Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 161 - 166 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı

Öz:
Amaç: Uyku sırasında oluşan solunum bozuklukları ciddiboyutlara ulaşabilmekte ve bu hastalarda morbidite vemortalitenin artmasına yol açmaktadırlar. Bu bozuklukl arın saptanması, hem prognoz hem de etkili bir tedavininuygulanması açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmadakronik obstrüktif akciğer hastalarınd a,polisomnografi ileobstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) sıklığını araştırm ayı amaçladık.Yöntem : Çalışmaya kronik obstrüktif akciğer hastalığı(KOAH) tanısı olan 42 hasta (21 bayan, 21 erkek) dahiledildi. Hastaların sigara anamnezi, yapılan kan gazı an aliz(KGA) sonuçları, hematokrit değerleri ve antropometriközelikleri kaydedildi. Gündüz aşırı uyku halini objektifolarak değerlendirmek amacıyla Epworth Uykululuk Skal ası kullanıldı. Hastaların hepsine polisomnografi yapıldı.Bulgular: KOAHlı hastalarda OUAS oranı %61.9 olarakbulundu. OUASlı olguların %30.7 hafif ,% 42.30 orta,%26.9 ağır OUAS sınıfındaydı. OUAS olan ve olmayangruplar arasında demografik özellikler, solunum fonksiyontesti (SFT), KGA ve hematokrit değerleri açısından istati stikse l olarak farklılık yoktu. Olguların %69unda horlama,%61.9unda gündüz aşırı uyku hali, %59.5inde tanıklıapne saptandı. Horlama, tanıklı apne ve gündüz uyuklamaşikayetleri olanlarda ayrı ayrı olmayanlara göre OUASgörülme sıklığı anlamlı olarak yü ksekti. (p<0.05)Sonuç : KOAH hastalarında OUASı düşündürecek horl ama, tanıklı apne, gündüz uyuklama gibi semptomlarınvarlığında muhtemel bir OUAS birlikteliği açısından pol isomnografik inceleme yapılmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel

Prevalence of obstructive sleep apnea syndrome in chronic obstructive pulmonary disease

Öz:
Objective : Breathing disorders occured during sleep havebeen able to reach the severe dimensions and have led toan increase of morbidity and mortality in these patients.Detection of these disorders is very important in terms ofboth the prognosis and the application of an effectivetreatment. In this study, we aimed to research the prev alence of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) with thepolysomnography in chronic obstructive pulmonary patients.Method : Diagnosed with chronic obstructive pulmonarydisease (COPD), 42 patients (21 female, 21 male) wereincluded to the study. Smoking history of the patients, theresults of the blood gas analysis (BGA), hematocrit valuesand anthropometric characteristics were recorded.Epworth Sleepiness Scale was used in order to evaluate theexcessive daytime sleepiness objectively. Polysomnographywas performed to all of the patients.Results : The rate of OSAS was found to be 61.9% in patientswith COPD. 30.7% of the cases with OSAS were in mild,42.30% were in moderate and 26.9% were in severe OSASclass . There was no statistical difference between the groups with and without OSAS in terms of the demographiccharacteristics, breathing function test (BFT), BGA andhematocrit values. Snoring in 69% of the cases, the excessive daytime sleepiness in 61.9% and witnessed apnea in59.5% were detected. The prevalence of OSAS was significantly higher in those who had the complaints of snoring,witnessed apnea and daytime sleepiness than in those whodidn t separately have (p <0.05).Conclusion : In patients with COPD, polysomnographicexamination should be done in terms of a possible associ ation of OSAS in the presence of the symptoms such assnoring, witnessed apnea, daytime sleepiness which willmake the OSAS consider.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Fiorentino L, Ancoli -Israel S. Obstructive sleep apnea in the el - derly. In: Kushida CA (ed). Obstructive Sleep Apnea Diagnosis and Trea tment. New York: Informa Healthcare, 2007: 281-93.
