Yıl: 2014 Cilt: 22 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 161 - 175 Metin Dili: Türkçe

Çatışmanın yordayıcısı olarak sosyal destek ve yaşam doyumu

Öz:
Bu çalışmada, sosyal destek değişkeninin doğrudan ve yaşam doyumu değişkenin aracılığıyla çatışma durumunu açıklama düzeyi araştırılmıştır. Çalışma grubunu Konya Selçuk üniversitesinde 2010 bahar döneminde eğitime devam eden 229 kız 175 erkek, 404 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler sosyal destek ölçeği, yaşam doyumu ölçeği ve çatışma çözme eğilimi ölçekleriyle toplanmış ve (AMOS 16) yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Analizler sosyal desteğin yaşam doyumu aracılığıyla çatışmayı %34 oranında yordadığı göstermiştir. Çalışma bulguları eşliğinde sonuçlar tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Social support and life satisfaction as the predictor of conflict

Öz:
The study aims to find out whether social support directly or indirectly via life satisfaction predicts conflict or not. The study group consists of 229 (%57) female, 175 (%43) male, 404 students who studied at Konya Selçuk University during 2010 spring term. Social support scale, life satisfaction scale and conflict resolution scale were used to collect the data. The findings were tested by structural equitation model (AMOS 16). Analyses show that social support predict % 34 of the conflict via life satisfaction. The study was discussed in the light of the findings and some suggestions were made.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adams, B, Gary, A, Lynda, A. K. & Daniel, W. K. (1996). Relationship of job and family involvement, family social support, and work-family conflict with job and life satisfaction. Journal of Applied Psychology, 81 (4), 421-420.
 • Akkirman, A. D (1998). Etkin çatışma yönetimi ve müdahale stratejileri. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 11-1.
 • Aksaray S; Yıldız, A; Ergün, A. (1998, Temmuz). Huzurevi ve evde yaşayan yaşlıların umutsuzluk düzeyleri. (1. Ulusal Evde Bakım Kongresinde sunulan bildiri.) Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Boutler, A, Bergen, V, Miller, M. J. & Wells, D. (1995). Conflict resolution: An abbreviated review of current literature with suggestions for counselors. Education,116 (1), 93-97.
 • Cahn, D. D. (1992). Conflict in Intimate Relationships. New York: The Guildford Chiu, R. K. (1998). Relationship among role conflicts, role satisfaction and life satisfaction: Evidence from Hong Kong. Social Behavior and Personality, 26 (4), 409 -425.
 • Choi, W K, Jaccard, J. & Ramey, S. L. (1996). The realationship between social support and life satisfaction as a function of family structure. Journal of Family and Family, 58 (2), 502.
 • Den, Z. (1995). A Comparison of conflict management styles of Hispanic and Anglo administrators in elemantary and secondary schools. Unpublished Doctorate Dissertation. Uni- versity of La Verne. CA.
 • Deutsch, M. & Brickman, E. (2009). Conflict resolution. Erişim tarihi 10 Haziran 2011 Http:// eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordsDetails/.
 • Diener, E, Emmons, R. A., Larsem, J. R. & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life. Journal of Personality Assessment, 49, 1
 • Dixon, M.A., & Sagas, M. (2007). The Relationship between organizational support, workfamily conflict, and the job-life satisfaction of university coaches. Research Quarterly for Exercise and Sport, 78, 236-248.
 • Eğeci, S. İ. (2005). Conflict distress, conflict attributions and perceived conflict behaviors as predictors of relationship satisfaction. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Orta Doğu Teknik Üniveritesi, Ankara.
 • Griffith, L. C. (1975). The effcets of personal preferences for conflict management on decision quality under cooperative and competitive conditions. Unpublished Doctorate Dissertation, Texas A&M University, USA.
 • Hendricks, W. (1991). How to Manage Conflicts. Kansas: National Pres Publications.
 • Hu, L. H., & Bentler, P. M. (1998). Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification. Psychological Methods, 3, 424–453.
 • Karip, E. (2003). Çatışma Yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Löfren, H. & Malm, B. (2005). Bridging the fields of drama and conflict management: empowering students to handle conflicts through school based programmes. Sweden: DRACON International, Malmö University.
 • Lulofs, R. S., Cahn, D. D. (2000). Conflict From Theory To Action. Boston: Allyn & Bacon, A Person Education Company.
