Tasarım çalışmaları-1 stüdyosunda uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin mimarlık öğrencilerinin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine etkisi

Yıl: 2012 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 49 - 66 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tasarım çalışmaları-1 stüdyosunda uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin mimarlık öğrencilerinin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine etkisi

Öz:
Bu araştırmada, Tasarım Çalışmaları-1 stüdyosun uygulanan yaratıcı drama etkinliklerine dayalı öğretim yönteminin yaratıcı düşünce ve tasarım becerisi üzerindeki etkililiğinin saptanması hedeflenmektedir. On beş haftalık Tasarım Çalışmaları-1 stüdyosunu alan 67 öğrenci (45 kadın, 22 erkek) araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırma, ön test-son test tek gruplu deneysel modeldir. Araştırmanın kuramsal dayanağını, bilişsel yaratıcılık oluşturmuştur. Yaratıcılığı geliştirici teknikler olarak yaratıcı drama yöntemleri temelinde hayal gücünü, esnek düşünce becerisini uyarıcı uygulamalar kullanılmıştır. Yaratıcı düşüncenin öğretilebilirliği varsayımı ile hareket edilerek, birinci araştırmacının yürüttüğü Tasarım Çalışmaları-1 programının, öğrencilerin yaratıcı düşünce becerisini geliştireceği hipotezi kabul edilmiştir. Veriler Torrance (1974 ve 1984) tarafından geliştirilen ve Aslan (1999, 2006) tarafından Türkçe formu oluşturulan Torrance Yaratıcı Düşünce Testleri (A ve B formları) ve Kişisel Bilgiler Anketi ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 13 programı ile yapılmıştır. Veri analizinde ilişkili grup t-testi ve Mann-Whitney-U istatistik testleri kullanılmıştır. Öğrencilerin ön ve son test puan ortalamaları karşılaştırıldığında şekilsel akıcılık; şekilsel orijinallik, başlıkların soyutluğu, başlıkların açıklayıcılığı, içsel görselleştirme, hayal gücü renkliliği, hayal gücü zenginliği, fantezi, sözel akıcılık, sözel esneklik, sözel orijinallik puan ortalamaları arasında son test lehine anlamlı sonuçlar bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

The effect of creative drama activities performed at the design studies-1 studio on development of creative thinking skills of architecture students

Öz:
The aim of this research is determining the effectiveness of teaching methods based on creative drama activities performed at the Design Studies-1 studio on creative thinking and design skills. The research s work group consisted of 67 students who attended the 15-week Design Studies-1 studio (45 female, 22 male). The research is a one-group pretest-posttest experimental design. The theoretical basis of the research is cognitive creativity. The practices stimulating the imagination and flexible thinking skills with the basis of creative drama were used as the creativity-improving techniques. Based on the assumption that creative thinking is teachable, the hypothesis that the Design Studies-1 program conducted by the first researcher will improve the students creative thinking skills was accepted. The data were collected through Creative Thinking Tests (Form A and B), which was developed by Torrance (1974 and 1984) and whose Turkish version was composed by Aslan (1999, 2006). For the data analysis, SPSS 13 program was used. In data analysis, related group t-test and Mann-Whitney U statistical test were applied. The pretest and posttest scores mean of the students were compared and significant positive results were found in favor of posttest between the means of figural fluency, figural originality, abstractness of the titles, expressiveness of the titles, intrinsic visualization, liveliness of imagery, richness of imagery, fantasy, verbal fluency, verbal flexibility and verbal originality.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akın, Ö., Akın, C., (1996)., Frames of reference architectural design: analysing the hyperacclamation (A-h-a!), Design Studies, 17, 341-361.
 • Archer, B., (1965)., Systematic Method for Designers. Lon- don: The Design Council.
