Yıl: 2015 Cilt: 42 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 4 Metin Dili: Türkçe

The effectiveness of ESWL in the management of lower pole kidney stones

Öz:
Amaç: Üriner sistem taş hastalığının endoürolojik tedavisinde ki gelişmeler birincil seçenek tedavi yöntemleriyleilgili tartışmalara yol açmıştır. Bu çalışmamızda, böbrekalt pol taşı olan hastalara kliniğimizde uygulanan Ekstra-korporeal Şok dalga litotripsi (ESWL) tedavisinin sonuçları incelenmiştir.Yöntemler: Ocak- Temmuz 2013 tarihleri arasında kont-rastsız bilgisayarlı tomografi (BT) sonucuyla teşhis edilipkliniğimizde ESWL uygulanan 271 böbrek taşı hastasının kayıtları retrospektif olarak incelendi. Tedavi öncesiya da sonrası izlemlerde kontrastsız BT filmleri olmayanve ESWL tedavisi tamamlanmayan hastalar çalışma dışıbırakılmıştır. 52 hasta, ESWL başarısına göre iki grubaayrılmıştır. ESWL başarısı, taşın büyüklüğü, taşın yoğunluğu ve taşın cilde olan uzaklığı; kontrastsız BT kayıtlarının incelenmesi ile sağlanmıştır.Bulgular: Çalışmamız, 28 (%54) erkek ve 24 (%46) bayan hastadan oluşmaktadır. Ortalama yaş 46±12,3 (21-73) idi. ESWL tedavisi alan ve çalışmaya dahil edilen 52hastanın 24ü (%46,2) tedaviden fayda görmüştür, 28i(%53,8) tedaviden fayda görmemiştir. Ortalama taş boyutu 9.8 mm (6-17 mm), ortalama taş-cilt mesafesi 93 mm(50-140) idi, ortalama taş yoğunluğu 845 HU (353-1600)idi.Tartışma: ESWL tedavisi böbrek alt pol taşlarında halanon-invaziv ve başarılı bir yöntemdir. ESWL başarısı değerlendirilirken seçilen görüntüleme yöntemi önemlidir veabdominal BTnin kullanımı doğru değerlendirme sağlar.Minimal invaziv tedavi yöntemlerinin yüksek başarı oranları umut vericidir ve gelecekteki tedavi yöntemlerinin değişimine neden olabilir.
Anahtar Kelime:

Böbrek alt kaliks taşlarının tedavisinde ESWL nin etkinliği

Öz:
Objective: The developments in the endourological treatments of urinary system stone diseases led to the dis -cussions about the frst choice treatment methods. Wehave evaluated the results of extracorporeal shock wavetreatments being applied in our clinics for the lower polestones which has the most of the those discussions.Methods: The records of 271 stone patients who wereapplied ESWL according to CT results between January2013 and July 2013 to our clinics were examined. In thecontrols after the procedure, who could not be evaluatedwith the non-contrast computerized tomography (CT)and ESWL treatment not completed, were excluded fromthe study. 52 patients with lower pole stone in total weredivided into two according to the success of the ESWLtreatment. ESWL success or unsuccessful groups, thesize of the stone, density of the stone and the distancebetween the stone and skin was recorded by examiningthe abdominal non-contrast computed tomography (CT)of the patient.Results: Of all, 28 of the patients in the study (54%) weremale and 24 of them (46%) were female. The averageage was 46±12.3 (21-73) years. Among the 52 patientsincluded in the study after ESWL treatment, the stones ofthe 24 patients (46.2%) were successfully treated. ESWLtreatment was unsuccessful in total 28 patients (53.8%).The average size of the stone was 9.8 mm (6-17 mm),the distance between the stone and the skin was 93 mmin average (50-140). The stone density was measured as845 HU (353-1600).Conclusion: The ESWL treatment is still a noninvasiveand successful method for the lower pole kidney stones.While the ESWL success is being determined, the imaging method chosen is important, the use of abdominal CTprovides accurate evaluation. The higher success rates ofminimal invasive surgery methods is promising and mightchange the treatment methods in the future.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Türk C (chairman), Knoll T (vice-chairman), Petrik A, Sarica K, Straub M, Seitz C. Guidelines on Urolithiasis. EAU Guidelines. 2012
 • 2. Chaussy CG, Brendel W, Schmidt E. Extracorporeally induced detruction of kidney stones by shock waves. Lancet 1980:2:1265-1268.
