Yıl: 2014 Cilt: 25 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 87 - 96 Metin Dili: Türkçe

Tam segmente ve kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda sadece posterior yaklaşımla tam hemivertebrektomi, sirkümferensiyal füzyon posterior kısa enstrümantasyon sonuçları

Öz:
Amaç: Sadece posterior girişimle total hemivertebra eksizyo- nu ve segmenter pediküler vidalarla posterior enstrümantas- yonunu etkinliği ve güvenirliğini araştırılması amaçlanmıştır. Hastalar ve Metot: Bu çalışmada ortalama yaşları 9,4 ± 5,4 (2- 14) olup 6sı erkek, 6sı kız 12 hemivertebralı hastaya sadece posterior girişimle total hemivertebra eksizyonu ve segmenter pediküler vidalarla posterior enstrümantasyon ve sirkümfe- ransiyel füzyon uygulanmış ve ortalama 59,4 ± 39,6 (24-132) ay takip edilmiştir. Hastaların tamamına intraoperatif nöral mo- nitorizasyon kullanılmıştır. Hastaların ana ve kompenzatuvar eğrilikleri ile lokal kifoz açıları ve lateral gövde kayması değer- lendirilerek, preoperatif, postoperatif ve son kontrol değerleri karşılaştırılmıştır. Sonuçlar: Ana eğriliklerin ortalama preoperatif Cobb açıları 55,5° ± 23,4° olup, postoperatif istatistikî olarak anlamlı ola- cak şekilde % 89,4 ± 14,4 korreksiyon sağlanarak ortalama 15,5°±11,4°e indiği belirlenmiştir (p:0,00, t:7,1). Kompenzatu- var eğrilikler preoperatif ortalama 38,9° ± 16,1° iken % 88,9 ± 11,1 düzelme sağlanarak 9,3° ± 8,8°ye düşmüştür. Lokal kifoz açısı ortalama 24,4° ± 14,9° iken 7,7° ± 5,7ye inmiştir. Hem kompenzatuvar eğriliklerde hem de lokal kifoz açısındaki dü- zelme istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0.05). Ana eğ- riliklerde ortalama 59,4 ay sonraki son kontrollerinde ortalama 3,2° ± 3,3° korreksiyon kaybı olduğu final korreksiyon oranları ile postoperatif korreksiyon oranlarının istatistiki olarak ben- zer olduğu belirlenmiştir (p>0,05, t:1,2). Ortalama preoperatif LT değeri 3,3 ± 2,1 cm iken postoperatif 0,7 ± 0,4 cmye inmiş (p:0,00) ve tüm hastalarda postoperatif denge tam olarak sağ- lanmıştır. Son kontrollerde gövde kayma değerlerinin değiş- mediği ve dengenin tüm hastalarda korunduğu belirlenmiş- tir. Hastaların hiç birinde nörolojik defisit olmamıştır. Ayrıca postoperatif erken ve geç komplikasyona rastlanmamıştır. Hastaların tamamında sirkümferansiyel füzyon oluştuğu be- lirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmanın verileri ışığı altında sadece posterior gi- rişimle total hemivertebra eksizyonu ve segmenter pediküler vidalarla posterior enstrümantasyon uygulaması ile yüksek oranda düzeltme ve sirkümferansiyel füzyonun sağlandığı, yöntemin etkin ve güvenli olduğu fikri elde edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Results of complete hemivertebrae excision with only posterior aproach followed by circumferential fusion and posterior instrumentation in pa- tients with fully segmented and unincarsered hemivertebra

Öz:
Objective: To evaluate the results of surgical treatment in patients with unlocked full-segmented hemivertebra treated with only posterior approach hemivertebrectomy, circumferential fusion and posterior segmenter pedicular screw instrumentation. Study Design: Twelve patients with a mean age of 9,4 ± 5,4 (2-14) years were included in the study (6 girls and 6 boys). The mean duration of follow up was 59,4 ± 39,6 (24-132) months. Diagnosis of TypeIA hemivertebra was established by clinical, radiological, CT, and MRI evaluation. In all patients, only posterior approach