Yıl: 2013 Cilt: 0 Sayı: 14 Sayfa Aralığı: 353 - 396 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir suçun ispatı amacıyla iletişimin kayda alınmasının hukuki niteliği

Öz:
Haberleşmenin gizliği hakkı ve haberleşme hürriyeti, özel hayat temelinde ele alınması gereken, bireyin özel hayatı ile doğrudan bağlantılı olan temel bir haktır. Bu hak, uluslararası metinlere konu olduğu gibi, mevzuatımızda da Anayasa ve diğer yasal düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Öyle ki, haberleşmenin gizliliğine yönelik ihlaller, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda da cezai yaptırıma bağlanmıştır. Bununla birlikte, adli ve istihbari olarak iletişimin kayda alınmasında olduğu gibi, haberleşmenin gizliliğine ve haberleşme hürriyetine, kanunun açıkça öngördüğü durumlarda müdahale edilmesi mümkündür. Bu haller dışında, haberleşmenin gizliliği, bireyler tarafından, bazen herhangi bir suç işleme niyeti olmaksızın, bizatihi üçüncü kişilerin işlediği haksız eylemlerin ispatına yönelik olarak da ihlal edilebilir. Bu tür fiillere özellikle, beyan yoluyla işlenen hakaret, tehdit gibi suçların ispatı amacıyla müracaat edilmektedir. Kanunun açıkça izin verdiği durumlar arasında yer almayan bu tip ihlallerin hangi ceza hukuku müessesesi bağlamında ele alınması gerektiği ve suç teşkil edip etmeyeceği tartışmalıdır. Çalışmada, bu konu üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

