Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği

Yıl: 2013 Cilt: 16 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 64 - 72 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-03-2023

Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği

Öz:
Vancouver Obsesif Kompulsif Envanteri (VOKE) Obsesif-Kompulsif Bozuklukluğun (OKB) semptom şiddetini değerlendirmek üzere gerek klinik uygulamalarda gerekse araştırmalarda yaygın olarak kullanılan ve geçerlik ve güvenirliği bir çok çalışmada desteklenmiş olan bir ölçüm aracıdır. Ölçek literatürde yaygın olarak kullanılan birçok ölçeğin sahip olduğu kısıtlılıkları gidermek amacıyla geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, VOKEyi ülkemize uyar- lamak, psikometrik özelliklerini incelemek, Kanada ve Türk örneklemlerindeki faktör uyuşmasını karşılaştırarak ölçeğin kültürlerarası tutarlılığını incelemektir. Araştırma örneklemini 319 Türk ve 362 Kanadalı üniversite öğren- cisi oluşturmuştur. Katılımcılar, OKB semptomları, OKBye özgü bilişleri, düşünce kontrol stratejileri ve kişilik özelliklerini değerlendiren ölçüm araçlarından oluşan ölçek setini doldurmuşlardır. İç tutarlık analizleri, VOKEnin Türkçe formunun istenilir düzeyde güvenirlik değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. Hedef Dönüştürme Ana- lizleri, ölçeğin altı faktörlü orijinal yapısının ülkemizde de aynen kullanılabileceğine işaret etmiştir. Ayrıca, grup karşılaştırmaları ve korelasyon değerleri ölçeğin birleşen, ölçüt ve ayırt edici geçerliklerini desteklemiştir. Sonuç olarak, psikometrik özelliklere dair bulgular VOKEnin Türkçe formunun ülkemizde klinik olmayan bir örneklemde güvenilir ve geçerli olduğunu göstermekte ve ölçeğin kültürler arası geçerliğini desteklemektedir. Ölçeğin psikomet- rik özelliklerinin klinik örneklemde de incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Vancouver Obsessive-Compulsive Inventory: Reliability and Validity of Turkish Version in a University Sample

Öz:
Vancouver Obsessive-Compulsive Inventory (VOCI) has been recently designed instrument that aims to evaluate the symptom severity of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) in both clinical practice and scientific research and its psychometric characteristics have been supported by various studies. Some problems in other instruments in literature such as symptom differentiation/coverage, the VOCI has been developed. The aim of the present study is to adapt the VOCI as a current OCD symptom instrument into the Turkish, to examine its psychometric properties and to investigate its international validity by comparing factor congruency among Canadian and Turkish sample. Three hundred nineteen Turkish undergraduate students and 362 Canadian university students participated into the study by completing an instrument set about personality characteristics, thought control strategies, OCD beliefs and symptoms. Reliability analyses proved that the Turkish version of the VOCI had satisfactory internal consistency. Target rotation analysis revealed that there was a acceptable factor congruency among the English and Turkish ver- sions of the VOCI. Moreover, the analyses of group comparisons and correlation also indicated that this version of the VOCI had criterion, convergent and divergent validity. In conclusion, the findings of the present study supported the psychometric properties of the Turkish version of the VOCI as well as it s cross-culturally validity in a nonclini- cal sample; nevertheless, replication with clinical sample strongly encouraged.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and sta- tistical manual of mental disorders (4. baskı). Washing- ton, DC: American Psychiatric Association.
 • Arjona, R. N., Ávila, A. G. ve Sanchíz, A. G. L. P. R. (2011). Psychometric properties of the Vancouver Obsessional Compulsive Inventory (VOCI) in two nonclinical Span- ish samples. Psicothema, 21, 646-651.
 • Amir, N., Cashman, L. ve Foa, E. B. (1997) Methods of thought control in obsessive-compulsive disorder. Behaviour Re- search and Therapy, 35, 775-777.
 • Beck, A. T., Emery, G. ve Greenberg, R. L. (1985). Anxiety dis- orders and phobias: A cognitive perspective. New York: Basic Books Inc. Publishers.
