Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü , sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi

Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 429 - 462 Metin Dili: Türkçe

Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü , sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı, ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma verehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü, sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okulrehber öğretmeninin (psikolojik d anışman) görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitelaraştırma desenlerinden olgu bilim çalışması kullanılmıştır. Bu çalışma 2010 -2011öğretim yılında altı okul müdürü, on altı sınıf rehber öğretmeni, yirmi üç öğrenci ve yediokul rehber öğretmeni olmak üzere toplam 52 katılımcı ile yürütülmüştür. Verileraraştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüzyüze toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmasonuçları; okul müdürü, sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmenlerinin,PDR hizmetlerini farklı tanımladıklarını göstermektedir. Müdür, sınıf rehber öğretmeni veöğrencilerin okul rehber öğretmenlerin den farklı olarak, PDR hizmetlerini daha çok sorunçözücü, öğüt verici ve dert ortaklığı olarak tanımladıkları görülmüştür. Araştırmada eldeedilen bulgular alan yazın ışığında tartışılmış ve sonuçlarla ilgili öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbaş, S. (2001). İlköğretim ve o rtaöğretim o kullarındaki rehberlik h izmetlerinin yürütülmesinde o luşturulan işbirliğin incelenmesi (Adana ö rneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Akgün, E. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin bakış acısıyla anasınıflarındaki rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 9(2), 474 -483.
 • Altıntaş, E. (2009). Çağdaş eğitim sisteminde öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik. Gürhan Can (Ed.). Psikolojik danışma ve rehberlik içinde, 1 -27, Ankara: Pegem Akademi.
 • Arıc ıo ğ lu, A ve Tagay, Ö. (2008). Okullarda ruh sağ lığı hizmetleri, Kuramsal Eğitimbilim , 1 (2), 76 -83.
 • Bakioğlu, A. ve Gayık Asyalı, S. (2005). Rehber öğretmenlerin bulundukları kariyer evrelerine göre okul yönetimini algılayışlarının niteliksel olarak incelenmesi. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21 , 89 - 110.
 • Baymur, F. (1975) Rehberlik . Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Can, E. (2010). İlköğretim okullarında görevli rehber öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların incelenmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20 -22 Mayıs 2010), Elazığ, 911 -917.
 • Colombia Electronic Encyclopedia, (2013). Guidance and counseling, 1.
 • Çetinkaya, B. (2009). Rehberlikte temel kavramlar. Betül Aydın (Ed. ). Rehberlik içinde, 1 -37. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demir, M. (2010). Sınıf rehber öğretmenler inin rehberlik anlayışları ve rehberliğe yönelik tutumları . Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Erdur-Baker, Ö. ve Çetinkaya, E. (2007). Etik: davranışta kırılma noktası. R. Özyürek, F. Korkut Owen ve D . Owen (Editörler), Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik, mes lekleşme sürecinde ilerlemeler içinde, Cilt 1, s. 163 -182 . Ankara: Nobel Yayın.
 • Erkan S., Cihangir Çankaya Z., Terzi Ş. ve Özbay, Y. (2011). Üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinin incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 187 – 213.
 • Gündüz, B. (2008). Öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik. Engin Deniz ve Atılgan Erözkan (Ed.). Psikolojik danışma ve rehberlik içinde, s. 3 -33. Ankara: Maya Akademi.
 • Güven, M. (2009). Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin okul rehberlik hizmetleri ve denetimiyle ilgili görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (9), 171 - 179.
 • Güvendi, M. (2000). İlköğretim okulları ikinci kademesinde yürütülmekte olan rehberlik etkinlikleri ve öğrenci beklentilerine ilişkin bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 51 -60.
 • Gysbers, N. C. (2001). School guidance and counseling in the 21st cen tury: remember the past into the future. Professional School Counseling, 5(2), 96 -106.
 • Holmgren, V.S. (1996). Elementary school counseling. United States: Allyn & Bacon.
 • Johnson, J., Rochkind, J. & Ott, A. (2010). Why guidance counseling needs to change. Educational Leadership, Special Topic, 74 -79.
 • Karaküçük, S. (2010). Okul rehberlik serv islerin in fiziksel/mekânsal ko ş ullarının incelenmesi (rehber ö ğretmenlerin mekânsal alg ıları bağ lamında). Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 28 (1), 421 -440.
