İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri

Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 195 - 213 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri

Öz:
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değereğitimi u ygulamaları konusunda öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Araştırma 2006 -2007 eğitim öğretim yılında, Mersinde, 24 okuldan 152 sınıf ve sosyal bilgileröğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında öğretmenlerinsosyal bilgiler programında bulunan değerlerin önem derecesi, değerlere hangi derslerdedeğinildiği ve hangi ara disiplinlerle ilişki kurulduğu, değer öğretimi için kullanılanyöntemlerin etkililiği, değerlerin kazanım güçlüğü, değer eğitiminde karşılaşılan sorunlarve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile ilgili görüşlerini almak üzere hazırlanan biranket kullanılmıştır. Bulgulara göre öğretmenlerin sosyal bilgiler programında belirtilendeğerlerin tümünü çok önemli ve önemli buldukları ve bu değerlerden adil olma , barış , dürüstlük ve duygu ve düşüncelere saygı değerlerinin ise önem derecesiaçısından ilk sıralarda yer aldığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin değer öğretiminde enetkili buldukları yöntemin örnek olay inceleme si, olduğu , en az etkili yöntemin isegeleneksel telkin yöntemi olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin değer eğitimine en çokdeğindikleri dersin sosyal bilgiler, en çok ilişkilendirdikleri ara disiplinin rehberlik vepsikolojik danışma olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin değerlerin kaz anılmasınınorta düzeyde güç olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, araştırmayakatılan öğretmenlerin değer eğitiminde sorun kaynağı olarak ilk sırada ailenin sosyal,kültürel ve ekonomik özellikleri ni gördükleri belirlenmiştir. Bu sor unların çözümü ileilgili önerilerinde ise çocuğa değerli olduğunu hissettirmek görüşünün birinci sırada yeraldığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Sosyoloji Aile Çalışmaları

Teachersopinions about the values in primary education social studies curriculum and values education

