Yıl: 2013 Cilt: 44 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 189 - 193 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Baklagil yem bitkilerinin silajlık olarak kullanılması

Öz:
Baklagiller kaliteli ve yüksek ot üretimlerinden dolayı hayvan besleme ve sürdürülebilir tarımsal ekosistemler için önemlibitkilerdir. Atmosferden topra ğa bol miktarda azot ba ğladıkları için ekonomik anlamda büyük katkı sa ğlarlar. Çok yıllık baklagillertoprak yüzeyini uzun y ıllar kapladıklarından e ğimli arazilerde su, toprak ve besin elementi kayı plarını azaltırlar. Yonca ve diğ eryemlik baklagiller eskiden beri yaygın olarak ot üretiminde ve meralarda kullanılmaktadırlar. Üreticilerin ve ara ştırıcılarınbaklagillerin silajlık kullanımına olan ilgisi son 20 yıllık süre içerisinde artmıştır. İlk yap ılan uygulamalarda baklagillerinfermentasyonu genellikle ba şarısız olmuş, fakat bu gün baklagil silajındaki ba şarısızlık sebepleri büyük ölçüde anla şılmıştır. Bumakalede amaç, silajlık olarak baklagillerin kullanımını, sorunlarını ve çözümlerini ele almak, konuyu eski ve yeni çal ışmalarıkullanarak özetlemektir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji

Using legume forage crops for silage

Öz:
Legumes are important forage crops in ruminant production and sustainable agroecosystems, because they havecapable of producing high yield and high forage quality. They fix large amounts of atmospheric nitrogen into soil; they make asignificant contribution to the whole farm economy. Perennial legumes provide continuous groundcover for several years; reducewater runoff from hillsides and loss of soil and mineral nutrients. Alfalfa and other forage legumes have historically been used ashay and pasture, interest among farmers and researchers in legume forage crops for silage increased during the past 20 yr. Earlypractices to ensile legumes frequently resulted in spoiled forage, but factors responsible for this are now largely understood. Theobjective of this review was to summarize the use of forage legumes for silage, problems and solutions by using data both frompreviously and recently literature.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Albrecht, K.A., Beauchemin, K. A., 2003. Alfalfa and other perennial legumes silage. In Silage Science and Technology, Agron. Monogr. 42, ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI, p: 633-664.
 • Altınok, S., Genç, A., Erdo ğdu, İ., 2005. Farklı ekim şekillerinde yetiştirilen mısır ve soyadan elde edilen silajlarda kalite özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya.
 • Anonim, 2011. Bitkisel Üretim Verileri. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Anonymous, 2001. Wisconsin Department of Agriculture, Trade, and Consumer Protection. 2001. Wisconsin Agricultural Statistics. Wisconsin Dep. Agric. Trade and Consumer Protect., Madison, WI.
 • Balabanlı, C., Albayrak, S., Türk, M., Yüksel, O., 2010. A research on determination of hay yields and silage qualities of some vetch-cereal mixtuures. Turkish J. Field Crops, 15(2): 204-209.
 • Basmacıoğlu, H., Ergül, M., 2002. Silaj Mikrobiyolojisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim Dergisi, 43(1): 12-24.
 • Canbolat, Ö., Kalkan, H., Karaman, S., Filya, İ., 2010. Üzüm posasının yonca silajlarında karbonhidrat kayna ğı olarak kullanılma Olanakları. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 16 (2): 269-276.
 • Cavallarin, L., Antoniazzi S., Borreani G., Tabacco E., 2005. Effects of wilting and mechanical conditioning on proteolysis in sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) wilted herbage and silage. J. Sci. Food Agric., 85:831-838.
 • Collins, M., 1983. Wetting and maturity effects on the yield and quality of legume hay. Crop Sci. 75:523-527.
 • Conrad, H. R., and Klopfenstein, T.J. 1988. Role in livestock feeding- Greenchop,silage,hay and dehy. P.539-551. In: Hanson A. A. et al. (ed.) Alfalfa and alfalfa improvement. Argon. Monogr. 29. ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI.
