Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri

Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 16 - 31 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri

Öz:
Bu araştırmada öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanımına yönelik öz - yeterlik inançları araştırılmıştır. Araştırma Siirt il merkezinde görevli 290 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak internete yönelik tutum ve eğitsel internet kullanım öz - yeterlik inanç ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar için t testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson korelasyonu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin internete yönelik tutumlarında cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bunun yanında branş ve günlük internet kullanım süresi değişkenlerine bağlı olarak internete yönelik tutumlarında anlamlı bir fark bulunmuştur. Son olarak öğretmenlerin, eğitsel internet kullanım özyeterliği inançlarının cinsiyet, yaş, branş ve günlük internet kullanım süresi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Teachers attitudes towards internet and their level of selfefficiency beliefs toward use of internet in education

Öz:
In this research, attitudes of teachers towards internet usage and their selfefficacy to educational internet usage has been investigated. The research was made on 290 teachers working in Siirt center. In the research, internet attitude and self efficacy perception scale of educational internet usage has been used as data collection tool. In the conclusion of the research, independent sample t-test, one way analysis of variance, and Pearson Correlation were used. According to research findings, there is no significant difference among teachers attitudes towards internet in terms of gender and age variables. However, it has been found that there is a significant difference among teachers attitudes towards internet depending on the branch and daily internet usage. Lastly, selfefficacy perceptions of teachers related to educational internet usage are significantly differentiated depending on variables of gender, age, branch and daily internet usage time.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ALKAN, Cevat: (1997). Eğitim Teknolojisi. Genişletilmiş beşinci baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • AKKOYUNLU, Buket, ORHAN, Feza, ve UMAY, Aysun: (2005). Bilgisayar Öğretmenleri İçin Bilgisayar Öğretmenliği Öz-Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması.
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1–8.
 • BANDURA, Albert: (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • BORDENS, Kenneth Staff & HOROWITZ, Israel Albert: (2002). Social Psychology, Second Edition. Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, Incorporated, p 177.
 • ÇAVUŞ, Hayati ve GÖKDAŞ, İbrahim: (2006). Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin internetten yararlanma nedenleri ve kazanımları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 56–78.
 • ÇELİK, Halil Coşkun ve BİNDAK, Recep: (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10), 27–38.
 • ÇETİN, Barış: (2008). Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 101–114.
 • DOWNEY, JAMES: (2006). Measuring General Computer Self-efficacy: The Surprising Comparison of Three Instruments in Predicting Performance, Attitudes, and Usage. Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences, 8, 210–210.
 • EASTIN, Matthew S. & LAROSE, Robert: (2000). Internet self-efficacy and the psychology of the digital divide. Journal of Computer Mediated Communication, 6 (1).11.04.2013 tarihinde http://jcmc.indiana.edu/vol6/issue1/eastin.html adresinden indirilmiştir.
 • GEZER, Burcu ve SEVİM, Yelda: (2006). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin internet kullanımlarının mesleki gelişimlerine etkisi (Elazığ ili örneği), Fırat Üniversitesi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 1 (5), 79–84.
 • GÜNDÜZ, Şemseddin ve ÖZDİNÇ, Fatih: (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin internet öz-yeterlikleri. 8th international educational technology conference. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir, Turkey, 6–9 Mayıs
 • KAPTAN, Saim: (1998). Bilimsel araştırma teknikleri ve istatistik yöntemleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • KARAHAN, Mehmet ve İZCİ Eyüp: (2005). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyleri ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, sayı 150.10.04.2013 tarihinde http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/150/karahan_izci.htm adresinden indirilmiştir.
