Yıl: 2014 Cilt: 20 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 397 - 420 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi

Öz:
Bu araştırmada Türkiyede öğretmen istihdamı sürecinde yaşanan sorunların belirlenmesi ve bu sorunların insangücünün planlanması ışığında irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma betimsel nitelikte bir araştırmadır. Araştırmanın verilerine MEB, ÖSYM ve YÖKün resmi internet sitelerinden ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen istihdamı konusunda arz ve talep dengesinin kurulamadığı, etkili bir eğitim planlamasının yapılamadığı görülmektedir. Diğer taraftan ihtiyaç duyulan branşlarda taban puanla öğretmen ataması yapılması da nicelik yanında nitelik sorununun varlığını işaret etmektedir. Öğretmenlerin istihdamında MEB ve YÖK arasında işbirliği ve eşgüdüm yapılarak uzun vadeli planlama ve bilimsel verilere dayalı bütüncül ve tutarlı eğitim politikaları oluşturulması beklenmektedir. Öğretmen istihdamında adayın KPSSden aldığı puanlar yanında okul başarısı, bedensel ve ruhsal sağlığı, sözlü sınavdan aldığı puanlar gibi çok yönlü değerlendirmelerin yapılmasına olanak verecek düzenlemelerin yapılması önerilebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Evaluation of teacher employment policies in Turkey

Öz:
It is aimed to analyse the problems experienced in the process of teacher recruitment and examine it in the light of manpower planning. It s a descriptive research study. The research data was obtained from the official websites of the Council of Higher Education, the Ministry of National Education and the Student Selection and Placement Center. At the end of the study, it was seen that there was no balance of supply and demand for the employment of teachers, and educational planning couldn t be done effectively. On the other hand, assigning teachers in the needed branches near the base indicates the existence of the problem of quality. It is expected to have cooperation and coordination between the Ministry of Education and the Council of Higher Education with long-term planning and an integrated and coherent educational policies based on scientific data. It is possible to propose a multi-faceted devaluation including school performance, physical-mental health, oral examination scores besides the scores of KPSS for the employment to teacher candidates.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akyüz, Y. (2007). Türk eğitim tarihi M.Ö. 1000-M.S.2007 (11.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi (9. Baskı). Ankara: Hatipoğlu.
 • Aydın, A. (2014). Pedagojik formasyonda açılım denilen açmazlar. Retrieved from http://www.turkiyekamu.com/egitim/pedagojik-formasyonda-acilim-denilen- acmazlar-h179008.html
 • Baştürk, R. (2007). Kamu personeli seçme sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176.
 • Bilir, A. (2011). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihsel evrimi ve istihdam politikaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(2), 223-246.
 • Boz, H. A. (1988). İnsan gücü planlaması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21(1), 477-481.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, Ö. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Coombs, P. H. (1973). Eğitim planlaması nedir? (Çev. C. Mıhçıoğlu). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2011). Research methods, design, and analysis (11th ed.). Boston: Pearson.
 • Devlet Planlama Teşkilatı. (2009). Dokuzuncu kalkınma planı 2007-2013, Eğitim: Okulöncesi, ilk ve ortaöğretim özel ihtisas komisyonu raporu. Ankara: TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı.
 • Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi. (2014, 1 Nisan). Eğitim fakültesi dekanlar konseyi kamuoyuna duyuru.
 • Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte kamu personeli seçme sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1-31. Retrieved from http://www.jhumansciences.com/ojs/index.php/ IJHS/article/view/167
 • Guarino, C. M., Santibanez, L., & Daley, G. A. (2006). Teacher recruitment and retention: A review of the recent emprical literature. Review of EducationalResearch, 76(2), 173-208.
 • Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 35-43.
 • İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı. (2012). Basın duyurusu. Retrieved from http://www.ilksan.gov.tr/?h=158
 • Karadeniz, Y. ve Demir, S. B. (2010). Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 55-77.
 • Kaya, Y. K. (1993). Eğitim yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki uygulama. Ankara: Bilim.
 • Keskin-Demirer, D. (2012). Eğitimde piyasalaşma ve öğretmen emeğinde dönüşüm. Çalışma ve Toplum, 1, 167-185.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2010). On sekizinci milli eğitim şurası kararları (01-05 Kasım 2010). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Şura Genel Sekreterliği.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2009). Milli eğitim bakanlığı 2010–2014 stratejik planı. Ankara: Strateji Geliştirme Bakanlığı.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2014). Sayısal veriler. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü. Retrieved from http://personel.meb.gov.tr/ sayisal_veriler.asp?ID=207 Resmî Gazete. (2012, 11 Nisan). İlköğretim ve eğitim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun. Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2012/04/20120411-8.htm.
