Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliğinin Ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği

Yıl: 2014 Cilt: 5 Sayı: 10 Sayfa Aralığı: 83 - 106 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliğinin Ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği

Öz:
Rekabetçiliğin en önemli unsuru şüphesiz yeni teknolojiler üretebilmektir. Günümüzde teknoloji geliştirmenin yolu üniversitelerde ve şirketlerde yürütülen çalışmalarla bilginin üretilmesive akabinde üretilen bilginin uygulamaya geçirilebilmesi halinde teknolojiye dönüştürülmesidir.Bu işbirliğinin verimli bir şekilde sağlanabilmesi ancak birtakım ara yüzlerin kamu ölçeğindegeliştirilmesi ve gerekli teşvik edici yasal düzenlemelerin yapılması ile mümkündür. Dolayısıyladevletin üniversite - sanayi işbirliğinde kolaylaştırıcı ve teşvik edici rol oynaması önemli bir koşulolmaktadır. Teknoloji geliştirmesi sadece üretim sektöründe değil, hizmet sektöründe de olabilir.Bu yüzden sanayi sözcüğü mal veya hizmet üreten firma olarak algılanmalıdır.Çalışmada rekabetçilik çerçevesinde üniversite - sanayi işbirliği incelenmiş ve devletin oynadığı rol ile geliştirdiği arayüzler anlatılmıştır. Ayrıca dünya örnekleri de irdelenerek ülkemizdegeliştirilen arayüzlerin en başarılı örneklerinden birisi olması beklenen Teknopark İstanbul birörnek vaka mantığı çerçevesinde incelenmiş, başarılı bir üniversite - sanayi - devlet işbirliği için,özellikle teknoparklarda, gerekli unsurlar belirlenmeye ve öneriler sunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler İşletme Kamu Yönetimi İktisat

The Efects of University - Industry - Government collaboration on economies: The Example of Technopark Istanbul

