Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi

Yıl: 2013 Cilt: 8 Sayı: 31 Sayfa Aralığı: 5253 - 5273 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi

Öz:
Turizm sektörünün önemli unsurunu oluşturan konaklama işletmelerinin sunmuş olduğu başlıcaürün hizmettir. Konaklama işletmelerinin kaliteli hizmet sunabilmesi ise ancak istihdam edilen insankaynaklarının becerisi ile mümkündür. Bu nedenle insanın insana hizmet ettiği bu sektörde iş görenlerin hizmet vermeye yatkın bireyler olması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisiniaraştırmaktır. Araştırmanın evrenini Erzurum ilinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma için geliştirilen hipotezler, 11 konaklama işletmesi çalışanından edinilen anket verilerine uygulanan analizlerle test edilmiştir. Anketin geçerliliğini tespit edebilmek içinhizmet verme yatkınlığı ölçeğine faktör analizi yapılmış ve tek faktör altında toplanmıştır. Araştırmanıntemel sorunsalını oluşturan kişilik özellikleri ile hizmet verme yatkınlığı arasında duygusal denge dışındakalan tüm boyutlarla pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkiye ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

The effect of characteristics of employees who work in hospitality on service orientation

Öz:
The leading product that hospitality constituting an important element of tourism sector offers is service. Offering a qualified service by hospitality is possible merely via agility of humanresources employed. For that reason, in this sector where human serves to human, transactors mustbe individuals who tend to serve. And the aim of this study is to seek the effect of characterictics of employees who work in hospitality on service orientation. Workers of hospitality operating in Erzurum comprise the system of the research. Hypoteses developed fort he study were tested bymeans of analyses applied to survey data that were obtained from workers of 11 hospitality. In order to determine the survey validity, a factor analyse was applied to randering of services tendendy scale and collected under a factor. By all means except for emotional balance, a positive and remarkable relationship between the characteristics comprising the main problematic of the research and service orientation was reached
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Baydoun, R., Rose, D. ve Emperado, T. (2001). “Measuring Customer Service Orientation: An Examination of the Validity of the Customer Service Profile”, Journal of Business and Psychology, 15 (4).
 • Bayram, M. (2008), “Elektronik Ticarette Web Site Tasarımının Önemi Türkiye Otel Web Sitelerinin Değerlendirilmesi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Bird, B. (1989) Entrepreneural Leadership, London: Scott Foresman Co. Pub.
 • Bozkurt, Ö. “Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi” http://girisim.comu.edu.tr/dergiall/eskisyilr/1in2/bozkurt.pdf, Erişim Tarihi: 09.04.2012.
 • Brown, T.J., Mowen, J.C., Donavan, D.T. ve Licata, J.W. (2002). “The Customer Orientation of Service Workers: Personality Trait Effects on Self and Superior Performance Raitings”, Journal of Marketing Research, 39 (1).
 • Can, Y. (2007). A Tipi ve B Tipi Kişilikler Bakımından Mobbing Kişilik İlişkisinin İncelenmesi ve Bir Uygulama, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
 • Carraher, S.M., Mendoza, J.L., Buckley, M.R., Schoenfeldt, L.F. ve Carraher, C.E. (1998). “Validation of an Instrument to Measure Service-Orientation”, Journal of Quality Management, 3(2).
 • Chen, Y.J. (2007). “Relationships Among Service Orientation, Job Satisfaction, and Organizational Commitment in the International Tourist Hotel Industry”, Journal of American Academy of Business, 11(2).
 • Clifford, M. (1984). Introduction to Psychology, Çev. Hüsnü Arıcı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını.
 • Costa, P.T. ve McCrae, R.R. (1992). NEO PI/FFI Manuel Supplement. Odessa FL: Psychological Assessment Resources.
 • Cran, D.J. (1994). “Towards Validation of the Service Orientation Construct”, The Service Industries Journal, 14(1).
 • Cüceloğlu, D. (2011), İnsan ve Davranışı- Psikolojinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi,22. Baskı
 • Dienhart, J.R; Gregoire, M.B.; Downey, R.G. ve Knight, P.K. (1992). Service Orientation of Restaurant Employees, International Journal of Hospitality Management, 11 (4): 331-346.
 • Donavan, D.T. (1999). Antecedents and Consequences of the Contact Employee’s Service Orientation: From Personality Traits to Service Behaviors, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Oklahoma State University.
 • Donavan, D.T.; Brown, T.J. ve Mowen, J.C. (2004). Internal Benefits of Service-Worker Customer Orientation: Job satisfaction, Commitment and Organizational Citizenship Behaviors, Journal of Marketing, 68:128-146.
 • Franke, G.R. ve Park, J. (2006). “Sales Person Adaptive Selling Behavior and Customer Orientation: A Meta-Analysis”, Journal of Marketing Resources, 43 (4).
