Yıl: 2015 Cilt: 40 Sayı: 179 Sayfa Aralığı: 1 - 9 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğrencilerin okuma başarılarını açıklayan ailesel değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi

Öz:
Okuma becerisinin hem günlük yaşamdaki hem de diğer dersleriçin önemi, PISA 2009 veli anketinin Türkiyede uygulanmamışolması ve ailesel faktörlerin okuma başarısıyla olan ilişkisinin buanket doğrultusunda araştırılmamış olması bu araştırmayı gereklikılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin PISA 2009okuma okuryazarlığı testinden seçilen mad delerden elde ettikleriokuma becerileri başarı puanlarını açıklayan ailesel faktörlerinbelirlenmesidir. İlişkisel tarama modelinde olan bu araştırma,Ankara ilinde 10. sınıf düzeyinde öğrenim gören 170 öğrenci vevelisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, PISA 2009 uygulamasındaokuma okuryazarlığı testinden seçilen maddelere öğrencilerinverdiği yanıtlar ve veli anketinden elde edilen bilgilerdenoluşmaktadır. Öğrencilerin okuma becerilerini açıklayandeğişkenler karar ağaçları yöntemlerinden CHAID analizi ilebelirlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, çocuğununokuldaki öğretmenlerinin büyük bölümünün alanında yeterli vekendini işine adamış olduğunu düşünen velilerin, çocuklarınınokuma başarılarının daha yüksek olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

Determining the parental variables that explain students reading success by Using CHAID analysis

