Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı: 1 - 19 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eğitim felsefeleri açısından köy enstitüleri

Öz:
Bu çalışmada köy enstitüleri öğretim programları ve kurumsal yönetim açısından eğitimfelsefeleri bağlamın da tartışılmıştır. Araştırmada analitik araştırma türlerinden doküman araştırmasıdeseninden yararlanılmış, veri kaynakları olarak Köy Enstitüleriyle ilgili dokümanlar kullanılmış veveriler yorumlamacı tematik analiz tekniğiyile analiz edilmiş tir. Araştırma sonuçlarına göre KöyEnstitüleri, Cumhuriyetin kurucu ideolojisini ve kültürünü yayma ve savunma nitelikleriyle esasici vedaimici felsefelerinin özelliklerini göstermektedir. Enstitüler, toplumsal yapıya uygunlukları ile realist ve pragmatik nitelik gösterirken; yeni toplumu oluşturma niteliği ile oluşturmacılıkfelsefesinin özelliklerini taşımaktadır. Enstitüler, ayrıca iş içinde üretim için eğitim anlayışıylapoliteknik eğitimin kimi niteliklerini yansıtmaktadır. Enstitülerde öncelikle iş odaklı çalışmalarlaklasik yönetim anlayışı göreceli egemenlik göstermektedir. Bunun yanında, katılımlı yönetim veinsana değer veriş nitelikleriyle de davranışçı-çevreci anlayışları yansıtmaktadır. Bu anlayışların birerürünü olarak eğitim fels efesi bağlamında eğitim programı boyutunda esasici, ilerlemeci veoluşturmacı felsefelerin baskın olduğu eklektik bir anlayış görüldüğü söylenebilir. Kurumsal yönetimbağlamında ise; yer yer klasik ve neo -klasik yönetim yanısmaları görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Village institutions from the vi ewpoint of philosophy of education

Öz:
In this study Village Institutes curriculums and the institutional administration are discussedin the context of educational philophies. Document research design is utilized in the research,documents on the Willage Instutitions are used and data are analized through interpretative thematicanalysis technique. Institutions have shown perennialist‟ , essentialist‟ characteristics with the role ofspreading and defending the founding ideology and culture. They reveal the characteristics of realism,pragmatism and constructivism with the function of constructing the new society. With theeducational v iew of production at work‟, they reflect some of the characteristics of polytechniceducation. In institutions, both work-oriented studies and classic administration view show relativedominance. Institutions display behaviorist-environmentalist approaches in terms of participativeadministration and humanitarian purposes. Therefore a tendency towards an eclectic perception inwhich progressive, essentialist and constructivist philosophies are dominant can be claimed to exist.In the context of instutional management, classical and neo -classical management reflections areobserved.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alkan, C. (1983). Eğitim felsefesi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.
 • Altunya, N. (2002). Köy enstitüsü sisteminin düşünsel temelleri. İstanbul: Uygun Basım Limited.
 • Altunya, N. (2005). Köy enstitüsü sistemine toplu bakış. İstanbul: Kelebek Matbaası.
 • Arslan, A. (2002) . Felsefeye giriş. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Arslantaş, H. İ. (2009). Eğitimin felsefi temelleri A. Ç. Sağlam (Ed.), Eğitim bilimine giriş içinde (s. 83 -105). Ankara: Maya Akademi.
 • Aydın, B. M. (2007). Köy enstitüleri ve toplum kalkınması. Ankar a: Anı Yayıncılık.
 • Aydoğan, M. (2006). Köy eğitim sistemi köy enstitüleri. Ankara: Aydan Yayıncılık.
 • Binbaşıoğlu, C. (1993). Çağdaş eğitim ve köy enstitüleri. İzmir: Dikili Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Büyükdüvenci, S. (2006). Türkiyede eğitimin felsefi temelleri. Felsefe Yazın (Eğitim ve Felsefe Sempozyumu Özel Sayısı), 11 - 13.
