Yıl: 2013 Cilt: 46 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 133 - 158 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Effects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english course

Öz:
Bu çalışmanın amacı, öğrenme stillerine dayalı öğretimin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki akademik başarıları, derse yönelik tutumları ve öğrenilenlerin kalıcılığı üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Araştırma 2011–2012 eğitim- öğretim yılında Niğde ilinde bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, bu okulun iki sınıfından toplam 64 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Bu çalışmada, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Gruplar arasındaki anlamlılığı test etmek için bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrenme stillerine dayalı olarak yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarıları, derse yönelik tutumları ve öğrenilenlerin kalıcılığı üzerinde olumlu gelişmeler sağladığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Öğrenme stillerine dayalı öğretimin akademik başarı, kalıcılık ve ingilizce dersine yönelik tutumlara etkileri

Öz:
The purpose of the study was to investigate the effects of learning styles based instruction on students’ academic achievement, attitudes towards course and the retention levels of their achieved knowledge in the 7th grade elementary English course. The research was carried out in 2011–2012 education-instruction year in an elementary school in Niğde province. Totally 64 students in two different classes in the 7th grade of this school participated in the study. The pre/post-test control group quasi-experiment research model was used in this study. In order to test the significance between the groups, the independent samples t test was used in the study. The results of the research showed a significant difference amongst academic achievement, attitudes towards course and retention levels of the achieved knowledge in favour of the experimental group.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkgöz, K. Ü. (2005). Etkili öğrenme ve öğretme. (7. baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Ağca, R. K. (2006). Hipermedya ortamlarda öğrenme stillerine dayalı farklı gezinti yapılarının öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aktaş, İ. P. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinin okul başarıları, beden eğitimi dersine yönelik tutumları ve demografik özellikleriyle ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Azar, N. (2008). Fen ve teknoloji dersinde öğrenme stillerinin işbirlikçi grup atamalarında kullanılmasının öğrencilerin akademik başarı, tutum, bilimsel süreç becerileri ve öğrenmenin kalıcılık düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Babadoğan, C. (2008). Stil temelli öğretim ve ders tasarımı. Duman, B. (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Maya Akademi.
 • Babadoğan, C. (2000). Öğretim stili odaklı ders tasarımı geliştirme. Milli Eğitim Dergisi, 147, 61-63.
 • Babadoğan, C. (1994). Öğrenme stilleri ve stratejileri arasındaki ilişki. I. eğitim bilimleri kongresi: Kuram-uygulama-araştırma, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adana.
 • Beceren, S. (2004). An investigation into the impact of matched learning and teaching styles on student success in ELT prep classes. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Bilasa, P. (2011). Öğrenme stilleri ve stil odaklı öğretim tasarımı. Filiz, S. B. (Ed.), Öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Boydak, A. (2008). Öğrenme stilleri. (2. baskı). İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Büyüköztürk, S. (2011). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cassidy, S. (2004). Learning styles: An overview of theories, models and measures. Educational Psychology, 24(4), 419-444.
 • Cengizhan, S. (2006). Bilgisayar destekli ve proje temelli öğretim tasarımlarının; bağımsız ve iş birlikli öğrenme stillerine sahip öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenme kalıcılığına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Cırık, İ. (2011). Stil ve strateji etkileşimi. Fer, S. (Ed.), Öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2005). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. (8. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Denizoğlu, P. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimi öz- yeterlik inanç düzeyleri, öğrenme stilleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Doyran, F. (2000). The effects of perceived teacher non-verbal behaviors teacher behaviors and preferred learning styles on English proficiency level. Yayımlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dugard, P. & Toldman, J. (1995). Analysis of pre-test/post-test control group designs in educational research. Educational Psychology, 15(2), 181-198.
 • Dunn, R., Dunn, K. & Price, G. E. (1996). Learning style inventory. Lawrence: Price Systems.
 • Dunn, R. & Dunn, K. (1992). Teaching elementary students through their individual learning styles: Practical approach for grades 3-6. Boston, Mass.: Allyn and Bacon.
 • Elçi, A. N. (2008). Öğrenme stillerine uygun olarak seçilen öğrenme yöntemlerinin öğrencinin başarısına, matematiğe yönelik tutumuna ve kaygısına etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Erden, M. & Altun, S. (2006). Öğrenme stilleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Ermurat, D. G. (2008). Lise biyoloji derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Ersoy, S. (2003). İlköğretim 6, 7, 8. sınıf İngilizce dersindeki başarılarına göre öğrenme stilleri ve çalışma alışkanlıklarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Eskici, M. (2008). Öğrencilerin öğrenme stilleri ile akademik başarıları ve cinsiyetleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Felder, R. M. & Henriques, E. R. (1995). Learning and teaching styles in foreign and second language education. Foreign Language Annals, 28(1), 21-31.
