Yıl: 2013 Cilt: 23 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 231 - 241 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire

Öz:
Amaç: Tek bir konu ya da düşünce ile sürekli meşguliyet duru- mu olarak tarif edilen ruminasyon kavramı, özellikle anksiyeteve duygudurum bozuklukları olmak üzere birçok psikiyatrik bozukluğun gelişimde rol alan önemli bir bilişsel süreç olarakdeğerlendirilmektedir. Psikiyatri pratiğinde ruminatif düşünce biçimini değerlendirmek üzere birçok ölçek geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, sadece belli psikopatolojik durumlara özgüortaya çıkan ruminasyonu değil, bütün psikiyatrik tablolarda ve klinik olmayan durumlardaki ruminatif düşünme biçimi- ni değerlendiren, rumiasyonu psikopatolojilerden bağımsız bir bilişsel süreç olarak ele alan, Ruminatif Düşünce BiçimiÖlçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. Yöntem: Çalışma araştırmaya katılmayı kabul eden 262 sağ- lıklı gönüllünün oluşturduğu bir örneklemde yapılmıştır.Araştırmaya dahil edilen tüm katılımcılara Ruminatif DüşünmeBiçimleri Ölçeği (RDBÖ), Beck depresyon envanteri (BDE), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Leahy Duygusal Şema Ölçeği (LDŞÖ),Penn State Endişe Ölçeği, Üstbiliş Ölçeği-30(ÜBÖ), Otomatik Düşünce Ölçeği uygulanmıştır. Güvenilirlik analizi için iç tutar- lılık göstergesi olarak Cronbach alfa değerleri, madde-toplam puan korelasyonları ve test-tekrar test güvenirliği hesaplan- mıştır. RDBÖ’nin yapı geçerliğini ve maddelerin faktör yapısını saptamak amacıyla uygulanan faktör analizinde temel bileşen- ler yöntemi ve varimax dönüştürmesi, faktör yapısını değer-lendirmek için Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis) ve Scree-plot test analizi uygulanmıştır.Bulgular: Tüm test için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı r=0.907 olarak saptandı. Bu sonuç RDBÖ’nün iç tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Temel bileşenler analizinde eigen value değeri 1’in üstünde 5 madde tespit edilmiş ve uygu-lanan Scree-Plot analizi ile ölçeğin orijinal formundaki tespitedildiği gibi, toplam varyansın %63.43’ünü açıklayan tek faktörkabul edilmiştir. Çalışmamızda ölçeğin toplam puan test-tekrartest korelasyon katsayısı r=0.84 (p<0.01) olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç ölçeğin test tekrar test güvenirliğinin yeterince güçlü olduğuna işaret etmektedir. RDBÖ’nün yakınsak geçerliğininaraştırılması için LDŞÖ-ruminasyon alt-ölçeği ve Üstbiliş-30ölçekleri ile arasındaki korelasyonlara bakılmış ve Pearson korelasyon tekniği ile incelenmesi sonucu anlamlı ilişkiler eldeedilmiştir. Ayırt edici geçerliliğin araştırılması için RDBÖ’nün puanları ile LDŞÖ- hislerin Kabullenilmesi ve Anlaşılırlık alt-ölçekleri puanları Pearson korelasyon tekniği ile incelenmiş ve negatif yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Sonuç: Bu çalışma sonu
Anahtar Kelime:

Konular: Farmakoloji ve Eczacılık

Ruminatif düşünme biçimi ölçeği’nin Türkçe geçer- lilik ve güvenilirliği

Öz:
Objectives: Defined as the constant occupation with one matter or thought, the concept of rumination is recognized as an important cognitive process, which plays a role in the evolution of many psychiatric disorders. In order to evaluate the form of ruminative thought, many measurement questionnaires have been developed in psychiatry practice. The Ruminative Thought Style Questionnaire estimates ruminative thinking, regardless of any psychopathology, as a single cognitive process. The purpose of this study is to examine the validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire, developed by Brinker and Dozois in English. Method: The study was done with a sample of 262 healthy volunteers, who agreed to participate in the research. Every participant was given the following questionnaires: the Ruminative Thought Style Questionnaire (RTS), the Beck Depression Inventory (BDI), the Beck