Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki

Yıl: 2014 Cilt: 20 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 191 - 216 Metin Dili: Türkçe

Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki

Öz:
Bu araştırmada, ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile branş öğretmenlerinin motivasyon düzeyi arasındaki ilişki düzeyinin, öğretmenlerin cinsiyet, branş ve mesleki kıdem değişkenlerine göre tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde nicel bir çalışmadır. Araştırmanın evreni, Sivas Merkez ilçedeki ortaokullarda görev yapan Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce branşlarındaki toplam 531 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise küme örnekleme yöntemi ile seçilen 211 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonunda elde edilen verilerin analizinde Pearson Korelâsyonu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile branş öğretmenlerinin motivasyonu arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu, ayrıca söz konusu ilişkinin öğretmenlerin cinsiyet, branş ve mesleki kıdem değişkenlerine göre de farklı düzeylerde ortaya çıktığı saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Relationship between school administrators social communication skills and teachers motivation

Öz:
In this study, we intend to detect the relationship between the social communication skills of the school administrators serving in secondary schools and motivation levels of branch teachers according to the gender, expertise and seniority variables of the teachers. The study is a quantitative study in relationship survey model. The study population consists of a total of 531 teachers serving in Turkish, Mathematics, Science and Technology, Social Studies and English branches in secondary schools in the central district of Sivas. 211 teachers who are selected by cluster sampling method constitute, on the other hand, the sample of the study. Pearson's correlation was used in the analysis of the data obtained at the end of the study. According to study findings, it was found that there was a high level, positive and significant relationship between social communication skills of school administrators serving in secondary schools and the motivation of branch teachers and that such relationship occurs in different levels according to the gender, expertise and seniority variables of the teachers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahmad, I. (2011). Effect of teacher efficacy beliefs on motivation. Journal of Behavioural Sciences, 21(2), 35-46.
 • Aksoy, İ. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, okulda değişim yönetiminin gerçekleştirilmesinde, örgütsel iletişimin rolüne ilişkin algıları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Argon, T. (2010). Akademisyenlerin performans değerlendirme, motivasyon ve örgütsel adalet ile ilgili görüşlerine ilişkin nitel bir çalışma. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 133-180.
 • Arıkıl, G. ve Yorgancı, B. (2012). Öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin motivasyonu algılama farklılıkları. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012 (syf. 1-15). Niğde: Niğde Üniversitesi Rektörlüğü.
 • Baygül, B. ve İnam, Ö. (2006). Kurum içi iletişim: çalışanların sağlıklı iş yaşamı beklentilerinin betimlenmesine yönelik bir çalışma. 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan 2006 (syf. 92-100). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü.
 • Bektaş, A. (2010). İlköğretim okulları yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile sınıf öğretmenlerinin motivasyonu arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem A. Büyükçolak, K. M. (1997). Bilgi çağında liderlik. 21.Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, 5-6 Haziran 1997 (syf. 321-326). İstanbul: Deniz Harp Okulu.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem.
 • Ceylan, C. (2002). Yönetsel ve organizasyonel açıdan koçluk yaklaşımı ve bir uygulama (Yayımlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Ciani, K., Ferguson, Y., Bergin, D., & Hilpert, J. (2010). Motivational influences on school‐prompted interest. Educational Psychology, 30(4), 377-393.
 • Çetinkaya, H. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin iletişim becerilerinin okul başarısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çiftçi, Ü. (2008). İlköğretim öğretmenleri arasındaki iletişim sorunları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Demir, K. (2005). İl Milli Eğitim Müdürlüğü yönetim bilgi sistemlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (36), 558-581.
 • Durukan, H. (2003). Yönetimde insan ilişkileri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2) , 277-284.
 • Griffin, D. K. (2010). A Survey of Bahamian and Jamaican teachers' level of motivation and job satisfaction. Journal of Invitational Theory & Practice, 16, 56-76.
 • Gümüş, S. ve Sezgin, B. (2012). Motivasyonun örgütsel bağlılığa ve performansa etkisi (1. Baskı). İstanbul: Hiperlink.