 • 2. Köktürk O. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında uyku sorunları. Umut S, Ertürk E (editörler). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı. İsta nbul: TurgutYayıncılık, 2000:167 -88.
 • 3. Douglas NJ. Sleep in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Clin Chest Med 1998;19:115-25.
 • 4. Köktürk O. Uykuda solunum bozuklukları. Tarihçe tanımlar, hastalık spektrumu ve boyutu. Tüberküloz ve Toraks 1998;46:187 -92.
 • 5. Nural S, Günay E, Halici B, Celik S, Ünlü M. Inflammatory processes and effects of cont inuous positive airway pressure (CPAP) in overlap syndrome. Inflammation 2013;36:66 -74.
 • 6. Douglas NJ. Chronic obstructive pulmonary disease. In: Kryger MH, Roth T, Dement WC (eds). Principles and Practice of Sleep Medic ine. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 2000: 965 -75
 • 7. Folgering H, Vos P. Sleep and breathing in chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir Mon 1998; 10:303-23.
 • 8. Calderon -Osuna E, Carmona Bernal C, Arenas Gordillo M, et al. A comparative study of pat ients with chronic obstructive pulmonary dise ase with and without obstructive sleep apnea syndrome. Arch Bronconeumol 1999 ; 35 (11): 539-43.
 • 9. Güllü Z, İtil O, Öztura İ, Aslan Ö, Ceylan E, Baklan B, Ellidokuz H. Kronik Obstrüktif Akc iğer Hastalığı ve Obstrüktif Uyku Apne Sendr omu Birlikteliği (Overlap sendromu). Toraks Dergisi 2002;3:161 -7.
 • 10. Köktürk O, Tatlıcıoğlu T, Fırat H, Çetin N. “Overlap Sendromu” kronik obstrüktif akciğer hastalarında obstrüktif uyku apne sendromu. Tüberküloz ve Toraks 1996;44:187 -92.
 • 11. Cohes -ZionM, Gehrman PR, Ancoli- Israil S. Sleep in the elderly. In:Lee Chiong TL, Sateia MJ, Carskadon MA (eds). Sleep Medicine. Ha nley and Belfus, Philadelphia, USA, 2002; pp 115-23
 • 12.Larsson LG, Lindberg A, Franklin KA, Lundback B. Gen -der differences in symptoms related to sleep apnea in a gen -eral population and in relation to referral to sleep clinic. Chest 2003;124:204-11.
 • 13. Bixler E, Vgontzas A, Have T, et al. Effects of age on sleep apnea in men. Am J Respir Crit Care Med 1998; 157: 144-8
 • 14. Hedner J, Grote L. Cardiovascular concequences of obstructive sleep apnea. Eur Respir Mon 1998;10:227 -65.
 • 15. Köktürk O. Obstruktif uyku apne sendromu klinik özellikler.Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1999; 47(1): 117-26
 • 16. Brooks LJ, Strohl KP. Size and mechanical properties of the pharynx in healthy men and women. Am Rev Respir Dis 1992;146:1394-7.
 • 17. Nieto FJ, Young TB, Lind BK, Shahar E, Samet JM, Redline S, D'Agostino RB, Newman AB, Lebowitz MD, Pickering TG. Association of sleep -disordered breathing, sleep apnea, and hypertension in large community based study. JAMA 2000;283:1829 -33
 • 18. Smith P, Gold A, Meyers D, Haponik E, Bl eecker E. Weight loss in mildly to moderately obese patients with obstructive sleep apnea. Annals of Internal Medicine 1985; 103(6pt 1): 850-855.
 • 19. Wittels E, Thompson S. Obstructive sleep apnea and obesity. Otolaryngologic Clinics of North America 1990; 23(4); 751 -60.
 • 20. Ursavaslı A, Göktaşlı K, Sütçigil L, Özgen F. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Olan Hast alarda Obeziteve Kardiyovasküler Hastalıkların Değerlendirilmesi. Toraks Dergisi 2004;5:79-83.
