Yıl: 2014 Cilt: 49 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 47 - 56 Metin Dili: Türkçe

Türkiye'nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması

Öz:
Amaç: Bu çalışma, üç ayrı ilde 11, 13 ve 16 yaş grubu okula devam eden çocuklarda, geçmiş yıldaki olumsuz çocukluk çağı deneyimleri sıklığı ile tüm yaşantıları boyunca deneyimledikleri olumsuz çocukluk çağı dene- yimleri sıklığını saptamayı amaçlamıştır. Gereç ve Yöntemler: İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden izin alınmış ve eği- tilmiş araştırmacılar çocuklara evde yaşanan olumsuz çocukluk çağı dene- yimlerini ölçen ISPCAN çocuk istismarı tarama aracı anket formunu uy- gulamışlardır. İstatistiksel analiz, SPSS 16,0 programı kullanılarak ki-kare testiyle yapılmıştır. Etik kurul onayı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Yerel Etik Kurulundan alınmıştır (29.11.2011-29). Bulgular: İzmir, Denizli ve Zonguldakta 7 540 çocukta araştırma uygu- lanmıştır. Tüm çalışma grubu ile 11, 13, 16 yaş grubunda tüm yaşam boyu yaşanan psikolojik ve fiziksel olumsuz çocukluk çağı deneyimleri ve ihmal sıklığı sırasıyla %70,5; %58,3; %42,6, son bir yıldaki sıklıklar ise sırasıyla %62,7; %46,0; %37,5 olarak saptanmıştır. Psikolojik olum- suz çocukluk çağı deneyimleri, kırsala göre şehirde yaşayanlarda, ihmal kızlarda ve fiziksel olumsuz çocukluk çağı deneyimleri erkeklerde daha yüksek oranda saptanmıştır. Olumsuz çocukluk çağı deneyimleri sıklığıdeneyim türü fark etmeksizin, çocuğun yaşına bağlı doğru orantılı olarak artmıştır. Çıkarımlar: Türkiyede ilk kez üç ilde ve bu kadar büyük bir toplumda ISP- CAN çocuk istismarı tarama aracı kullanılarak olumsuz çocukluk çağı de- neyimlerinin son bir içindeki yıl ve tüm yaşam boyu sıklığı saptanmıştırTarama yapılan çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili olumsuz çocukluk çağı deneyimleri sıklığı %42 ile %70 arasında saptanmış olup Türkiyenin bu bölgelerinde çok önemli bir halk sağlığı sorunu ve erişkin sağlık riski ile karşı karşıya olduğumuz açıklığa çıkarılmıştır. (Türk Ped Arş 2014; 49: 47-56)
Anahtar Kelime:

Epidemiological study of negative childhood experiences in three provinces of Turkey

Öz:
Aim: This study aimed to determine the frequencies of negative child- hood experiences in the past years and negative childhood experiences throughout life in 11, 13 and 16 year-age group children who attended school in three separate provinces. Material and Methods: Approval was obtained from the provincial Na- tional Education Directorates and educated investigators applied the ISPCAN child abuse screening tool questionnaire form which measures negative childhood events experienced at home in children. Statistical analysis was performed with chi-square test using SPSS 16.0 program. Approval from the ethics committee was obtained from İzmir Tepecik Education and Research Hospital Chief Physician Office Local Ethics Committee (29/11/2011-29). Results: The study was conducted with 7 540 children in İzmir, Deniz- li and Zonguldak. The frequency of psychological and physical negati- ve childhood experiences and neglect throughout life was found to be 70.5%, 58.3% and 42.6% in the 11, 13 and 16-year age groups, respecti- vely; the frequencies in the last one year was found to be 62.7%, 46.0% and 37.5%, respectively. Psychological negative childhood experiences were found with a higher rate in children who lived in urban areas com- pared to children who lived in rural areas. Neglect was found with a hig- her rate in girls and physical negative childhood experiences were found with a higher rate in boys. The frequency of negative childhood experi- ences increased proportionally with the age of the child independent of the type of experience. Conclusion: The frequencies of negative childhood experiences for the last one year and for the life-long period were determined using ISPCAN child abuse screening tool in Turkey for the first time in three provinces and in such a large population. The frequency of negative childhood ex- periences related with child abuse and neglect screened were found to be 42%-70% and it was elucidated that we are confronted with a very significant public health problem and adult health risk in these regions of Turkey. (Türk Ped Arş 2014; 49: 47-56)
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anda RF, Brown DW, Felitti VJ, Dube SR, Giles WH. Adverse child- hood experiences and prescription drug use in a cohort study of adult HMO patients. BMC Public Health 2008; 8: 198. [CrossRef ]
 • Williamson DF, Thompson TJ, Anda RF, Dietz WH, Felitti V. Body weight and obesity in adults and self-reported abuse in childhood. Int J Obes Relat Metab Disord 2002; 26: 1075-82. [CrossRef ]
 • Anda RF, Croft JB, Felitti VJ, et al. Adverse childhood experiences and smoking during adolescence and adulthood. JAMA 1999; 282: 1652-8. [CrossRef ]
 • Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, et al. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. Am J Prev Med 1998; 14: 245-58. [CrossRef ]
 • Nichols HB, Harlow BL. Childhood abuse and risk of smoking on- set. J Epidemiol Community Health 2004; 58: 402-6. [CrossRef ]
 • Dong M, Giles WH, Felitti VJ, et al. Insights into causal pathways for ischemic heart disease: Adverse Childhood Experiences Study. Circulation 2004; 110: 1761-6. [CrossRef ]
 • Preventing child maltreatment: a guide to taking action and ge- nerating evidence. WHO. Available Online Date: http://whqlibdoc. who.int/publications/2006/9241594365_eng.pdf.
