Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 154 - 183 Metin Dili: Türkçe

Türkiye'de yabancıların çalışma şartları

Öz:
Yabancıların yahut göçmenlerin çalışma şartları, kabul eden ülkenin menfaatlerine göre ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Bazı ülkeler yabancı iş gücünü daha sıcak karşılarken, öbürleri karşılamamaktadır. Genellikle, yabancıların çalışma hayatına katılımı vatandaşlardan daha düşük olmakta ve belirli, sınırlı sektörlerde yoğunlaşmaktadır. Bu makale temel olarak Türkiyede yabancıların çalışma şartlarını açıklamayı hedeflemektedir. Türkiyede çalışmak isteyen bir yabancının, her şeyden önce bir çalışma izni alması gerekmektedir.
Anahtar Kelime:

Foreigners, working conditions in Turkey

Öz:
Foreigners or immigrants working conditions vary from country to country according to the host country s benefits. While some countries welcome foreign work force more warmly; well, others don t. In general, the participation rates of foreigners are lower than those of nationals and foreign labour force is often concentrated in the limited sectors. This article chiefl y aims at explaining foreigners working conditions in Turkey. A foreigner, primarily has to obtain a working permission before starting to work in Turkey.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alp, M. (2004). Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun. AÜHFD. Cilt: 53, Sayı:2,ss.33-59.
 • Asar, A. (2006). Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları. 3. Bası. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Aybay, R. (2007). Yabancılar Hukuku. 2. Baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 89.
 • Berki, O.F. (1966). Devletler Hususî Hukuku, Tâbiiyet ve Yabancılar Hukuku. Cilt:I. 6. Baskı. Ankara: Güzel Sanatlar Matbaası.
 • Civan, O.E., Gökalp, A. (2011). Göçmen İşçi Kavramı ve Göçmen İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği. Çalışma ve Toplum. Cilt:I. ss.233- 264, s.240. (htpp:// www.calismatoplum.org sitesinden 7.7.2014 tarihinde alınmıştır.)
 • Çelikel, A., Gelgel, G. (Ö.). (2014). Yabancılar Hukuku. 20. Bası. İstanbul: Beta Yayıncılık. Çiçekli, B. (2004). Yabancıların Çalışma İzinleri. İlk Baskı. Ankara: Yorum Matbaacılık (TİSK Yayını No: 240)
 • Çiçekli, B. (15-16 Mayıs 2009). Mülteci, Sığınmacı ve Göçmenler: Sınıflandırma ve Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar. (Tebliğ) Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Uluslararası Sempozyum Bildirileri. Eskişe- hir: Türkiye Barolar Birliği Yayınları:175. ss. 327-362.
 • Çiçekli, B. (2013). Yabancılar Hukuku. 4. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Ekşi, N. (2012). Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular. 4.Baskı. İstanbul: Beta Yayını.
 • Güven, P., Çalışkan, Y. (2004). Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Getirilen Yeni Değişiklikler. Prof. Dr. Aydın Aybay’a Armağan. İstanbul: Vedat Kitapçılık, ss. 197-233.
 • Kıral, H. (2006). Yabancıların Türkiye’de Çalışma Esasları. İlk Baskı. Ankara: Yorum Matbaacılık (TİSK Yayını No: 270).
 • Özcüre, G. (2001). Avrupa Birliği Uyum Sürecine Son Gelişmeler Işığında AB’de Türk İşgücünün Serbest Dolaşımı; AT-Türkiye Ortaklık Mevzuatı ile İşgücüne Sağlanan Serbest Dolaşım Hakları. www.journals.istanbul.edu.tr, ss.187-223.
 • Özdemir. Türkiye’de Yabancıların Çalışma İzinleri ve İlgili Mevzuat. s.130; ASAR. Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları.
 • TC. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı.1964-2000 Türkiye Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararları (DPT yayın no:2596).
 • Tekinalp, G. (1999). Yabancı Gerçek Kişilerin Antlaşmalar Açısından Türkiye’de Çalışma Şartları. Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan. İstanbul. ss. 353-366.
 • Tekinalp, G. (2002) Türk Yabancılar Hukuku. Yenilenmiş 7. Bası. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Tiryakioğlu, B. (1997). Türk Hukukunda Yabancıların Oturma ve Çalışma Hakkı. AÜ- HFD. Cilt: 46, Sayı:1-4. ss. 67-84.
 • Turhan, T., Tanrıbilir, F.B. (2012). Vatandaşlık Hukuku. 3.Baskı. Ankara: Yetkin Yayınları.
APA TÖRE N (2014). Türkiye'de yabancıların çalışma şartları. TİSK Akademi, 9(18), 154 - 183.
Chicago TÖRE Nazlı Türkiye'de yabancıların çalışma şartları. TİSK Akademi 9, no.18 (2014): 154 - 183.
MLA TÖRE Nazlı Türkiye'de yabancıların çalışma şartları. TİSK Akademi, vol.9, no.18, 2014, ss.154 - 183.
AMA TÖRE N Türkiye'de yabancıların çalışma şartları. TİSK Akademi. 2014; 9(18): 154 - 183.
Vancouver TÖRE N Türkiye'de yabancıların çalışma şartları. TİSK Akademi. 2014; 9(18): 154 - 183.
IEEE TÖRE N "Türkiye'de yabancıların çalışma şartları." TİSK Akademi, 9, ss.154 - 183, 2014.
ISNAD TÖRE, Nazlı. "Türkiye'de yabancıların çalışma şartları". TİSK Akademi 9/18 (2014), 154-183.