 • Canbaz, A. (1998). Demokratik eğitim. Eğitim ve Yaşam , 10(3), 11 - 19.
 • Cevizci, A. (2000). Paradigma felsefe sözlüğü. İstanbul: Paradigma.
 • Cevizci, A. (2011). Felsefeye giriş. (2. Baskı). İstanbul: Nobel Yayınları.
 • Cevizci, A. (2012). Eğitim felsefesi. (2. Baskı). İstanbul: Say Yayınları.
 • Cücen, A. K. (2003). Felsefeye giriş. (3. Baskı). Bursa: Asa Kitabevi.
 • Değermencioğlu, Ç. (2000). Eğitimin felsefi temelleri: Eğitim felsefe ilişkisi eğitim felsefesi. L. Küçükahmet (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş (3. Baskı) içinde (s. 81 - 96). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Demirel, D. ve Ün, K. (1987). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Şafak Matbaası.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: alkım Yayınları.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (Geliştirilmiş 2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdamar -Koç, G. ve Demirel, M. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımın duyuşsal ve bilişsel öğrenme ürünlerine etkileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, 629- 661.
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde “program” geliştirme. Ankara: Meteksan.
 • Fırat. N. Ş. (2006). Pozitivist yaklaşımın eğitim yönetimi alanına yansıması alana getirdiği katkı ve sınırlılıklar. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 40- 51.
 • Gürsel, Ö., Tekergül, E., Turan, K., Toraman, B., Karagöz, Ö., ve Güldaş, M. (2007). Cumhuriyetin ilk yıllarında bir eğitim modeli köy enstitüleri. 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu Bildirileri. Antalya http://www.imoantalya. org.tr/imo_antalya_semp2009/files/11.pdf adresinden 12 Eylül 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu (Çev. Edt.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Helvacı A. (2007). Eğitimin felsefi temelleri. F. Ereş (Ed.), Eğitim bilimine giriş içinde (s. 85- 105). Ankara: Maya Akademi.
 • Hilav, S. (1997). 100 soruda felsefe el kitabı. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Kale, N. (2009). Felsefiyat. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Karaçay, T. (2011). 21. yüzyılda eğitim ve köy enstitüleri.
 • http://www.baskent.edu.tr/ ~tkaracay/etudio/agora/egitim/KoyEnstituleri.pdf adresinden 20 E ylül 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Kazu, H. (2002). Eğitim ve felsefe. M. Taşpınar (Ed.), Öğretmenlik mesleği içinde (s.64- 82). Elazığ: Elazığ Üniversitesi Yayınevi.
 • Kirby, F. (2000). Türkiyede köy enstitüleri. Ankara: Güldikeni Yayınları.
 • Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı. (2004). Köy enstitüsü programları. Ankara: Birlik Matbaacılık.
 • McMillan, J. H. (2004). Educational research: Fundamentals fort he consumer (Fourth Ed.). Boston: Pearson.
 • Oliva, P. F. (2005). Developing the curriculum.(6. Bası). Boston: Pearson.
 • Singapore Ministry of Education. (2007). Enhancing polytechnic education. http://www.moe.gov.sg/press/a.htm adresinden 17.12.2007 tarihinde alınmıştır.
 • Sarpkaya, R. (2004). Eğitimin felsefi temelleri. C. Celep (Ed.), Eğitim bilimine giriş içinde (s. 157- 201). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (2008). Eğitim felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sözer, E. (2004). Eğitimin felsefi temelleri. E. Sözer (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş (4. Baskı) içinde (s. 81 - 94). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Taşdemirci, E. (2001). 1936 yılında Sovyet Rusya‟da yüksek öğretim hakkında hazırlanmış bir rapor ve bu raporun Türkiye‟de öğretmen yetiştirme tarihi bakımından önemi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 1 - 37.