 • Arıdağ, L., (2005)., Mimari Tasarım Stüdyo Eğitiminde İletişim, Yayımlanmamış doktora tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Arıdağ, L., Çiftçi N., (2008)., “Warm-up, Game, Goal”, Paper presented at the Design train Congress Trailer II, Amsterdam, 134-45.
 • Arıdağ, L., (2009)., Tasarım Çalışmaları-1: Stüdyo Dran. Mimari Tasarım Eğitimi ’09: “Bütünleşme” Sempozyum Kitabı, Y.T.Ü., 234-242.
 • Aslan, E., (1999)., Adaptation of Torrance Test of Creative Thinking, Paper presented at the International Conference on Test Adaptation Proceedings. Educational Testing Service. Washington D.C.
 • Aslan, A. E., and Puccio, G., (2006)., Developing and Testing A Turkish Version of Torrance Tests of Creative Thinking: A Study of Adults. Journal of Creative Behavior, Massa- chusetts: 40 (3), 163-78.
 • Aslan, A.E., (2001)., Torrance Yaratıcı Düşünce Testi Türkçe Versiyonu. Marmara Üniversitesi AEF Eğitim Bilimleri Dergisi. İstanbul: 14, 19-40.
 • Aykaç, M., Adıgüzel, Ö., (2011)., Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Dramanın Yöntem Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 297- 314.
 • Ayyıldız-Potur, A., Barkul, Ö., (2009)., Gender and creative thinking in education: A theoretical and experimental overview, İstanbul Technical University Az Dergisi, 6 (2), 44-57.
 • Beheshti, R., (1993)., Design decisions and uncertainty, De- sign Studies, 14, 85-95.
 • Bono, E., (2000)., Rekabet Üstü, çeviri: Oya Özel, Remzi Ki- tabevi, İstanbul.
 • Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, (1993). Librairie Larousse Interpress Basın ve Yayıncılık Aş., 1003, İstanbul.
 • Craft, A., (2005)., Creativity in Schools Tensions and Dilem- ma. USA and UK: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Cross N., Dorst, K., Roozenburg, N., (Eds.). (1992)., Research In Design Thinking, Delft: Delft University Press.
 • Dewey, J., (1987)., Özgürlük ve Kültür, çeviri: Vedat Günyol, Remzi Kitabevi Yayınları, Evrim Matbaacılık, İstanbul (original: 1939, Freedom and Culture, C. P. Putnam’s Son’s, New York).
 • Dewey J., (2007)., Deneyim ve Eğitim, çev. Sinan Akıllı, An- kara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Dorst, K., and Cross, N., (2001)., Creativity in the design pro- cess: co-evolution of problem-solution, Design Studies, 22, 425-37.
 • Droste, M., (2002)., Bauhaus 1919-1933, Taschen GmbH. Glaserfeld, E., (1989)., Cognition, construction of knowledge, and teaching, Synthese, 80(1),121-40.
 • Goldschmidt, G., (1994)., On visual design thinking, Design Studies 16(2),189-209.
 • Grange J., (1985)., “Place Body and Situation”, Dwelling, Place and Environment, editörler: D. Seamon and R. Mugerauer, Martinus Nijhoff Publisher, Hollanda, 71-83.
 • Isacksen, S.G., Treffinger, D.J., Dorval, K.B., (2000)., Creatıve Approach To Problem Solvıng. A Framework for Change, Kendall/Hunt Pub. Co. Buffalo.
 • Kolodner, J., and Wills, L. M., (1996)., Powers of observation in creative design, Design studies, 17, 385-416.
 • Kowaltowski, D.C.C.K., Bianchi, G., Teixeira de Paiva, V., (2009)., Methods that may stimulate creativity and their use in architectural design education. Springer Science and Business Media B.V. Int J Technol Des Educ, 20, 453– 476.
 • Kreitler, S., (2009)., Motivation for creativity in design stu- dents, Creativity Research Journal 21 (2-3), 282-93.