 • 21. Flemons WW, Whitelaw WA, Brant R, and Remmers JE. Likelihood ratios for a sleep apnea clinical prediction rule. Am J Respir Crit Care Med 1994; 150: 1279 –85.
 • 22. Stradling JR and Crosby JH. Predictors and prevalence of obstructive sleep apnea and snoring in 1001 middle aged men. Thorax 1991;46: 85–90.
 • 23. Davies RJ, Al INJ, Stradling JR. Neck circu mferenceand ther clinical features in the diagn osis of the obstructive sleep apnoea syndrome. Thorax. 1992; 47: 101 -105.
 • 24. Öğretmenoğlu Ö. Horlama ve obstrüktif sleep apne sendromu (OSAS). Aktüel Tıp Dergisi 2000; 5:33-9.
 • 25. Gerek M, Akçam T, Ceyhun E, Özgen F, Dündar A. Kronik horlama ve uyku apnesi sen dromu olan olguların uyku parametrelerinin karşılaştırılması. Kulak Burun Boğaz ve Baş B oyun Cerrahisi Dergisi 1999; 7:34-6.
APA SÜNNETCİOĞLU A, Karadaş Bilvanisi S, ÖZBAY B, SERTOĞULLARINDAN B (2014). Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı. , 161 - 166.
Chicago SÜNNETCİOĞLU Aysel,Karadaş Bilvanisi Sevdegül,ÖZBAY Bülent,SERTOĞULLARINDAN Bünyamin Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı. (2014): 161 - 166.
MLA SÜNNETCİOĞLU Aysel,Karadaş Bilvanisi Sevdegül,ÖZBAY Bülent,SERTOĞULLARINDAN Bünyamin Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı. , 2014, ss.161 - 166.
AMA SÜNNETCİOĞLU A,Karadaş Bilvanisi S,ÖZBAY B,SERTOĞULLARINDAN B Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı. . 2014; 161 - 166.
Vancouver SÜNNETCİOĞLU A,Karadaş Bilvanisi S,ÖZBAY B,SERTOĞULLARINDAN B Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı. . 2014; 161 - 166.
IEEE SÜNNETCİOĞLU A,Karadaş Bilvanisi S,ÖZBAY B,SERTOĞULLARINDAN B "Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı." , ss.161 - 166, 2014.
ISNAD SÜNNETCİOĞLU, Aysel vd. "Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı". (2014), 161-166.
APA SÜNNETCİOĞLU A, Karadaş Bilvanisi S, ÖZBAY B, SERTOĞULLARINDAN B (2014). Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı. Abant Tıp Dergisi, 3(2), 161 - 166.
Chicago SÜNNETCİOĞLU Aysel,Karadaş Bilvanisi Sevdegül,ÖZBAY Bülent,SERTOĞULLARINDAN Bünyamin Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı. Abant Tıp Dergisi 3, no.2 (2014): 161 - 166.
MLA SÜNNETCİOĞLU Aysel,Karadaş Bilvanisi Sevdegül,ÖZBAY Bülent,SERTOĞULLARINDAN Bünyamin Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı. Abant Tıp Dergisi, vol.3, no.2, 2014, ss.161 - 166.
AMA SÜNNETCİOĞLU A,Karadaş Bilvanisi S,ÖZBAY B,SERTOĞULLARINDAN B Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı. Abant Tıp Dergisi. 2014; 3(2): 161 - 166.
Vancouver SÜNNETCİOĞLU A,Karadaş Bilvanisi S,ÖZBAY B,SERTOĞULLARINDAN B Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı. Abant Tıp Dergisi. 2014; 3(2): 161 - 166.
IEEE SÜNNETCİOĞLU A,Karadaş Bilvanisi S,ÖZBAY B,SERTOĞULLARINDAN B "Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı." Abant Tıp Dergisi, 3, ss.161 - 166, 2014.
ISNAD SÜNNETCİOĞLU, Aysel vd. "Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı". Abant Tıp Dergisi 3/2 (2014), 161-166.