Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 35 Sayfa Aralığı: 479 - 498 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Osmanlı devleti'nde ilk resmî konservatuvar olan Dârülelhanda derleme ve yayım faaliyetleri

Öz:
Dârülelhan Osmanlı Devletinin resmî ilk konservatuarı olup, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş süreci içerisinde kurulmuştur. Cumhuriyet dönemindeki Türk müziği ile ilgili derleme ve yayım faaliyetlerinde bu kurum önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu makale ile Dârülelhanda yapılan derleme ve yayım faaliyetleri ortaya konulacaktır. Kurum, ülkemizde müzik yayımcılığına önemli katkılar sunmuştur. Dârülelhanda 1924 ile 1926 yılları arasında Dârülelhan Mecmuası adıyla 7 sayı yayımlamıştır. Çalışmamızda Dârülelhan Mecmuası Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevrilerek makaleler incelenmiştir. Dârülelhanda aynı zamanda resmî ilk müzik derlemeciliği faaliyeti de gerçekleştirilmiştir. Daha önce bu konuda yeterli çalışmanın olmaması bu makalenin önemini arttırmaktadır. Çalışmamızda çeviri ve doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih Müzik

The compilation and the publication activities in Darulelhan (the first official conservatory in the Ottoman empire)

Öz:
Darulelhan was the first official conservatory in the Ottoman Empire. It was founded in the foundation process of the Republic of Turkey. This institution carried out important studies for the compilation and the publication activities related with Turkish music in the Republic Period. This article aims to analyze the compilation and the publication activities of Darulelhan. This institution provided an important contribution to the publication of music in our country. The articles related with music were published with the name of Darulelhan Journal.Between 1924 and 1926 were published 7 magazines in Darulelhan. In our study, the Darulelhan Journal was analyzed having been translated from Ottoman Turkish to present Turkish. Besides, the first official music compilation was realised in Darulelhan. Never before have been enough studies about this topic. Therefore, this article is an important study. In our study, translation and document analysis method was used.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih Müzik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • BALKILIÇ, Özgür (2009). Cumhuriyet Halk ve Müzik-Türkiye’de Müzik Reformu 1922- 1952, Ankara: Tan Kitabevi Yay.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif Nezareti Tedrisat-ı Âliye, 121/79.
 • BLOOM, Seashore-WİNG, Bentley (2006). Gordon müzik yetenek testleri hakkında bilgi için bkz., Süleyman Tarman, Müzik Eğitiminin Temelleri, Ankara: Müzik Eğitimi Yay.
 • Dârülelhan Mecmuâsı (Dârülelhan Eğitim ve Öğretim Heyeti tarafından iki ayda bir neşredilen dergi), 1 Şubat 1340, Şehzâdebaşı, Evkâfı İslâmiyye Matbaası.
 • ERGİN, O. (1977).Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul: Eser Matbaası.
 • GENÇER, F. (1994).Musiki Yayımcılığı, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul: Ana Basım A.Ş.
 • KARA, Ahmet (2010). “Bir Müzik Eğitim Kurumu Olarak Dârülelhan ve Mecmuası”, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Anasanat Dalı, İstanbul.
 • KOLUKIRIK, Kubilay (2009). “İbni Sina’nın Musikinin Temel Konularına Yaklaşımı ve Onun Mûsıkî Anlayışında Farâbî’nin Etkisi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas, C. 13, S. 2.
 • KOLUKIRIK, Kubilay-ANIL Çelik (2012). “Türkiye’de Müzik Hakkında İlk Derleme Çalışması Olan Yurdumuzun Nağmeleri Adlı Kitap Üzerine Bir İnceleme”, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XVI/1, Sivas.
 • “Musiki Encümeni ve Dârülelhan Talimatnamesi ile Dârülelhan Programı”, Takvim- i Vekayi, 29 Rebiülevvel 1335.
 • ÖZCAN, Nuri (1995). “Dârülelhan Osmanlı Devleti’nde kurulan İlk Mûsikî Mektebi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Diyanet Vakfı Yay.
 • PAÇACI, Gönül (1994). Dârülelhan ve Türk Müziği’nin Gelişimi I. Tarih ve Toplum, İstanbul.
 • ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir (1972). Cumhuriyet’le BirlikteTürkiye’de Folklor ve Etnografya Çalışmaları, Ankara: Başbakanlık Basımevi.
APA KOLUKIRIK K (2014). Osmanlı devleti'nde ilk resmî konservatuvar olan Dârülelhanda derleme ve yayım faaliyetleri. , 479 - 498.
Chicago KOLUKIRIK Kubilay Osmanlı devleti'nde ilk resmî konservatuvar olan Dârülelhanda derleme ve yayım faaliyetleri. (2014): 479 - 498.
MLA KOLUKIRIK Kubilay Osmanlı devleti'nde ilk resmî konservatuvar olan Dârülelhanda derleme ve yayım faaliyetleri. , 2014, ss.479 - 498.
AMA KOLUKIRIK K Osmanlı devleti'nde ilk resmî konservatuvar olan Dârülelhanda derleme ve yayım faaliyetleri. . 2014; 479 - 498.
Vancouver KOLUKIRIK K Osmanlı devleti'nde ilk resmî konservatuvar olan Dârülelhanda derleme ve yayım faaliyetleri. . 2014; 479 - 498.
IEEE KOLUKIRIK K "Osmanlı devleti'nde ilk resmî konservatuvar olan Dârülelhanda derleme ve yayım faaliyetleri." , ss.479 - 498, 2014.
ISNAD KOLUKIRIK, Kubilay. "Osmanlı devleti'nde ilk resmî konservatuvar olan Dârülelhanda derleme ve yayım faaliyetleri". (2014), 479-498.
APA KOLUKIRIK K (2014). Osmanlı devleti'nde ilk resmî konservatuvar olan Dârülelhanda derleme ve yayım faaliyetleri. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0(35), 479 - 498.
Chicago KOLUKIRIK Kubilay Osmanlı devleti'nde ilk resmî konservatuvar olan Dârülelhanda derleme ve yayım faaliyetleri. Türkiyat Araştırmaları Dergisi 0, no.35 (2014): 479 - 498.
MLA KOLUKIRIK Kubilay Osmanlı devleti'nde ilk resmî konservatuvar olan Dârülelhanda derleme ve yayım faaliyetleri. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.35, 2014, ss.479 - 498.
AMA KOLUKIRIK K Osmanlı devleti'nde ilk resmî konservatuvar olan Dârülelhanda derleme ve yayım faaliyetleri. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2014; 0(35): 479 - 498.
Vancouver KOLUKIRIK K Osmanlı devleti'nde ilk resmî konservatuvar olan Dârülelhanda derleme ve yayım faaliyetleri. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2014; 0(35): 479 - 498.
IEEE KOLUKIRIK K "Osmanlı devleti'nde ilk resmî konservatuvar olan Dârülelhanda derleme ve yayım faaliyetleri." Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0, ss.479 - 498, 2014.
ISNAD KOLUKIRIK, Kubilay. "Osmanlı devleti'nde ilk resmî konservatuvar olan Dârülelhanda derleme ve yayım faaliyetleri". Türkiyat Araştırmaları Dergisi 35 (2014), 479-498.