Anxiety Inventory (BAI), the Leahy Emotional Schema Scale (LESS), the Penn State Worry Questionnaire (PSWQ), the short form of the Metacognitions Questionnaire (MCQ-30), and the Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ). For reliability analysis we used Cronbach&#8217;s alpha values as an indicator of internal consistency,item-total correlations and test-retest reliability. To determine the construct validity and factor structure of the RTS, we used principal components factor analysis and the varimax rotation method. To assess the factor structure of the RTS, principal components analysis and scree-plot analysis were applied to the test. Results: In the study of reliability with correlation analysis, it was observed that the internal consistency of the questionnaire was high (Cronbach alpha= 0.907). Principal components analysis identified 5 items over the eigenvalue of 1. After principal components analysis was applied, scree plot analysis revealed that the Turkish version of the RTS had one component, and this explained 63.43% of the total variance. In our study, the total point test-retest correlation factor of the scale was calculated as r=0.84 (p<0.01). This correlation value shows a strong relationship between the two measurements. In order to search for the convergent validity of the RTS, the correlation between the LESS-rumination sub-scale and the Metacognitions Questionnaire was examined and meaningful relations were found. For the divergent validity, there appeared to be meaningful negative relationship between the scores of the RTS and the LESS- Acceptance of Feelings and Comprehensibility sub-scales. Conclusions: This study shows that the Ruminative Thought Style Questionnaire can be used as a valid and reliable scale in a Turkish population.
Anahtar Kelime:

Konular: Farmakoloji ve Eczacılık
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Kaplan HI, Sadock BJ. Kaplan & Sadock’s. Synopsis of Psychiatry. Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry tenth edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2007, 282.
 • 2. Rachman SJ. Obsessional ruminations. Behaviour Research and Therapy 1971;9:225-38.
 • 3. Papageiorgio C, Wells A. Nature, functions and beliefs about depressive rumination: In Papageiorgio, C, Wells A (editors). Depressive Rumination nature, theory and treatment. West Sussex: John Wiley and sons Ltd., 2004, 4-17.
 • 4. Morrow J, Nolen-Hoeksema S, Effects of responses to depression on the remediation of depressive affect. Journal of Personality and Social Psychology 1990;58(3):519-27.
 • 5. Just N, Alloy, L.B. The response style theory of depression: Tests and an extension of the theory. Journal of Abnormal Psychology 1997;106(2):221-9.
 • 6. Spasojevic J. Alloy L.B. Rumination as a common mechanism relating depressive risk to depression. Emotion 2001;1(1):25- 37.
 • 7. Nolen-Hoeksema S, Morrow J, Fredrickson BL. Response styles and the duration of episodes of depressed mood. Journal of Abnormal Psychology 1993;102(1):20-8.
 • 8. Nolen-Hoeksema S, Parker L, Larson J. Ruminative coping with depressed mood following loss. Journal of Personality and Social Psychology 1994;67(1):92-104.
 • 9. Alloy LB, Abramson, LY, Safford SM, et al. Cognitive Vulnerability to Depression (CVD) Project: current findings and future directions: In Lauren B. Alloy, John H. Riskind (Eds.) Cognitive vulnerability to emotional disorders Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers 2006, 33-63.
 • 10. Lyubomirsky S, Nolen-Hoeksema S. Effects of self-focused rumination on negative thinking and interpersonal problem solving. Journal of Personality and Social Psychology 1995;69(1):176-90.
 • 11. Lyubomirsky S, Caldwell ND Nolen-Hoeksema S. Effects of ruminative and distracting responses to depressed mood on retrieval of autobiographical memories. Journal of Personality and Social Psychology 1998;75(1):166-77.