 • Brislin, R., Lonner, W. ve Thorndike, R. (1973). Cross-cultural research methods. New York: Wiley.
 • Burns, G. L., Keortge, S. G., Formea, G. M. ve Sternberger, L. G. (1996). Revision of the Padua Inventory of obses- sive compulsive symptoms: Distinctions between worry, obsessions, and compulsions. Behaviour Research and Therapy, 34, 163-173.
 • Clark, D. A. (2004). Cognitive-Behavioral Threapy for OCD. New York: The Guilford Press.
 • Chiorri, C., Melli, G. ve Smurra, R. (2011). Second-order factor structure of the Vancouver Obsessive Compulsive Inven- tory (VOCI) in a non-clinical sample. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 39, 561-577.
 • Emmelkamp, P. M. G. (1988). Maudsley Obsessional–Compul- sive Inventory. M. Hersen ve A. S. Bellack, (Ed.), Dic- tionary of behavioral assessment techniques içinde (294- 296). New York: Pergamon.
 • Erol, N. ve Savaşır, I. (1988). Maudsley Obsessif-Kompulsif Soru Listesinin Türkiye uyarlaması. Istanbul: CGYT Yayınları.
 • Eysenck, H. J. ve Eysenck, S. B. (1975). Manual of the Eysenck Personality Questionnaire (adult and junior). London: Hodder & Stoughton.
 • First, M. B. ve Gibbon, M. (2004). The structured clinical in- terview for DSM-IV axis I disorders (SCID I) and the structured clinical interview for DSM-IV axis II disorders (SCID II). M. J. Hisenroth ve D. L. Segal, (Ed.), Com- prehensive handbook of psychological assessment: Vol. 2, Personality assessment içinde (134-143). Hoboken, NJ: Wiley.
 • Francis, L. J., Brown, L. B. ve Philipchalk, R. (1992). The de- velopment of an abbreviated form of the Revised Eysenck Personality Questionnaire (EPQR-A): Its use among stu- dents in England, Canada, the USA and Australia. Per- sonality and Individual Differences, 13, 443-449.
 • Freeston, M. H., Ladouceur, R., Rheaume, J., Letarte, H., Ga- gnon, F. ve Thibodeau, N. (1994). Self-report of obses- sions and worry. Behaviour Research and Therapy, 32, 29-36.
 • Foa, E. B., Amir, N., Bogert, K. V. A., Milnar, C. ve Preworski, A. (2001). Inflated perception of responsibility for harm in obsessive-compulsive disorder. Journal of Anxiety Dis- orders, 15, 259-275.
 • Forrest, S., Lewis, C. A. ve Shevlin, M. (2000) Examining the factor structure and differential functioning of the Ey- senck Personality Questionnaire Revised – Abbreviated. Personality Individual Differences, 29, 79-588.
 • Grabill, K., Merlo, L., Duke, D., Harford, K.-L., Keeley, M. L., Geffken, G. R. ve Storch, E. A. (2008). Assessment of obsessive-compulsive disorder: A review. Journal of Anxiety Disorders, 22, 1-17.
 • Goodman,W. K., Price, L. H., Rasmussen, S. A., Mazure, C., Fleischman, R. L., Hill, C. L., ve ark. (1989a). The Yale- Brown Obsessive Compulsive Scale: I. Development, use, and reliability. Archives of General Psychiatry, 46, 1006-1011.
 • Goodman, W. L., Price, L. H., Rasmussen, S. A. ve Mazure, C. (1989b). The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (YBOCS): Validity. Archives of General Psychiatry, 46, 1012-1016.
 • Grabill, K., Merlo, L., Duke, D., Harford, K.-L., Keeley, M. L., Geffken, G. R. ve Storch, E. A. (2008). Assessment of obsessive-compulsive disorder: A review. Journal of Anxiety Disorders, 22, 1-17.
 • Hodgson, R. J. ve Rachman, S. (1977). Obsessional-compulsive complaints. Behaviour Research and Therapy, 15, 389- 395.
