Yıl: 2013 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 106 - 112 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları

Öz:
Amaç: Beslenme yetersizliği yaşlı kişilerde sıktır. Evde bakım hiz- meti alan yaşlılarda ise genel yaşlı popülasyondan daha sık beslen- me yetersizliği gözlenmektedir. Bu çalışmada evde sağlık hizmeti alan yaşlı hastaların beslenme durumlarının değerlendirilmesi ve sosyodemografik değişkenler ve laboratuar parametreleri ile ilişki- sinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu kesitsel çalışma Ağustos 2011 ve Eylül 2012 tarihleri arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Bakım Birimine başvuran ve 65 yaş üstünde terminal hastalığı olmayan hastalar ara- sında yürütülmüştür. Sosyodemografik özellikler ve laboratuar so- nuçları standardize edilmiş olan evde sağlık birimi hasta dosyaların- dan alınmıştır. Beslenme açısından değerlendirme için Mini Nütris- yonel Değerlendirme testi hemşire veya doktor tarafından uygulan- mıştır. Test skorları 23.5-30 arası normal, 17-23 arası malnütrisyon riski ve 17nin altı malnütrisyon olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya toplam 89 kişi dahil edilmiştir. Oniki kişinin (%13.5) beslenme durumu normaldir ve 34 kişide (%38.2) malnüt- risyon riski ve 43 kişide (%48.3) malnütrisyon bulunmaktadır. Yatağa bağımlı, bası ülseri olan, hipertansiyonu veya koroner kalp yetmezliği olanlarda malnütrisyon ve malnütrisyon riskinin diğerlerinden daha fazla (p<0.05) olduğu saptanmıştır. Bakımını kendisi sağlayanlarda da malnütrisyon ve malnütrisyon riski daha fazladır (p<0.05). Malnütris- yonu olanlarda total protein ve albumin önemli şekilde daha düşük, sedimentasyon ve CRP ise önemli şekilde daha yüksektir (p<0.05). Sonuç: Evde sağlık hizmeti alanlarda malnütrisyon riski ve malnüt- risyon sıktır. Bu hastaların beslenme açısından değerlendirilmeleri ve uygun girişimlerle beslenme durumlarının düzeltilmesi genel sağlık durumlarını ve yaşam kalitelerini ve hastalıklarına bağlı komplikasyonları olumlu yönde etkileyecektir
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Temel Sağlık Hizmetleri

