Yıl: 2013 Cilt: 24 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 192 - 201 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması

Öz:
Amaç: Ülkemizde geniş yaş aralığına yönelik, alıcı dilin kelime bilgisini değerlendirebilecek özgün, güvenilir ve geçerli bir test bulunmamak- tadır. Bu çalışmanın amacı Türkçeyi esas alan, başka bir dilden uyarlan- mamış, özgün bir dil testi geliştirmektir. Yöntem: Alıcı Dil Kelime Alt Testi için soyut ve somut farklı zorlukta 242 kelime, sıklık listeleri ve Türkçe Sözlük kullanılarak seçilmiştir. Pi- lot veriler Ankara ilinde yaşayan 648 çocuktan, norm verileri ise Türkiye çapında 61 ilde 3755 çocuktan toplanmıştır. Bulgular: Pilot veriler madde güçlüğü, madde ayırt ediciliği ve çeldirici uygunluğu için analiz edilmiş ve işlerliği aynı veya düşük maddeler atı- larak, test 157 kelimeye düşürülmüştür. Norm verileri üzerinden 3 pa- rametreli IRT madde analizleri BILOG-MG (SSI, 2002) programı kul- lanılarak yapılmış ve Alıcı Dil Kelime Alt Testinin 2-12 yaş aralığın- da 104 madde ile kullanıma uygunluğu görülmüştür. Güvenilirlik ça- lışması sonunda test-tekrar test ve iç tutarlılık katsayıları hem bütün ör- neklem hem de her yaş grubu için ayrı ayrı hesaplandığında yüksek ol- dukları bulunmuştur. Alıcı Dil Kelime Alt Testi geçerlik çalışması için bu testin WISC-R genel, WISC-R sözel ve WISC-R performans, AGTE t puanı ve AGTE dil bilişsel gelişim alt puanları ile anlamlı şekilde iliş- kili olduğu görülmüştür. Sonuç: TİFALDİ Alıcı Dil Kelime Alt Testi Türkçeyi esas alarak gelişti- rilmiş, verileri Türkiye temsili örneklemden toplanmış özgün, güvenilir ve geçerli bir dil testi olarak kullanıma sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikiyatri

Turkish expressive and receptive language test: I. Standardization, reliability and validity study of the receptive vocabulary sub-scale