The legal status of recording communication in order to prove a crime

Öz:
Privacy and freedom of communication is one of the fundamental rights that should be consider as a right directly related to person’s private life. This right is guaranteed with regulations and Constitution as well as it is with the international regulations. Violation of confidentiality of communication is imposed to penal sanction by the Turkish Criminal Code with the number of 5237. However it is possible to be stepped in privacy and freedom of communicatiın in some circumstances which the Code provides, such as taping communication judicial and informative. Apart from this, privacy of communication can be violated by people without any criminal intent in itself as evidance of third person’s tort. This kind of acts are applied in order to prove crimes especially such as slander and threaten. It is controversial that these violationsthat are not provided by the Code, are supposed to ve considered as part of which criminal law organisation and whether they constitute crime. In this study, this subject will be handled.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Artuk, Mehmet Emin-Gökcen, Ahmet- Yenidünya, Ahmet Caner: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2013.
 • Centel, Nur-Zafer, Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Bası, İstanbul, 2012.
 • Çolaker, Mustafa: “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Sekizinci Maddesi ve Türkiye Uygulaması”, Adalet Dergisi, 36. Sayı, Ocak, 2010.
 • Dinç, Güney: “Uluslararası Belgeler Bağlamında Özel Yaşamın Korunması”, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, “Türkiye Barolar Birliği Özel Yaşamın Gizliliği Paneli, Ankara, 2008.
 • Doğan, Yusuf Hakkı: “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar”, www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/146.doc,, (erişim tarihi: 30.08.2013).
 • Erdağ, Ali İhsan: İletişimin Denetlenmesi Kapsamında İki Önemli Sorun Olarak: Mağdurun İletişiminin Tespiti ve İletişimin Mağdur Tarafından Kaydedilmesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2011/92
 • Erdem, Mustafa Ruhan: “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi”, (www.ceza- bb.adalet.gov.tr, erişim tarihi 08.09.2013)
 • Hakkı, Yusuf Doğan: “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar”, s. 6(http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale1-2.htm (Erişim Tarihi: 09.09.2013)
 • Kılıçoğlu, Evren: Medeni Yargılamada Hukuka Aykırı Yoldan Elde Edilmiş Delillerin Kullanılması, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) İstanbul, 2011.
 • Kilkelly, Ursula: Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, İnsan Hakları El Kitapları No:1.
 • Koca, Mahmut: “Tutuklamada Orantılılık İlkesi Çerçevesinde 2002 CMUK Tasarısının “Adli Kontrol” Tedbirinin Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:5, Sayı:2. Yıl:2003.
 • Koca, Mahmut-Üzülmez, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, Ankara, 2012
 • Meran, Necati: Açıklamalı-İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu, 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007.
 • Özbek, Veli Özer-Kanbur, M. Nihat- Doğan, Koray-Bacaksız, Pınar-Tepe, İlker: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2011.
 • Özdoğan, Ali: “Temel Haklardan Özel Hayat (Mahremiyet) Hakkı ve Teknik Dinleme”, Polis Dergisi, Yıl:8, S:33.
 • Özgenç, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2012.
 • Özkorul, İsmet, “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar”, “www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/174.doc”, (erişim tarihi: 05.09.2013)
 • Öztürk, Bahri-Tezcan, Durmuş-Erdem Mustafa Ruhan-Sırma, Özge- Saygılar Kırıt, Yasemin F.-Alan Akcan, Esra-Erdem, Efser: Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, 2012.
 • Öztürk, Bahri-Erdem, Mustafa Ruhan: Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 13. Baskı, Ankara, 2013.
 • Savaşçı, Bilgehan: “Haberleşme Özgürlüğünün Kovuşturma Evresinde Sınırlandırılması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.96, Y.2011.
 • Soygüt Aslan, Mualla Buket: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Miailhe/Fransa Kararı”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009, Yıl:8, S.16.
 • Şen, Ersan: Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, İstanbul, 2006.
 • Tezcan, Durmuş-Erdem, Mustafa Ruhan-Sancakdar, Oğuz-Önok, Rifat Murat: İnsan Hakları El Kitabı, 4. Baskı, Ankara, 2011.
 • Tezcan, Durmuş-Erdem, Mustafa Ruhan-Önok, R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara, 2012.
 • Ünver, Yener-Hakeri, Hakan: Ceza Muhakemesi Hukuku, 1. Cilt, Ankara, 2013
 • Zafer, Hamide: Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Ceza Hukukuyla Korunması (TCK m.132-134), İstanbul, 2010.
APA YAŞAR Y (2013). Bir suçun ispatı amacıyla iletişimin kayda alınmasının hukuki niteliği. , 353 - 396.
Chicago YAŞAR Yusuf Bir suçun ispatı amacıyla iletişimin kayda alınmasının hukuki niteliği. (2013): 353 - 396.
MLA YAŞAR Yusuf Bir suçun ispatı amacıyla iletişimin kayda alınmasının hukuki niteliği. , 2013, ss.353 - 396.
AMA YAŞAR Y Bir suçun ispatı amacıyla iletişimin kayda alınmasının hukuki niteliği. . 2013; 353 - 396.
Vancouver YAŞAR Y Bir suçun ispatı amacıyla iletişimin kayda alınmasının hukuki niteliği. . 2013; 353 - 396.
IEEE YAŞAR Y "Bir suçun ispatı amacıyla iletişimin kayda alınmasının hukuki niteliği." , ss.353 - 396, 2013.
ISNAD YAŞAR, Yusuf. "Bir suçun ispatı amacıyla iletişimin kayda alınmasının hukuki niteliği". (2013), 353-396.
APA YAŞAR Y (2013). Bir suçun ispatı amacıyla iletişimin kayda alınmasının hukuki niteliği. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0(14), 353 - 396.
Chicago YAŞAR Yusuf Bir suçun ispatı amacıyla iletişimin kayda alınmasının hukuki niteliği. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 0, no.14 (2013): 353 - 396.
MLA YAŞAR Yusuf Bir suçun ispatı amacıyla iletişimin kayda alınmasının hukuki niteliği. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.0, no.14, 2013, ss.353 - 396.
AMA YAŞAR Y Bir suçun ispatı amacıyla iletişimin kayda alınmasının hukuki niteliği. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2013; 0(14): 353 - 396.
Vancouver YAŞAR Y Bir suçun ispatı amacıyla iletişimin kayda alınmasının hukuki niteliği. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2013; 0(14): 353 - 396.
IEEE YAŞAR Y "Bir suçun ispatı amacıyla iletişimin kayda alınmasının hukuki niteliği." Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0, ss.353 - 396, 2013.
ISNAD YAŞAR, Yusuf. "Bir suçun ispatı amacıyla iletişimin kayda alınmasının hukuki niteliği". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 14 (2013), 353-396.