hemivertebrectomy, circumferential fusion and posterior segmenter pedicular screw instrumentation were applied. Frontal and sagittal plane analysis of radiograms obtained preoperatively, postoperatively, and after a period of minimum 2 years was performed. The balance was analyzed clinically and radiologically by the measurement of the lateral trunk shift (LT). Results: The mean preoperative Cobb angle was 55,5° ± 23,4°, and postoperatively a mean correction rate of 89,4 ± 14,4 % was obtained in the main curves (p: 0.00). The mean preoperative Cobb angle of the secondary curves was 38,9° ± 16,1° and postoperatively a mean correction rate of 88,9 ± 11,1 % was obtained in the main curves (p: 0.00). In the last control visit, mean loss of correction was 3,2° ± 3.3°. Local segmenter kyphosis was decreased from 24,4° ± 14,9° to 7,7° ± 5,7. Mean trunk shift (LT) of the patients was corrected in all patients (Preoperative LT: 3,3 ± 2,1 cm; postoperative LT: 0,7 ± 0,4 cm). Circumferential fusion could be achieved in all cases. No neurological complication developed, the only complication was delayed wound healing. Conclusion: In the view of these data, it is concluded that only posterior approach hemivertebrectomy, circumferential fusion and posterior segmenter pedicular screw instrumentation was effective and safe technique for the unlocked full-segmented hemivertebra in all vertebral region.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1- Benli IT, Aydın E, Üzümcügil O, Büyükgöllü O, Kış M. Results of complete hemivertebra excision followed by circumferential fusion and anterior or posterior instrumentation in patients with type-IA formation defect. Eur Spine J 2006; 15 (8): 1219-1229.
 • 2- Bergoin M, Bollini G, Taibi L, Cohen G. Excision of hemivertebrae in children with congenital scoliosis (Abstract). Ital J Orthop Traumatol 1986; 12(2): 179 – 184.
 • 3- Bradford DS, Boachie – Adjei O. One stage anterior and posterior hemivertebral resection and arthrodesis for congenital scoliosis. J Bone Joint Surg 1990; 72 – A: 536 – 540.
 • 4- Callahan BC, Georgopoulus G, Ellert RE (1997). Hemivertebral excision for congenital scoliosis. J Pediatr Orthop 1997; 17: 96 – 99.
 • 5- Compere EL. Excision of hemivertebrae for correction of congenital scoliosis. J Bone Joint Surg 1932; 14 – A: 555 – 560.
 • 6- Crostelli M, Mazza O, Mariani M. Posterior approach lumbar and thoracolumbar hemivertebra resection in congenital scoliosis in children under 10 years of age: results with 3 years mean follow up. Eur Spine J 23(1): 209-215.
 • 7- Deviren V, Bevren S, Smith JA, Emami A, Hu SS, Bradford DS. Excision of hemivertebrae in the management of congenital scoliosis involving the thoracic and thoracolumbar spine. J Bone Joint Surg 2001 ; 83 – B: 496 – 500.
 • 8- Hall JE, Herndon WA, Levine CR. Surgical treatment of congenital scoliosis with or without Harrington instrumentation. J Bone Joint Surg 1981 63 – A: 608 – 619.
 • 9- Hedequest D, Emans J, Proctor M. Three technique facilities hemivertebra wedge excision in young children through a posterior only approach. Spine 2009: 34(6): E225-229.
 • 10- Holte DC, Winter RB, Lonstein JE, Denis F. Excision of hemivertebrae and wedge resection in the treatment of congenital scoliosis. J Bone Joint Surg 1995; 77 – A: 159-164.
 • 11- Jeszenszky D, Fekete TF, Kleinstueck FS, Haschtmann D,BognarL.Fusionless posterior hemivertebra resection in a 2-years-old child with 16 years follow-up. Eur Spine J 2012; 21(8): 1471-1476.