 • 3. Ozturk U, Sener N. C, Goktug H. N. G, et al. Comparison of percutaneous nephrolithotomy, shock wave lithotripsy, and retrograde intrarenal surgery for lower pole renal calculi 10-20 mm. Urol Int 2013: 91, 345-349.
 • 4. Knoll T, Buchholz N, Nordahl GW. Extracorporeal shock- wave lithotripsy vs. percutaneous nephrolithotomy vs. fexible ureterorenoscopy for lower-pole stones. Arab J Urol 2012:336-340.
 • 5. İnci K, Şahin A, İslamoglu E, et al. Prospective long-term follow up of patients with asymptomatic lower pole caliceal stones. J Urol 2007;177:2189-92.
 • 6. Connors BA, Evan AP, Blomgren PM, et al. Extracorporeal shock wave lithotripsy at 60 shock waves/min reduces renal injury in a porcine model. BJU Int 2009;104:1004-1008.
 • 7. Pishchalnlkov YA, Mcateer JA, WilIams JC, et al. Why Stones Break Better at Slow Shockwave RatesThan at Fast Rates: In Vitro Study with a Research Electrohydraulic Lithotripter. J Endourol 2006:20; 537-541.
 • 8. Davarcı M, Rifaioğlu M, Yalçınkaya F R, İnci M. Üriner sistem taşlarında iki senelik şok dalgası ile taş kırma tedavisi sonuçları. Dicle Tıp Derg 2012;39:377-380.
 • 9. Weld KJ, Montiglio C, Morris MS, et al. Shock wave litho - tripsy success according to the patient and computed to - mography stone characteristics. Urology 2008:4:91.
 • 10. Kose E, Oğuz F, Beytur A. The effect of the diameter of the lower calyx infundibulum on the success of ESWL. İnönü University Health Sciences Journal 2013:1:43-45.
 • 11. Turna B, Ekren F, Nazlı O, et al. Comparative results of shockwave lithotripsy for renal calculi in upper, middle and lower calices. J Endourol 2007:21:951-956.
 • 12. Danuser H, Müller R, Descoeuders B, et al. Extracorporeal shock wave lithotripsy of lower calyx calculi: how much is treatment outcome infuenced by the anatomy of the col- lecting system? Eur Urol 2007:52:539-546.
 • 13. Pearle MS, Lingeman JE, Leveillee R, et al. Prospective, randomized trial comparing shock wave lithotripsy and ureteroscopy for lower pole caliceal calculi 1 cm or less. J Urol. 2005;173:2005-2009.
 • 14. Deem S, DeFade B, Modak A, et al. Percutaneous nephro - lithotomy versus extracorporeal shock wave lithotripsy for moderate sized kidney stones. Urology 2011:78;739-743.
 • 15. Sankhwar SN, Singh BP, Prakash J, Goel A. Extra corporeal shock wave lithotripsy versus retrograde intra renal surgery for 1-2 cm lower calyceal calculi: A prospective case control study. J Urol 2013;189:750-751
 • 16. Salem A, Saad I, Abdelhakim M, et al. Laser Lithotripsy versus ESWL for Lower Calyceal renal stones. J Urol 2013:189;751
 • 17. Tepeler A, Armagan A, Sancaktutar AA, et al. The role of microperc in the treatment of symptomatic lower pole renal calculi. J Endourol 2013;27:13-18.
 • 18. Lingeman JE, Siegel Yİ, Steele B, et al. Management of lower pole nephrolithiazis: A critical analysis. J Urol 1994;151:663-667,
 • 19. Knoll T, Musial A, Trojan L, et al. Measurement of renal anatomy for prediction of lower-pole caliceal stone clear- ance: reproducibility of different parameters. J Endourol 2003;17:447-451.
APA SÜELÖZGEN T, BUDAK S, ÇELİK O, KESKİN M, YALBUZDAĞ O, ISOĞLU S, KURTULUŞ M, İLBEY Y (2015). The effectiveness of ESWL in the management of lower pole kidney stones. , 1 - 4.