 • Güneş, K. (2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul müdürlerinin iletişim ve motivasyon becerileri ile ilgili algı ve beklentileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Gürsel, M. (1997). Okul yönetimi. Konya: Mikro.
 • Goldring, L. (2002). The power of school culture. Leadership, 32(2), 32-35.
 • Güzel, H. (2011). Fizik öğretmenlerinin demografik özellikleri ve motivasyon faktörlerinin araştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 1031-1054.
 • Harris E. (1992). A principaland and the evolution of a school culture: a case study. Planingand Changing, 1(23), 29-44.
 • Hernandez, T. J., & Seem, S. R. (2004). A safe school climate: a systemic approach and the school counselor. Professional School Counseling, 7(4), 256–262.
 • Jesus, S. N. D., & Abreu, M. V. (1994). Study of teachers' motivation to motivate students by the theory of planned behavior. (Eric No. ED400235).
 • Jugović, I., Marušić, I., Pavin, I. T., & Vizek, V. (2012). Motivation and personality of preservice teachers in Croatia. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 40(3), 271-287.
 • Justine, N. (2011). Motivational Practices and Teachers' Performance in Jinja Municipality Secondary Schools, Jinja District, Uganda. (Eric No. ED531291).
 • Karadeniz, B. C. ve Yavuz, C. (2009). Sınıf öğretmenlerinin motivasyonunun iş tatmini üzerine etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 507-509.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi (16. Baskı). Ankara: Nobel. Karslı, M. D. (2006). Etkili okul yöneticiliği. İstanbul: Morpa.
 • Kaur, K., & Kaur, P. (2013). Relationship between self - efficacy and teacher motivation of secondary school teachers of punjab. Indian Streams Research Journal, 3(9), 1-5.
 • Kelce, M. (2009). İlköğretim okullarında yöneticiler ve öğretmenler arasındaki iletişim sorunları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Keskin, B. (2008). Çalışanların performanslarını arttırmada bir araç olarak motivasyon ve motivasyon teknikleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atılım Üniversitesi, Ankara.
 • Koçak, R. D. ve Özüdoğru, H. (2012). Yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların motivasyonu ve performansı üzerindeki etkileri: Kamu ve özel hastanelerinde bir uygulama. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 76-88.
 • Lal, İ. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişkiler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Liu, S., & Onwuegbuzie, A. J. (2011). Teachers’ motivation for entering the teaching profession and their job satisfaction: a cross-cultural comparison of China and other countries. Learning Environments Research, 1-20.
 • Maçin, E. (2010). Yönetici iletişim becerilerinin çalışan motivasyonu üzerine etkileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul. Marşap, A. (1999). Yaratıcı liderlik. Ankara: Öncü.
 • Neves de Jesus, S., & Lens, W. (2005). An integrated model for the study of teacher motivation. Applied Psychology, 54(1), 119-134.
 • Morcom, V., & MacCallum, J. (2009). Motivation in action" in a collaborative primary classroom: developing and sustaining teacher motivation. Australian Journal of Teacher Education, 34(6), 23-40.
 • Korkmaz, M. (1995). Okul yönetiminde çatışma. Çağdaş Eğitim, 20 (207), 26-29.
 • Oktay, E. ve Gül, H. (2003). Çalışanların duygusal bağlılıklarının sağlanmasında Conger ve Kanungo’nun karizmatik lider özelliklerinin etkileri üzerine Karaman ve Aksaray Emniyet Müdürlüklerinde yapılan bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,10, 403-428.
 • Ololube, N. P. (2006). Teachers job satisfaction and motivation for school effectiveness: an assessment. Essays In Education. (Eric No. ED496539).
 • Özan, M. B., Türkoğlu, A. Z. ve Şener, G. (2012). Okul yöneticilerinin sergiledikleri demokratik tutum ve davranışlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 275-294.
 • Özbudak, F. (2009). Yönetici-öğretmen iletişimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Özdamar, K. (2011). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (8. Baskı). Eskişehir: Kaan.