Öz:
The most important component of competitiveness, without doubt, is to be able to developnew technologies. Today, the way to develop new technology is to generate information at studiesin universities and firms subsequently transform this information into technology by collaborating with companies. To build such an eficient cooperation, certain interfaces must be developedin the public scale and necessary legal incentives should be provided. Tus, the state must be a facilitator and must play an encouraging role in the university - industry collaboration. Technologydevelopment can be in hospitality/service sector as well as in the manufacturing sector. Tus theword industry should be perceived as companies producing goods or services.In this study, university - industry collaboration is examined within the framework of competitiveness and the subsequent role of the state and the relative interfaces are discussed. Technopark Istanbul, which is expected to be one of the most successful examples of such endeavorsin our country, is examined as a case study of a successful university - industry - governmentcollaboration and the necessary elements for such successful interfaces, mainly technoparks, aredetermined.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler İşletme Kamu Yönetimi İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ANGEL, Pedro Ortin. Ferran Vendrell Herrero (2 014). “University spin – ofs vs. other NTBFs: Total factor productivity diferences at outset and evaluation”. Technovations . 24. ss. 101-112.
 • ASLAN, Özgür (2007). Bilgi Toplumunda Teknolojinin ve Teknoloji Politikalarının Yeri. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Doktora Tezi.
 • BAYRAÇ, H. Naci (2003). “Yeni Ekonomi’nin Toplumsal. Ekonomik ve Teknolojik Boyutları”. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 4 Sayı: 1. ss. 41-62
 • BERMAN, Elizabeth Popp (2012). Creating the Market University. How Academic Science Became an Economic Engine. Princeton University Press.
 • BÜLBÜL, Yaşar ve Rahmi Deniz Orbay (2011). Teknoparklar Teknolojik Bilginin Ticarileşmesi. İTO. Yayın No: 2010-111. İstanbul.
 • DUFOURT, Daniel (1991). “Innovations Technologiques Et Structures D’organisation: Les Technopoles Comme Vecteurs De La Transformation Des Fonctions Des Agents De La Creation Technique”. Economies et Societes. Cilt 25 / 8. ss. 9 - 20
 • ETZKOWITZ, H. and Leydesdorf. L. (2000). “Te Dynamics of Innovation From National Systemsand “Mode 2” To A Triple Helix Of University-Industry-Government Relations”. Research Policy. Vol. 29 No. 2. ss.109-123
 • EUROPEAN COMMISSION (2013). Research and Innovation Performance in EU Member States and Associated Countries. ss. 113 – 125.
 • FABERON, Jean-Yves (1990). “Technopoles et Developpement”. Revue Française de Science Politique. Cilt 40. Sayı 1. ns.51.
 • IMF (2003), World Economic Outlook.
 • İSTANBUL TİCARET ODASI (2013). Meclis Kararı. No:52.
 • KAYMAZ, Kurtuluş. Kadir Yasin Eryiğit (2011). “Determining Factors Hindering University Industry Collaboration: An Analysis from the Perspective of Academicians in the Context of Entrepreneurial Science Paradigm”. International Journal of Social Inquiry. Volume 4 Number 1. ss. 185-213
 • KİPER, Mahmut (2010). Dünyada ve Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP). Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı.
 • MCNEIL, William (1994). Dünya Tarihi. İmge Kitabevi. Ankara.
 • MONITOR COMPANY (2009). “Paths to Prosperity: Promoting Entrepreneurship in the Twenty first Century”. ss. 3-7.
 • MORGÜL, Muzafer Barış (2012). “Teknoparklar ve Ar-Ge Merkezlerinin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”. T.C. Bilişim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Müdürlüğü, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi: Ar-Ge Merkezleri Teknoparklar. Sayı:286. ss.32-35
 • MÜSİAD (2012). Kalkınma Yolunda Yeni Eşik: Orta Gelir Tuzağı. Müsiad Araştırma Raporları. No: 79. ss. 95-98.
 • MÜSİAD (2012b). Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon, Stratejik Dönüşüm Önerisi. Müsiad Araştırma Raporları. No: 76. s. 136
 • PORTER, M. E. “The Competitive Advantage of Nations”. Harward Business Review . March – April 1990. ss. 73-93
 • RADOSEVIC, Stavo. Marat Myrzakhmet (2009). “Between Vision and Reality: Promoting Innovation through technopark in an emerging economy”. Technovations . 29. ss. 645-656.
 • ROERSEN, Mariska (2008). Internationalizing Technopark. Universiteit Twente Y.L. Tezi.
 • SELVİ, Özgür (2012). “Bilgi Toplumu. Bilgi Yönetimi ve Halkla İlişkiler”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. Sayı:3. ss-191-214
 • SENOR, Dan. Saul Singer (2009). Start-up Nation: Te Story of Israel’s Economic Miracle. Hachette Book Group. s.11.
 • SERMAYE PIYASASI KURULU (2010). SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları 6.
 • SIEGEL, Donald S. Paul Westhead. Mike Wright (2003). “Assessing Te Impact Of University Science Park On Research Productivity: Exploratory Firm Level Evidence From Te United Kingdom”. International Journal of Industrial Organization. 21. ss. 1357 – 1369.
 • SCHUMPETER, Joseph Alois. (1934). Te Teory of Economic Development.
 • SOLOW, Robert M. “Growth Teory and Afer”. 8 Aralık 1987 Nobel Ödülü konuşması.
 • STURGEON, Timothy J. (2000). Industrial Performance Center. Massachusetts Institute of Technology Working Paper Series.
 • WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (2007), Technology Transfer. Intellectual Property And Efective University-Industry Partnerships: Te Experience of China. India, Japan, Philippines, Te Republic of Korea, Singapore and Tailand.
 • YÜCEL, İsmail Hakkı (1997). Bilim-Teknoloji Politikaları ve 21. Yüzyılın Toplumu. DPT Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı. İnternet Kaynakları:
 • http://epberman.com/?attachment_id=156. erişim tarihi: 25.11.2013. Elizabeth Popp Berman. “Field Teories and the Move toward the Market in U.S. Academic Science”. Political Power & Social Teory.
 • http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP98.pdf. erişim tarihi: 20.08.2013.
 • http://www.autm.net. FY Licensing Activity Survey2008. erişim tarihi: 10.11.2013
 • http://www.autm.net/AM/Template.cfm?Section=FY2012_Licensing_Activity_Survey&Template=/ CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=11435 . FY Licensing Activity Survey2012. erişim tarihi: 20.11.2013.
 • http://www.bilgicagi.com/Yazilar/2094turkiyedeki_kuluckalik_politikasi_dunya_trendinin_neresinde. aspx . erişim tarihi: 15.11.2013.
 • http://www.biotech-now.org/public-policy/patently-biotech/2012/01/the-real-reason-why-salk-refused-to- patent-the-polio-vaccine-a-myth-in-the-making# . erişim tarihi: 24.11.2013.
 • http://www.economist.com/node/5327661 . Te Economist. erişim tarihi: 22.11.2013.
 • http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=2 . erişim tarihi: 10.11.2013.
 • http://www.ito.org.tr/wps/portal/odamiz?initView=true . erişim tarihi: 25.11.2013.
 • http://www.sciencebusiness.net/Assets/94fe6d15-5432-4cf9-a656-633248e63541.pdf. erişim tarihi: 11.11.2013.
 • http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/savunmaSanayiimiz/Sayfalar/tarihce2.aspx . erişim tarihi: 25.11.2013.
 • http://www.teknoparkistanbul.com/docs/TI_Tr.pdf. erişim tarihi: 25.11.2013.
 • http://www.teknoparkistanbul.com/docs/TI_Tr.pdf. erişim tarihi: 25.11.2013.
 • http://www.teknoparkistanbul.com/TR/isdestekbirimleri. erişim tarihi: 26.11.2013.
 • http://www.teknoparkistanbul.com/TR/tarihce/. erişim tarihi: 25.11.2013.
APA Yalçıntaş M (2014). Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliğinin Ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği. , 83 - 106.
Chicago Yalçıntaş Murat Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliğinin Ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği. (2014): 83 - 106.
MLA Yalçıntaş Murat Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliğinin Ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği. , 2014, ss.83 - 106.
AMA Yalçıntaş M Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliğinin Ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği. . 2014; 83 - 106.
Vancouver Yalçıntaş M Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliğinin Ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği. . 2014; 83 - 106.
IEEE Yalçıntaş M "Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliğinin Ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği." , ss.83 - 106, 2014.
ISNAD Yalçıntaş, Murat. "Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliğinin Ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği". (2014), 83-106.
APA Yalçıntaş M (2014). Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliğinin Ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(10), 83 - 106.
Chicago Yalçıntaş Murat Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliğinin Ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 5, no.10 (2014): 83 - 106.
MLA Yalçıntaş Murat Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliğinin Ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.5, no.10, 2014, ss.83 - 106.
AMA Yalçıntaş M Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliğinin Ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2014; 5(10): 83 - 106.
Vancouver Yalçıntaş M Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliğinin Ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2014; 5(10): 83 - 106.
IEEE Yalçıntaş M "Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliğinin Ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği." Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5, ss.83 - 106, 2014.
ISNAD Yalçıntaş, Murat. "Üniversite - Sanayi - Devlet işbirliğinin Ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 5/10 (2014), 83-106.