 • Çiftçi, M., Çerçi, İ.H., Dalk ılıç, B., Güler, T., Erta ş, O.N., 2005. Elmanın karbonhidrat kayna ğı olarak yonca silajına katılma olana ğının ara ştırılması. YY. Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Derg., 16 (2): 93-98.
 • Davies, O.D., 1991. The value of clover in grass/clover silage when fed to dairy cows. Anim. Prod. 52:589.
 • Dumlu, Z., 2007. Erzurum Şartlarında Bazı Çok Yıllık Baklagil Ve Bu ğdaygil Yembitkilerinin Silajlık Kullanı mları Üzerine Bir Ara ştırma. Atatürk Üniversitesi Fen Bil. Enst., Y. L. Tezi, Erzurum.
 • Dumlu, Z., Tan, M., 2009. Erzurum şartlarında yeti şen bazı baklagil yem bitkileri ve karışımlarının silaj de ğ erlerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Der., 40(2): 15- 21.
 • Dumlu Gül, Z., Fayetörbay, D., Tan, M., 2013a. Effects of some additives, harvest stage and wilting on alfalfa silage. J. Animal and Veterinary Adv. (Yayında).
 • Dumlu Gul, Yolcu, H., Tan, M., 2013b. Quality characteristics of sunflower silages (Helianthus annuus L. ) enriched with corn (Zea mays L.) and lucerne (Medicago sativa L.) at different stages. Agrociencia (Publishing).
 • Fayetörbay, D., Dumlu Gül, Z., Tan, M., 2011. Yem bezelyesi- buğday ve yem bezelyesi-çayır otu karışımlarının silaj değ erlerinin belirlenmesi. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011, Bursa, Cilt III, s: 1990-1993.
 • Hoffman , P. C., Combs, D.K., and Casler, M.D., 1998. Performance of lactating dairy cows fed alfalfa silage or perennial ryegrass silage. J. Dairy Sci. 81:162-168.
 • Kallela, K., 1980. The estrogenic effect of silage fodder. Nord. Vet. Med. 32:180-186.
 • Kılıç, A., 2010. Silo Yemi Öğretimi (Öğretim, Öğrenim ve Uygulama Önerileri), Hasat Yayıncılık, 264 s.
 • Kızılşim şek, M., Erol, A., Kaplan, M., 2011. Karbonhidrat ve organik asit kayna ğı olarak baz ı meyve posaları ilavesinin yonca silajı kalitesi üzerine etkileri. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011, Bursa, s: 1720-1725.
 • Koç, A., Gökkuş, A., Tan M., Çomaklı, B., Serin, Y., 2004. Performance of tall fescue and lucerne-tall fescue mixtures in highlands of Turkey. New Zealand J. Agric. Res., 47: 61-65.
 • Kung, L., Jr., Stokes, M.R., and Lin, C.J.. 2003. Sialge additives. p. 305-360. In Silage science and technology. Argon. Monogr. 42. ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI. Nagel, S.A., Broderick, G.A., 1992. Effect of fromic acid or formaldehyde treatment of alfalfa silage on nutrient utilization by dairy cows. J. Dairy Sci. 75:140-154.
 • Owens, V.N., Albrecht, K.A., Muck, R.E., 1999a. Protein degradation and ensiling characteristics of red clover and alfalfa wilted under varying levels of shade. Can. J. Plant Sci 79:209-222.
 • Owens, V.N., Albrecht, K.A., Muck, R.E., Duke, S. H.. 1999b. Protein degradation and fermentation characteristics of red clover and alfalfa silage harvested with varying levels of total nonstructural carbohydrates. Crop Sci. 39:1873-1880.
 • Özen, N., Ha şimo ğlu, S., Çak ır, A., Aksoy, A., 1999. Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak., Ders Notları:50. Erzurum.
 • Playne, M.J., McDonald, P., 1966. The buffering constituents of herbage and silage. J. Sci. Food Agric. 17:264-268.
 • Rangrab, L.H., Mühlbach, P.R.F., Berto, J.L., 2000. Silagem da alfafa colhida no início do florescimento e submetido ao emurchecimento e à ação de aditivos biológicos. Efeitos da adição de inoculantes microbianos sobre a composição bromatológicos. Revista Brasileira de Zootecnia,Viçosa, v.29, n.2, p.349-356.
