Kişisel verilerin korunmasında yeni bir hak:"Unutulma hakkı" ve AB adalet divanı'nın "Google kararı

Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 116 Sayfa Aralığı: 1 - 38 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kişisel verilerin korunmasında yeni bir hak:"Unutulma hakkı" ve AB adalet divanı'nın "Google kararı

Öz:
Birey hakkındaki yıllar öncesine ilişkin bir veri bile Google gibi arama motorları aracılığıyla çok kısa sürede gün yüzüne çıkmak- ta, üçüncü kişiler bireyin bilinmesini istemediği kişisel verilere söz konusu teknolojik yenilik sayesinde kolay ve hızlı biçimde ulaşabil- mektedir. Bu durum, kişisel verilerin korunması hakkından bağımsız olarak “unutulma hakkı” adı altında yeni bir hakkın giderek tartışıl- masına yol açmıştır. Unutulma hakkı, özgürce yaşamını sürdürmek isteyen bireye, artık bilinmesini istemediği geçmişine ait kişisel ve- rilerinin dijital dünyada silinmesini isteme hakkını vermektedir. AB Adalet Divanı, “Google Kararı” ile unutulma hakkına ilişkin bir kısım ilkeler ortaya koymuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

New right for protection of personal data:"Right to be forgotten" and the "Google decision" of the EU court of justice

