Süreli Çalışmada İşçinin Kıdeminin Hesabı”, Yargıç Dr. Aydın Özkul’a Armağan, Kamu-İş, Ankara 2002, S.4, (Kıdem Hesabı).
 • Çelik, Nuri: İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2006, (İş Hukuku).
 • Demir, Fevzi: Sorularla Bireysel İş Hukuku, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, C.I, An- kara 2006.
 • Ekin, Nusret: “Esneklik Çağı”, Mercek Özel Sayı, Temmuz 1999.
 • Erdut, Tijen: “Esneklik ve İş Süresi”, Mercek Özel Sayı, Temmuz 1999
 • Eryiğit, Süleyman: Esnek Üretim, Esnek Organizasyon, Esnek Çalışma”, Kamu-İş, Y.2000, C.5, S.4.
 • Eyrenci, Öner: “4857 Sayılı İş Kanunu İle Getirilen Yeni Düzenlemeler Genel Bir De- ğerlendirme”, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2004, C.I, s. 28, (Yeni Düzen- leme).
 • Eyrenci, Öner: “4857 Sayılı Yeni İş Kanunu”, TİSK-İşveren Dergisi, Temmuz 2003, http:// www. tisk.org.tr/isveren_ sayfa.asp? yazi_id=75 8 &id=45, (Yeni İş Ka- nunu).
 • Eyrenci, Öner: “İşin Düzenlenmesinde Değişim ve Esneklik Gerekliliği”, TÜHİS, Ma- yıs- Ağustos 2001, (Esneklik).
 • Eyrenci, Öner: Uygulama ve İş Hukuku Açısından Kısmi Süreli Çalışmalar, İstanbul 1989, (Kısmi Süreli Çalışma).
 • Eyrenci, Öner- Taşkent, Savaş- Ulucan, Devrim: Bireysel İş Hukuku, İstanbul 2005.
 • Evren, Gülnur: Esnek Çalışma ve İstihdama Etkileri, Ankara 2007.
 • Gerşil, Gülşen: “4857 Sayılı İş Kanunu Uyarınca İş Kanunu”, Ege Giyim Sanayicileri Derneği 4857 Sayılı İş Kanunu Uyarınca İş Kanunu Semineri, Aralık 2005, http:// www.egsd.org.tr /index.php? sayfa=gecmis makale2&id=7.
 • Günay, Cevdet İlhan: “Çalışma Sürelerinde Esneklik”, Kamu-İş, C.7, S.3, (Esneklik).
 • Günay, Cevdet İlhan: İş Kanunu Şerhi, Ankara 2006, (Şerh).
 • Güven, Ercan- Aydın, Ufuk: İş Hukuku, Eskişehir 1999
 • Işıklı, Alparslan: “Esneklik”, http://www.yol-is.org.tr /genel/ bizden _ detay. php? kod= 239.
 • Işıklı, İbrahim: “İş Hukukunda Çağrı Üzerine Çalışma”, http://www. iskanunu.com/ icerik/acikacik/is-hukukunda-cagrı-uzerine-calisma.html
 • Kenar, Necdet: “Dünya Uygulamaları Çerçevesinde Türk Çalışma Hayatında Esneklik İhtiyacı ve Yapılması Gerekenler”, İşveren XL, 6 (Mart 2002)
 • Kılıçoğlu, Mustafa: 4857 Sayılı İş Kanunu Yorumu ve Yargıtay Uygulaması, İstanbul 2005, s. 77.
 • Kutal, Metin; “Kısmi Süreli Çalışmanın Hukuki Esasları ve Sorunları”, Hukuki Esasla- rı ve Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Kısmi Çalışma Paneli, Başbakanlık Aile Araştır- ma Kurumu Başkanlığı, Ankara 1991.
 • Mollamahmutoğlu, Hamdi: “4857 Sayılı Yeni İş Kanununun Getirdiği Önemli Bazı Yenilikler”, Kamu-İş, C.7, S.4, 2004, (Yenilik).
 • Mollamahmutoğlu, Hamdi: İş Hukuku, Ankara 2005, (İş Hukuku).
 • Seçkin, Nazlı: “Kısmi Çalışmanın Türk Çalışma Hayatına Uygunluğu Üzerine Bir Yak- laşım”, Prof. Dr. Aydın Aybay’a Armağan, İstanbul 2004.
 • Serter, Nur: “Kısmi Çalışma”, Hukuki Esasları ve Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Kısmi Çalışma Paneli, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Ankara 1991.
