Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri

Yıl: 2014 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 149 - 155 Metin Dili: Türkçe
hred

Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri

Öz:
Amaç: Rahim içi araç (RİA) uygulaması aile planlamasında yaygınolarak kullanılan, güvenilir, ekonomik bir metottur. Bu çalışmada,bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınlarda RİAyı terketme nedenlerini ve etkileyen faktörleri araştırmayı amaçladık.Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma 01.12.2012- 31.12.2012tarihleri arasında, Konya Faruk Sükan Çocuk Hastalıklarıve Doğumevi aile planlaması polikliniğine RİA çıkarılmaküzere başvuran 18 yaş ve üstü 190 kadında yapıldı. Verilerintoplanmasında araştırmacılar tarafından literatür doğrultusundageliştirilen katılanların sosyodemografk özellikleri ve RİAyıterk nedenlerini sorgulayan bir anket formu kullanıldı.Bulgular: Katılanların yaş ortalaması 33,52±8,78 yaş (20-58)idi. Kadınların %64,2si ilköğretim, %23.2si ortaokul-lisemezunu ve bunların %92,1i ev hanımı idi. Kullanılan RİAtipi %97,8 sıklıkta en fazla bakırlı RİA idi. RİA kullanımısırasında karşılaşılan şikayetler sorgulandığında %52,6sı RİAöncesine göre menstrüel kanama miktarının arttığını, %51,6sıkanama süresinin uzadığını, %40,0ı menstrüel siklusununağrılı olduğunu, %51,6sı kötü kokulu akıntının, %35,8i cinselilişki sırasında ağrısının olduğunu bildirdi. RİA kullanmayıterk etme nedenleri incelendiğinde; sıklık sırasıyla %34,2siçocuk istedikleri için, %17,9u menstrüel kanamanın uzaması,%14,2si uterin enfeksiyon, %10,5i RİAnın spontan atılmasınedeni ile RİAyı terk ettiklerini bildirmişlerdi. Yaş, çocuk sayısıve evlilik süresi arttıkça RİAyı terk etme sıklığı da artmakta idi.Bu fark istatistiksel olarak önemli idi (p=0,001). RİA kullanmasüresi ile çıkarılma nedenleri arasındaki ilişki incelendiğiRİA kullanma süresi özellikle çocuk isteyen kadınlarda dahakısa süreli iken, menopozdaki kadınlarda daha uzun süreli idi(p=0,001).Sonuç: RİA kullanımının bırakılmasında çocuk sahibi olmaisteği birinci neden olarak yer alırken uzun ve ağrılı menstrüelkanama, uterin enfeksiyon, RİA+gebelik olması diğer nedenlerarasında yer alıyordu.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp

The reasons of intrauterin device discontinuation in women applied to a family planning policlinic