 • 12- Karami M, Esmailliajah MKAA, Kazami MKM, Safdari F. The outcome of hemivertebrectomy through a posterior only approach in lumbar congenital scoliosis. Iranian J Orthop Surg 2013; 11(2): 43-50.
 • 13- Kesling KL, Lonstein JEA, Denis F, Perra JH, Schwender JD, Transfeldt EE, Winter RB. Crankshaft phenomenon after posterior spinal arthrodesis for congenital scoliosis: a review of 54 patients. Spine 2003; 28 (3): 267 – 271.
 • 14- King JD, Lowery GL. Results of lumbar hemivertebral excision for congenital scoliosis. Spine 1991; 16: 778 – 782.
 • 15- Klemme WR, Polly DW, Urchowski JR. Hemivertebral excision for congenital scoliosis in very young children. J Pediatr Orthop 2001; 21 (6): 761 – 764.
 • 16- Lazar RD, Hall JE (1999). Simultaneous anterior and posterior hemivertebra excision. Clin Orthop 364: 76 – 84.
 • 17- Leatherman KD, Dickson RA. Two stage correction surgery for congenital deformities of the spine. J Bone Joint Surg 1979 ; 61-B (3): 324 - 328.
 • 18- Li X, Luo X, Tao H, Du J, Wang Z. Hemivertebra resection for the treatment of congenital lumbar spinal scoliosis with lateral-posterior approach. Spine 2008; 33(18): 2001-2006.
 • 19- Lubicky JP. Congenital scoliosis. In: Bridwell K, DeWald RL (eds) The Textbook of Spinal Surgery. 2nd Ed., Lippincott – Raven Publishers, Philadelphia, 1997; pp: 345 – 364.
 • 20- McMaster MJ, Singh H. Natural history of congenital kyphosis and kyphoscoliosis. A study of one hundred and twelve patients. J Bone Joint Surg 1999; 81-A (10): 1367 – 1383.
 • 21- Nakamura H, Matsuda H, Konishi S, Yamano Y. Single – stage excision of hemivertebrae via the posterior approach alone for congenital spine deformity: follow - up period longer than ten years. Spine 2002; 27 (1): 110 – 115.
 • 22- Obeid I, Bourghli A, Vital JM. Thoracic hemivertebra resection by approach for congenital scoliosis. Eur Spine J 2013; 22(3): 678-680.
 • 23- Peng X, Chen L, Zou X. Hemivertebra resection and scoliosis correction by a unilateral posterior approach using single rod and pedicle screws instrumentation in children under 5 years old. J Pediatr Orthop 2011; 20(6): 397-403.
 • 24- Ruf M, Harms J. Hemivertebra resection by a posterior approach innovative operative technique and first results. Spine 2002; 27 (10): 116 – 1123.
 • 25- Ruf M, Harms J. Posterior hemivertebra resection with transpedicular instrumentation: early correction in children aged 1 to 6 years. Spine 2003; 28 (18): 2132 – 2138.
 • 26- Ruf M, Jansen R, Letko L, Harms J. Hemivertebra resection and osteotomies in congenital spine deformity. Spine 2009; 34(17): 1791-1799.
 • 27- Shono Y, Abumi K, Kaneda K. One – stage posterior hemivertebra resection and correction using segmental posterior instrumentation. Spine 2001; 26: 752 – 757.
 • 28- Sun W, Zhang JG, Qiu GX, Wang SR, Zhao YJ, Zjao LJ. Comparison of two techniques in hemivertebra resection: anterior-posterior approach versus posterior approach. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2012; 92(11):756- 759 (İngilizce abstract).
 • 29- Winter RB, Moe JH, Lonstein JE. Posterior spinal arthrodesis for congenital scoliosis. An analysis of the cases of two hundred and ninety patients five to nineteen years old. J Bone Joint Surg 1984; 66 – A: 1188 – 1197.
