Yıl: 2013 Cilt: 11 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 301 - 321 Metin Dili: Türkçe

Özgecilik (altruism) ölçeği geliştirme çalışması

Öz:
Özet- Bu çalışmanın amacı, kişilerin özgecilik davranışlarını ölçmede kullanılabilecek kültürel yapıya uygun bir ölçek geliştirmektedir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışma- ları Marmara Üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenim gören 336sı bayan, 248i erkek ve yaş ortalaması 22.90 olan toplam 584 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiş- tir. Ölçek geliştirme çalışmasında açımlayıcı faktör analizi kullanılmış, kriter geçerliği çalışması yapılmış, madde ayırt edicilikleri belirlenmiş ve Cronbach Alpha güvenirlik sayısı hesaplanmıştır. Çalışma sonunda toplam varyansın 51.82sini açıklayan 38 mad- deden ve 7 alt boyuttan (gönüllü faaliyetlere katılma, maddi yardım, travmatik durum- larda yapılan yardım, yaşlı/hastalara yapılan yardım, fiziksel güce dayalı yardım, eğitim sürecinde yardım, yakınlık duygusundan kaynaklanan yardım) oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin alt boyutlara ve toplamına dair Cronbach Alpha güvenirlik sayıları hesaplanmış, toplam Cronbach Alpha değerinin .81 olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

The study of development of altruism scale

Öz:
The purpose of this study is to create an appropriate scale that complies with the cultural context so as to evaluate the altruism of the people. The reliability and validity of the scale was conducted with the help of 584 students attending different faculties of Marmara University. 336 of the participants were female whereas 248 of them were males and their age average was 22.90. In order to create the scale, factor analysis was applied as well as criterion validity, item differentiation and reliability test of Crombach Alpha. After the study, a scale that can explain 51.82 % of the variance in total and that is made up of 38 item along with 7 sub-themes (volunteer participation, financial support, urgent help in a traumatic situation, assistance for the help and the sick, help based on physical power, help in educational process, help due to the sincerity) was constituted. The crombach Alpha reliability test scores were calculated for the whole items and the sub-themes as well. It was determined that Crombach Alp- ha value was 0.81.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bernal, G. & Berger, S. M. (1976). Vicarious eyelid conditioning. Journal of Per- sonality and Socail Psychology, 34, 62-68.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik (Çev.: İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Cüceloğlu, D. (1998). İnsan ve davranışı. Psikolojinin temel kavramları. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Çelikkaya, H. (1998). Fonksiyonel eğitim sosyolojisi. İstanbul: Alfa Yayınevi. Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlâki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması. Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Geçtan, E. (1999). İnsan olmak. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Hançerlioğlu, O. (1986). Felsefe sözlüğü. İstanbul: Remzi Yayınevi.
 • İmamoğlu, E. O. (1979). Sosyal psikolojide 1970’lerde incelenen konular ve yön- tem açısından genel bir bakış. Türk Psikoloji Dergisi, 5, 14-19.
 • Freedman, J. L., Sears, D. O. & Carlsmith, J. S. M. (1993). Sosyal psikoloji. (Çev.:A. Dönmez). Ankara: İmge Kitapevi.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınları. Kornblum, S. & Lee, J. W. (1995). Stimulus-response compatibility with relevant and ırrelevant stimulus dimensions that do and do not overlap with the re- sponse. Journal of Experimental Psychology-Human Perception and Perfor- mance, 21, 855-875.
 • Köknel, Ö. (2007). Çatışan değerlerimiz. Ankara: Altın Kitapevi.
 • Mercin, L. (2005). Piaget ve Kohlberg’in ahlâk (moral) gelişim kuramlarının özel- likleri ve karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5, 73-86.
 • Palaz, S. & Boz, İ. (2008). Üniversite mezunu yetişkinlerin farklı organizasyon- larda gönüllü hizmet vermesini etkileyen faktörler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 95-106.
 • Piliavin, J. A. & Charng, H. W. (1990). Altruism: A review of recent theory and research. The Annual Review of Sociology, 16, 27-65.
 • Sarı, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3(10), 73-88.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık. TDK. Özgecilik. Ankara: Türk Dil Kurumu.
APA ÜMMET D, EKŞİ H, OTRAR M (2013). Özgecilik (altruism) ölçeği geliştirme çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 301 - 321.
Chicago ÜMMET DURMUŞ,EKŞİ HALİL,OTRAR Mustafa Özgecilik (altruism) ölçeği geliştirme çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi 11, no.26 (2013): 301 - 321.
MLA ÜMMET DURMUŞ,EKŞİ HALİL,OTRAR Mustafa Özgecilik (altruism) ölçeği geliştirme çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, vol.11, no.26, 2013, ss.301 - 321.
AMA ÜMMET D,EKŞİ H,OTRAR M Özgecilik (altruism) ölçeği geliştirme çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi. 2013; 11(26): 301 - 321.
Vancouver ÜMMET D,EKŞİ H,OTRAR M Özgecilik (altruism) ölçeği geliştirme çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi. 2013; 11(26): 301 - 321.
IEEE ÜMMET D,EKŞİ H,OTRAR M "Özgecilik (altruism) ölçeği geliştirme çalışması." Değerler Eğitimi Dergisi, 11, ss.301 - 321, 2013.
ISNAD ÜMMET, DURMUŞ vd. "Özgecilik (altruism) ölçeği geliştirme çalışması". Değerler Eğitimi Dergisi 11/26 (2013), 301-321.