Nutritional status of elderlies admitted to home health care service

Öz:
Objective: Undernutrition is common among the elderly. It is even more common in the older people taking home care compared to general population. In this study, it is aimed to examine nutritional status of elderly patients taking home-health care service and its rela- tion with sociodemographic variables and laboratory parameters. Methods: This cross-sectional study was carried out between August 2011 and September 2012 in home health care unit of Taksim Research and Training Hospital in Istanbul also providing home health care service to an elderly institute. For sociodemo- graphic features health status and laboratoy parameters, the nation- ally standardized patient files have been used. Mini Nutritional Assesment test has been used for nutritional assessment and applied by the nurse or the doctor. Scores classified as normal nutri- onal state as risk for malnutrition between 17-23, and below 17 as malnutrition. Results: A total of 89 elderly patients included in the study. Twelve (13.5%) were in normal nutritional status, 38.2% were at risk for malnutrition and 48.3% were malnourished. The presence of a wound/pressure ulcer, being bed-ridden, suffering from hyperten- sion or cardiac insufficiency were significantly associated with mal- nutrition (p<0.05). Self-caring people were also at higher risk for malnutrition or were more malnourished (p<0.05). Total protein, albumin were significantly lower and CRP were significantly higher among the participants who were malnourished (p<0.05). Conclusions: Malnutrition and risk of malnutrition are common among elderly patients taking home health care service. To assess the nutritional status of patients taking health care service at home and to intervene as it is needed will positively effect general health status, quality of life and complications of chronic diseases of these patients.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Temel Sağlık Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Neno R, Neno M. Promoting a healthy diet for older people in the commu- nity. Nurs Stand 2006;20:59–65.
 • Brownie S. Why are elderly individuals at risk of nutritional deficiency? Int J Nurs Pract 2006;12:110–8.
 • Johson LE, Sullivan DE. Nutrition and failure to thrive. In: Landefeld CS, Palmer RM, Johnson MA, Johnston CB, Lyons WL, editors. Currrent geri- atric treatment and diagnosis. International ed. New York: Mc Graw Hill Companies; 2004. p. 391-406.
 • Johansson Y, Bachrach-Lindström M, Carstensen J, Ek A-C. Malnutrition in a home-living older population: prevalence, incidence and risk factors. A prospective study. J Clin Nurs 2009;18:1354-64.
 • Chen SH, Acton G, Shao JH. Relationships among nutritional self-efficacy, health locus of control and nutritional status in older Taiwanese adults. J Clin Nurs 2010;19:2117-27.
 • Han Y, Li S, Zheng Y. Predictors of nutritional status among community- dwelling older adults in Wuhan, China. Public Health Nutr 2009;12:1189- 96.
 • Yap KB, Niti M, Ng TP. Nutrition screening among home-dwelling older adults in Singapore. Singapore Med J 2007;48:911-6.
 • Kwon J, Suzuki T, Kumagai S, Shinkai S, Yukawa H. Risk factors for dietary variety decline among Japanese elderly in a rural community: a 8-year fol- low-up study from TMIG-LISA. Eur J Clin Nutr 2006;60:305-11.
 • Söderhamn U, Christensson L, Idvall E, Johansson A-K, Bachrach- Lindström M. Factors associated with nutritional risk in 75-year-old com- munity living people. Int J Older People Nurs 2012;7:3-10.
 • Tomstad TS, Söderhamn U, Espnes GA, Söderhamn O. Living alone, receiving help, helplessness and inactivity are strongly related to risk of undernutrition among older home-dwelling people. Int J Gen Med 2012;5: 231-40.
 • Johansson L, Sidenvall B, Malmberg B, Christensson L. Who will become malnourished? A prospective study of factors associated with malnutrition in older persons living at home. J Nutr Health Aging 2009;13:855-61.
 • Pablo MA, Tzaga MA, Alday LA. Assessment of nutritional status on hospi- tal admissions, nutritional scores. Eur J Clin Nutr 2003;57:824-31.
 • Alves de Rezende CH, Marquez Cuhna T, Alvarena Junior V, Pehna-Silva N. Dependence of Mini-Nutritional Assessment scores with age and some hematological variables in elderly institutionalized patients. Gerontology 2005;51:316-21.
 • Verbrugghe M, Beeckman D, Van Hecke A, et al. Malnutrition and associ- ated factors in nursing home residents: a cross-sectional, multi-centre study. Clin Nutr 2013;32:438-43.
 • Nutrition Screening Initiative. Nutrition statement of principle. Chicago: American Dietetic Institution and the American Academy of Family Physicians; 2002. http://www.eatright.org/ada/files/nutrition(1).pdf.
 • Mucci E, Jackson SHD. Nutritional Supplementation in Community- Dwelling Elderly People. Ann Nutr Metab 2008;52(Suppl 1):33-7.
 • Arnaud-Battandier F, Malvy D, Jeandel C, et al. Use of oral supplements in malnourished elderly patients living in the community: a pharmaco-eco- nomic study. Clin Nutr 2004;23:1096-103.
 • Kondrup J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M. ESPEN guidelines for Nutrition Screening 2002. Clin Nutr 2003;22:415-21.
 • Guigoz Y, Vellas B, Garry PJ. The Mini Nutritional Assessment (MNA): a practical assessment tool for grading the nutritional state of elderly patients. Facts and Research in Gerontology 1994;4(Suppl 2):15-59.
 • Vellas B, Guigoz Y, Garry PJ, et al. The mini nutritional assessment (MNA) and its use in grading the nutritional state of elderly patients. Nutrition 1999; 15:116-22.
 • Guigoz Y. The Mini Nutritional Assessment (MNA) review of the litera- ture-what does it tell us? J Nutr Health Aging 2006;10:466-85. DiMaria-Ghalili RA, Guenter PA. The mini nutritional assessment. Am J Nurs 2008;108:50-9.
 • Söderhamn U, Dale B, Sundsli K, Söderhamn O. Nutritional screening of older home-dwelling Norwegians: a comparison between two instruments. Clin Interv Aging 2012;7:383-91.
 • Saka B, Özkuluk H. iç hastalıkları polikliniğine başvuran yaşlı hastalarda nütrisyonel durumun değerlendirilmesi ve malnütrisyonun diğer geriatrik sendromlarla ilişkisi. Gülhane Tıp Dergisi 2008;50:151-7.
 • Saka B, Kaya O, Ozturk GB, Erten N, Karan MA. Malnutrition in the eld- erly and its relationship with other geriatric syndromes. Clin Nutr 2010;
APA AKAN H, AYRALER A, Hayran O (2013). Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları. , 106 - 112.
Chicago AKAN HÜLYA,AYRALER ARZU,Hayran Osman Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları. (2013): 106 - 112.
MLA AKAN HÜLYA,AYRALER ARZU,Hayran Osman Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları. , 2013, ss.106 - 112.
AMA AKAN H,AYRALER A,Hayran O Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları. . 2013; 106 - 112.
Vancouver AKAN H,AYRALER A,Hayran O Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları. . 2013; 106 - 112.
IEEE AKAN H,AYRALER A,Hayran O "Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları." , ss.106 - 112, 2013.
ISNAD AKAN, HÜLYA vd. "Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları". (2013), 106-112.
APA AKAN H, AYRALER A, Hayran O (2013). Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 17(3), 106 - 112.
Chicago AKAN HÜLYA,AYRALER ARZU,Hayran Osman Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 17, no.3 (2013): 106 - 112.
MLA AKAN HÜLYA,AYRALER ARZU,Hayran Osman Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, vol.17, no.3, 2013, ss.106 - 112.
AMA AKAN H,AYRALER A,Hayran O Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2013; 17(3): 106 - 112.
Vancouver AKAN H,AYRALER A,Hayran O Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2013; 17(3): 106 - 112.
IEEE AKAN H,AYRALER A,Hayran O "Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları." Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 17, ss.106 - 112, 2013.
ISNAD AKAN, HÜLYA vd. "Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları". Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 17/3 (2013), 106-112.