Yıl: 2011 Cilt: 25 Sayı: 3-4 Sayfa Aralığı: 45 - 64 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Altın fiyatlarının imkb 100 endeksi'ne etkisi ve bu etkinin ölçümlenmesi

Öz:
Soy metallerin 1B grubunda yer alan altın, değerli madenler içinde toplumun her kesimi tarafından en çok tanınanı ve bilineni olma özelliğine sahiptir. Çalışmada tek boyutlu analizlere nazaran birçok avantajı söz konusu olan panel veri analizi kullanılarak altın fiyatlarının İMKB 100 Endeksi üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı, eğer bir etki söz konusuysa bu etkinin hangi yönde ve büyüklükte olduğunun tespit edilmesi amaçlanmış ve bunun için sabit etki modelleri ile tesadüfî etki modelleri üzerinde durulmuştur. Zaman serisi olarak Ağustos 1995-Mart 2011 dönemi, yatay kesit olarak ise 9 farklı bağımsız değişkenin verileri analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda altın fiyatlarının İMKB 100 Endeksi üzerinde doğrudan bir etkisinin olmadığı, ancak İMKB 100 Endeksindeki değişimleri açıklayan parametreler arasında yer alan bir faktör olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda dikkati çeken diğer bir nokta da dış ticaret dengesi dışındaki diğer tüm değişkenlerin İMKB 100 Endeksine etki sıralamasında döviz kurundan daha önde olmasıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

-

Öz:
Gold, is placed at the 1B group of rare metals and has the feature of being the most known and recognized metal in every segments of the society. In this study the panel data anaysis which has several advantages compared to one dimension analysis is used and the existence of effects of gold prices on the ISE 100 Index is investigated, and moreover if there is an effect, the direction and magnitude of this effect is aimed to be determined. For this aim the fixed effect models and random effect models are emphasized. As the time series August 1995-March 2011 period and as the horizontal cross section 9 different independent variables data are analyzed. As a result of these analysis it appears that the gold prices have not a direct effect on the ISE 100 Index, but a factor among the parameters explaining the differences in the the ISE 100 Index. Another point which takes attention at the result of this study is except the foreign trade balance, the all other variables precede the exchange rate in the ranking of effects to the ISE 100 Index.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akgün, A. (2006), Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin İMKB-100 Endeksine Etkisi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi, ss.86-87.
 • Branson, W. H. (1995), Makro İktisat Teorisi ve Politikası (Çev: İbrahim Kanyılmaz), İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, s. 13.
 • Çağlayan, E., Güriş, S. (2005), Ekonometri Temel Kavramlar, İkinci Baskı, İstanbul: Der Yayınları, s. 12.
 • Duyar, M. (2010), “Altın Arzını Etkileyen Faktörlerin Oluşan Fiyatlar Üzerindeki Etkisi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), Güz, ss.214-216.
 • Karluk, R. (2002), Türkiye Ekonomisi, Yedinci Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, s. 36.
 • Menase, M. (2009), Altın Piyasası ve Türkiye’de Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, ss. 61-156.
 • Palamut, E. M. (1999), “Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Vergileme”, Yeni Türkiye Türk Ekonomisi Özel Sayısı - II, Türkiye Medya Hizmetleri, ss. 838-846.
 • Şahin, H. (1997), İktisat İlkelerine Bakış, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları, s.159.
 • Unay, C. (1996), Ekonomik Konjonktür, Beşinci Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi, s.27.
 • www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F 5E6C1B43FF6CB60B44B4D43F98 - Konsolide_19242013.xls – 12.04.2011
 • www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/IstatistikDb/eko01.xls - 12.04.2011
 • www.gumruk.gov.tr/tr-TR/istatistikler/Sayfalar/default.aspx - 3307501104954364842.xls - 12.04.2011
 • www.imkb.gov.tr/Data/StocksData.aspx - 12.04.2011
 • www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm - 12.04.2011
 • www.tcmb.gov.tr/yeni/bgm/yfa/TRLtum.html - 12.04.2011
 • www.tcmb.gov.tr/yeni/kurlar/kurlar.html - 12.04.2011
APA BALI S, CİNEL M (2011). Altın fiyatlarının imkb 100 endeksi'ne etkisi ve bu etkinin ölçümlenmesi. , 45 - 64.
Chicago BALI SELÇUK,CİNEL Mehmet Ozan Altın fiyatlarının imkb 100 endeksi'ne etkisi ve bu etkinin ölçümlenmesi. (2011): 45 - 64.
MLA BALI SELÇUK,CİNEL Mehmet Ozan Altın fiyatlarının imkb 100 endeksi'ne etkisi ve bu etkinin ölçümlenmesi. , 2011, ss.45 - 64.
AMA BALI S,CİNEL M Altın fiyatlarının imkb 100 endeksi'ne etkisi ve bu etkinin ölçümlenmesi. . 2011; 45 - 64.
Vancouver BALI S,CİNEL M Altın fiyatlarının imkb 100 endeksi'ne etkisi ve bu etkinin ölçümlenmesi. . 2011; 45 - 64.
IEEE BALI S,CİNEL M "Altın fiyatlarının imkb 100 endeksi'ne etkisi ve bu etkinin ölçümlenmesi." , ss.45 - 64, 2011.
ISNAD BALI, SELÇUK - CİNEL, Mehmet Ozan. "Altın fiyatlarının imkb 100 endeksi'ne etkisi ve bu etkinin ölçümlenmesi". (2011), 45-64.
APA BALI S, CİNEL M (2011). Altın fiyatlarının imkb 100 endeksi'ne etkisi ve bu etkinin ölçümlenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(3-4), 45 - 64.
Chicago BALI SELÇUK,CİNEL Mehmet Ozan Altın fiyatlarının imkb 100 endeksi'ne etkisi ve bu etkinin ölçümlenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25, no.3-4 (2011): 45 - 64.
MLA BALI SELÇUK,CİNEL Mehmet Ozan Altın fiyatlarının imkb 100 endeksi'ne etkisi ve bu etkinin ölçümlenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, no.3-4, 2011, ss.45 - 64.
AMA BALI S,CİNEL M Altın fiyatlarının imkb 100 endeksi'ne etkisi ve bu etkinin ölçümlenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2011; 25(3-4): 45 - 64.
Vancouver BALI S,CİNEL M Altın fiyatlarının imkb 100 endeksi'ne etkisi ve bu etkinin ölçümlenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2011; 25(3-4): 45 - 64.
IEEE BALI S,CİNEL M "Altın fiyatlarının imkb 100 endeksi'ne etkisi ve bu etkinin ölçümlenmesi." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25, ss.45 - 64, 2011.
ISNAD BALI, SELÇUK - CİNEL, Mehmet Ozan. "Altın fiyatlarının imkb 100 endeksi'ne etkisi ve bu etkinin ölçümlenmesi". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25/3-4 (2011), 45-64.