Yıl: 2014 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 267 - 282 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi

Öz:
Günümüzde yaş anı lan teknolojik ve küresel de ği şimler iklimlendirme sektörünün daha yükse könem kazanması n ı sağlamı ş tı r. Tüketiciler için kı sa ve uzun vadede risk ve maliyetinminimizasyonu ile iklimlendirme teknolojisinin kullanı mı , firmaları n ve ürün özelliklerin inartmas ı ve ürün özelliklerinin de ğ i şkenli ği çok kriterli karar verilmesi ihtiyac ı n ı doğurmu ştur. Bunedenle uygulama kapsamı na çoklu kriterleri ve alternatifleri dikkate alan çok kriterli karar vermeteknikleri al ı nmı ştı r. Araştı rmanı n amac ı ; klima seçim kararı nı etkileyen faktörleri belirlemek vetercih s ı ralama önerisi sunmaktı r. İlgili araş tı rma kapsamı na yaklaş ı k olarak e şde ğer so ğutma veı s ı tma kapasitene sahip ve A enerji s ı nı fı klimalar dâhil edilmi ş tir. Yap ı lan uygulamada, klimaseçimi yapı l ı rken Topsis ve Vikor çok kriterli karar verme yöntemleri kullanı lmı ş ve sonuçlarkarş ı laştı rı larak de ğerlendirilmi ştir. Uygulamada klima seçimi yap ı l ı rken ürün, fiyat ve tekniközelliklere göre tercih önerileri sunulmu ştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

Air conditioner selection with TOPSIS and VIKOR methods in multi criteria decision making