 • OECD (2013). Eğitim politikası genel görünümü: Türkiye. Retrived from abdigm.meb.gov.tr/meb
 • Sezgin-Nartgün, Ş. (2008). Aday öğretmenlerin gözüyle milli eğitim bakanlarına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen atama esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 47-58.
 • Sezgin, F. ve Duran, E. (2011). Kamu personeli seçme sınavı’nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 153, 9-22.
 • Türk Eğitim Derneği. (2014). TEDMEM Bülteni. Retrived from http://tedmem.org/objects/bulten/2014mart-nisan.pdf
 • Uygun, S. (2010). Türkiye’de öğretmen adaylarının seçimi ile ilgili bazı uygulamaların tarihsel analizi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 707-730.
 • Üstüner, M. (2004). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve günümüz sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 63-82.
 • ÖSYM (2012, 10 Aralık). Basın duyurusu. Öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT). Retrieved from http://www.osym.gov.tr/belge/1-13857/basin-duyurusu-ogretmenlik- alan-bilgisi-testi-oabt-1012-.html
 • ÖSYM (2014). Süreli yayınlar. Retrieved from http://www.osym.gov.tr/belge/1-128/sureli-yayinlar.html
 • Woodhall, M. (1999). Eğitimde maliyet analizi (Çev. Ş. Çınkır). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32 (1), 259-275.
 • YÖK. (2007). Türkiye’nin yükseköğretim stratejisi. Retrieved from http://www.yok.gov.tr/ documents/10279/30217/yok_strateji_kitabi/27077070-cb13-4870-aba1-6742db3769 6b
 • YÖK. (2012a). 05.04.2012 tarihli yükseköğretim genel kurul toplantısında alınan kararlar. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayını.
 • YÖK. (2012b). 03.05.2012 tarihli yükseköğretim genel kurul toplantısında alınan kararlar. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayını.
 • YÖK. (2014). Pedagojik formasyon eğitimi hakkında duyuru. Retrieved from http://www.yok.gov.tr/web/guest/anasayfa//asset_publisher/64ZMbZPZlSI4/content /id/8602304
APA AYDIN A, SARIER Y, UYSAL Ş, ÖZOĞLUAYDOĞDU E, ÖZER F (2014). Türkiye'de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi. , 397 - 420.
Chicago AYDIN Ayhan,SARIER YILMAZ,UYSAL ŞENGÜL,ÖZOĞLUAYDOĞDU Elif,ÖZER Funda Türkiye'de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi. (2014): 397 - 420.
MLA AYDIN Ayhan,SARIER YILMAZ,UYSAL ŞENGÜL,ÖZOĞLUAYDOĞDU Elif,ÖZER Funda Türkiye'de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi. , 2014, ss.397 - 420.
AMA AYDIN A,SARIER Y,UYSAL Ş,ÖZOĞLUAYDOĞDU E,ÖZER F Türkiye'de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi. . 2014; 397 - 420.
Vancouver AYDIN A,SARIER Y,UYSAL Ş,ÖZOĞLUAYDOĞDU E,ÖZER F Türkiye'de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi. . 2014; 397 - 420.
IEEE AYDIN A,SARIER Y,UYSAL Ş,ÖZOĞLUAYDOĞDU E,ÖZER F "Türkiye'de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi." , ss.397 - 420, 2014.
ISNAD AYDIN, Ayhan vd. "Türkiye'de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi". (2014), 397-420.
APA AYDIN A, SARIER Y, UYSAL Ş, ÖZOĞLUAYDOĞDU E, ÖZER F (2014). Türkiye'de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(4), 397 - 420.
Chicago AYDIN Ayhan,SARIER YILMAZ,UYSAL ŞENGÜL,ÖZOĞLUAYDOĞDU Elif,ÖZER Funda Türkiye'de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 20, no.4 (2014): 397 - 420.
MLA AYDIN Ayhan,SARIER YILMAZ,UYSAL ŞENGÜL,ÖZOĞLUAYDOĞDU Elif,ÖZER Funda Türkiye'de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.20, no.4, 2014, ss.397 - 420.
AMA AYDIN A,SARIER Y,UYSAL Ş,ÖZOĞLUAYDOĞDU E,ÖZER F Türkiye'de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2014; 20(4): 397 - 420.
Vancouver AYDIN A,SARIER Y,UYSAL Ş,ÖZOĞLUAYDOĞDU E,ÖZER F Türkiye'de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2014; 20(4): 397 - 420.
IEEE AYDIN A,SARIER Y,UYSAL Ş,ÖZOĞLUAYDOĞDU E,ÖZER F "Türkiye'de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20, ss.397 - 420, 2014.
ISNAD AYDIN, Ayhan vd. "Türkiye'de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 20/4 (2014), 397-420.