Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 33 Sayfa Aralığı: 5597 - 5622 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Evaluation of world countries in terms of tourism indicators through multivariate analysis method

Öz:
Ülkelerin turizm göstergeleri bakımından karşılaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalarda genellikleülkelerin nüfus ve ekonomik büyüklüğü gibi önemli bir faktör göz ardı edilerek tek değişkene göredeğerlendirme yapılmakta ve farklı ölçü birimlerinden (sayı, zaman, oran vb) oluşan değişkenler içinstandartlaştırma yapılmamaktadır. Bu durum, turizm istatistikleri açısından ülkelerin hatalı bir şekildekarşılaştırılmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, çok değişkenli istatistiksel yöntemler kullanılarakdünyanın hemen her bölgesinden örneklerin yer aldığı toplam 47 ülkenin, 2004-2009 yılları arasındakiturizm verilerini içeren dokuz gösterge bakımından sıralanması ve sınıflandırılması amaçlanmıştır.Ülkelerin sıralanmasına yönelik turizm gelişmişlik endeksinin oluşturulmasında temel bileşenleranalizi kullanılmış olup, sınıflama yapmak için kümeleme analizi, iki boyutlu uzaydaki konumu için iseçok boyutlu ölçekleme analizi uygulanmıştır. Araştırmada hem standartlaştırılmamış hem destandartlaştırılmış veriler için elde edilen bulgular karşılaştırma yapılabilmesi için birliktesunulmuştur. turizm gelişmişlik indeks ine göre standartlaştırılmamış veriler için ilk 3 sırada AmerikaBirleşik Devletleri, Fransa ve İspanya yer alırken, standart veriler için bu sıralamanın Amerika BirleşikDevletleri, Mısır ve Jamaika şeklinde değiştiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan, her iki veri seti içinbenzerlik ve/veya farklılık düzeylerine göre ülkelerin en iyi iki grupta toplandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

Çok değişkenli analiz yöntemiyle turizm göstergeleri açısından dünya ülkelerinin incelenmesi

Öz:
In the studies that compare countries in terms of tourism indicators, countries are usually evaluatedwith reference to only one indicator. However, in this evaluation, two important factors such as theirpopulation and economic size are usually ignored. Moreover, a standardization which is comprisedby different units of measurement (number, time, ratio, etc.) is not applied. This situation causescountries to be wrongly compared in terms of tourism statistics. In this study, it is aimed to rank andclassify 47 countries that have examples from almost every region in the world in terms of 9indicators containing the tourism data between 2004 and 2009 by using multivariate statisticalmethods. Principal component analysis has been used in order to create the tourism developmentindex for ranking the countries, cluster analysis for classifying, and multidimensional scaling analysisfor their place in two-dimensional space. The findings of both standardized and non-standardizeddata have been provided in order them to be compared. According to the the tourism developmentindex , the first 3 countries for non-standardized data is USA, France and Spain; nevertheless, thisranking has changed as USA, Egypt and Jamaica for standardized data. On the other hand, it has beenobserved that the countries have clustered in the best two groups in terms of similarity and/ordifference levels for both data sets.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alegre, J. & Llorenc, P. (2006). The Length of Stay in the Demand for Tourism, Tourism Management, (27), 1343-1355.
 • Ashley, C., De Brine, P., Lehr, A. & Wilde, H. (2007). The Role of the Tourism Sector in Expanding Economic Opportunity, Economic Opportunity Series. Harvard University, Cambridge.
 • Belloumi, M. (2010). The Relationship between Tourism Receipts, Real Effective Exchange Rate and Economic Growth in Tunisia. International Journal of Tourism Research, 12, (5), 550-560.
 • Boch, B.W. & Huang, C. J. (1974). Multivariate Statistical Methods for Business and Economics. New York: Prentice Hall Inc.
 • Chang, Y., & Liao, M. (2010). A Seasonal ARIMA Model of Tourism Forecasting: The Case of Taiwan. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 15(2), 215-221.