 • Frei, R.L. ve Mcdaniel, M.A. (1998). “Validity of Customer Service Measures in Personal Selection: A Review of Criteration and Construct Evedence” Human Performance, 11(1).
 • Goldberg, L.R. (1990). “The Development of Markers for the Big Five Factor Structure”, Psychological Assessment, 4.
 • Groves, J. (1992). Percieved Service Orientation of Restaurant Employees, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Kansas State University.
 • Hennig-Thurau, T. (2004). “Customer Orientation of Service Employees: Its impact on Customer Satisfaction, Commitment and Retention”, International Journal of Service Industry Management, 15(5).
 • Hoffmann, K.D. ve Ingram, T.N. (1991). “Creating Customer-Oriented Employees, The Case in Home Health Care”, Journal of Health Care Marketing, 11(2).
 • Hogan, J., Hogan, R. ve Bucsh, C.M. (1984). “How to Measure Service Orientation”, Journal of Applied Psyhology, 69 (1).
 • Holland, J.L. (1976). “Vocational Preferences”, Handbook of Industrial and Organizational Psycology, Chicago: Rand Mc. Nally.
 • Holland, J.L. ve Baird, L.L. (1968). “An Interpersonal Competency Scale”, Educational and Psychological Measurement, 28(2).
 • Homburg, C., Hoyer, W.D. ve Fassnacht, M. (2002). “Service Orientation of a Retailer Business Strategy: Dimension, Antecendents and Performance Outcomes”, Journal of Marketing, 66 (44).
 • John, O.P. ve Srivastava, S. (1999). “The Big Five Trait Taxonomy: History, Measurement and Theoretical Perspectives”, Handbook of Personality: Theory and Research (İkinci Baskı), New York: Guilford Press.
 • Kuşluvan, S. ve Eren, D. (2011). “İşgörenlerin Kişilik Özelliği Olarak Hizmet Verme Yatkınlığı ve Ölçümü: Bir Literatür Taraması”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22 (2).
 • Lee-Ross, D. (2000). “Development of the Service Predisposition Instrument”, Journal of Managerial Psychology, 15 (2).
 • Lee-Ross, D. (2003). “The Questional Relationship: Service Redispositions and Quality Assurance”, Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry, New York Nova Publisher, Inc.
 • McBride, A. (1988). The Development of a Service Orientation Employee Selection Instrument (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Texas A&M University.
 • Sanches, J. ve Fraser, S. (1993). Development and Validation of the Corporate Social Style Inventory: A Measure of Customer Service Skills, Canbridge, MA: Marketing Science Institute.
 • Saxe, R. Ve Weitz, B.A. (1982). The SOCO Scale: A Measure of the Customer Orientation of Salespeople, Journal of Marketing Research, 19 (3).
 • Sipahi, B., E. S. Yurtkoru ve M. Çinko (2008), “Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi”, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Soysal, A. (2008). “Çalışma Yaşamında Kişilik Tipleri: Bir Literatür Taraması”, Çimento İşverenler Dergisi, 1 (22).
 • Stokes, G. (1999). Introduction to Special Issue: The Next One Hundred Years of Biodata,Human Resources Management Review, 99 (9).
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2011). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi (SPSS 10.0-12.0 For Windows), 3. Basım, Detay Yayıncılık.
 • Yelboğa, A. (2006) “Kişilik Özellikleri ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”,“İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8 (2)
 • Zel, U. (2001) Kişilik ve Liderlik: Evrensel Boyutlarıyla Yönetsel Açıdan Araştırmalar,Teoriler ve Yorumlar, 1.b., Ankara: Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
APA SERÇEOĞLU N (2013). Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi. , 5253 - 5273.
Chicago SERÇEOĞLU Neslihan Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi. (2013): 5253 - 5273.
MLA SERÇEOĞLU Neslihan Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi. , 2013, ss.5253 - 5273.
AMA SERÇEOĞLU N Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi. . 2013; 5253 - 5273.
Vancouver SERÇEOĞLU N Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi. . 2013; 5253 - 5273.
IEEE SERÇEOĞLU N "Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi." , ss.5253 - 5273, 2013.
ISNAD SERÇEOĞLU, Neslihan. "Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi". (2013), 5253-5273.
APA SERÇEOĞLU N (2013). Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi. Journal of Yasar University, 8(31), 5253 - 5273.
Chicago SERÇEOĞLU Neslihan Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi. Journal of Yasar University 8, no.31 (2013): 5253 - 5273.
MLA SERÇEOĞLU Neslihan Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi. Journal of Yasar University, vol.8, no.31, 2013, ss.5253 - 5273.
AMA SERÇEOĞLU N Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi. Journal of Yasar University. 2013; 8(31): 5253 - 5273.
Vancouver SERÇEOĞLU N Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi. Journal of Yasar University. 2013; 8(31): 5253 - 5273.
IEEE SERÇEOĞLU N "Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi." Journal of Yasar University, 8, ss.5253 - 5273, 2013.
ISNAD SERÇEOĞLU, Neslihan. "Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi". Journal of Yasar University 8/31 (2013), 5253-5273.