Chicago SÜELÖZGEN Tufan,BUDAK Salih,ÇELİK Orçun,KESKİN Mehmet Zeynel,YALBUZDAĞ Okan Nabi,ISOĞLU Selçuk,KURTULUŞ Mustafa,İLBEY Yusuf Özlem The effectiveness of ESWL in the management of lower pole kidney stones. (2015): 1 - 4.
MLA SÜELÖZGEN Tufan,BUDAK Salih,ÇELİK Orçun,KESKİN Mehmet Zeynel,YALBUZDAĞ Okan Nabi,ISOĞLU Selçuk,KURTULUŞ Mustafa,İLBEY Yusuf Özlem The effectiveness of ESWL in the management of lower pole kidney stones. , 2015, ss.1 - 4.
AMA SÜELÖZGEN T,BUDAK S,ÇELİK O,KESKİN M,YALBUZDAĞ O,ISOĞLU S,KURTULUŞ M,İLBEY Y The effectiveness of ESWL in the management of lower pole kidney stones. . 2015; 1 - 4.
Vancouver SÜELÖZGEN T,BUDAK S,ÇELİK O,KESKİN M,YALBUZDAĞ O,ISOĞLU S,KURTULUŞ M,İLBEY Y The effectiveness of ESWL in the management of lower pole kidney stones. . 2015; 1 - 4.
IEEE SÜELÖZGEN T,BUDAK S,ÇELİK O,KESKİN M,YALBUZDAĞ O,ISOĞLU S,KURTULUŞ M,İLBEY Y "The effectiveness of ESWL in the management of lower pole kidney stones." , ss.1 - 4, 2015.
ISNAD SÜELÖZGEN, Tufan vd. "The effectiveness of ESWL in the management of lower pole kidney stones". (2015), 1-4.
APA SÜELÖZGEN T, BUDAK S, ÇELİK O, KESKİN M, YALBUZDAĞ O, ISOĞLU S, KURTULUŞ M, İLBEY Y (2015). The effectiveness of ESWL in the management of lower pole kidney stones. Dicle Tıp Dergisi, 42(1), 1 - 4.
Chicago SÜELÖZGEN Tufan,BUDAK Salih,ÇELİK Orçun,KESKİN Mehmet Zeynel,YALBUZDAĞ Okan Nabi,ISOĞLU Selçuk,KURTULUŞ Mustafa,İLBEY Yusuf Özlem The effectiveness of ESWL in the management of lower pole kidney stones. Dicle Tıp Dergisi 42, no.1 (2015): 1 - 4.
MLA SÜELÖZGEN Tufan,BUDAK Salih,ÇELİK Orçun,KESKİN Mehmet Zeynel,YALBUZDAĞ Okan Nabi,ISOĞLU Selçuk,KURTULUŞ Mustafa,İLBEY Yusuf Özlem The effectiveness of ESWL in the management of lower pole kidney stones. Dicle Tıp Dergisi, vol.42, no.1, 2015, ss.1 - 4.
AMA SÜELÖZGEN T,BUDAK S,ÇELİK O,KESKİN M,YALBUZDAĞ O,ISOĞLU S,KURTULUŞ M,İLBEY Y The effectiveness of ESWL in the management of lower pole kidney stones. Dicle Tıp Dergisi. 2015; 42(1): 1 - 4.
Vancouver SÜELÖZGEN T,BUDAK S,ÇELİK O,KESKİN M,YALBUZDAĞ O,ISOĞLU S,KURTULUŞ M,İLBEY Y The effectiveness of ESWL in the management of lower pole kidney stones. Dicle Tıp Dergisi. 2015; 42(1): 1 - 4.
IEEE SÜELÖZGEN T,BUDAK S,ÇELİK O,KESKİN M,YALBUZDAĞ O,ISOĞLU S,KURTULUŞ M,İLBEY Y "The effectiveness of ESWL in the management of lower pole kidney stones." Dicle Tıp Dergisi, 42, ss.1 - 4, 2015.
ISNAD SÜELÖZGEN, Tufan vd. "The effectiveness of ESWL in the management of lower pole kidney stones". Dicle Tıp Dergisi 42/1 (2015), 1-4.