 • 30- Winter RB, Lonstein JE, Denis F, Sta – Ana de la Rosa H. Convex growth arrest for progressive congenital scoliosis due to hemivertebrae. J Pediatr Orthop 1988; 8: 633 – 638.
 • 31- Winter RB. Congenital scoliosis. Orthop Clin North Am 1988; 19: 395 – 408.
 • 32- Winter RB. Congenital Scoliosis: the role of anterior and posterior fusion. J Turk Spine Surg 1994; 5 (3): 81.
 • 33- Yazsay B, O’Brein M, Shufflebarger HL, Betz RR, Lonner B, Shah SA, Boachie-Adjei O, Crawford A, Letko L, Harms J, Gupta MC, Sponseller PD, Abel MF, Flynn J, Macagno A,Newton PO. Efficacy of hemivertebra resection for congenital scoliosis: a multicenter retrospective comparison of the three surgical techniques. Spine 2011; 36(24): 2052-2060.
 • 34- Zhang J, Shengru W, Qiu G, Yu B, Yipeng W, Luk KD. The efficacy and complications of posterior hemivertebra resection. Eur Spine J 2011; 20(10): 1692- 1702.
 • 35- Zhu X, Wei X, Chen J, Li C, Li M, Qiao Y, Ran B. Posterior hemivertebra resection and monosegmental fusion in the treatment of congenital scoliosis. Ann R Coll Surg Engl 2014; 96(1): 41-44.
APA KARAGÜVEN D, BENLİ İ, AYDOĞAN M (2014). Tam segmente ve kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda sadece posterior yaklaşımla tam hemivertebrektomi, sirkümferensiyal füzyon posterior kısa enstrümantasyon sonuçları. Journal of Turkish Spinal Surgery, 25(2), 87 - 96.
Chicago KARAGÜVEN Doğaç,BENLİ İ. Teoman,AYDOĞAN Mehmet Tam segmente ve kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda sadece posterior yaklaşımla tam hemivertebrektomi, sirkümferensiyal füzyon posterior kısa enstrümantasyon sonuçları. Journal of Turkish Spinal Surgery 25, no.2 (2014): 87 - 96.
MLA KARAGÜVEN Doğaç,BENLİ İ. Teoman,AYDOĞAN Mehmet Tam segmente ve kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda sadece posterior yaklaşımla tam hemivertebrektomi, sirkümferensiyal füzyon posterior kısa enstrümantasyon sonuçları. Journal of Turkish Spinal Surgery, vol.25, no.2, 2014, ss.87 - 96.
AMA KARAGÜVEN D,BENLİ İ,AYDOĞAN M Tam segmente ve kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda sadece posterior yaklaşımla tam hemivertebrektomi, sirkümferensiyal füzyon posterior kısa enstrümantasyon sonuçları. Journal of Turkish Spinal Surgery. 2014; 25(2): 87 - 96.
Vancouver KARAGÜVEN D,BENLİ İ,AYDOĞAN M Tam segmente ve kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda sadece posterior yaklaşımla tam hemivertebrektomi, sirkümferensiyal füzyon posterior kısa enstrümantasyon sonuçları. Journal of Turkish Spinal Surgery. 2014; 25(2): 87 - 96.
IEEE KARAGÜVEN D,BENLİ İ,AYDOĞAN M "Tam segmente ve kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda sadece posterior yaklaşımla tam hemivertebrektomi, sirkümferensiyal füzyon posterior kısa enstrümantasyon sonuçları." Journal of Turkish Spinal Surgery, 25, ss.87 - 96, 2014.
ISNAD KARAGÜVEN, Doğaç vd. "Tam segmente ve kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda sadece posterior yaklaşımla tam hemivertebrektomi, sirkümferensiyal füzyon posterior kısa enstrümantasyon sonuçları". Journal of Turkish Spinal Surgery 25/2 (2014), 87-96.