 • Felder, R. M. & L. K. Silverman. (1988). Learning and teaching styles in engineering Education. Engineering Education, 78, 674-681.
 • Gencel, İ. E. (2006). Öğrenme stilleri, deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim, tutum ve sosyal bilgiler program hedeflerine erişi düzeyi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Gorevanova, A. (2000). The relationship between students perceptual learning style preferences, language learning strategies and English language vocabulary size. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gökdağ, M. (2004). Sosyal bilgiler öğretiminde işbirlikli öğrenme, öğrenme stilleri, akademik başarı ve cinsiyet ilişkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Gömleksiz, M. N. (2003). İngilizce duyuşsal alana yönelik ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 215-226.
 • Gülözer, A. (2010). Farklı test formatları ile ölçülen yabancı dil başarısının öğrencilerin tutumları, kaygı düzeyleri ve öğrenme stilleri ile ilişkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Günaydın, F. (2011). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Güneş, C. (2004). Learning style preferences of preparatory school students at Gazi University. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Güven, Z. Z. (2007). Öğrenme stillerine dayalı etkinliklerin öğrencilerin dinleme becerisi erişileri, İngilizce dersine yönelik tutumları ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Güven, G. A. (2003). Fizik eğitiminde öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin araştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Güzel, A. (2004). Marmara Üniversitesi öğrencilerinin öğrenme stilleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • İnce, M. (2011). Web 2.0 teknolojileri kullanımının farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin İngilizce yazma becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • İlhan, A. (2002). Özel İngilizce kurslarına devam eden kursiyerlerin öğrenme stilleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karakış, Ö. (2006). Bazı yükseköğrenim kurumlarında farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrencilerin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (15. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş, E. (2004). Bilgisayar giriş dersini veren öğretmenlerin öğretme stilleri ile dersi alan öğrencilerin öğrenme stillerinin eşleştirilmesinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, F. (2007). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerine dayalı fen ve teknoloji dersi öğretim düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Keefe, J. W. (1979). Learning style: An overview. Keefe, J. W. (Ed.), Student learning styles: Diagnosing and prescribing programs. Reston, VA: National Association of Secondary Principles.
 • Kılıç, E. (2002). Baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve başarıya etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 1-15.
 • Koç, D. (2007). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri: Fen başarısı ve tutumu arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Köprülü, Ö. (2004). Learning styles of student-teachers in English language teaching departments in some faculties of education with respect to foreign language learning and teaching. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Köse, A. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, ders çalışma stratejileri ile fen bilgisi öğretimi öz yeterlik inançları arasındaki ilişki (ÇÖMÜ örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Kubiszyn, T. & Borich, G. (2003). Educational testing and measurement: Classroom application and practice. (7th ed.). New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
 • Kural, H. (2009). Öğrencilerin öğrenme stillerinin fen ve teknoloji dersi akademik başarılarına ve sosyo-demografik özelliklerine göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Levefer, M. (1998). Learning styles. Eastbourne: Kingsway Publications.
 • MEB (2006). İlköğretim İngilizce dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Manson, E. J. & Bramble, W. J. (1997). Research in education and the behavioral sciences: Concepts and methods. Los Angeles: A Time Mirror Company.
 • Oral, B. & Avanoğlu, Y. (2011). Öğrenme stilleri ve öğrenme stili modelleri. Oral, B. (Ed.), Öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Otrar, M. (2006). Öğrenme stilleri ile yetenekler akademik başarı ve ÖSS başarısı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Önder, F. (2006). Fizik eğitiminde öğrenme stillerine dayalı öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Özden, Y. (2005). Eğitimde yeni değerler: Eğitimde dönüşüm. (6. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme. (5. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Özkan, Ş. (2003). The roles of motivational beliefs and learning styles on tenth grade students' biology achievement. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Peker, M. (2003). Öğrenme stilleri ve 4mat yönteminin öğrencilerin matematik tutum ve başarılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Saban, A. (2004). Öğrenme-öğretme süreci: Yeni teori ve yaklaşımlar. (3. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Scales, A. Y. (2000). The effect of learning style, major, and gender on learning computer-aided drawing in an introductory engineering/technical graphics course. Yayımlanmamış doktora tezi, North Carolina State University the Graduate School, North Carolina.
 • Schmeck, R. R. (1988). An introduction to strategies and styles of learning. Schemeck, R. R. (Ed.), Learning strategies and learning styles. New York: Plenum Press.
