Keçiören ilçesi "Genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması

Yıl: 2002 Cilt: 55 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 51 - 61 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Keçiören ilçesi "Genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması

Öz:
Çalışmanın amacı , Ankara ili Keçiören lisesindeki genel liseler ile teknik-ticaret-meslek lisesi öğretmenlerinin yaş , cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı , hizmet süresi ve sosyo-ekonomik düzey gibi değişkenlere göre tükenmişlik düzeyinin saptanması ve karşılaştırılmasıdır. Tanımlayıcı araştırmanın evrenini, Keçiören lisesindeki 13 genel lisede ve 7 teknik-ticaret-meslek lisesinde görev yapan toplam 1462 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma kapsamı na sistematik örnekleme yöntemi ile seçilen 366 öğretmen alınmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından Maslach Tükenmişlik ölçeği ve sosyodemografik bilgilerin yer aldığı soru formlarının gözlem altında uygulanmasıyla toplanarak, SPSS ile analiz edilmiştir. Araştırma grubunun genel tükenmişlik (GT) puanlar arasından, yaş , toplam hizmet süresi, öğretmenlik yapmalarının temel nedenleri, mesleği isteyerek seçme, mesleği kendine uygun bulma, mesleği uygulamadaki verim düzeyi, mesleki geleceği değerlendirme, çalışma ortamından memnun olma, üstlerinden takdir görme durumu, mesleğin toplumda hak ettiği yeri bulması , eğitim sisteminden memnun olma durumu, aylık net gelir ve geleceğe ilişkin görüş grupları arasında istatistiksel olarak anlaml bir farklılık saptanmıtır. Araştırma bulgularının her birinin ayrıntılı irdelenmesi, konuya daha geniş bir açılım getirebilecektir.
Anahtar Kelime: Yaş faktörü Cinsiyet faktörleri Tükenmişlik, mesleğe bağlı Sosyoekonomik faktörler Mesleki sağlık Meslekler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1. Ergin, C. (1992). "Doktor ve Hemşirelerde Tüken- mişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyar¬lanması" VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ed.: R. Bayraktar, I. Dağ, Ankara. 2. Haran, S., Devrimci Özgüven, H., Ölmez, Ş., Sayıl, I. (1998) "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Ankara Numune Hastanesi'nde Çalışan Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik Düzeyleri" Kriz Dergisi, 6: 1, Ankara. 3. Arslan, H., Ünal, M., Aslan, O., Gürkan, S.B., Alparslan, Z.N. (1996) "Pratisyen Hekimlerde Tükenme Düzeyi" Düşünen Adam, 9:3. 4. Çam, O. (1992). "Tükenmişlik Envanterinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılması" /.Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları Ed.: R. Bayraktar, I. Dağ, Ankara. 5. Sayıl, I., Haran, S., Ölmez, Ş., Devrimci Özgüven, H. (1997). "Ankara Üniversitesi Has-taneleri'nde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri Kriz Dergisi, 5: 2, An¬kara. 6. Azmar, H., Bengi Gürkan, S., Alparslan, Z. N., ÜNAL, M. (1996). "Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Hekimlerde Tükenme Düzeyleri" Türk Psikiyat¬ri Dergisi, 7:1. 7. Gadzella, B. M., Ginther, D. W., Tomcala, M. (1990). Stress As Perceived By Professionals. Psychologycal Reports, 67: 979-983. 8. Torun, A. (1995). Tükenmişlik, Aile Yapısı ve Sosyal Destek İlişkileri Üzerine Bir İnceleme. Doktora Tezi, Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 9. Sayıl, I., Berksun, O, E., Palabıyıkoğlu, R., Devrimci Özgüven, H., Soykan, Ç., Haran, S. (2000). "Tükenme" Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araş¬tırma Merkezi Yayınları No: 6, 1 .Baskı, Ankara. 10. Tümkaya, S. (1996). Öğretmenlerdeki Tükenmişlik Görülen Psikolojik Belirtiler ve Başa Çıkma Davranışları. Doktora Tezi, Çukurova Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 11. Griffith, J., Steptoe, A., Cropley, M. (1999). "An In- vestigation öf Coping Strategies Associated With Job Stress In Teachers" British Journal Of Educational Psychology, 69. 