Yıl: 2014 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 313 - 331 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği)

Öz:
Okul öncesi eğitim programı 2012 yılında düzenlenerek 2012 -2013 eğitim öğretim yılında10 pilot ilde uygulamaya konmuştur. Araştırmanın amacı pilot okullarda görev yapanöğretmenlerin okul öncesi eğitim programına yönelik görüşlerini ortaya koymaktır.Betimsel çalışma olan araştırmanın evrenini, pilot illerden olan Adana il merkezine bağlıÇukurova, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ilçelerinde ki resmi anasınıfı ve anaokulların da görevyapan 73 okul öncesi öğretmen i oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılartarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile Likert tipi beş dereceli 53 maddeden ve dörtaçık uçlu sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Yapılan araştırmada nicel veriler frekans veyüzde dağılımı ile nitel veriler ise içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçta ,programın öğrenci merkezli, esnek ve aktif öğrenme sağlayan program olarakdeğerlendirildiği, kazanım ve göstergelerin açık, anlaşılır ve amacına uygun olduğu ,fiziksel yapı ve öğrenci sayısı nedeniyle sınıflarda öğrenme merkezleri oluşturmaktasorun yaşandığı, uygun zamanda yeterli hizmet içi sağlanmadığı, programa ve yapılanyeniliklere yönelik olumlu tutum sergile ndiği saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

The opinions of preschool teachers concerning preschool education programme (Adana Sample)

Öz:
The aim of this study was to obtain the opinions of preschool teachers working at pilotschools on the revized programme. The universe was teachers working at pre -schooleducation in Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam in Adana. The number of teachers was80. A personal data form and a questionnaire were used to collect data. Questionnaire wasformed of Likert type quintette grading 53 items and 4 open -ended questions. Whilequantitative data were analyzed via frequency and percentage analysis, qualitative datawere analyzed via content analysis. Consequently, teachers reclaimed programme asstudent-centered, flexible and giving opportunity for learning by doing. They stated thatattainments and indicators in programme are clear and comprehensable furthermore th eymay fulfill their aims. Teachers mentioned that, they can not create learning -centers inclasses, physical facilities of classes and number of the students are not appropriate toform these centers, as negative aspects of the programme
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş., & Çimen, S. (2000). Çocuk gelişimi, İstanbul: Ya-Pa Yayın.
 • Demirel, Ö. (2005). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Durmuşçelebi M. ve Akkaya D. (2011). 2006 okul öncesi eğitim programının uygulanmasının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Kayseri ili örneği). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31 , 255 -272.
 • Düşek, G. ve Dönmez, B. (2012). Türkiye’de yayımlanan okul öncesi eğitim programları. Mesleki Bilimler Dergisi, 1, 68 -75.
 • Karakaya, İ. (2009). Bilimsel Araştırma Yön temleri, A. Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (ss. 59), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • MEB. (2012). Okul öncesi eğitim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • MEB. (2013). Okul öncesi eğitim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • MEB., (2003). Tebliğler dergisi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge. Sayı: 2551.
 • Tanrıöğen, A. (Editör) (2011). Bilimsel araştırma yönte mleri (2.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Veziroğlu, M. ve Gönen, M., (2012). Resimli çocuk kitaplarının M.E.B. okul öncesi eğitim programındaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 163, 226 -238.
 • Yılmaz Bolat, E. (2011). Anne baba eğitiminin beş-altı yaş çocuğa sahip anne babaların çocuk yetiştirme tutum ve davranışlarına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yılmaz, E. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocuklarının sayı ve işlem kavramlarını kazanmalarında müzikli oyun etkinliklerinin kullanılmasının etkisi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zembat, R. (Editör) (2010). Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
APA ÖZSIRKINTI D, Akay C, YILMAZ BOLAT E (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği). , 313 - 331.
Chicago ÖZSIRKINTI Didem,Akay Cenk,YILMAZ BOLAT EMİNE Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği). (2014): 313 - 331.
MLA ÖZSIRKINTI Didem,Akay Cenk,YILMAZ BOLAT EMİNE Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği). , 2014, ss.313 - 331.
AMA ÖZSIRKINTI D,Akay C,YILMAZ BOLAT E Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği). . 2014; 313 - 331.
Vancouver ÖZSIRKINTI D,Akay C,YILMAZ BOLAT E Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği). . 2014; 313 - 331.
IEEE ÖZSIRKINTI D,Akay C,YILMAZ BOLAT E "Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği)." , ss.313 - 331, 2014.
ISNAD ÖZSIRKINTI, Didem vd. "Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği)". (2014), 313-331.
APA ÖZSIRKINTI D, Akay C, YILMAZ BOLAT E (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 313 - 331.
Chicago ÖZSIRKINTI Didem,Akay Cenk,YILMAZ BOLAT EMİNE Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15, no.1 (2014): 313 - 331.
MLA ÖZSIRKINTI Didem,Akay Cenk,YILMAZ BOLAT EMİNE Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, 2014, ss.313 - 331.
AMA ÖZSIRKINTI D,Akay C,YILMAZ BOLAT E Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 15(1): 313 - 331.
Vancouver ÖZSIRKINTI D,Akay C,YILMAZ BOLAT E Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 15(1): 313 - 331.
IEEE ÖZSIRKINTI D,Akay C,YILMAZ BOLAT E "Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği)." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, ss.313 - 331, 2014.
ISNAD ÖZSIRKINTI, Didem vd. "Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği)". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15/1 (2014), 313-331.