 • 12. Lyubomirsky S, Tucker KL, Caldwell ND, Berg K. Why ruminators are poor problem solvers: Clues from the phenomenology of dysphoric rumination. Journal of personality and Social Psychology 1999;77(5):1041-60.
 • 13. Ehlers A. Clark DM. A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour Research and Therapy 2000;38(4):319- 45.
 • 14. Michael T, Halligan SL, Clark DM, Ehlers A. Rumination in posttraumatic stress disorder. Depression and Anxiety 2007; 24(5):307-17.
 • 15. Perini SJ, Abbott MJ, Rapee RM. Perception of Performance as a Mediator in the Relationship Between Social Anxiety and Negative Post-Event Rumination. Cognitive Therapy and Research 2006:645-59.
 • 16. Mellings TMB, Alden LE. Cognitive processes in social anxiety: The effects of self-focus, rumination and anticipatory processing. Behaviour Research and Therapy 2000:38(3);243-57.
 • 17. Edwards SL, Rapee RM, Franklin J. Post-event rumination and recall bias for a social performance event in high and low socially anxious individuals. Cognitive Therapy and Research 2003:27;603-17.
 • 18. Kocovski NL, Rector NA. Post-Event Processing in Social Anxiety Disorder: Idiosyncratic Priming in the Course of CBT. Cognitive Therapy and Research 2008:32;23-36.
 • 19. Siegle GJ, Steinhauer SR, Carter CS, et al. Do the Seconds Turn into Hours? Relationships between Sustained Pupil Dilation in Response to Emotional Information and Self- reported Rumination Cognitive Therapy and Research 2003: 27(3);365-82.
 • 20. Tosun A, Irak M. Adaptation, validity, and reliability of the metacognition questionnaire-30 for the Turkish population, and its relationship to anxiety and obsessive-compulsive symptoms Turk Psikiyatri Derg 2008:19(1); 67-80. (Turkish)
 • 21. Neziroglu, G. An Investigation on the Relationship Between Rumination, Experiential Avoidance and Problem Solving Skills in Relation to Depressive Symptoms. (In Turkish) Unpublished Master Thesis. H.U. Institute of Social Sciences, Psychology Dept., Ankara 2010.
 • 22. Brinker JK, Dozois JA. Ruminative Thought Style and Depressed Mood. Journal of Clinical Psychology 2009: 65(1);1-19.
 • 23. Leahy RL. “A model of emotional schemas”, Cognitive and Behavioral Practice 2002;9(3):177-90.
 • 24. Yavuz KF Türkçapar MH, B Demirel B, Emrah Karadere E. Adaptation, validity and reliability of the Leahy Emotional Schema Scale Turkish version based on Turkish university students and workers. Evaluation of internet addiction in a group of high school students: a cross-sectional study Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2011;24(4):273-82. (Turkish)
 • 25. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry 1961;4:561-71.
 • 26. Hisli N. Beck Depression Inventory: the validity, reliability among university students.Turkish Journal of Psychology 1988;7(1):3-13.(Turkish)
 • 27. Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. J Consult Clin Psychol 1988;56(6):893-7.
 • 28. Ulusoy M, Şahin N, Erkmen H. Turkish version of the Beck Anxiety Inventory. J Cognitive Psychother 1998;12:163-72.
 • 29. Cartwright -Hatton S, Wells A. Beliefs about worry and intrusions: The Metacognitions Questionnaire and its correlates. Journal of Anxiety Disorders 1997:11(3);279-96.
 • 30. Wells A, Cartwright-Hatton S. A short form of the metacognitions questionnaire: properties of the MCQ 30. Behav Res Ther 2004;42(4):385-96.
 • 31. Meyer TJ, Miller ML, Metzger RL, Borkovec D. Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behav Res Ther 1990;28(6):487-95.