 • Karip, E. ve Köksal, K. (1999). Okul müdürlerinin yetiştirilmesi. Eğitim Y önetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Kepçeoğlu, M. (1999). Psikolojik danışma ve rehberlik. İstanbul: Alkım Yayıncılık.
 • Kesici, Ş. (2007). Şube rehber öğretmenlerinin görüşlerine göre 6. 7. ve 8.sınıf öğrencilerinin rehberlik ve danışma ihtiyaçları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 365 -3 83.
 • Kuzgun, Y. (1992). Psikolojik danışma ve rehberlik . Ankara: ÖSYM.
 • MEB, (2007). İlkö ğretim ve ortaö ğretim kurumları s ı nı f rehberlik program ı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğ ü Bas ımevi.
 • Muro, J.J. & Kottman, T. (1995). Guidance and counseling in the elementary and middle schools. United States of America: Wm. C. Brown Communications.
 • Nazlı, S. (2007 a ). Okul müdürlerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetini algılamaları, Eğitim Araştırmaları Dergisi, (Eurasian Journal of Educational Research), 26, 155 -166.
 • Nazlı, S. (2007 b ). Ps ikolojik danış manların de ğişen roller in i algılayış ları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü sü Dergisi. 10 (18). 1 -17.
 • Owen, K. F., Owen, W.D ve Ballestero, V. (2009). Counselors and administrators: the Collaborative Alliance in three Countries. Eurasian Journal of Educational Research, 36, 23 -38.
 • Özabacı, N., Sakarya, N. ve Doğan, M. (2008). Okul müdürlerinin okuldaki psikolojik danış ma ve rehberlik hizmetler ine ilişkin görüş ler in in değ erlend irilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (19 ), 8 -22 .
 • Özçelik, İ., İskender, M. ve Palancı, M. (2000). İlköğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 48 -50 .
 • Pişkin, M. (2006). Türkiye’ de psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin dünü, bugünü ve yarını. Hesapçıoğlu, M. ve Durmuş, A. (ed.) Türkiye’de Eğitim Bilimleri: Bir Bilonço Denemesi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şahin, H. & Yüksel Ş. (2011). Turkish high school students’ attitudes toward seeking professional psychological help. US-China Education Review, 1 (2), 251 -260.
 • Tan, H. (2000). Psikolojik danışma ve rehberlik teori ve uygulama . İstanbul: MEB Yay ınları
 • Taşkaya, S. M. ve Kurt, Y. (2010). İlköğretim okullarında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 909 -915.
 • Tebliğler Dergisi (2001). Millî Eğitim Bakanlığı psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri y önetmeliği.
 • Tuzgöl-Dost, M. ve Keklik, İ. (2012). Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 389 -407.
 • Yerin Güneri, O., Büyükgöze Kavas, A. ve Koydemir, S. (2007). Okul psikolojik danışmanlarının profesyonel gelişimi:
 • Acemilikten olgunlaşmaya giden zorlu yol. R. Özyürek, F. Korkut Owen ve D. W. Owen (Editörler), Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik, meslekleşme sürecinde ilerlemeler, Cilt 1 , s.139 -160 . Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yeşilyaprak, B. (2013). 21. Yüzyılda eğitimde rehberlik hizmetleri gelişimsel yaklaşım. 21. Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yeşilyaprak, B. (2009). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik alanının geleceği: yeni açılımlar ve öngörüler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (1), 193-213.
 • Yıldırım, A. ve Şimş ek, H. (200 6 ). Sosyal b ilimlerde n itel a raştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seç kin Yayıncılık.
APA KARATAŞ Z, BALTACI ŞAHİN H (2013). Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü , sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 429 - 462.
Chicago KARATAŞ Zeynep,BALTACI ŞAHİN Hülya Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü , sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14, no.2 (2013): 429 - 462.
MLA KARATAŞ Zeynep,BALTACI ŞAHİN Hülya Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü , sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, 2013, ss.429 - 462.
AMA KARATAŞ Z,BALTACI ŞAHİN H Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü , sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(2): 429 - 462.
Vancouver KARATAŞ Z,BALTACI ŞAHİN H Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü , sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(2): 429 - 462.
IEEE KARATAŞ Z,BALTACI ŞAHİN H "Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü , sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, ss.429 - 462, 2013.
ISNAD KARATAŞ, Zeynep - BALTACI ŞAHİN, Hülya. "Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü , sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14/2 (2013), 429-462.