Öz:
Technological and global changes nowadays enable air conditioning sector to gain a higherimportance. Short and long term risks for consumers, the use of air conditioning technology withcost minimization, the increase of product characteristics and firms, and the variability of productfeatures have led to the need for multi-criteria decision. Therefore, caring the multiple criteria andthe alternatives, the multi-criteria decision making techniques are taken to the scope of application.The purpose of the study is to determine the factors which affect the decision of air conditioningchoice and to present the preference ranking suggestion. Having the nearly have got theapproximately equivalent heating and cooling capacity, air conditionings in A+ class are includedin the scope of related research. In application, when choosing air conditioning products, Topsisand Vikor that are multi-criteria decision-making methods are used and the results are comparedand evaluated. When choosing air conditioning products, preference plansa represented in theapplication.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Achillas, C., Moussiopoulos, N., Karagiannidis, A., Banias, G. ve Perkoulidis, G. (2013). The use of multi-criteria decision analysis to tackle waste management problems: a literature review, Waste Management & Research , 31(2), 115-129.
 • Amiri, M., Ayazi, S.A., Olfat, L. ve Moradi, J.S. (2011). Group Decision Making Process for Supplier Selection with VIKOR under Fuzzy Circumstance Case Study: An Iranian Car Parts Supplier, International Bulletin of Business Administration , 10(6), 66-75.
 • Belton, V. ve Stewart, T.J. (2002 ). Multiple Criteria Decision Analysis: An Integrated Approach, Dordrecht, Netherlands: Springer Science+Business Media, 2-20.
 • Chou, Y. C., Yen, H.Y. ve Sun, C. C. (2014), An Integrate Method For Performance Of Women In Science And Technology Based On Entropy Measure For Objective Weighting, Quality and Quantity, 48(1), 157-172.
 • Cristóbal, J.R. S. (2012). Contractor Selection Using Multicriteria Decision- Making Methods, Journal Of Construction Engineering and Management, 138(6), 751-758.
 • Çak ır, S. ve Perçin, S. (2013). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalar ında Performans Ölçümü, Ege Akademik Bakı ş, 13(4), 449-459.
 • Demirel, N. Ç. ve Yücenur, G. N. (2011). The Cruise Port Place Selection Problem with Extended VIKOR and ANP Methodologies under Fuzzy Environment. World Congress on Engineering, International Association of Engineers, 6 July – 8 July 2011. London, 1128-1133.
 • Eleren, A. ve Karagül, M. (2008). 1986- 2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değ erlendirmesi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(1), 1-14.
 • Kesen, M. (2009). Oda Klima Sistemleri Hı z ve Sı caklı k Da ğı lı mları n ı n Sayı sal Olarak Ara ştı rı lması , Yay ımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uluda ğ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 5.
 • Lin, Q. , Li, D.D. ve Yang, Y.B. (2013). VIKOR Method with Enhanced Accuracy for Multiple Criteria Decision Making in Healthcare Management, Journal Of Medical Systems, 37(1), 9908-9908.
 • Özşar, İ . (2010). Otomobil Klima Sistemlerinde Kullan ı lan Gaz Miktarı n ı n So ğutma Performansı na Etkilerinin Deneysel Analizi, Yayımlanmam ış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , 3-4.
 • Rao, R.V. (2013). Decision Making in the Manufacturing Environment Using Graph Theory and Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Method. Volume: 2, London, England: Springer Science+Business Media. 85-86.
 • Saraç, B. (2009). Otomobil Klima Sisteminin Modellenmesi ve Analizi, Yayı mlanmam ı ş Yüksek Lisans Tezi, Gebze: Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü , 13.
 • Singh, R., Kumar, H. ve Singla, R.K. (2013). TOPSIS Based Multi-Criteria Decision Making of Feature Selection Techniques for Network Traffic Dataset, International Journal of Engineering and Technology, 5(6), 4598- 4604.
 • Tayyar, N. ve Arslan, P. (2013). Haz ır Giyim Sektöründe En İ yi Fason İşletme Seçimi İ çin AHP ve Vikor Yöntemlerinin Kullan ılması, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 340-358.
 • Topoyan, M., Güler, M. E. ve Gürler, İ. (2008), İklimlendirme Sistemi Seçiminde Bulan ık AHS Uygulaması. VIII. Ulusal Üretim Ara ştı rmaları Sempozyumu , İ stanbul Kültür Üniversitesi, 24 Ekim – 25 Ekim 2008, İstanbul, 71-79.
 • Tüfekçi, H. (2009). Hastanelerde Kullan ı lan Klima Sistemlerinin Enerji ve Ekserji Analizi, Yay ımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uluda ğ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 31.
 • Tzeng, G.H. ve Huang, J.J. (2011). Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, United States Of America: CRC Press Taylor & Francis Group, LLC, 69-71.
 • Üçok, T. ve Güngör, A. (2011). So ğ utmada Enerji Verimliliği ve Yönetimi. X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Türkiye Makine Mühendisleri Odası Birliğ i, 13 Nisan – 16 Nisan 2011, İzmir, 1123 -1139.
 • Yara lıo ğ lu, K. (2010). Karar Verme Yöntemleri. Ankara: Detay Yay ınc ılık , 24-39.
 • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü ğ ü (2014), Günlük Ya şamda Enerji Kullan ı m ı , http://www.eie.gov.tr/verimlilik/b_enver_bilinclendirme.aspx (Erişim Tarihi: 20.01.2014)
 • Y ıld ız , S. ve Yıldız , E. (2013). The Measurement of Distributor Performance with a Multi-criteria Decision Making Method, Innovative Marketing, 9(3), 42- 47.
 • Wei, J. (2010). TOPSIS Method for Multiple Attribute Decision Making with Incomplete Weight Information in Linguistic Setting, Journal of Convergence Information Technology, 5(10), 181-187.
APA ERTUĞRUL İ, ÖZÇİL A (2014). Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi. , 267 - 282.
Chicago ERTUĞRUL İrfan,ÖZÇİL ABDULLAH Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi. (2014): 267 - 282.
MLA ERTUĞRUL İrfan,ÖZÇİL ABDULLAH Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi. , 2014, ss.267 - 282.
AMA ERTUĞRUL İ,ÖZÇİL A Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi. . 2014; 267 - 282.
Vancouver ERTUĞRUL İ,ÖZÇİL A Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi. . 2014; 267 - 282.
IEEE ERTUĞRUL İ,ÖZÇİL A "Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi." , ss.267 - 282, 2014.
ISNAD ERTUĞRUL, İrfan - ÖZÇİL, ABDULLAH. "Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi". (2014), 267-282.
APA ERTUĞRUL İ, ÖZÇİL A (2014). Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 267 - 282.
Chicago ERTUĞRUL İrfan,ÖZÇİL ABDULLAH Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4, no.1 (2014): 267 - 282.
MLA ERTUĞRUL İrfan,ÖZÇİL ABDULLAH Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, 2014, ss.267 - 282.
AMA ERTUĞRUL İ,ÖZÇİL A Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 4(1): 267 - 282.
Vancouver ERTUĞRUL İ,ÖZÇİL A Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 4(1): 267 - 282.
IEEE ERTUĞRUL İ,ÖZÇİL A "Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi." Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4, ss.267 - 282, 2014.
ISNAD ERTUĞRUL, İrfan - ÖZÇİL, ABDULLAH. "Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4/1 (2014), 267-282.