 • 32. Boysan M, Keskin S, Besiroglu L. Assessment of hierarchical factor structure, reliability and validity of Penn state worry questionnaire Turkish version. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2008;18(3):174-82. (Turkish)
 • 33. Hollan SD, Kendal PC. Cognitive self-statements in depression: Development of an Automatic Thoughts Questionnaire. Cognitive Therapy and Research 1980;4: 383-95.
 • 34. Sahin NH, Sahin N. Reliability and validity of the Automatic Thoughts Questionnaire. J Clin Psychology 1992;48(3):334- 40.
 • 35. Bartlett MS. “A note on the multiplying factors for various chi square approximations”, Journal of the Royal Statistical Society 1954; 16; 296-8.
 • 36. Tabachnick BG, Fidell LS. Using Multivariate Statistics, fourth edition, New York, Harper Collins press, 2001.
 • 37. Aydemir O. Measurement tools in psychiatry: properties, types, usage. Aydemir O,Koroglu R (Ed). Clinical measures in psychiatry. 4th edition, Ankara, HYB publishing, 2009,21-33. (Turkish)
 • 38. Martin LL, Tesser A. Some ruminative thoughts. In: R. S. Wyer (ed.), Advances in Social Cognition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 1996, Vol. 9, p. 1-47.
 • 39. Buyukozturk S. Handbook of Data Analysis for Social Sciences, Ankara: Pagem A publishing, 2005. (Turkish)
 • 40. Baykul, Y. Measurement in Psychology and Education; Classic Test Theory and Practise, Ankara ÖSYM Publishing, 2000. (Turkish)
 • 41. Baydur H, Eser E. Administration: psychometric analysis of quality of life measurement. Sağlıkta Birikim 2006;1(2): 99-123. (Turkish)
 • 42. Smith JM, Alloy LB. A roadmap to rumination: A review of the definition, assessment, and conceptualization of this multifaceted construct. Clinical Psychology Review 2009:29;116-28.
APA KARATEPE H, YAVUZ F, TÜRKCAN A (2013). Validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire. , 231 - 241.
Chicago KARATEPE HASAN TURAN,YAVUZ Fatih Kaasim,TÜRKCAN Ahmet Validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire. (2013): 231 - 241.
MLA KARATEPE HASAN TURAN,YAVUZ Fatih Kaasim,TÜRKCAN Ahmet Validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire. , 2013, ss.231 - 241.
AMA KARATEPE H,YAVUZ F,TÜRKCAN A Validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire. . 2013; 231 - 241.
Vancouver KARATEPE H,YAVUZ F,TÜRKCAN A Validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire. . 2013; 231 - 241.
IEEE KARATEPE H,YAVUZ F,TÜRKCAN A "Validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire." , ss.231 - 241, 2013.
ISNAD KARATEPE, HASAN TURAN vd. "Validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire". (2013), 231-241.
APA KARATEPE H, YAVUZ F, TÜRKCAN A (2013). Validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 23(3), 231 - 241.
Chicago KARATEPE HASAN TURAN,YAVUZ Fatih Kaasim,TÜRKCAN Ahmet Validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 23, no.3 (2013): 231 - 241.
MLA KARATEPE HASAN TURAN,YAVUZ Fatih Kaasim,TÜRKCAN Ahmet Validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, vol.23, no.3, 2013, ss.231 - 241.
AMA KARATEPE H,YAVUZ F,TÜRKCAN A Validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2013; 23(3): 231 - 241.
Vancouver KARATEPE H,YAVUZ F,TÜRKCAN A Validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2013; 23(3): 231 - 241.
IEEE KARATEPE H,YAVUZ F,TÜRKCAN A "Validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire." Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 23, ss.231 - 241, 2013.
ISNAD KARATEPE, HASAN TURAN vd. "Validity and reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire". Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 23/3 (2013), 231-241.