 • The World Health Organization. Report of the consultation on child abuse prevention, WHO, Geneva. 1999; 29-31 (document WHO/ HSC/PVI/99.1).
 • Runyan, DK, Dunne MP, Zolotor AJ. Introduction to the develop- ment of the ISPCAN child abuse screening tools. Child Abuse Negl 2009; 33: 842-5. [CrossRef ]
 • Runyan, DK, Dunne MP, Zolotor AJ, et al. The development of the ISPCAN child abuse screening tools: The ICAST-P (Parent Version). Child Abuse Negl 2009; 33: 826-32. [CrossRef ]
 • Zolotor AJ, Runyan DK, Dunne MP, et al. ISPCAN child abuse scre- ening tool children version (ICAST-C) instrument development and multinational pilot testing. Child Abuse Negl 2009; 33: 833-41. [CrossRef ]
 • Milli Eğitim Bakanlığı. Milli eğitim istatistikleri: örgün eğitim 2010-2011: 28,31,37,55,60.
 • Cankur S. Çocukların ev içinde yaşadıkları şiddet araştırması. 1. Bas- kı. Genç Hayat Yayınları, İstanbul 2012.
 • Sahin F. Üniversite öğrencilerinde ICAST-R uygulamasi. XIX ISP- CAN International congress on child abuse and neglect. Istanbul. Kongre Kitapçığı 2012; 12: 799.
 • Irmak YT. Çocuk istismarın ve ihmalinin yaygınlığı ve dayanıklılıkla ilişkili faktörler. İzmir, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008; 177 (yayınlanmamış doktora tezi).
 • Lynch, MA, Saralidze L, Goguadze N, Zolotor A. National study on violence against children in Georgia. 2008.
 • Gökler R. Eğitimde çocuk istismarı ve ihmaline genel bir bakış. TSA Dergisi 2006; 10: 47-76.
 • United Nations Children’s Fund, Measuring and Monitoring Child Protection Systems: Proposed Core Indicators for the East Asia and Pacific Region, Strengthening Child Protection Series No. 1., UNI- CEF EAPRO, Bangkok, 2012.
 • World Health Organisation (WHO), (2010). http://www.who.int/me- diacentre/factsheets/fs150/en/index.html. Erişim tarihi: 12.12.2012.
 • Cawson P, Wattam C, Brooker S, Kelly G. Child maltreatment in the United Kingdom – A study of the prevelance of child abuse and neglect. National society fort he prevention of cruelty to children (NSPCC), London 2000; 91-104.
 • Ketsela T, Kedebe D. Physical punishment of elementary school children in urban and rural communities in Ethiopia. Ethiop Med 1997; 35: 23-33.
 • Child maltreatment 2011 US. Department of health and human ser- vices, administration for children and families, administration on children, youth and families, Children’s Bureau. 2012; 22.
 • Aksel Ş, Yılmaz T. Review of child abuse and neglect literature in Turkey. 10 edition. ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect. Germany: Berlin, 2005; 11-4.
 • Oral R, Can D, Kaplan S, et al. Child abuse in Turkey: an experience in overcoming denial and a description of 50 cases. Child Abuse Negl 2001; 25: 279-90. [CrossRef ]
 • Türkiye’de çocuk istismarı ve aile içi şiddet araştırması, Başbakanlık ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, 2010; 36.