Öz:
Even a very old personal data may come to light in a very short time through search engines as Google. Due to these technological innovations, third parties can quickly and easily access to such personal data that an individual does not want to be known. This situation has increasingly led to a debate for protection of the right called “right to be forgotten” that is utterly independent from the right to personal data protection. The oblivion right grants an individiual a right to request deletion of old personal data that he or she wants no longer to be known from the digital world. With its “Google Decision”, the EU Court of Justice revealed some principles on the right to be forgotten.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahi Şebnem, “Unutulma Hakkı (The right to be forgotten)” http://www.bilisimhu- kuk.com/2014/02/unutulma-hakki-the-right-to-be-forgotten.
 • Akgül Aydın, “Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Baktığı Davalar”, Adalet Dergisi 2007, Y:98, S:28, s.153-186.
 • Akgül Aydın, “Danıştay Kararları Işığında Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması”, Danıştay Dergisi, Y:2013, S:133, s.21-45.
 • Akgül Aydın, Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişi- sel Verilerin Korunması, Beta Yayınları, İstanbul 2014.
 • Aksoy Hüseyin Can, Medeni Hukuk ve Özellikle Kişilik Hakkı Yönünden Kişisel Verilerin Korunması, Çakmak Yayınevi, Ankara 2010.
 • Arat Tuğrul, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, AÜ Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Dizisi, Yayın No:3, Ankara 1989.
 • Bennett Steven C., “The “Right to Be Forgotten”: Reconciling EU and US Perspecti- ves”, Berkeley Journal of International Law, Volume 30, Isse 1, Article 4, s.161-195.
 • Chander Anupam, Gelman Lauren, Radin Margaret Jane, Securing Privacy in the Internet Age, Stanford University Press, California 2008.
 • Claes Eric, Duff Antony, Gutwirth Serge, Privacy and Criminal Law, Antwerpen- Oxford, Intersentia 2006.
 • Croft W. Bruce, Metzler Donald, Strohman Donald, Search Engines And Information Retrieval In Practice, Pearson Education, Inc., Boston USA, 2010.
 • Dural Mustafa, Türk Medeni Hukukunda Gerçek Kişiler, Filiz Kitabevi, 3. Bası, İstanbul 1987.
 • Electronic Privacy Information Center, Privacy&Human Rights: An International Survey of Privacy Laws and Developments, Washington D.C. 2004.
 • Farina R. Cynthia, Shapiro Sidney A. and Susman Thomas M., Administrative Law of the European Union: Transparency and Data Protection, ABA Publishing, Chi- cago 2008.
 • Fleischer Peter, “The Right To Be Forgotten, Or How To Edit Your History”, http://pe- terfleischer.blogspot.com.tr/2012/01/right-to-be-forgotten-or-how-to-edit.html
 • Gedik Ömer, Türk Yargı Kararları Çerçevesinde Kitle İletişim Özgürlüğü, Seçkin Yayınları, Ankara 2008.
 • Gören Zafer, “Avrupa Birliği Temel Haklar Şartının Ana İlkesi: Dokunulmaz İnsan Onuru”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y:6, S:12, 2007. Gözübüyük A.Şeref, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, 33. Bası, Ankara 2011.
 • Gülener Serdar, Dijital Hafızadan Silinmeyi İstemek: Temel Bir İnsan Hakkı Olarak “Unutulma Hakkı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y:2012, S:102, s.219-240. http://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/the-right-to-be-forgotten
 • İçel Kayıhan, Ünver Yener, Kitle İletişim Hukuku: Basın, Radyo-Televizyon, Sinema- Video, İnternet, Beta Yayınları, 9. Baskı, İstanbul 2012.
 • Kaboğlu İbrahim Ö., Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Legal Yayınları, 7. Baskı, İstanbul 2011.
 • Karluk S. Rıdvan, Küreselleşen Dünyada Uluslararası Kuruluşlar, Beta Yayınla- rı, 6. Baskı, İstanbul 2007.
 • Kulevska Sanna, “The Future of Your Past: A Right to be Forgotten Online?”, June 24, 2013 http://www.chillingeffects.org/international/weather.cgi?WeatherID=769
 • Kuner Christopher, European Data Protection Law, Corporate Compliance and Regu- lation Oxford University Press, Büyük Britanya 2007.
 • Mayer-Schönberger Viktor, Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age, Prin- ceton University Press, USA 2011.
 • Oğuz Habip, İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması, Adalet Yayınevi, Ankara 2010.
 • Öncü Gülay Arslan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özel Yaşamın Korunması, Beta Yayınları, İstanbul 2011.
 • Öngören Gürsel, İnternet Hukuku, Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul 2006.
 • Özdemir Hayrunnisa, “Haberleşmenin Gizliliği ve Kişisel Veriler”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y:2009, C:XIII, S:1-2, s.285-303.
 • Polater Yusuf Ziya, Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, Adalet Yayınları, Ankara 2010.
 • Reed Chris and Angel John, Computer Law, Oxford University Press, New York 2003.
 • Ringelheim Julie, Processing Data On Racial or Ethnic Origin For Antidiscrimination Policies: How to Reconcile the Promotion of Equality with the Right to Privacy, NYU School of Law, New York 2006
 • Salgado Victor , “Can I delete my data from Google?” http://www.privacy-europe. com/blog/can-i-delete-my-data-from-google/
 • Sırabaşı Volkan, Internet ve Radyo-Televizyon Aracılığıyla Kişilik Haklarına Tecavüz, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, Ankara 2007.
 • Stuart Allyson Haynes, “Google Search Results: Burıed If Not Forgotten”, North Carolına Journal Of Law & Technology, Volume 15, Issue 3: Spring 2014, s.463-518.
 • Şimşek Oğuz, Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, Beta Yayınevi, An- kara 2008.
 • Tortop Nuri, “Çağımızın Önemli Sorunu: Kişisel Bilgilerin Güvenliği Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Y:2000, C:33, S:3, s.1-14.
 • Warner Jeremy, “The Right to Oblivion: Data Retention from Canada to Europe in Three Backward Steps”, University of Ottowa Law&Technology Journal, (2005) 2 UOLTJ 75, s.75-104.
 • Weber Rolf H., “The Right to Be Forgotten, More Than a Pandora’s Box”, Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law 120, 2(2011), s.120-130.
 • Xanthoulis Napoleon, “The Right To Oblivion In The Information Age: A Human- Rights Based Approach”, s.84-98, http://www.davidpublishing.org/show. html?10594
 • Yılmaz Ejder, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, 10. Baskı, Ankara 2011.
 • Zeybek Ünsal Çağrı, “Google’ın Yeni Gizlilik Politikası Google Inc. Tarafından 1 Mart 2012 Tarihinde Yayımlanan Politikasının Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri İle Uyumluluğu Ve Avrupa Birliği’nin 95/46/EC Sayılı Veri Koruma Direktifi Açı- sından Değerlendirilmesi”, Hacettepe Hukuk Fak. Dergisi, 3(1) 2013, s.99-123.
APA AKGÜL A (2015). Kişisel verilerin korunmasında yeni bir hak:"Unutulma hakkı" ve AB adalet divanı'nın "Google kararı. , 1 - 38.
Chicago AKGÜL Aydın Kişisel verilerin korunmasında yeni bir hak:"Unutulma hakkı" ve AB adalet divanı'nın "Google kararı. (2015): 1 - 38.
MLA AKGÜL Aydın Kişisel verilerin korunmasında yeni bir hak:"Unutulma hakkı" ve AB adalet divanı'nın "Google kararı. , 2015, ss.1 - 38.
AMA AKGÜL A Kişisel verilerin korunmasında yeni bir hak:"Unutulma hakkı" ve AB adalet divanı'nın "Google kararı. . 2015; 1 - 38.
Vancouver AKGÜL A Kişisel verilerin korunmasında yeni bir hak:"Unutulma hakkı" ve AB adalet divanı'nın "Google kararı. . 2015; 1 - 38.
IEEE AKGÜL A "Kişisel verilerin korunmasında yeni bir hak:"Unutulma hakkı" ve AB adalet divanı'nın "Google kararı." , ss.1 - 38, 2015.
ISNAD AKGÜL, Aydın. "Kişisel verilerin korunmasında yeni bir hak:"Unutulma hakkı" ve AB adalet divanı'nın "Google kararı". (2015), 1-38.
APA AKGÜL A (2015). Kişisel verilerin korunmasında yeni bir hak:"Unutulma hakkı" ve AB adalet divanı'nın "Google kararı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(116), 1 - 38.
Chicago AKGÜL Aydın Kişisel verilerin korunmasında yeni bir hak:"Unutulma hakkı" ve AB adalet divanı'nın "Google kararı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.116 (2015): 1 - 38.
MLA AKGÜL Aydın Kişisel verilerin korunmasında yeni bir hak:"Unutulma hakkı" ve AB adalet divanı'nın "Google kararı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.116, 2015, ss.1 - 38.
AMA AKGÜL A Kişisel verilerin korunmasında yeni bir hak:"Unutulma hakkı" ve AB adalet divanı'nın "Google kararı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2015; 0(116): 1 - 38.
Vancouver AKGÜL A Kişisel verilerin korunmasında yeni bir hak:"Unutulma hakkı" ve AB adalet divanı'nın "Google kararı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2015; 0(116): 1 - 38.
IEEE AKGÜL A "Kişisel verilerin korunmasında yeni bir hak:"Unutulma hakkı" ve AB adalet divanı'nın "Google kararı." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.1 - 38, 2015.
ISNAD AKGÜL, Aydın. "Kişisel verilerin korunmasında yeni bir hak:"Unutulma hakkı" ve AB adalet divanı'nın "Google kararı". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 116 (2015), 1-38.