Yıl: 2015 Cilt: 26 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 21 - 32 Metin Dili: Türkçe

İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye'de yapılmış çalışmaların meta analizi

Öz:
Amaç: Bu çalışmada, genel iyi oluş ile sosyal destek arasındaki ilişkilerinmeta analiz aracılığı ile incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, sosyaldestek ile yaşam doyumu, öznel iyi oluş, öz saygı, depresyon ve yalnız- lık arasındaki ilişkilerin incelendiği araştırmalar meta analiz kapsamınaalınmıştır.Yöntem: Alan yazın taraması yapılarak, ele alınan değişkenler arasın- daki ilişkileri inceleyen çalışmalar belirlenmiş ve ölçütlere uygun olanaraştırmalar analiz sürecine alınmıştır. Ölçütler; çalışmaların Türkiyedegerçekleştirilmiş olması ve ele alınan değişkenler arasında bir korelasyondeğeri rapor etmiş olmasıdır. Meta analiz sürecinde tesadüfi etkiler mo- deli kullanılmıştır.Bulgular: İyi oluş değişkenleri ile sosyal destek arasında pozitif yöndeorta düzeyde, depresyon ve yalnızlığın sosyal destek ile negatif yöndeorta düzeyde ilişkili olduğu bulunmuştur. Sosyal destek kaynakları açı- sından, iyi oluş değişkenleri için aileden algılanan desteğin, depresyonve yalnızlık değişkenleri için arkadaşlardan algılanan desteğin ortalamaetki büyüklüklerinin diğer destek kaynaklarına göre daha güçlü olduğusaptanmıştır. Yaşlılarla yapılan çalışmaların ortalama etki büyüklüğü,hem iyi oluş hem de depresyon/yalnızlık değişkenleri için, diğer yaşgruplarından kişilerle yapılan çalışmalara göre daha yüksek bulunmuş- tur. Ayrıca tezlerde rapor edilen değerlerin ortalama etki büyüklükleri,makalelerdeki değerlerden daha yüksek çıkmıştır.Sonuç: Elde edilen bulguların, söz konusu değişkenler arasındaki iliş- kilerin daha iyi anlaşılması konusunda katkı sunması beklenmektedir.
Anahtar Kelime:

Relationships between well-being and social support: A meta analysis of studies conducted in Turkey

Öz:
Objective: The purpose of this study was to investigate overallrelationships between well-being and social support through meta- analysis. Studies which investigated associations between social supportand life satisfaction, subjective well-being, self-esteem, depression,loneliness were included in the meta-analysis. Method: By doing literature review to assess studies for potentialinclusion; studies were included which met the inclusion criteria.Inclusion criteria were that studies must be conducted in Turkey andmust report a correlation coefficient between study variables. Data wereanalyzed using a random effect model.Results: It was found that there was a positive relationship betweenoverall well-being and social support; level of social support wasnegatively correlated with depression and loneliness. For well-beingvariables, the mean effect size of perceived support from family and fordepression/loneliness, the mean effect size of perceived support fromfriends were significantly stronger than other support sources. For bothwell-being variables and depression/loneliness variables, mean effect sizeof studies conducted with older people was significantly stronger thanstudies conducted with other age groups. Also, mean effect size of theseswere significantly stronger than articles.Conclusion: The findings are expected to contribute to a betterunderstanding of relationships between social support and well-being.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA YALÇIN İ (2015). İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye'de yapılmış çalışmaların meta analizi. , 21 - 32.
Chicago YALÇIN İLHAN İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye'de yapılmış çalışmaların meta analizi. (2015): 21 - 32.
MLA YALÇIN İLHAN İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye'de yapılmış çalışmaların meta analizi. , 2015, ss.21 - 32.
AMA YALÇIN İ İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye'de yapılmış çalışmaların meta analizi. . 2015; 21 - 32.
Vancouver YALÇIN İ İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye'de yapılmış çalışmaların meta analizi. . 2015; 21 - 32.
IEEE YALÇIN İ "İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye'de yapılmış çalışmaların meta analizi." , ss.21 - 32, 2015.
ISNAD YALÇIN, İLHAN. "İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye'de yapılmış çalışmaların meta analizi". (2015), 21-32.
APA YALÇIN İ (2015). İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye'de yapılmış çalışmaların meta analizi. Türk Psikiyatri Dergisi, 26(1), 21 - 32.
Chicago YALÇIN İLHAN İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye'de yapılmış çalışmaların meta analizi. Türk Psikiyatri Dergisi 26, no.1 (2015): 21 - 32.
MLA YALÇIN İLHAN İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye'de yapılmış çalışmaların meta analizi. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.26, no.1, 2015, ss.21 - 32.
AMA YALÇIN İ İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye'de yapılmış çalışmaların meta analizi. Türk Psikiyatri Dergisi. 2015; 26(1): 21 - 32.
Vancouver YALÇIN İ İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye'de yapılmış çalışmaların meta analizi. Türk Psikiyatri Dergisi. 2015; 26(1): 21 - 32.
IEEE YALÇIN İ "İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye'de yapılmış çalışmaların meta analizi." Türk Psikiyatri Dergisi, 26, ss.21 - 32, 2015.
ISNAD YALÇIN, İLHAN. "İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye'de yapılmış çalışmaların meta analizi". Türk Psikiyatri Dergisi 26/1 (2015), 21-32.