Öz:
Objective: Intrauterine device (IUD) application is a widelyused effective, safe and economic method for family planning.In this study, we aimed to assess the reasons of intrauterinedevice discontinuation in women applied to a family planningpoliclinic. Methods: This descriptive study was performed in a familyplanning policlinic with 190 women, aged 18 and older, whoadmitted for IUD removal between 01.12.2012-31.12.2012.Their socio-demographic characteristics and the IUDdiscontinuation reasons were surveyed by a questionnairewhich is developed by researchers according to the literature.Results: The participants mean age was 33.52±8.78 years.Of the respondents, 64.2% had primary school, 23.2% hadmiddle/high school education and 92.1% of them werehousewives. The most frequently used IUD type (97.8%)was copper-containing intrauterine device (Cu-IUD).The complaints due to IUD use were; 52.6% increase inmenstrual bleeding comparing to previous, 51.6% prolongedbleeding time, 40.0% dysmenorrhea, 51.6% foul-smellingdischarge, 35.8% pain during sexual intercourse. The causesof discontinuation were; the desire to have children (34.2%),intermenstrual spotting or prolonged menstrual bleeding(17.9%), uterine infection (14.2%), spontane expulsion(10.5%) respectively. Increase in age, number of childrenand duration of marriage was related with higher frequencyof IUD discontinuation. This difference was statisticallysignifcant (p=0.001). When we searched for the relationshipbetween the duration of IUD use and reasons for removal,IUD using time was short in women who want child whereasit was long in menopausal period (p=0.001). Conclusion: Whilst the desire to have children was theprivileged reason of IUD discontinuation, prolonged and heavymenstrual bleeding, dysmenorrhea, uterine infection, IUD pluspregnancy were the other causes.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Kaya H, Tatlı H, Açık Y ve ark. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2008;22:185-91.
 • 2. Dilbaz B. Intrauterine Device. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006;2(22):51-9.
 • 3. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi tarafından basılmıştır Yayın No: NEE-HÜ.09.01ISBN 978-975-491-274-6. 2009;134:43-94.
 • 4. T.C Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Ankara, 2005;2:453- 495.
 • 5. Wildemeersch D, Pett A, Jandi S, et al. Precision intrauterine con- traception may signifcantly increase continuation of use: a review of long-term clinical experience with frameless copper-releasing intrauter- ine contraception devices. Int J Womens Health 2013;5:215-25.
 • 6. Rimmer E, Jamieson MA, James P. Malposition and expulsion of the levonorgestrel intrauterine system among women with inherited bleeding disorders. Haemophilia 2013. doi: 10.1111/hae.12184.
 • 7. Zincir H, Bayık-Temel A. RİA’ya Özel Danışmanlık İlkesine Göre RİA Uygulanması, Genital Hijyen Eğitimi ve Vulvovajinal Enfeksiyonların Görülme İlişkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2010;19(1):60-67.
 • 8. Aksakoğlu G. Sağlıkta araştırma teknikleri ve analiz yöntemleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu. İzmir. 2001.
 • 9. Fathizadeh N, Salemi P, Ehsanpour S. Dissatisfaction with contraceptive methods. Iran J Nurs Midwifery Res 2011;16(1):79-82.
 • 10. Pasinlioğlu T, Bülbül F. Çiftlerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bırakma Nedenleri Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003;6(2):40-49.
 • 11. Moreau C, Bouyer J, Bajos N, et al. Frequency of discontinuation of contraceptive use: results from a French population-based cohort. Hum Reprod 2009;24(6):1387-92.
 • 12. Zincir H, Albayrak E, Başer M, ve ark. Kadınların Rahim İçi Aracı Bırakma Nedenleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2009;18(6):103-106.
 • 13. Tang JH, Lopez LM, Mody S, et al. Hormonal and intrauterine methods for contraception for women aged 25 years and younger. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD009805. doi: 10.1002/14651858.CD009805.pub2.
 • 14. Güner H. Korucuoğlu Ü. Aile Planlaması ve Kontrasepsiyon Yöntemleri. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Editor, Nedim Çiçek. Publisher, Güneş Kitabevi, 2007.p 533-534
 • 15. Teal SB, Sheeder J. IUD use in adolescent mothers: retention, failure and reasons for discontinuation. Contraception 2012;85(3):270.
 • 16. Garbers S, Haines-Stephan J, Lipton Y, et al. Continuation of copper-containing intrauterine devices at 6 months. Contraception 2013;87(1):101-6.
 • 17. Ersin F, Gözükara F, Şimşek Z ve ark. Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumları ve Yöntemi Bırakma Nedenleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi (HEMAR-G) 2003;1:30-7.
 • 18. Azmat SK, Hameed W, Mustafa G, et al. IUD discontinuation rates, switching behavior, and user satisfaction: fndings from a retrospective analysis of a mobile outreach service program in Pakistan. Int J Womens Health 2013;5:19-27.
 • 19. Thapa S, Sharma Paudel I, Bhattarai S, et al. Factors Affecting IUCD Discontinuation in Nepal: A Nested Case-Control Study. Asia Pac J Public Health 2012 Sep 14. doi: 10.1177/1010539512458522.
APA KILIÇASLAN A, KUTLU R (2014). Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 18(3), 149 - 155.
Chicago KILIÇASLAN Ayşe Özlem,KUTLU RUHUŞEN Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 18, no.3 (2014): 149 - 155.
MLA KILIÇASLAN Ayşe Özlem,KUTLU RUHUŞEN Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, vol.18, no.3, 2014, ss.149 - 155.
AMA KILIÇASLAN A,KUTLU R Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2014; 18(3): 149 - 155.
Vancouver KILIÇASLAN A,KUTLU R Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2014; 18(3): 149 - 155.
IEEE KILIÇASLAN A,KUTLU R "Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri." Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 18, ss.149 - 155, 2014.