 • Jones, M. K. ve Menzies, R. G. (1997). The cognitive media- tion of obsessive-compulsive handwashing. Behaviour Research and Therapy, 35, 843-850.
 • Karancı, A. N., Dirik, G. ve Yorulmaz, O. (2007). Reliability and validity studies of Turkish translation of Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated. Turkish Journal of Psychiatry, 18, 1-7.
 • Karno, M., Golding, J. M., Sorenson, S. B. ve Burman, M. A. (1988). The epidemiology of obsessive-compulsive dis- oreder in five US Communities. Archives of General Psy- chiatry, 45, 1094-1099.
 • Kiliç, C. (1998). Mental health profile of Turkey: Main report. Ankara, Turkey: Ministry of Health.
 • Langlois, F., Freeston, M. H. ve Ladouceur, R. (2000). Dif- ferences and similarities between obsessive intrusive thoughts and worry in a non-clinical population: Study 1. Behaviour Research and Therapy, 38, 157-173.
 • Lorenzo-Seva, U. ve Ten Berge, J. M. F. (2006). Tucker’s Con- gruence Coefficient as a meaningful index of factor simi- larity. Methodology, 2, 57-64.
 • National Institute of Mental Health (NIMH) (2000). A Real Ill- ness: obsessive-compulsive disorder. Bethesda, MD: Na- tional Institute of Mental Health, National Institutes of Health, US Department of Health and Human Services (NIH Publication No. 00-4676).
 • Obsessive Compulsive Cognitions Working Group. (2001). De- velopment and initial validation of the obsessive beliefs questionnaire and the interpretation of intrusions inven- tory. Behaviour Research and Therapy, 39, 987-1006.
 • Obsessive-Compulsive Cognitions Working Group (2003). Psy- chometric validation of the Obsessive Beliefs Question- naire and the Interpretation of Intrusions Inventory: Part I. Behaviour Research and Therapy, 41, 863-878.
 • Obsessive Compulsive Cognitions Working Group (2005). Psy- chometric validation of the obsessive beliefs question- naire and the interpretation of intrusions inventory: Part 2, factor analyses and testing of a brief version. Behav- iour Research and Therapy, 43, 1527-1542.
 • Rachman, S. (1997). A cognitive theory of obsessions. Behav- iour Research and Therapy, 35(9), 793-802.
 • Radomsky, A., Ouimet, J. O., Ashbaugh, R. A., Lavoie, L. L., Parrish, C. ve O’Connor, K. P. (2006). Psychometric properties of the French and English versions of the Van- couver Obsessional-Compulsive Inventory and the Sym- metry Ordering and Arranging Questionnaire. Cognitive Behaviour Therapy, 33, 164-173.
 • Rasmussen, S. A. ve Eisen, J. L. (1991). Phenomenology of OCD: clinical subtypes, heterogeneity and coexistence. J. Zohar, T. Insel ve S. Rasmussen, (Ed.), The psycho- biology of obsessive-compulsive disorder içinde (13-43). New York: Springer Publishing Company.
 • Salkovskis, P. M. (1985). Obsessional-compulsive problems: A cognitive behavioural analysis Behaviour Research and Therapy, 23, 571-583.
 • Samuels, J. ve Nestadt, G. (1997). Epidemiology and genetics of obsessive–compulsive disorder. International Review of Psychiatry, 9, 61-72.
 • Sanavio, E. (1988). Obsessions and compulsions: the Padua In- ventory. Behaviour Research and Therapy, 26, 169-177.
 • Shevlin, M., Bailey, F. ve Adamson, G. (2002) Examining the factor structure and sources of differential functioning of the Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbre- viated. Personality and Individual Differences, 32, 479- 487.
 • Thordarson, D. S., Radomsky, A. S., Rachman, S., Shafran, R., Sawchuck, C. N. ve Hakstian, A. R. (2004). The Vancou- ver Obsessional Compulsive Inventory (VOCI). Behav- iour Research and Therapy, 42, 1289-1314.
 • Taylor, S. (1998). Assessment of obsessive–compulsive dis- order. P. Swinson, M. M. Antony, S. Rachman ve M. A. Richter, (Ed.), Obsessive–compulsive disorder: Theory, research, and treatment içinde (229-257). New York: Guilford.