 • Kuhn, S., (2001)., Learning from the architecture studio: implactions from the project-based pedagogy, International Journal of Engineering Education, 17(4-5), 349-352.
 • Lawson, B., (1986)., How designers think. London: The Architectural Press.
 • Lerner, F., (2005)., Foundations for design education: Continuing the Bauhaus Vorkurs Vison, Studies in Art Education. A Journal of Issues and Research, 46(3), 211-26.
 • Liu, Y.T., (1995)., Some phenomena of seeing shapes in design, Design Studies, 16, 367-385.
 • Lumsdaine, E., and Lumsdaine, M., (1995)., Creative Problem Solving Thinking Skills for a Changing World. USA: McGraw Hill International.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2011). Belgeler kitaplığı. [veri dosyası]. http://www.belgeler.com/blg/2xi/milli-egitim-temelkanunu erişim 24707/2011.
 • Oxman, R., (1999)., Educating the designerly thinker, Design Studies. 20(2),107-122,
 • Oxman, (2002). The thinking eye: Visual re-cognation in design emergence, Design Studies 23(2),135-164.
 • Özkar, M., (2009)., Soyut Düşünme ve Yaparak Öğrenme: Temel Tasarım Eğitimi’nin Amerika’daki Başlangıçları. (s. 135-51). Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı: Türkiye’de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi ve Bauhaus, editörler: Elçin Gen, Ali Artun, Esra Aliçavuşoğlu, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Piaget, J., (1954)., The Construction of Reality in the Child. New York: Basic Books.
 • Reid, A., and Solomonides I., (2007)., Design students’ expe- rience of engagement and creativity, Art, Design & Communication in Higher Education Volume 6, Number 1.
 • Rittel, H., (1970)., Der Planungsprozess als iterativer Vorgang von Varietaetserzeugung und Varietaetsein-Schraenkung, In Entwurfmethoden in der Bauplanung. Stuttgart/Berlin: Kramer Verlag.
 • Rutland, M., Barlex, D., (2008)., Perspectives on pupil creativity in design and technology in the lower secondary curriculum in England, Int J Technol Des Educ 18, 139.
 • San, İ., (1985)., Sanat ve Eğitim, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Schön, D., and Wiggins, G., (1992)., Kinds of seeing and their functions in designing. Design Studies, 13,135-56.
 • Schön, D., (1985)., The Design Studio, RIBA Publications Limited, London.
 • Shih, S.G., Hu, T.P. and Chen, C.N., (2006)., A game theorybased approach to the analysis of cooperative learning in design studios, Design Studies. (27), 711-722.
 • Simon, H., (1969)., The Sciences of the Artificial. 3rd Edition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • Swede, G., (1993)., Creativity: A New Psychology, Toronto: Wall&Emerson.
 • Taura, T., Nagai, Y., (2010)., Discussion on Direction on Design Creativity Research (Part 1). New Definition of Design and Creativity: Beyond the Problem Solving Paradigm, Paper preasented at ICDC2010 International Conference on Design Creativity, edt: Taura, T.; Nagai, Y. Springer Verlag London, 3-9.
 • Torrance, E.P., (1974), Norms-Technical Manual Torrance Tests of Creative Thinking. USA: Scholastic Testing Service.
 • Torrance, E.P., Ball, O.E., (1984)., Torrance Tests of Creative Thinking. Streamlined (revised) manual. Bensenville, IL: Scholastic Testing Service.
 • Tschimmel, K., (2010)., Design as a Perception-in-Action Process, ICDC2010 International Conference on Design Creativity, Editor. Taura, T.; Nagai, Y, 223-230, Springer Verlag, London.
 • Uluoğlu, B., (1990)., Mimari Tasarım Eğitimi Tasarım Bilgisi Bağlamında Stüdyo Eleştirileri, Yayımlanmamış doktora tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Üstündağ, T., (1994)., Günümüz Eğitiminde Dramanın Yeri, Yaşadıkça Eğitim, 37.