 • KARASAR, Niyazi: (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • KATIRCIOĞLU, Hikmet ve KAZANCI, Mübeccel: (2002). Biyoloji öğretiminde bilgisayar kullanımının öğrenci tutumuna etkisi. Eğitim bilimleri ve Uygulama dergisi, 1 (2), 225-233.
 • KIYICI, Gülbin: (2003). İnternet Destekli Öğretimin Enstrümental Analiz Dersinde Öğrenci Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adapazarı: Sakarya Üniversitesi Fen Bilimlerin Enstitüsü.
 • MCISAAC, Marina Stock: (2002). Global Distance Education: Anadolu University’s Rise To Prominence. Acık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumunda sunulan bildiri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 23–25 Mayıs.
 • MİLLİYETÇİ, Özcan: (2008). Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin İnternete Yönelik Tutumları İle Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ORAL, Behçet: (2004). Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanma Durumları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulan bildiri. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya, 6–9 Temmuz.
 • SANDERS, Diana W. & MORRİSON-SHETLAR, Alison I: (2001). Student Attitudes Toward Web- Enhanced Instruction İn An Introductory Biology Course. Journal of Research on Computing in Education, 33 (3), 251–263.
 • SENEMOĞLU, Nuray: (2009). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya (15. basım) Ankara: Pegem Akademi.
 • TAVŞANCIL, Ezel ve KESER, Hafize: (2002). İnternet Kullanımına Yönelik Likert Tipi Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim bilimleri ve Uygulama dergisi, 1 (1), 79-100.
 • TEKİNARSLAN, Erkan: (2008). Faculty Of Educatıon Students’attıtudes Toward Internet And Implıcatıons For Onlıne Learnıng. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 67–82.
 • TUNCER, Murat ve ÖZÜT, Aytaç: (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik İnançları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 7 (2), 1079–1091.
 • ÜLGEN, Gülten (1995). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Bilim Yayınları
 • YENİLMEZ, Kürşat TURGUT, Melih ANAPA, Pınar ve ERSOY, Mehmet: (2011). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik İnançları. 5th International Computer ve Instructional Technologies Symposium. Fırat University, Elazığ, 22-24 September.
 • YILDIRIM, Abdullah: (2012). İnternetin Hayatımızdaki Yeri. 10.04.2013 tarihinde http://www.siirkolik.net/denemeler/12972-internetin-hayatimizdaki-yeri.asp adresinden indirilmiştir.
 • http://www.internetnedir.net/
 • http://www.ebidunya.com/teknoloji/bilgi-teknolojileri-teknoloji/internetin- hayatimizdaki-yeri-ve-internetin-hayatimiza-etkileri.html adresinden indirilmiştir.
 • İnternette Eğitim. 15 Mayıs 2013, http://www.egze.com/internet/
APA BALAY R, KAYA A, ÇEVİK M (2014). Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri. , 16 - 31.
Chicago BALAY Refik,KAYA Ahmet,ÇEVİK M. Nezir Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri. (2014): 16 - 31.
MLA BALAY Refik,KAYA Ahmet,ÇEVİK M. Nezir Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri. , 2014, ss.16 - 31.
AMA BALAY R,KAYA A,ÇEVİK M Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri. . 2014; 16 - 31.
Vancouver BALAY R,KAYA A,ÇEVİK M Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri. . 2014; 16 - 31.
IEEE BALAY R,KAYA A,ÇEVİK M "Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri." , ss.16 - 31, 2014.
ISNAD BALAY, Refik vd. "Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri". (2014), 16-31.
APA BALAY R, KAYA A, ÇEVİK M (2014). Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 0(23), 16 - 31.
Chicago BALAY Refik,KAYA Ahmet,ÇEVİK M. Nezir Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 0, no.23 (2014): 16 - 31.
MLA BALAY Refik,KAYA Ahmet,ÇEVİK M. Nezir Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, vol.0, no.23, 2014, ss.16 - 31.
AMA BALAY R,KAYA A,ÇEVİK M Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2014; 0(23): 16 - 31.
Vancouver BALAY R,KAYA A,ÇEVİK M Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2014; 0(23): 16 - 31.
IEEE BALAY R,KAYA A,ÇEVİK M "Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri." Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 0, ss.16 - 31, 2014.
ISNAD BALAY, Refik vd. "Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 23 (2014), 16-31.