 • Chen, C. F., & Chiou-Wei, S. Z. (2009). Tourism Expansion, Tourism Uncertainty and Economic Growth: New Evidence from Taiwan and Korea, Tourism Management, 30, (6), 812-818.
 • Chen, M. H. (2010). The Economy Tourism Growth and Corporate Performance in the Taiwanese Hotel Industry, Tourism Management, (31), 665-675.
 • Chen, K., & Yang, H. (2010). Appraising the Economic Impact of the “Opening up to Mainland Chinese Tourist Arrivals” Policy on Taiwan with a Tourism-CGE Model. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 15(2), 155-175.
 • Dritsakis, N. (2004). Tourism as a Long-Run Economic Growth Factor: An Empirical Investigation for Greece Using a Causality Analysis. Tourism Economics, 10, (3), 305-316.
 • Dwyer, L., & Forsyth, P. (1997). Measuring the Benefits and Yield from Foreign Tourism. International Journal of Social Economics, 24, (1-3), 223-236.
 • Erdmann, G. (1997). The Impact of Tourism on Coastal Areas. GeoJournal, 42, 1), 39-54.
 • Esther, M. G., & Josep, M. R. (2008). Length of Stay for Low-Cost Tourism. Tourism Management, 29, (6), 1064-1075.
 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis. New Jersey: Prentice Hall.
 • Halseth, G., & Meiklejohn, C. (2009). Indicators of Small Town Tourism Development Potential: The Case of Fouriesburg, South Africa. Urban Forum, 20, (3), 293-317.
 • Hawkins, D. M., Muller, M. W. & Krooden, A. T. (1982). Topics in Applied. Multivariate Analysis. London: Cambridge Üniversity Press.
 • Hodur, N. M., & Leistritz, F. L. (2007). Estimating the Economic Impact of Event Tourism, Journal of Convention & Event Tourism, 8, (4), 63-79.
 • İçöz, O., & Kozak, M. (2002), Turizm Ekonomisi, Turhan Kitabevi, 2.Baskı, Ankara.
 • Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2002). Applied Multivariate Statistical Analysis. 5nd Ed. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
 • Kar, M., Zorkirişçi, E. & Yıldırım, M. (2004). Turizmin Ekonomiye Katkısı Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme. Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, (8), 87-112.
 • Kattiyapornpong, U., & Miller K. E. (2011). Social Structure and Psychographic Explanations of Destination Preference of Australians’Travel to South-East Asia. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 16(1), 39-56.
 • Kramer, C. Y. (1978). An Overview of Multivariate Analysis. Journal of Dairy Science, (61), 848-854.
 • Krzanowski, W. J. & Lai, Y. T. (1988). A Criterion for Determining the Number of Groups in a Data Set Using Sum-of Squares Clustering. Biometrics, (14), 22-34.
 • Lee, C. C., & Chang, C. P. (2008), Tourism Development and Economic Growth: A Closer Look at Panels. Tourism Management, 29, (1), 180-192.
 • Manly, B. F. J. (1994), Multivariate Statistical Methods. New York: Chapman Hall.
 • Mardia, K. V., Kent, J. T. and Bibby, J. M. (1989). Multivariate Analysis. 7th Ed. London: Academic Press.
 • Olalı, H. (1990). Turizm Politikası ve Planlaması, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler). Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Raina, A. K., & Agarwal, S. K. (2004). The Esence of Tourism Development Dynamics, Philosophy and Strategies, Sarup & Suns, New Delhi, India.
 • Rızaoğlu, B. (2004). Turizmde Tanıtma, Detay Yayıncılık, 3.Baskı, Ankara.
 • Rosentraub, M. S., & Joo, M. (2009). Tourism and Economic Development: Which Investments Produce Gains for Regions. Tourism Management, 30, (5), 759-770.