Öz:
Objective: A reliable, valid and original test to assess the receptive vocabulary skills of children in Turkey was not available. Thus, the purpose of the current study was to develop a receptive vocabulary test for Turkish children based on the Turkish language. Materials and Methods: For the Receptive Vocabulary Sub-Scale (TIFALDI-RT) 242 concrete and abstract words were chosen from word frequency lists and a comprehensive Turkish Dictionary. Pilot data were collected from 648 children aged 2 to 13 from Ankara, and norm data were collected from a nationally representative sample of 3755 children. Results: Item analysis (item difficulty, discrimination and distractor) was carried out on the pilot data and based on the results, the total item number was reduced to 157. Further, three parameter item analyses (IRT) were carried out on the norm data by using BILOG- MG (SSI, 2002), and the results indicated that the TIFALDI Receptive Vocabulary Sub-Scale could be reduced to 104 items to assess 2 to 12 year-old children s receptive vocabulary. Test-retest and internal consistency reliabilities were calculated for the whole sample and age groups separately, and all the coefficients were high. For the validity, the relationship between the WISC-R and Ankara Developmental Screening Inventory (AGTE) and Receptive Vocabulary Sub-Scale were investigated. Once again, the TIFALDI Receptive Vocabulary Sub-Scale scores were found to be significantly related to WISC-R and AGTE scores. Conclusion: The TIFALDI Receptive Vocabulary Sub-Scale was developed on the basis of the Turkish Language and norm data were collected from a nationally representative sample. The TIFALDI-RT also had a high reliability and validity. Thus, the TIFALDI-RT can be used to assess 2 to 12 year-old children s receptive vocabulary skills.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksu-Koç A, Küntay AC, Acarlar F ve ark. (2011) Türkçe’de Erken Sözcük ve Dilbilgisi Gelişimini Ölçme ve Değerlendirme Çalışması: Türkçe İletişim gelişimi Envanterleri: TİGİ-I ve TİGİ-II, TÜBİTAK 107KO58 Projesi Sonuç Raporu.
 • Alpas B, Akcakin M (2003) Vineland Adaptive Behavior Scales (Survey Form): Adaptation, validity and reliability for infants of 0-47 months of age. Turkish J Psychol 18:57-71.
 • Anlar B, Yalaz K (1996) Denver II Gelişimsel Tarama Testi Türk Çocuklarına Uyarlanması ve Standardizasyonu. Hacettepe Çocuk Nörolojisi Gelişimsel Tıp Araştırmaları Grubu, Ankara.
 • Bates E, Marchman V, Thal D ve ark. (1994) Developmental and stylistic variation in the composition of early vocabulary. J Child Lang 21: 85–123.
 • Bee H (2000) The Developing Child. 9. Baskı, U.S.A. Allyn and Bacon. Bishop D (2003) Test for Reception of Grammar (Version2). UK, Harcourt Assessment.
 • Blank M, Rose SA, Berlin LJ (2003) Preschool Language Assessment Instrument (PLAI-2). Austin, TX, Pro-Ed.
 • Boysson-Bardies B, Vihman MM (1991) Adaptation to language: Evidence from babbling and first words in four languages. Language 67:297-319.
 • Dunn DM, Dunn LM (2007) Peabody Picture Vocabulary Test. 4. Baskı, Minneapolis. MN, NCS Pearson, Inc.
 • Dunn LM, Dunn DM, Styles B ve ark. (2011) British Picture Vocabulary Scale (BPVSIII). Gl Assessment.
 • Er N (1996) Çalışma Belleğinin Yapısal ve İşlemsel Kapasitesinin Faktör Analitik ve Deneysel Çalışmalarla Belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Fenson L, Dale PS, Reznick JS ve ark. (1993) The MacArthur Communicative Development Inventories. San Diego. CA, Singular.
 • Fenson L, Dale PS, Reznick JS ve ark. (1994) Variability in Early Communicative Development. Monogr Soc Res Child Dev 59:1-173.
 • Goldfield BA, Reznick JS (1990) Early lexical acquisition: Rate, content, and the vocabulary spurt preview. J Child Lang 17: 171–83.
 • Hammill DD, Newcomer P (2005) Test of Language Development-Third Edition (TOLD-3) Circle Pines. MN, American Guidance Service.
 • Herschensohn J (2007) Language Development and Age. Cambridge University Press.
 • Hresko WP, Reid DK, Hammill DD (1999) The Test of Early Language Development (TELD-3). Austin, TX, Pro-Ed.
 • Jusczyk PW, Aslin RN (1995) Infants’ detection of the sound patterns of words influent speech. Cognit Psychol 29:1–23.
 • Levey S, Polirstok S (2011) Language development: Understanding language diversity in the classroom. U.S.A., SAGE Publications, Inc.
 • Martin NA, Brownell R (2011) ROWPVT-4: Receptive One-Word Picture Vocabulary Test – Fourth Edition. Pro-ed an International Publisher.
 • Moon C, Cooper RP, Fifer WP (1993) Two-day-olds prefer their native language. Infant Behav Dev 16:495–500.
 • Newbold P, Carlson W, Thorne B (2003) Statistics for Business and Economics. 5. Baskı., New Jersey. Printice Hall, s. 275.
 • Okalidou A, Syrika A, Beckman ME ve ark. (2011) Adapting a receptive vocabulary test for preschool-aged Greek-speaking children. Int J Lang Commun Disord 46 (1): 95-107. doi: 10.3109/13682821003671486.
 • Polka L, Werker JF (1994) Developmental changes in perception of non- native vowel contrasts. J Exp Psychol Hum Percept Perform 20: 421-435. doi:10.1037/0096-1523.20.2.421.
 • Püsküllüoğlu A (1997) Arkadaş Türkçe Sözlük. Arkadaş Yayınevi, Ankara. Savaşır I, Sezgin N, Erol N (1998) Ankara Gelişim Tarama Envanteri. Türk Psikologlar Derneği Yayınları Ankara.
 • Wechsler D (1992) Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (WISC-R) (Çev. I Savaşır, N Şahin). Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 1995.
 • Werker JF, Desjardins RN (1995) Listening to speech in the 1st year of life: Experiential influences on phoneme perception. Curr Direct Psychol Science 4(3):76-81. doi: 10.1111/1467-8721.ep10772323.
 • Werker JP, Tees RC (1984) Cross-language speech perception: Evidence for perceptual reorganization during the first year of life. Infant Behav Dev 7:49-63.
 • Wiig EH, Secord W (1992) Test of Word Knowledge. San Antonio. Texas, Psychological Corporation.
 • Zimmerman IL, Steiner VG, Pond RE (2005) Preschool Language Scale-4. Pearson Education, Inc.
 • Zumbo BD (2003) Implications for translating language tests does item-level DIF manifest itself in scale-level analyses? Lang Testing 20:136.
APA KAZAK BERUMENT S, GÜVEN A (2013). Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması. , 192 - 201.
Chicago KAZAK BERUMENT Sibel,GÜVEN AYŞE GÜL Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması. (2013): 192 - 201.
MLA KAZAK BERUMENT Sibel,GÜVEN AYŞE GÜL Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması. , 2013, ss.192 - 201.
AMA KAZAK BERUMENT S,GÜVEN A Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması. . 2013; 192 - 201.
Vancouver KAZAK BERUMENT S,GÜVEN A Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması. . 2013; 192 - 201.
IEEE KAZAK BERUMENT S,GÜVEN A "Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması." , ss.192 - 201, 2013.
ISNAD KAZAK BERUMENT, Sibel - GÜVEN, AYŞE GÜL. "Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması". (2013), 192-201.
APA KAZAK BERUMENT S, GÜVEN A (2013). Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 24(3), 192 - 201.
Chicago KAZAK BERUMENT Sibel,GÜVEN AYŞE GÜL Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 24, no.3 (2013): 192 - 201.
MLA KAZAK BERUMENT Sibel,GÜVEN AYŞE GÜL Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.24, no.3, 2013, ss.192 - 201.
AMA KAZAK BERUMENT S,GÜVEN A Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2013; 24(3): 192 - 201.
Vancouver KAZAK BERUMENT S,GÜVEN A Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2013; 24(3): 192 - 201.
IEEE KAZAK BERUMENT S,GÜVEN A "Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması." Türk Psikiyatri Dergisi, 24, ss.192 - 201, 2013.
ISNAD KAZAK BERUMENT, Sibel - GÜVEN, AYŞE GÜL. "Türkçe ifade edici ve alıcı dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması". Türk Psikiyatri Dergisi 24/3 (2013), 192-201.