Öz:
The purpose of this study is to determine the opinions of teachers concerning the values insocial studies curriculum and values education. The research was conducted with theparticipation of 152 social studies and classroom teachers from 24 schools in 2006 -2007instruction year in Mersin. Teachers were asked to state their views about the significanceof the values included in social studies curriculum, effectiveness of the methods followe dduring value teaching, relevant courses for values education, difficulties experienced,source of problems, and solutions to problems in values education process. As a result,stated very important and important all of the values specified in the program of socialstudies. Being fair, peace, honesty and respect for the feelings and thoughts of thesevalues are in the first place in order of severity. the teachers stated the democratic valuesas the most vital ones. According to views of the teachers social studies has been stated asthe most relevant course and guidance and psychological counseling as the most relevantintermediate course in the program and case study as the most effective method inteaching values. Teachers perceived social, cultural and economic features of the family as the most significant problem source. Finally the idea of teacher should make the childfeel herself/himself valuable has been proposed by the teachers as a vital solution.According to the findings teachers have foun d very important and important all of thevalues specified in the program of social studies. Being fair, peace, honesty and respectfor the feelings and thoughts of these values are in the first place in order of severity.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Sosyoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademede gerçekleşme derecesinin değer lendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aspin, D. (2005). A clarification of some key terms in values discussions. İçinde M. Leicester, C. Modgil, ve S. Modgil (Edt.), Moral education and pluralism: Education, culture and values, vol. 4, (ss. 16 -31), NY: Routledge Falmer
 • Ata, B. (2006). Sosyal bilgiler öğretim programı. İçinde C. Öztürk (Edt.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi: Yapılandırmacı bir yaklaşım, (ss. 71 -83), Ankara: Pegem A Yayınc ılık.
 • Bohning, G, Hodson, A., Foote, T., McGee, C., & Young, B. (1998). Identifying and examining adolescents’ moral values. Urban Education , 33 (2), 264 - 280.
 • Bottery, M. (2004). Values education: Introduction. İçinde R. Bailey, (Edt.) Teaching values an d citizenship across curriculum: Educating children for the world, (ss. 3 -13). London: Routledge Falmer.
 • Coombs -Richardson, R., & Homer T. (2005). A Comparison of values rankings for selected American and Australian teachers. Journal of Research in Interna tional Education , 4 (3), 263 - 277.
 • Demirel, M. (2009). A review of elementary education curricula in Turkey: Values and values education. World Applied Sciences Journal, 7 (5), 670 -678.
 • Doğan, İ. (2007). Sosyoloji: kavramlar ve sorunlar . (7. baskı) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Evrim, İ. ve Kafadar, O. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler programının ve ders kitaplarının ulusal ve evrensel değerler yönünden içerik çözümlemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (3), 293 -304.
 • Halstead, J. M. & Taylor, M. J. (2000 ). Learning and teaching about values: a review of recent research. Cambridge Journal of Education. 30 (2), 169 -202.
 • Kesici, Ş. (2008). Teachers' opinions about building a democratic classroom, Journal of Instructional Psychology, 35 (2), 192 -203.
 • Kızılçelik, S. ve Erjem, Y. (1996). Açıklamalı sosyoloji sözlüğü . Konya: Saray Kitabevleri.
 • Levin, B. (1998). The educational requirement for democracy, Curriculum Inquiry, 28 (1), 57 -79.
 • MEB (2010). Sosyal Bilgiler Dersi (4 -5, 6 -7. sınıflar) Öğretim Programı ve Klavuzu, 18 Temmuz 2010 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr. adresinden alınmıştır.
 • Sarı, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (10), 73 -88.
 • S elvi, K. (2006). Developing a teacher trainees’ democratic values scale: validity and reliability analyses, Social Behavior and Personality, 34 (9), 1171 -1178
 • Tay, B. (2009). Prospective teachers’ views concerning the values to teach in the course of social sciences. Social and Behavioral Sciences , 1, 1187 -1191.
 • Tezgel, R. (2006). Yeni ilköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programında insan hakları ve değer eğitimi. II. Uygulamalı Etik Kongresi Bildiri Kitabı , 637 -645. Ankara: ODTÜ Yayınları
 • Thornberg, R. (2008). The lack of professional knowledge in values education. Teaching and Teacher Education, 24 (7), 1791 -1798.
 • Ulusoy, K. (2007). Lise tarih programında yer a lan g eleneksel ve demokratik değerlere yönelik ö ğrenci tutumlarının ve g örüşlerinin ç eşitli değişkenler a çısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Veugelers, W. (2000). Different ways of teaching values. Educational Review, 25 (1), 37 - 46.
 • Veugelers, W., & Vedder, P. (2003). V alues in teaching. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 9 (4), 377 -389.
 • Willemse, M., Lunenberg, M., & Korthagen, F. (2005). Values in education: a challenge for teacher educators. Teaching and Teacher Education, 21, 205 - 217.
 • Yazıcı, K. (2006). Değerler eğitimine genel bir bakış , Türklük Bilimi Araştırmaları, 19, 499-522.
 • Yıldırım, K. (2009). Values education experiences of Turkish class teachers. A phenomological approach. Eğitim Araştırmaları -Eurasian Journal of Educational Research, 35, 165 - 18 4.
APA BALCI F, YELKEN YANPAR T (2013). İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. , 195 - 213.
Chicago BALCI F. Ayşe,YELKEN YANPAR Tuğba İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. (2013): 195 - 213.
MLA BALCI F. Ayşe,YELKEN YANPAR Tuğba İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. , 2013, ss.195 - 213.
AMA BALCI F,YELKEN YANPAR T İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. . 2013; 195 - 213.
Vancouver BALCI F,YELKEN YANPAR T İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. . 2013; 195 - 213.
IEEE BALCI F,YELKEN YANPAR T "İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri." , ss.195 - 213, 2013.
ISNAD BALCI, F. Ayşe - YELKEN YANPAR, Tuğba. "İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri". (2013), 195-213.
APA BALCI F, YELKEN YANPAR T (2013). İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 195 - 213.
Chicago BALCI F. Ayşe,YELKEN YANPAR Tuğba İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14, no.1 (2013): 195 - 213.
MLA BALCI F. Ayşe,YELKEN YANPAR Tuğba İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, 2013, ss.195 - 213.
AMA BALCI F,YELKEN YANPAR T İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(1): 195 - 213.
Vancouver BALCI F,YELKEN YANPAR T İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(1): 195 - 213.
IEEE BALCI F,YELKEN YANPAR T "İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, ss.195 - 213, 2013.
ISNAD BALCI, F. Ayşe - YELKEN YANPAR, Tuğba. "İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14/1 (2013), 195-213.