Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 77 - 92 Metin Dili: Türkçe

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi

Öz:
Bu çalışma, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür kavramına ilişkin algılarını incelemekamacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı araştırmada, görüşm e tekniğive yazılı anlatım kullanılarak veriler toplanmış ve elde edilen veriler betimsel analizyöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin, kültürkav ramıyla ilgili farklı tanımlamalarda bulundukları ve kültürü geçmişle ilişkilendirdikleritespit edilmiştir. An a-baba eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin kültürü geçmiş ve günümüzile ilişkilendirebilme düzeylerinin de arttığı tespit edilmiştir. Bu yöndeki çalışmalarınfarklı öğretim kademelerinde de planlanması konuyla ilgili bütünlüğün sağlanmasıaçısından önemli olacaktır.
Anahtar Kelime:

The examination of the culture perception of the elementary 8 th grade students

Öz:
This study has been made in order to examine the percep tions of elementary 8 th gradestudents related to the concept of culture. In the study in which qualitative research modelhas been used, data have been gathered by using the interview technique and writtenexpression, and the data that have been obtained have been analyzed by using thedescriptive analysis method. As a result of data analysis, it has been determined that thestudents make different definitions related to the concept of culture, and that theyassociate culture with the pas t. It has been determined that higher the level of education ofthe parents, the more elevated the degree of ability of the students to associate culturewith the past and the present. Planning the studies in this direction also in differenteducation levels will be significant in terms of providing the integrity related to thesubject.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bogdan, C.R. ve Biklen, S.K. (2007 ). Qualitative Research for Education ; An Indroduction to Theory and Methods , Pearson, Boston.
 • Brooks, N. (1986). Culture in the Classroom. In J.M. Valdes (Eds) Culture bound (123 - 129). Cambridge University Press.
 • Brown, H.D. (1994). Principles of language learning and teaching . The USA: Prentice Hall Regents.
 • Council of Europe (1996 ). In from the margins: a contribution to the debate on culture and development in Europe . Strasbourg: Council of Europe.
 • Çağ layan, A. (2002). İlkö ğretimlerde Eğitimde Yönetim-Yönetimde Kalite, İstanbul: Bilge Yayıncılık.
 • Deveci, H. (2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Kültürden Yararlanma: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kültür Portfolyolarının İncelenmesi, Elektronik Sosyal Bilgiler Dergisi, 8 (28), 1 –19 .
 • Erinç, S. M. (1995). Kültür Sanat; Sanat Kültür, Çınar Yayınları, İstanbul
 • Erişti, D. S. & Belet, D. Ş. (2009) İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatım ve Resimlerinde Kültür Algısı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (33), 24 5 –264.
 • Glazer, N. & Moyniham, D. P. (1975). Ethnicity theory and experience, Cambridge , Mass: Harvard University Pres.
 • Gunnestad, A.(2006). Resilience in a cross -cultural perspective: How resilience is generated in different cultures. Journal of Intercultu ral Communication , 11.
 • Güvenç, B. (2002). İnsan ve kültür (9. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions andorganizations across nations (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Kaya, Y. (2009). Lisans Düzeyinde Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 31 ‐53.
 • Keyman, E. F. & Sarıbay, A. Y. (2000). Global/ Yerel Eksende Türkiye, Siyaset ve Toplumsal Yaşam , Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Kluckhohn, C. K. (1951). Values and value orientations in the theory of action . In T. Parsons and E. A. Shils (Eds.), Toward a General Theory of Action . Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Kongar, E.(1997). “Küreselleşme ve Kültürel Farklılıklar Çerçevesinde Ulusal Kültür”. Erişim tarihi: 25.10.2010 www.kongar.org/makaleler/mak_ku.phb .
 • MEB. (2010) İlköğretim Programları, MEB Yayınları, Ankara.
 • Özkalp, E. (2005). Sosyolojiye giriş (G enişletilmiş 13. Basım), Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Öztürk, C. (2006). Sosyal bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. C.
 • Öztürk, (Ed.), Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde (21 -50). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Öztürk, H. (1993). Eğitim Sosyolojisi, Ankara: Hatibo ğ lu Yayınları.
 • Rıza, E. T. (2000). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Materyal Geliştirme , İzmir: Anadolu Matbaası.
 • Safran, M. (2008). Sosyal bilgiler öğretimine bakış. B. Tay ve A.Öcal (Ed.), Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi içinde (1 -19). Ankara: Pegem Akademi.
 • San, İ. (19 84 ). Kültür Aktarımı ve Çağdaş Kültür Sorunu İçinde Sanat Eğitiminin Yeri, A.Ü.E.B.F.Dergisi, 2, 140.
 • Sözer, E. (2008). Sosyal Bilgiler Dersinin Tanımı, Kapsamı Ve İlköğretim Programında ki Yeri. Ş. Yaşar, (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde (41 -55). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008 ). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA ÜNLÜ İ (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi. , 77 - 92.
Chicago ÜNLÜ İHSAN İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi. (2012): 77 - 92.
MLA ÜNLÜ İHSAN İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi. , 2012, ss.77 - 92.
AMA ÜNLÜ İ İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi. . 2012; 77 - 92.
Vancouver ÜNLÜ İ İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi. . 2012; 77 - 92.
IEEE ÜNLÜ İ "İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi." , ss.77 - 92, 2012.
ISNAD ÜNLÜ, İHSAN. "İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi". (2012), 77-92.
APA ÜNLÜ İ (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 77 - 92.
Chicago ÜNLÜ İHSAN İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 13, no.1 (2012): 77 - 92.
MLA ÜNLÜ İHSAN İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, 2012, ss.77 - 92.
AMA ÜNLÜ İ İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 13(1): 77 - 92.
Vancouver ÜNLÜ İ İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 13(1): 77 - 92.
IEEE ÜNLÜ İ "İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, ss.77 - 92, 2012.
ISNAD ÜNLÜ, İHSAN. "İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür algılarının incelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 13/1 (2012), 77-92.