12. Forber, B. A. (1984). Stress and Burnout In Subur- ban Teachers. Journal of Educational Research, 77:6. 13. Sümbüloğlu, V., Sümbüloğlu, K. (1998). Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Hatiboğlu Yayınları, 2.Baskı, Ankara. 14. Sucuoğlu, B., Kuloğlu, N. (1996). "Özürlü Çocuk- larla Çalışan Öğretmenlerde Tükenmişliğin Değerlendirilmesi, Türk Psikoloji Dergisi, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 10: 36. 15. Girgin, G. (1995). İlkokul Öğretmenlerinde Mes- lekten Tükenmişliğin Gelişimini Etkileyen Değişkenlerin Analizi ve Bir Model Önerisi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bilim¬ler Enstitüsü. 16. Ergin, C. (1996). "Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Türkiye Sağlık Personeli Normları" 3P Dergisi, 4:1. 17. Aslan, S. H., Coşkun, S., Alparslan, N., Erdamar, N., Berber, B., Ünal, M. (2000). "Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Çalışan Hemşirelerde Tükenme, İşe Bağlı Gerginlik, A-Tipi Kişilik ve Mükemmelcilik" Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25:3. 18. Baysal, A. (1995). Lise ve Dengi Okul Öğretmen- lerinde Meslekte Tükenmişliğe Etki Eden Fak¬törler. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 19. Akçamete, G., Kaner, S., Sucuoğlu, B. (1998). "En- gelli ve Normal Çocuklarla Çalışan Öğretmen¬lerin Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırmalı Olarak İn¬celenmesi" 6.Ergonomi Kongresi. Milli Prodük¬tivite Merkezi Yayınları No: 622, Ankara. 20. Ergin, C. (1995). Sağlık Personelinin İş Anlayışları ve İş Tutumları Araştırması, T.C. Sağlık Bakan¬lığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Yayını, Ankara. 21. Özer, R. (1998). Rehber Öğretmenlerde Tükenmiş- lik Düzeyi, Nedenleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
APA DOLUNAY A (2002). Keçiören ilçesi "Genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması. , 51 - 61.
Chicago DOLUNAY Ayşe Birsen Keçiören ilçesi "Genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması. (2002): 51 - 61.
MLA DOLUNAY Ayşe Birsen Keçiören ilçesi "Genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması. , 2002, ss.51 - 61.
AMA DOLUNAY A Keçiören ilçesi "Genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması. . 2002; 51 - 61.
Vancouver DOLUNAY A Keçiören ilçesi "Genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması. . 2002; 51 - 61.
IEEE DOLUNAY A "Keçiören ilçesi "Genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması." , ss.51 - 61, 2002.
ISNAD DOLUNAY, Ayşe Birsen. "Keçiören ilçesi "Genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması". (2002), 51-61.
APA DOLUNAY A (2002). Keçiören ilçesi "Genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55(1), 51 - 61.
Chicago DOLUNAY Ayşe Birsen Keçiören ilçesi "Genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 55, no.1 (2002): 51 - 61.
MLA DOLUNAY Ayşe Birsen Keçiören ilçesi "Genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.55, no.1, 2002, ss.51 - 61.
AMA DOLUNAY A Keçiören ilçesi "Genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2002; 55(1): 51 - 61.
Vancouver DOLUNAY A Keçiören ilçesi "Genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2002; 55(1): 51 - 61.
IEEE DOLUNAY A "Keçiören ilçesi "Genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması." Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55, ss.51 - 61, 2002.
ISNAD DOLUNAY, Ayşe Birsen. "Keçiören ilçesi "Genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması". Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 55/1 (2002), 51-61.