 • Özdoğru, M. ve Aydın, B. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin karara katılma durumları ve istekleri ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 357-367.
 • Özgan, H. ve Aslan, N. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin sözlü iletişim biçiminin öğretmenlerin motivasyonuna etkisinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 190-206.
 • Papi, M., & Abdollahzadeh, E. (2012). Teacher motivational practice, student motivation, and possible L2 selves: An examination in the Iranian EFL context. Language Learning, 62(2), 571-594.
 • Rafferty, T. J. (2003). School climate and teacher attitudes toward upward communication in secondary schools . American Secondary Education, 31(2) 49-70.
 • Ron, R. (1992). Student motivation school culture, and academic achivement: what school leaders con do. (Eric No. ED351741)
 • Sabancı, A. (1994). Eğitim yönetiminde çift yönlü iletişim yönetilenleri iş doyumu ve motivasyon bakımından nasıl etkilemektedir? (Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Sakui, K., & Cowie, N. (2012). The dark side of motivation: teachers’ perspectives on ‘unmotivation’. ELT Journal, 66(2), 205-213.
 • Schmidt, H. W., & Tannenbaum, R. (2000). Farklılıkları yönetmek. (Çev. Ed. İ. Bingöl.) İstanbul: Mess.
 • Şenol, Y. (2009). İlköğretim okul müdürlerinin öğretmenlerin başarılarını artırmak için uyguladıkları dışsal motivasyonun etkileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Şimşek, Y. (2003). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Torbacıoğlu, D. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin iletişim yöntemleri ve güdüleme derecelerine ilişkin öğretmen algıları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Uslu, B. ve Balcı, E. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışları ile örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 18(3), 461-489.
 • Ünal, S. (2000). İlköğretim okulu yöneticilerinin okullarında motivasyonu sağlama etkinlikleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 84-90.
 • Wahab, J. A., Hamid, A. H. A., Zainal, S., & Rafik, M. F. M. (2013). The relationship between headteachers' distributed leadership practices and teachers' motivation in national primary schools. Asian Social Science, 9(16), 161-167.
 • Vrieling, E., Bastiaens, T., & Stijnen, S. (2012). Consequences of ıncreased selfregulated learning opportunities on student teachers' motivation and use of metacognitive skills. Australian Journal of Teacher Education, 37(8), 102-117.
 • Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik mesleği, motivasyon kaynakları ve temel tutumlar: kuramsal bir bakış. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 33-46.
 • Yılmaz, A. ve Ceylan, Ç.B. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin liderlik davranış düzeyleri ile öğretmenlerin iş doyumu ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 277-394.
APA DOĞAN S, KOÇAK O (2014). Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. , 191 - 216.
Chicago DOĞAN SONER,KOÇAK Osman Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. (2014): 191 - 216.
MLA DOĞAN SONER,KOÇAK Osman Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. , 2014, ss.191 - 216.
AMA DOĞAN S,KOÇAK O Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. . 2014; 191 - 216.
Vancouver DOĞAN S,KOÇAK O Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. . 2014; 191 - 216.
IEEE DOĞAN S,KOÇAK O "Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki." , ss.191 - 216, 2014.
ISNAD DOĞAN, SONER - KOÇAK, Osman. "Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki". (2014), 191-216.
APA DOĞAN S, KOÇAK O (2014). Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(2), 191 - 216.
Chicago DOĞAN SONER,KOÇAK Osman Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 20, no.2 (2014): 191 - 216.
MLA DOĞAN SONER,KOÇAK Osman Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.20, no.2, 2014, ss.191 - 216.
AMA DOĞAN S,KOÇAK O Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2014; 20(2): 191 - 216.
Vancouver DOĞAN S,KOÇAK O Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2014; 20(2): 191 - 216.
IEEE DOĞAN S,KOÇAK O "Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20, ss.191 - 216, 2014.
ISNAD DOĞAN, SONER - KOÇAK, Osman. "Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 20/2 (2014), 191-216.