 • Üstündağ, T., (2007)., Dramada Öğrenme ve Öğretme Süreci, İlköğretimde Drama, editör: A. Öztürk. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları: 1765, 49-73.
 • Vygotsky, L., (1978)., Mind in Society. Cambridge, MA: Har- vard University Press.
 • Weth, R., (1999)., Design instinct?- the development of indi- vidual strategies, Design Studies, 20, 453-463.
 • Young G.J., (1985)., What is Creativity? J. Creat. Behav., 19(2): 77-87.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (2009). Bologna Süreci 2020- Yeni On Yılda Avrupa Yükseköğretim Alanı Avrupa Yükseköğretimden Sorumlu Bakanlar Konferansı Bildirgesi Leuven bildirgesi. http://bologna.yok.gov. tr/?page=yazi&c=2&i=85-144.
APA ARIDAĞ L, ASLAN A (2012). Tasarım çalışmaları-1 stüdyosunda uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin mimarlık öğrencilerinin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine etkisi. , 49 - 66.
Chicago ARIDAĞ LEVENT,ASLAN A. Esra Tasarım çalışmaları-1 stüdyosunda uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin mimarlık öğrencilerinin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine etkisi. (2012): 49 - 66.
MLA ARIDAĞ LEVENT,ASLAN A. Esra Tasarım çalışmaları-1 stüdyosunda uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin mimarlık öğrencilerinin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine etkisi. , 2012, ss.49 - 66.
AMA ARIDAĞ L,ASLAN A Tasarım çalışmaları-1 stüdyosunda uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin mimarlık öğrencilerinin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine etkisi. . 2012; 49 - 66.
Vancouver ARIDAĞ L,ASLAN A Tasarım çalışmaları-1 stüdyosunda uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin mimarlık öğrencilerinin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine etkisi. . 2012; 49 - 66.
IEEE ARIDAĞ L,ASLAN A "Tasarım çalışmaları-1 stüdyosunda uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin mimarlık öğrencilerinin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine etkisi." , ss.49 - 66, 2012.
ISNAD ARIDAĞ, LEVENT - ASLAN, A. Esra. "Tasarım çalışmaları-1 stüdyosunda uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin mimarlık öğrencilerinin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine etkisi". (2012), 49-66.
APA ARIDAĞ L, ASLAN A (2012). Tasarım çalışmaları-1 stüdyosunda uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin mimarlık öğrencilerinin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine etkisi. Megaron, 7(1), 49 - 66.
Chicago ARIDAĞ LEVENT,ASLAN A. Esra Tasarım çalışmaları-1 stüdyosunda uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin mimarlık öğrencilerinin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine etkisi. Megaron 7, no.1 (2012): 49 - 66.
MLA ARIDAĞ LEVENT,ASLAN A. Esra Tasarım çalışmaları-1 stüdyosunda uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin mimarlık öğrencilerinin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine etkisi. Megaron, vol.7, no.1, 2012, ss.49 - 66.
AMA ARIDAĞ L,ASLAN A Tasarım çalışmaları-1 stüdyosunda uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin mimarlık öğrencilerinin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine etkisi. Megaron. 2012; 7(1): 49 - 66.
Vancouver ARIDAĞ L,ASLAN A Tasarım çalışmaları-1 stüdyosunda uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin mimarlık öğrencilerinin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine etkisi. Megaron. 2012; 7(1): 49 - 66.
IEEE ARIDAĞ L,ASLAN A "Tasarım çalışmaları-1 stüdyosunda uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin mimarlık öğrencilerinin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine etkisi." Megaron, 7, ss.49 - 66, 2012.
ISNAD ARIDAĞ, LEVENT - ASLAN, A. Esra. "Tasarım çalışmaları-1 stüdyosunda uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin mimarlık öğrencilerinin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine etkisi". Megaron 7/1 (2012), 49-66.