 • Van Oppen, P., Hoekstra, R. J. ve Emmelkamp, P. M. G. (1995). The structure of obsessive-compulsive symptoms. Be- haviour Research and Therapy, 33, 15-23.
 • Yorulmaz, O. ve Gençöz, T. (2008). OKB semptomlarında yo- rumlama ve kontrol süreçlerini değerlendiren İstem Dışı Düşünceleri Yorumlama Envanteri, Obsesif İnanışlar An- keti ve Düşünceleri Kontrol Anketi’nin psikometrik özel- likleri. Türk Psikoloji Yazıları, 11, 1-13.
 • Yorulmaz, O., Karancı, A. N., Dirik, G., Baştuğ, B., Kısa, C., Göka, E. ve Burns, G. L. (2007). Padua Envanteri-Wash- ington Eyalet Üniversitesi Revizyonu: Türkçe versiyo- nunun psikometrik özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 10, 75-85.
 • Weissmann, M. M., Bland, R. C., Canino, G. J., Greenwald, S., Hwu, H. G., Lee, C. K., Newman, S. C., Oakley-Browne, M. A., Rubio-Stipec, M. ve Wickramaratne, P. J. (1994). The cross natural epidemiology of obsessive-compulsive disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 55, 5-10.
 • Wells, A. ve Davies, M. I. (1994) The Thought Control Ques- tionnaire: A measure of individual differences in the control of unwanted thoughts. Behaviour Research and Therapy, 32, 871-878.
 • Wittchen, H. ve Jacobi, B. (2005). Size and burden of mental disorders in Europe: a critical review and appraisal of 27 studies. European Neuropsychopharmacology, 15, 357- 376.
 • Woods, C., Tolin, D. F. ve Abramowitz, J. S. (2004). Dimen- sionality of the Obsessive Beliefs Questionnaire. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26, 113- 125.
APA İNÖZÜ MERMERKAYA M, YORULMAZ O (2013). Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği. , 64 - 72.
Chicago İNÖZÜ MERMERKAYA MÜJGAN,YORULMAZ ORÇUN Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği. (2013): 64 - 72.
MLA İNÖZÜ MERMERKAYA MÜJGAN,YORULMAZ ORÇUN Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği. , 2013, ss.64 - 72.
AMA İNÖZÜ MERMERKAYA M,YORULMAZ O Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği. . 2013; 64 - 72.
Vancouver İNÖZÜ MERMERKAYA M,YORULMAZ O Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği. . 2013; 64 - 72.
IEEE İNÖZÜ MERMERKAYA M,YORULMAZ O "Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği." , ss.64 - 72, 2013.
ISNAD İNÖZÜ MERMERKAYA, MÜJGAN - YORULMAZ, ORÇUN. "Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği". (2013), 64-72.
APA İNÖZÜ MERMERKAYA M, YORULMAZ O (2013). Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikoloji Yazıları, 16(32), 64 - 72.
Chicago İNÖZÜ MERMERKAYA MÜJGAN,YORULMAZ ORÇUN Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikoloji Yazıları 16, no.32 (2013): 64 - 72.
MLA İNÖZÜ MERMERKAYA MÜJGAN,YORULMAZ ORÇUN Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikoloji Yazıları, vol.16, no.32, 2013, ss.64 - 72.
AMA İNÖZÜ MERMERKAYA M,YORULMAZ O Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikoloji Yazıları. 2013; 16(32): 64 - 72.
Vancouver İNÖZÜ MERMERKAYA M,YORULMAZ O Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikoloji Yazıları. 2013; 16(32): 64 - 72.
IEEE İNÖZÜ MERMERKAYA M,YORULMAZ O "Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği." Türk Psikoloji Yazıları, 16, ss.64 - 72, 2013.
ISNAD İNÖZÜ MERMERKAYA, MÜJGAN - YORULMAZ, ORÇUN. "Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği". Türk Psikoloji Yazıları 16/32 (2013), 64-72.