 • Subaşı, D. (2010). Öğrencilerin öğrenme ve düşünme stillerinin coğrafya dersi akademik başarılarına etkileri (12.sınıf). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sünbül, A. M. (2010). Öğretim ilke ve yöntemleri. (4. baskı). Konya: Eğitim Akademi Yayınları.
 • Sünbül, A. M. (2004). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersinde öğrenme stillerine dayalı öğretim uygulamasının öğrenci erişilerine ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(18), 367- 380.
 • Şeker, M. & Yılmaz, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme stillerinin kullanılmasının öğrencilerin öğrenme düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 251-266.
 • Şeker, M. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme stillerine uygun etkinliklerin kullanılmasının öğrencilerin öğrenme düzeyi ve kavram yanılgılarının giderilmesi üzerindeki etkililiğinin araştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Şentürk, F. (2010). 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile matematik öğretmenlerinin öğretme stillerinin öğrencilerin matematik dersi başarısı üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Tabanlıoğlu, S. (2003). The Relationship between learning styles and language learning strategies of pre-intermediate EAP students. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Temel, A. (2002). Öğrenme stilinizi belirleyin. Eğitim ve Bilim, 48, 6-9.
 • Tepehan, T. (2004). Deniz harp okulu 1'inci sınıf öğrencilerinin mezun oldukları lise ve lisans ders grupları ile öğrenme stilleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Usta, A., Bodur, H. Yağız, D. & Sünbül, A. M. (2011). İlköğretim fen bilgisi derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlara etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 1-13.
 • Usta, A. (2006). İlköğretim fen bilgisi derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlara etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Utanır, S. (2008). İlköğretim I. kademe 5. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri tercihleri ile matematik dersindeki akademik başarı ve derse yönelik tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Uysal, G. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenmenin erişiye, problem çözme becerilerine, öğrenme stillerine etkisi ve öğrenci görüşleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Veznedaroğlu, R. L. & Özgür, A. O. (2005). Öğrenme stilleri: Tanımlamalar, modeller ve işlevleri. İlköğretim Online, 4(2), 1-16.
 • Yalçınkaya, L., Bağdu, L. & Sazer, A. B. (2011). My English 7 student’s book. Ankara: Pasifik Yayınları.
 • Yalın, H. İ. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yardım, Ö. Y. (2011). Young EFL learners’ learning styles: Matches and mismatches between learners’ preferences and their teachers’ perceptions. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Yazıcı, E. (2004). Öğrenme stilleri ile ilköğretimde beşinci sınıf matematik derslerindeki başarı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yazıcılar, Ö. & Güven, B. (2009). Öğrenme stili özelliklerinin dikkate alındığı öğretim etkinliklerini uygulamanın akademik başarı, tutumlar ve hatırda tutma düzeyi üzerindeki etkisi. İlköğretim Online, 8(1), 9-23.
 • Yetim, H. (2009). Öğrenme stilleri. Tan, Ş. (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri. (4. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Yılmaz, B. (2004). Comparison and contrast of the learning styles of the prep class students and the teaching styles of the English teachers at some Anatolian high schools. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yurtseven, R. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarıları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
APA BAŞ G, BEYHAN Ö (2013). Effects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english course. , 133 - 158.
Chicago BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Effects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english course. (2013): 133 - 158.
MLA BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Effects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english course. , 2013, ss.133 - 158.
AMA BAŞ G,BEYHAN Ö Effects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english course. . 2013; 133 - 158.
Vancouver BAŞ G,BEYHAN Ö Effects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english course. . 2013; 133 - 158.
IEEE BAŞ G,BEYHAN Ö "Effects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english course." , ss.133 - 158, 2013.
ISNAD BAŞ, GÖKHAN - BEYHAN, ÖMER. "Effects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english course". (2013), 133-158.
APA BAŞ G, BEYHAN Ö (2013). Effects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english course. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(2), 133 - 158.
Chicago BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Effects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english course. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 46, no.2 (2013): 133 - 158.
MLA BAŞ GÖKHAN,BEYHAN ÖMER Effects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english course. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.46, no.2, 2013, ss.133 - 158.
AMA BAŞ G,BEYHAN Ö Effects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english course. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2013; 46(2): 133 - 158.
Vancouver BAŞ G,BEYHAN Ö Effects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english course. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2013; 46(2): 133 - 158.
IEEE BAŞ G,BEYHAN Ö "Effects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english course." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46, ss.133 - 158, 2013.
ISNAD BAŞ, GÖKHAN - BEYHAN, ÖMER. "Effects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english course". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 46/2 (2013), 133-158.