 • Scheyvens, R., & Momsen, J. H. (2008). Tourism and Poverty Reduction: Issues for Small Island States, Tourism Geographies, 10, (1), 22-41.
 • Schubert, S. F., Brida J. G., & Risso W.A., (2011). The Impacts of International Tourism Demand on Economic Growth of Small Economies Dependent on Tourism. Tourism Management, 32, (2), 377-385.
 • Sharpley, R. (2000). The Influence of the Accommodation Sector on Tourism Development: Lesson from Cyprus. Hospitality Management, (19), 275-293.
 • Torres, R. M., & Momsen, J. H. (2004). Challenges and Potential for Linking Tourism and Agriculture to Achieve Pro-Poor Tourism Objectives, Progress in Development Studies, (4), 294-318.
 • WTO (2001). UNWTO Tourism 2020 Vision, http://www.unwto.org/facts/eng/ vision.htm (Erişim Tarihi: 12.11.2010).
 • WTO (2009). Compendium of Tourism Statistics-Data 2003-2007, World Tourism Organization (UNWTO), Madrid.
 • WTO (2010). UNWTO World Tourism Barometer. Interim Update April 2010, www.unwto.org (Erişim Tarihi: 12.11.2010).
 • Yang, C. H., Lin, H.L., & Han, C. C. (2010). Analysis of International Tourist Arrivals in China: The Role of World Heritage Sites, Tourism Management, 31, (6), 827-837.
APA Emir o, KILIÇ İ (2014). Evaluation of world countries in terms of tourism indicators through multivariate analysis method. , 5597 - 5622.
Chicago Emir oktay,KILIÇ İbrahim Evaluation of world countries in terms of tourism indicators through multivariate analysis method. (2014): 5597 - 5622.
MLA Emir oktay,KILIÇ İbrahim Evaluation of world countries in terms of tourism indicators through multivariate analysis method. , 2014, ss.5597 - 5622.
AMA Emir o,KILIÇ İ Evaluation of world countries in terms of tourism indicators through multivariate analysis method. . 2014; 5597 - 5622.
Vancouver Emir o,KILIÇ İ Evaluation of world countries in terms of tourism indicators through multivariate analysis method. . 2014; 5597 - 5622.
IEEE Emir o,KILIÇ İ "Evaluation of world countries in terms of tourism indicators through multivariate analysis method." , ss.5597 - 5622, 2014.
ISNAD Emir, oktay - KILIÇ, İbrahim. "Evaluation of world countries in terms of tourism indicators through multivariate analysis method". (2014), 5597-5622.
APA Emir o, KILIÇ İ (2014). Evaluation of world countries in terms of tourism indicators through multivariate analysis method. Journal of Yasar University, 9(33), 5597 - 5622.
Chicago Emir oktay,KILIÇ İbrahim Evaluation of world countries in terms of tourism indicators through multivariate analysis method. Journal of Yasar University 9, no.33 (2014): 5597 - 5622.
MLA Emir oktay,KILIÇ İbrahim Evaluation of world countries in terms of tourism indicators through multivariate analysis method. Journal of Yasar University, vol.9, no.33, 2014, ss.5597 - 5622.
AMA Emir o,KILIÇ İ Evaluation of world countries in terms of tourism indicators through multivariate analysis method. Journal of Yasar University. 2014; 9(33): 5597 - 5622.
Vancouver Emir o,KILIÇ İ Evaluation of world countries in terms of tourism indicators through multivariate analysis method. Journal of Yasar University. 2014; 9(33): 5597 - 5622.
IEEE Emir o,KILIÇ İ "Evaluation of world countries in terms of tourism indicators through multivariate analysis method." Journal of Yasar University, 9, ss.5597 - 5622, 2014.
ISNAD Emir, oktay - KILIÇ, İbrahim. "Evaluation of world countries in terms of tourism indicators through multivariate analysis method". Journal of Yasar University 9/33 (2014), 5597-5622.