 • Terzi, A. R. (2008). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tezcan, M. (1996). Eğitim sosyolojisi (10. Baskı). Ankara: Feryal Matbaası.
 • Tonguç, E. (2001). Bir eğitim devrimcisi: İsmail Hakkı Tonguç 1. Kitap. (2. Baskı). Ankara: Güldikeni Yayınları.
 • Tonguç, İ. H. (1997). Köyde eğitim (2. Bası). Ankara: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı.
 • Toprakçı, E. (2002). Eğitimin felsefi temelleri. E. Toprakçı (Ed.), Eğitim üzerine içinde (s. 119 -150). Ankara: Ütopya Yayıncılık.
 • Tozlu, N. (2003). Eğitim felsefesi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi.
 • Tuncel, G., ve Öztürk, C. (2 004). Köy enstitüleri modelinin eğitim felsefesi üzerine bir değerlendirme. http://egitim.cu.edu.tr/efdergi/download/2004.2.26.238.pdf adresinden 14.3.2011 tarihinde alınmıştır.
 • Türer, A. (2009). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Türkoğlu, A. (1996). 99 soruda eğitim bilimine giriş. İzmir: Memleket Gazetecilik ve Matbaacılık.
 • Üredi, L. (2009). Eğitimin felsefi temelleri. L. Kıroğlu ve C. Elma (Ed.), Eğtim bilimine giriş içinde (s. 46 -72) . Ankara: Pegem Akademi.
 • Üstüner, M. (2002). Eğitimin felsefi temelleri. E. Toprakçı (Ed.), Eğitim üzerine içinde (s. 91 - 118). Ankara: Ütopya Yayıncılık.
 • Varış, F. (1987). Eğitim bilimine giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğret im Fakültesi Yayınları.
 • Wiles, J. ve Bondi, J. (2002). Curriculum development a guide to practice. (6. Basım). New Jersey: Upper Saddle River.
 • Yıldırım, C. (1991). Eğitim felsefesi. A. Hakan, (Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve H. Şimşek. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırmayöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA ERKILIÇ T (2013). Eğitim felsefeleri açısından köy enstitüleri. , 1 - 19.
Chicago ERKILIÇ TURAN AKMAN Eğitim felsefeleri açısından köy enstitüleri. (2013): 1 - 19.
MLA ERKILIÇ TURAN AKMAN Eğitim felsefeleri açısından köy enstitüleri. , 2013, ss.1 - 19.
AMA ERKILIÇ T Eğitim felsefeleri açısından köy enstitüleri. . 2013; 1 - 19.
Vancouver ERKILIÇ T Eğitim felsefeleri açısından köy enstitüleri. . 2013; 1 - 19.
IEEE ERKILIÇ T "Eğitim felsefeleri açısından köy enstitüleri." , ss.1 - 19, 2013.
ISNAD ERKILIÇ, TURAN AKMAN. "Eğitim felsefeleri açısından köy enstitüleri". (2013), 1-19.
APA ERKILIÇ T (2013). Eğitim felsefeleri açısından köy enstitüleri. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 1 - 19.
Chicago ERKILIÇ TURAN AKMAN Eğitim felsefeleri açısından köy enstitüleri. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5, no.9 (2013): 1 - 19.
MLA ERKILIÇ TURAN AKMAN Eğitim felsefeleri açısından köy enstitüleri. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.9, 2013, ss.1 - 19.
AMA ERKILIÇ T Eğitim felsefeleri açısından köy enstitüleri. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 5(9): 1 - 19.
Vancouver ERKILIÇ T Eğitim felsefeleri açısından köy enstitüleri. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 5(9): 1 - 19.
IEEE ERKILIÇ T "Eğitim felsefeleri açısından köy enstitüleri." Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, ss.1 - 19, 2013.
ISNAD ERKILIÇ, TURAN AKMAN. "Eğitim felsefeleri açısından köy enstitüleri". Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5/9 (2013), 1-19.