 • Rooke, J.A., Hatfield, R.D., 2003. Biochemistry of ensiling. p. 95- 140. In Silage science and technology. Argon. Monogr. 42. ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI.
 • Serin, Y., Gökkuş , A., Tan, M., Koç, A., Çomaklı, B., 1998. Sun’i çay ır tesisinde kullanılabilecek uygun yembitkileri ve karışımlarını n belirlenmesi. Türk Tar. ve Orm. Der., 22: 13- 20.
 • Stute, J.K., and Posner, J.L.. 1995. Synchrony between legume nitrogen release and corn demand in the upper Midwest. Argon. J. 87:1063-1069.
 • Tan, M., Serin, Y., 2013. Baklagil Yembitkileri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Yay. No: 190, Erzurum, 222 s.
 • Tan, M., Özdemir, H., Gül, İ., 2011. Silaj Çiftçi El Kitabı. Erzurum Ovasında Silaj Tekniğinin Yaygı nla ştırılması Projesi, KUDAKA Yayınları Proje No: DFD-046, Erzurum, 53 s.
 • Weiss, W.P. 1995. Full lactation response of cows fed diets with different sources and amounts of fiber and ruminal degradable protein. J. Dairy Sci. 78:1802-1814.
 • Yari, M., Valizadeh, R., Naserian, A.A., Ghorbani, G.R., Moghaddam, P.R., Jonker, A., Yu, P., 2012. Botanical traits, protein and carbohydrate fractions, ruminal degradability and energy contents of alfalfa hay harvested at three stages of maturity and in the afternoon and morning. Animal Feed Sci. and Tech., 172: 162-170.
 • Zemenchik, R.A., Wollenhaupt, N.C., Albrecht, K.A., and Bosworth, A.H. 1996. Runoff, erosion, forage production from established alfalfa and smooth bromegrass. Argon. J. 88:461-466.
APA GUL DUMLU Z, Tan M (2013). Baklagil yem bitkilerinin silajlık olarak kullanılması. , 189 - 193.
Chicago GUL DUMLU Zeynep,Tan Mustafa Baklagil yem bitkilerinin silajlık olarak kullanılması. (2013): 189 - 193.
MLA GUL DUMLU Zeynep,Tan Mustafa Baklagil yem bitkilerinin silajlık olarak kullanılması. , 2013, ss.189 - 193.
AMA GUL DUMLU Z,Tan M Baklagil yem bitkilerinin silajlık olarak kullanılması. . 2013; 189 - 193.
Vancouver GUL DUMLU Z,Tan M Baklagil yem bitkilerinin silajlık olarak kullanılması. . 2013; 189 - 193.
IEEE GUL DUMLU Z,Tan M "Baklagil yem bitkilerinin silajlık olarak kullanılması." , ss.189 - 193, 2013.
ISNAD GUL DUMLU, Zeynep - Tan, Mustafa. "Baklagil yem bitkilerinin silajlık olarak kullanılması". (2013), 189-193.
APA GUL DUMLU Z, Tan M (2013). Baklagil yem bitkilerinin silajlık olarak kullanılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(2), 189 - 193.
Chicago GUL DUMLU Zeynep,Tan Mustafa Baklagil yem bitkilerinin silajlık olarak kullanılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 44, no.2 (2013): 189 - 193.
MLA GUL DUMLU Zeynep,Tan Mustafa Baklagil yem bitkilerinin silajlık olarak kullanılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.44, no.2, 2013, ss.189 - 193.
AMA GUL DUMLU Z,Tan M Baklagil yem bitkilerinin silajlık olarak kullanılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2013; 44(2): 189 - 193.
Vancouver GUL DUMLU Z,Tan M Baklagil yem bitkilerinin silajlık olarak kullanılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2013; 44(2): 189 - 193.
IEEE GUL DUMLU Z,Tan M "Baklagil yem bitkilerinin silajlık olarak kullanılması." Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44, ss.189 - 193, 2013.
ISNAD GUL DUMLU, Zeynep - Tan, Mustafa. "Baklagil yem bitkilerinin silajlık olarak kullanılması". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 44/2 (2013), 189-193.