Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 510 - 536 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı

Öz:
Öğrenci görüşleri yardımıyla okulun örtük programının belirlenmeyeçalışıldığı bu araştırma, 2012 -2013 eğitim -öğretim yılında Ankara İliÇubuk İlçesi sınırları içinde yer alan bir ilkokulun dördüncü sınıflarındanrastlantısal olarak seçilen bir sınıftaki öğrencilerin görüşleri alınarakyapılmıştır. Araştırmacı tarafından daha önceden belirlenen görüşmesoruları, görüşme ortamında öğrencilere yöneltilmiş ve öğrencilerin busorulara verdikleri cevapların içerik analizleri yapılarak bulgular veyorumlar yapılmıştır. Bu çalışma ile öğretmen kişilik özellikleri, öğretmenöğrenci ilişkileri, öğretmen mesleki bilgisi özellikleri, sınıf ortamı ve buortamda uygulanan ödül ve cezalara ilişkin bazı sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

The hidden curriculum of the classroom from the student s point of view

Öz:
This research which has been based on the idea that the hiddencurriculum applied in education may be ascertained by means of the databelonging to the climate of the class with the assistance of students hasbeen realized by making interviews with the students who continue theireducation at the four level primary school in the district of Çubuk of theprovince of Ankara during the 2012 -2013 school year. The questions to beasked during the interview which have been previously prepared havebeen asked to the students during the mentioned interview and thecontents of the answers that the students gave to those questions havebeen analysed, findings were obtained from that analysis and thosefindings were interpreted. Through this study some conclusions wereobtained regarding the personality traits of the teacher, teacher -studentrelationships, professional knowledge of the teacher, classroomenvironment and the rewards and punishments applied in thatenvironment.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Anderson, D. J. (1992). The hidden curriculum . 159 (1): 21 -22. 5 Ocak 2013 tarihinde www.ajronline.org/doi/pdf adresinden alınmıştır.
 • Bilgin, N. (2000). İç erik analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Ed ebiyat Fak ültesi Yayınları.
 • Bilen, M. (1992). “Eğitimde Verimliliğe Öğretmenin Kişilik Özelliklerinin Etkis i.” H acettepe Ü niversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1):27-30.
 • Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). “Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri.”
 • Erciyes Üni versitesi Sosyal Bilimler Enstitü sü Dergisi, 19(2 ): 207-237.
 • Debarbıuex, E. (2009). Eğitimde Şiddet Küresel Bir Tehdit . Çev., İsmail Yerguz. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Demirel, Ö. (1999). Eğitimde program geliştirme . Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kesici, E , T. ve Türkoğlu, A. (2012). “ Ortaöğretim Kurumlarının Okul Yaşam Kalitesi Düzeyi ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi İletişiminde Kullandıkları Örtük Program .” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (1). ,147-160.
 • Kuş, D. (2009). İlköğretim Programlarının, Örtük Programın ve Okul Dışı Etmenlerin Değerleri Kazandırma Etkililiğinin 8.Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Gözü tok, D. F. (2008). Eğitim ve şiddet. Ankara: Gazi Kitabevi
 • Tatar, M. (2004). “ Etkili Öğretmen.” Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakü ltesi Dergisi, 1(2 ).
 • Tuncel, İ. (2008). “Duyuşsal Özelliklerin Gelişimi Açısından Fiziki Ortamdan Kaynaklanan Örtük Pro gramın İncelenmesi.” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis i, 11(20): 26-38.
 • Veznedaroğlu, R. L. (2007). Okulda ve Sınıfta Örtük Program (Bir Özel İlköğretim Okulu Örneği). Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara .
 • Yapıcı (Işıl), Ş. (2001). “ Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Profilleri.” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1 ).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemle ri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksel, S. (2002). “ Yüksek Öğretimde Eğitim -Öğretim Faaliyetleri ve Örtük Program .” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Derg isi, XV (1).
 • Yüksel, S. (2004). Örtük program eğitimde saklı uygulamalar . Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yücel, C. ve Kaynak, S. (2008). “Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1).
APA BOLAT Y (2014). Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı. , 510 - 536.
Chicago BOLAT Yavuz Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı. (2014): 510 - 536.
MLA BOLAT Yavuz Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı. , 2014, ss.510 - 536.
AMA BOLAT Y Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı. . 2014; 510 - 536.
Vancouver BOLAT Y Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı. . 2014; 510 - 536.
IEEE BOLAT Y "Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı." , ss.510 - 536, 2014.
ISNAD BOLAT, Yavuz. "Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı". (2014), 510-536.
APA BOLAT Y (2014). Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 0(18), 510 - 536.
Chicago BOLAT Yavuz Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 0, no.18 (2014): 510 - 536.
MLA BOLAT Yavuz Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.0, no.18, 2014, ss.510 - 536.
AMA BOLAT Y Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2014; 0(18): 510 - 536.
Vancouver BOLAT Y Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2014; 0(18): 510 - 536.
IEEE BOLAT Y "Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı." Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 0, ss.510 - 536, 2014.
ISNAD BOLAT, Yavuz. "Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 18 (2014), 510-536.