Yıl: 2014 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1031 - 1047 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri

Öz:
Araştırmanın amacı, ilkokul birinci sınıfa beş yaşında (60 aylık) başlama uygulamasının öğretmen görüşlerine göre incelenmesidir. Araştırma deseni nitel bir çalışma olup durum çalışmasının tek durum yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Eskişehir il merkezinde yer alan 15 ilköğretim okulunda görevli öğretmenlerden görüşmeyi kabul eden 50 birinci sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Grubun oluşturulmasında amaçlı örneklem tekniklerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu araştırmada veriler, görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiş ve görüşmeler Mart-Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bazı önemli sonuçlar ise şunlardır: Okula başlama yaşının beş yaşa çekilmesiyle sınıfların hem yaş (12 aydan fazla), hem de hazır bulunuşluk düzeyi yönünden çok farklılıklar oluşturduğu, farklı hazır bulunuşluk düzeyi ile başlayan öğrencilerin aralarındaki seviyenin de zamanla açıldığı, farklı sevilerdeki öğrencilerle eğitim öğretimde zorluklar yaşandığı görülmüştür. Birinci sınıfa erken başlamanın öğrencilerin fiziksel, duyuşsal ve zihinsel gelişimleri açısından onları olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Okula erken başlama uygulamasının sadece öğrencileri değil, öğretmenleri de olumsuz etkilediği, öğretmenlerin mutsuz olduğu ve bu uygulamadan vazgeçilmesini istedikleri saptanmıştır. Dolayısıyla ilkokula başlamada altı yaş uygulamasına geri dönülmesinin uygun olacağı ifade edilebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Teacher views about the starting age of the first grade elementary school

Öz:
This research critically investigated the implementation in Turkey of starting elementary-school first grade at age 5 (60 months) according to teacher feedback. While the study is designed as qualitative, a kind of single case study approach is used with a group of 50 volunteer first-grade teachers serving in 15 elementary schools in the Eskişehir city center. In forming the group, a purposeful sampling technique was used from criterion sampling. The data were obtained through interviews held in March and April 2013, and the descriptive method was used for data analysis. Some important findings were: Reducing the age to 5 has caused so many differences in both age (a range of more than 12 months) and readiness level that the gaps between students of different readiness levels have become even wider, and many difficulties have been encountered in their education and training. Starting the first grade earlier had negative effects on students physical, cognitive, and mental development, and it adversely affected not only the students, but also the teachers, who want to abandon this implementation. The study found that the age of 6 remains appropriate for starting the first grade of elementary school.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Bağçeli Kahraman, P. ve Başal, H. A. (2013). Okula hazırbulunuşluğu değerlendirme testinin uyarlama çalışması. International Journal of Social Science, 6(1), 889-911. Balcı, A. (Ed.) (2011). Karşılaştırmalı eğitim sistemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bilir, A. (2005). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin özellikleri ve ilk okuma yazma öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1),89-100.
 • Bloom, B. S. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Çev. D. A. Özçelik). İstanbul: MEB Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Childcare Health Program. (2006). School readiness health. California childcare health program. Retrieved from http://www.ucsfchildcarehealth.org
 • Cinkılıç, H. (2009). Okul öncesi eğitimin ilköğretim 1. Sınıf öğrencilerinin okul olgunluğuna etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir. Çelenk, S. (2001). İlkokuma-yazma programı ve öğretimi. Ankara: Artım Yayınları.
 • Çelenk, S. (2008). İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma ve yazma öğretimine hazırlık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 83-90.
 • Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.
 • Fidan, N. (1996). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım Yayınları.
 • Güçlü, A. (2012). 4+4+4’te son kararı kim verecek. Milliyet Gazetesi, 11 Ağustos 2012.
 • Gülbaş Çatak, Ç. (2008). Yeni ilköğretim 1. sınıf ilkokuma yazma dersi öğretim programı uygulamasına yönelik öğretmen görüşleri (Yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Karbuğa, A. Ö. (2011). İlköğretim 1. sınıfa başlama yaşının ilköğretim okul yönetici ve öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi (Erzurum ili örneği) (Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Keskinkılıç, K. (2002). İlkokuma yazma öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kılıççı, Y. (1992). Okulda ruh sağlığı. Ankara: Anı Yayınları.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. California: Sage.
 • Oktay, A. (Ed.) (2010). İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Öz, M. F. (1999). Uygulamalı ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Anı Yayınları.
 • Özkesemen, A. (2008). Okul öncesi eğitimi alan ve almayan 1. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yeni müfredat programına göre değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars). http:// tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Resmi Gazete. (2012). Millî eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Tarih: 21.07.2012, Sayı: 28360.
 • Resmi Gazete. (2013). Millî eğitim bakanlığı ilköğretim ku- rumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönet- melik. Tarih: 14.08.2013, Sayı: 28735.
 • Senemoğlu, N. (1994). Okul eğitim programı hangi yeterlilikleri kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 21-30.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim, öğrenme ve öğretim, kuramdan uygulamaya. Ankara: Gönül Yayınları.
 • Sharp, C. (1998). Age of starting school and the early years curriculum. Retrieved from http://webarchive. nationalarchives.gov.uk/20130401151715/https://www. education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/ AGMearly.pdf
 • Sharp, C. (2002). School starting age: European policy and recent research. Retrieved from http://www.nfer.ac.uk Taşdemir, M. (2012). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim, öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Teke, H. (2010). Ana sınıfı öğretim programının ilköğretim 1. kademe 1. sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşluk düzeylerine etkisinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Terry, W. S. (2011). Öğrenme & bellek, temel ilkeler, süreçler ve işlemler (Çev. Ed. B. Cangöz). Ankara: Anı Yayınları.
 • Ülkü, Ü. B. (2007). Anasınıfı ve ilköğretim 1. sınıfa devam eden çocukların velileri ve öğretmenlerinin, çocukların okul olgunluğu hakkındaki görüşlerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Yangın, B. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki altı yaş çocuklarının yazmayı öğrenmeye hazır bulunuşluk durumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 294-305.
 • Yavuzer, H. (1997). Çocuk psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldız, M. (2010). Göç eden ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitim alan ve almayanlarının ilkokuma-yazma becerilerinin gelişimine yönelik ilköğretim 1. sınıf öğretmen görüşleri: Mersin örneği (Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin). http://tez2. yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
APA Ari A (2014). İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri. , 1031 - 1047.
Chicago Ari Asim İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri. (2014): 1031 - 1047.
MLA Ari Asim İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri. , 2014, ss.1031 - 1047.
AMA Ari A İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri. . 2014; 1031 - 1047.
Vancouver Ari A İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri. . 2014; 1031 - 1047.
IEEE Ari A "İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri." , ss.1031 - 1047, 2014.
ISNAD Ari, Asim. "İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri". (2014), 1031-1047.
APA Ari A (2014). İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1031 - 1047.
Chicago Ari Asim İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14, no.3 (2014): 1031 - 1047.
MLA Ari Asim İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.14, no.3, 2014, ss.1031 - 1047.
AMA Ari A İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2014; 14(3): 1031 - 1047.
Vancouver Ari A İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2014; 14(3): 1031 - 1047.
IEEE Ari A "İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14, ss.1031 - 1047, 2014.
ISNAD Ari, Asim. "İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14/3 (2014), 1031-1047.