 • Malinauskas, R. (2010). The associations among social support, stress, and life satisfatcion as perceived by injured college athletes. Social Behavior and Personality, 38 (6), 741.
 • MdSidin, S, Sambasivan, M. & Ismail, I (2008). Relationship between work-family conflict and quality. Journal of Managerial Psychology, 25 (1), 58-81.
 • Moon, S. S. (2008). Acculturation, social support, and family conflict: Korean-American adolscents’ perceptions. Springer Science, Child adolesence and social Work, 25, 227- 240.
 • O’ Driscoll, M P, Brough, P & Kalliath, T J ( 2004). Work/family conflict, Psychological well-being, satisfaction and social support: A Longitudinal study in New Zealand. Equal Opportunities International, 23 (1), 36.
 • Öner, U. (2006). Çatışma Çözme Eğitimi ve Akran Arabuluculuğu. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım, 17-22.
 • Ömür, S. (1998). Çatışma yönetiminde uluslar arası kültürel farklılıkların etkisi ve bir anket çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Pekkaya, B. (1994). Arabulucu yolu ile çatışmalara çözüm bulma, arabuluculuk eğitiminin okullarda uygulanması ve bu eğitimin öğrencilerin benlik gelişmelerine, liderlik becerilerine, saldırgan davranışlarına ve algıladıkları problem miktarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Rahim, M. A. (1992). Managing Conflict in Organizations. Connecticut: Praeger.
 • Schrumpf, F , Crawford, D. K. & Bodine, R. J. (2007). Okullarda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk (çev. Gül Akbalık). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Sheeber, L, Hops, H, Alpert, A, Davids, B. & Andrews,J (1997). Family support and conflict: prospective relations to adolescent depression. Journal of Abnorma Psychology, 25 (4), 333-344.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş. İstanbul: Ekinoks Yayınları.
 • Tilly, C. (1990). Transplanted networks. Akt. V. Yans-McLaughlin (Ed.), Migration reconsidered: History, sociology, and politics (syf. 79–95). New York: Oxford University Press.
 • Tjosvold, D. (1991a). The Conflict-Positive Organization. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, Reading.
 • Tüfekçi, N. & Tüfekçi, Ö. & K. (2006). Bankacılık sektöründe farklı olma bütünlüğünün ve müşteri sadakatinin yarattığı değer: Isparta ilinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (4), 170-183.
 • Vara, Ş. (1999). Yoğun bakım hemşirelerinde iş doyumu ve genel yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Yıldınm, İ. (2004). Algılanan sosyal destek ölçeğinin revizyonu. Eğitim Araştırmaları, Eurasian Journal of Educational Research), 17, 221-236.
 • www.dictionary.com (2011, Mayıs 04).
APA BOZOĞLAN B (2014). Çatışmanın yordayıcısı olarak sosyal destek ve yaşam doyumu. , 161 - 175.
Chicago BOZOĞLAN Bahadır Çatışmanın yordayıcısı olarak sosyal destek ve yaşam doyumu. (2014): 161 - 175.
MLA BOZOĞLAN Bahadır Çatışmanın yordayıcısı olarak sosyal destek ve yaşam doyumu. , 2014, ss.161 - 175.
AMA BOZOĞLAN B Çatışmanın yordayıcısı olarak sosyal destek ve yaşam doyumu. . 2014; 161 - 175.
Vancouver BOZOĞLAN B Çatışmanın yordayıcısı olarak sosyal destek ve yaşam doyumu. . 2014; 161 - 175.
IEEE BOZOĞLAN B "Çatışmanın yordayıcısı olarak sosyal destek ve yaşam doyumu." , ss.161 - 175, 2014.
ISNAD BOZOĞLAN, Bahadır. "Çatışmanın yordayıcısı olarak sosyal destek ve yaşam doyumu". (2014), 161-175.
APA BOZOĞLAN B (2014). Çatışmanın yordayıcısı olarak sosyal destek ve yaşam doyumu. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 161 - 175.
Chicago BOZOĞLAN Bahadır Çatışmanın yordayıcısı olarak sosyal destek ve yaşam doyumu. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 22, no.1 (2014): 161 - 175.
MLA BOZOĞLAN Bahadır Çatışmanın yordayıcısı olarak sosyal destek ve yaşam doyumu. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.22, no.1, 2014, ss.161 - 175.
AMA BOZOĞLAN B Çatışmanın yordayıcısı olarak sosyal destek ve yaşam doyumu. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2014; 22(1): 161 - 175.
Vancouver BOZOĞLAN B Çatışmanın yordayıcısı olarak sosyal destek ve yaşam doyumu. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2014; 22(1): 161 - 175.
IEEE BOZOĞLAN B "Çatışmanın yordayıcısı olarak sosyal destek ve yaşam doyumu." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 22, ss.161 - 175, 2014.
ISNAD BOZOĞLAN, Bahadır. "Çatışmanın yordayıcısı olarak sosyal destek ve yaşam doyumu". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 22/1 (2014), 161-175.