 • Sevimli, Ahmet: “İş Hukukunda Yazılı Şekil Şartı”, Çimento-İşveren, Mart 2003.
 • Süral, Nurhan: “ Esnekliğin Sosyal Güvenlik Boyutu”, TİSK-İşveren, Ocak-Şubat-Mart 2005, http://www.tisk.org.tr /isveren_sayfa. asp?yazi. id=1153&id=63.
 • Süzek, Sarper: Bireysel İş Hukuku, Ankara 2006.
 • Şafak, Can: “4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Kısmi (Part-Time) Çalışma”, http:// www.geocities.com/ceteris-paribus-tr/c.safak.pdf.
 • Şahlanan, Fevzi: 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu Değerlendirme Konferansı Notları, İstan- bul 2003.
 • Şen, Sabahattin: “Esnek Üretim ve Esnek Çalışma”, TÜHİS, Kasım 1999- Şubat-2000, (Esnek Üretim).
 • Şen, Sabahattin: “Esnek Üretim ve Esnek Çalışma”, TÜHİS, Mayıs 2000, (Esnek Çalış- ma).
 • TİSK-Güncel, “Yeni İş Kanunumuz Neler Getiriyor?”, Temmuz 2003, http://www. tisk.org.tr/hukuk/yazdir.asp?nedir=guncel&nasil=sayfa&id=2.
 • Tuncay, A.Can: “Hizmet Akdinin Türleri ve Sona Ermesi Açısından Arayışlar”, TÜ- HİS, Mayıs-Ağustos 2001, (Hizmet Akdinin Türleri).
 • Tuncay, A.Can: “İş Sözleşmesinin Türleri ve Yeni İstihdam Biçimleri”, Yeni İş Yasası Sempozyumu, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2003, (Yeni İstihdam Biçimleri).
 • Tunçomağ, Kenan- Centel, Tankut: İş Hukukunun Esasları, İstanbul 2005.
 • Ünal, Ayşe: “Avrupa’da Kısmi Çalışma ve Genel Özellikleri”, Kamu-İş, C.8, S. 2005/1.
 • Yavuz, Arif: Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkisi, Kamu-İş Yayını, Ankara 1995, (Esnek Çalışma).
 • Yavuz, Arif: “Çalışma Hayatında Esneklik ve Türkiye İçin Öneriler”, Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan, Ankara 2000, (Öneriler).
 • Zeytinoğlu, Emin: “İş Hukukunda Esneklik ve 4857 Sayılı İş Kanunu’na Çeşitli Yansı- maları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y.5, S.10, Güz 2006/2, (Esneklik).
 • Zeytinoğlu, Emin: “Kısmi Süreli Çalışma Şekilleri ve 4857 Sayılı Kanundaki Görü- nüm”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.62, S.1-2, 2004, (Kısmi Süreli Çalışma).
 • “Çağrı Üzerine Çalışma”, Para Dergisi, 01.08.2004, http://www. yaklasim.com/basin- damevzuat/kanunlar/013/01368030.htm.
 • “Çalışma Sürelerinde Esneklik”, http://www. insankaynaklari.net/ Dokuman. Asp ? s= 10&Desteno=1&v =110.
 • www.kazanci.com.tr
APA SERT SÜTÇÜ S (2014). Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi. , 335 - 356.
Chicago SERT SÜTÇÜ SELİN Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi. (2014): 335 - 356.
MLA SERT SÜTÇÜ SELİN Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi. , 2014, ss.335 - 356.
AMA SERT SÜTÇÜ S Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi. . 2014; 335 - 356.
Vancouver SERT SÜTÇÜ S Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi. . 2014; 335 - 356.
IEEE SERT SÜTÇÜ S "Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi." , ss.335 - 356, 2014.
ISNAD SERT SÜTÇÜ, SELİN. "Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi". (2014), 335-356.
APA SERT SÜTÇÜ S (2014). Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(110), 335 - 356.
Chicago SERT SÜTÇÜ SELİN Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.110 (2014): 335 - 356.
MLA SERT SÜTÇÜ SELİN Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.110, 2014, ss.335 - 356.
AMA SERT SÜTÇÜ S Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2014; 0(110): 335 - 356.
Vancouver SERT SÜTÇÜ S Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2014; 0(110): 335 - 356.
IEEE SERT SÜTÇÜ S "Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.335 - 356, 2014.
ISNAD SERT SÜTÇÜ, SELİN. "Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 110 (2014), 335-356.