 • Koç F, Aksit S, Tomba A. Çocuk istismarı ve ihmali olgularımızın demografik ve klinik özellikleri: Ege Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi’nin bir yıllık deneyimi. Türk Ped Arş 2012; 47: 119-24.
 • Kaplan S. Physical abuse and neglect. In: Lewis M, (ed). Child and adolescent psychiatry. A comprehensive textbook. 2nd edition. Bal- timore, MA: Williams & Wilkins, 1996; 1033-41.
APA SOFUOĞLU Z, AYDIN F, CANKARDEŞ S, KANDEMİRCİ B, ORAL R, KOÇ F, AKŞİT S, HALICIOĞLU O (2014). Türkiye'nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması. , 47 - 56.
Chicago SOFUOĞLU ZEYNEP,AYDIN Fulya,CANKARDEŞ Sinem,KANDEMİRCİ Birsu,ORAL Resmiye,KOÇ FEYZA,AKŞİT Sadık,HALICIOĞLU Oya Türkiye'nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması. (2014): 47 - 56.
MLA SOFUOĞLU ZEYNEP,AYDIN Fulya,CANKARDEŞ Sinem,KANDEMİRCİ Birsu,ORAL Resmiye,KOÇ FEYZA,AKŞİT Sadık,HALICIOĞLU Oya Türkiye'nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması. , 2014, ss.47 - 56.
AMA SOFUOĞLU Z,AYDIN F,CANKARDEŞ S,KANDEMİRCİ B,ORAL R,KOÇ F,AKŞİT S,HALICIOĞLU O Türkiye'nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması. . 2014; 47 - 56.
Vancouver SOFUOĞLU Z,AYDIN F,CANKARDEŞ S,KANDEMİRCİ B,ORAL R,KOÇ F,AKŞİT S,HALICIOĞLU O Türkiye'nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması. . 2014; 47 - 56.
IEEE SOFUOĞLU Z,AYDIN F,CANKARDEŞ S,KANDEMİRCİ B,ORAL R,KOÇ F,AKŞİT S,HALICIOĞLU O "Türkiye'nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması." , ss.47 - 56, 2014.
ISNAD SOFUOĞLU, ZEYNEP vd. "Türkiye'nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması". (2014), 47-56.
APA SOFUOĞLU Z, AYDIN F, CANKARDEŞ S, KANDEMİRCİ B, ORAL R, KOÇ F, AKŞİT S, HALICIOĞLU O (2014). Türkiye'nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması. Türk Pediatri Arşivi, 49(1), 47 - 56.
Chicago SOFUOĞLU ZEYNEP,AYDIN Fulya,CANKARDEŞ Sinem,KANDEMİRCİ Birsu,ORAL Resmiye,KOÇ FEYZA,AKŞİT Sadık,HALICIOĞLU Oya Türkiye'nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması. Türk Pediatri Arşivi 49, no.1 (2014): 47 - 56.
MLA SOFUOĞLU ZEYNEP,AYDIN Fulya,CANKARDEŞ Sinem,KANDEMİRCİ Birsu,ORAL Resmiye,KOÇ FEYZA,AKŞİT Sadık,HALICIOĞLU Oya Türkiye'nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması. Türk Pediatri Arşivi, vol.49, no.1, 2014, ss.47 - 56.
AMA SOFUOĞLU Z,AYDIN F,CANKARDEŞ S,KANDEMİRCİ B,ORAL R,KOÇ F,AKŞİT S,HALICIOĞLU O Türkiye'nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması. Türk Pediatri Arşivi. 2014; 49(1): 47 - 56.
Vancouver SOFUOĞLU Z,AYDIN F,CANKARDEŞ S,KANDEMİRCİ B,ORAL R,KOÇ F,AKŞİT S,HALICIOĞLU O Türkiye'nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması. Türk Pediatri Arşivi. 2014; 49(1): 47 - 56.
IEEE SOFUOĞLU Z,AYDIN F,CANKARDEŞ S,KANDEMİRCİ B,ORAL R,KOÇ F,AKŞİT S,HALICIOĞLU O "Türkiye'nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması." Türk Pediatri Arşivi, 49, ss.47 - 56, 2014.
ISNAD SOFUOĞLU, ZEYNEP vd. "Türkiye'nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması". Türk Pediatri Arşivi 49/1 (2014), 47-56.