Öz:
The importance of reading skills both in daily life and in othercourses, the fact that PISA 2009 parent questionnaire was notconducted in Turkey and that the relationship between parentalvariables and reading skills was not investigated within theframework of this questionnaire necessitate this study. Thepurpose of this study is to determine the parental variables thatexplain the reading skills success scores of the students with theinformation gathered from the parent questionnaire and studentsanswers to the selected items of the PISA 2009 reading literacytest. Using the correlational model, this study has been carried outwith 170 10th graders in Ankara and their parents. Data consistsof information gathered from the parent questionnaire and theresponses students give to the selected items of the PISA 2009reading literacy test. Explanatory variables of the reading skills ofthe students have been determined with one of the decision treesmethods, CHAID analysis. According to the findings of the study,it was found that the students whose parents think that most ofthe teachers in their school are qualified in their field and devotedto their work have higher scores in terms of reading success.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • A nıl, D. (2008). The analysis of factors affecting the mathematical success of turkish students in the PISA 2006 evaluation program with structural equation modeling. American -Eurasian Journal of Scientific Research, 3 (2), 222-227.
 • Anıl, D. (2009). Uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme programı (PISA)’nda Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri başarılarını etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim, 34(152), 71 - 86.
 • Aslanoğlu, E. A. (2007). PIRLS 2001 Türkiye verilerine göre 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileriyle ilgili faktörler. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Aydın, A., Erdağ, C. ve Taş, N. (2011 ). 2003 - 2006 PISA okuma becerileri değerlendirme sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi (sınavda en başarılı beş OECD ülkesi -Türkiye örneği).
 • Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (2), 651 - 673. 10 Aralık 2011 tarihinde https://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/tr/651c90cbb6fce3b4901ca23ebaacb747g1TAM.pdf adresinden erişildi.
 • Bahadır, E. (2012). Uluslararası öğrenci değerlendirme programına (PISA 2009) göre Türkiye’deki öğrencilerin okuma becerilerini etkileyen değişkenlerin bölgelere göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Berberoğlu, G. (2006). Sınıf içi ölçme ve değerlendirme teknikleri. Ankara: Morpa Kültür Yayınları.
 • Burgess, S. R., Hecht, S. A., ve Lonigan, C. H. (2002). Relations of the home literacy environme nt (HLE) to the development of reading-related abilities: A one -year longitudinal study. Reading Research Quarterly, 37, 408-426.
 • Coşguner, T. (2013). Uluslararası öğrenci başarı değerlendirme programı (PISA) 2009 uygulaması okuma becerileri okuryazarlığını etkileyen faktörler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Diepen, V. M. ve Franses, H. F. (2006). Evaluating chi -squared automatic interaction detection. Information Systems , 31 , 814-831. doi:10.1016/j.is.2005.03.002
 • Doğan, V. ve Özdamar K. (2003). CHAID analizi ve aile planlaması ile ilgili bir uygulama. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 23 (5), 392- 397.
 • Eke, C. (2010). Velilerin bakışıyla okul orta mının değerlendirilmesi. 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde sunuldu, Kıbrıs.
 • Gelbal, S. (2008). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyoekonomik özelliklerinin Türkçe başarısı üzerinde etkisi. Eğitim ve Bilim , 33 (150), 1 -13.
 • Griffin, E. A., ve Morrison, F. J. (1997). The unique contribution of home literacy environment to differences in early literacy skills. Early Child Development and Care , 127(1), 233-243. doi:10.1080/0300443971270119
 • Gürsakal, S. (2012). PISA 2009 öğrenci başarı düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 441 -452.
 • Güzle -Kayır, Ç. (2012). PISA 2009-Türkiye verilerine dayanarak okuma becerileri alanında başarılı okullar ile başarısız okulları ayırt eden okul içi etmenler ve sosyoekonomik faktörler . Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Hampden- Thompson, G. (2004). Social policy, family structure and children’s educational achievement: A comparative study. Yayımlanmamış doktora tezi, Pennsylvania State University, US. Horner, B. S., Fireman, D. G. ve Wang, W. E. (2010). The relation of student behavior, peer status, race and gender to decisions about school discipline using CHAID decision tre es and regression modeling. Journal of School Psychology, 48(2), 135- 161. doi:10.1016/j.jsp.2009.12.001
 • Kaas, V. G. (1980). An exploratory technique for i nvestigating large quantities of categorical data. Applied Statistics, 29(2), 119-127.
 • Karip, E. (2007). İlköğretimde kalite: A vrupa birliği kalite göstergeleri çerçevesinde kalitenin değerlendirilmesi.
 • Özdemir, S., Bacanlı, H. ve Sözer, M. (Ed.). Türkiye'de okul öncesi eğitim ve ilkö ğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm öneriler i. Ankara: Adım Ajans.
 • Kayri, M. ve Boysan, M. (2007). Araştırmalarda CHAID analizinin kullanımı ve baş etme stratejileri ile ilgili bir uygulama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), 133-149.
 • Keklik, D. E. (2011). An examination of 7th grade students’ achievement levels on the T urkish subtest of the level determination examination according to a set of demographic variables. Procedia Social and Behavioral Sciences , 12 , 465- 469. doi:10.1016/j.sbspro.2011.02.057
 • Marks, G. N., Cresswell, J., ve Ainley, J. (2006). Explaining socioeconomic inequalities in student achievement: The role of home and school factors. Educational Research and Evaluation, 12 (2), 105- 128. doi:10.1080/13803610600587040 Milli Eğitim Bakanlığı. (2005).
 • Talim terbiye kurulu program geliştirme çalışmaları. 18 Kasım 2009 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/programlar/prog_giris/ prg_giris.pdf adresinden erişildi. Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). PISA 2009 uluslararası öğrenci değerlendirme projesi, u lusal ön rapor. Ankara: Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Yayınları. 18 Aralık 2010 tarihinde http://www.earged.meb.gov.tr/pdf/pisa2009rapor.pdf adresinden erişildi.
 • Nonoyama, Y. (2006). A cross - national, multi- level study of family background and school resource effects on student achievement. Yayımlanmamış doktora tezi, Columbia University, US. Organisation for Economic Co- operation and Development [OECD]. (2011 a). What can parents do to help their children succeed in school? PISA IN FOCUS. 14 Ocak 2012 tarihinde http://www.oecd.org/dataoecd/4/1/49012097.pdf adresinden erişildi. Organisation for Economic Co -operation and Development [OECD]. (2011b).
 • PISA products. 05 Ocak 2012 tarihinde http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009/ adresinden erişildi. Özer, Y. (2009). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı (PISA) verilerine göre Türk öğrencilerin matematik ve fen bilimleri başarıları ile ilişkili faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Park, H. (2005). Cross - national variation in the effects of family background and schools on students achievement: The relevance of ınstitutional and policy contexts. Yayımlanmamış doktora tezi, University of Wisconsin- Madison, US.
 • Park, H. (2008). Home literacy environments and children’s reading performance: A comparative study of 25 countries. Educational Research and Evaluation , 14(6), 489-505. doi: 10.1080/13803610802576734
 • Schmitt, S. A., Simpson, A. M., ve Friend, M. (2011). A longitudinal assessment of the home literacy environment and early language. Infant and Child Development, 20, 409- 431. doi:10.1002/icd.733 Şengül, A. (2011). Türk öğrencilerinin PISA 2009 okuma becerilerini açıklayan değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Tarelli, I., ve Stubbe, T. C. (2010). Home literacy environment and reading achievement: A model for determining the relationship between socio - economic status, home literacy environment and reading achievement . IEA’nın 4. Uluslararası Araştırma Kongresi’nde sunuldu.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Üngüren, E. ve Doğan H. (2010). Beş yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışanların iş tatmin düzeylerinin CHAID analiz yöntemiyle değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11 (2), 39-52.
 • Willms, J. D. (2000). Standards of care: I nvestments to improve children’s educational outcomes in Latin America. Dünya Bankası sponsorluğunda “Year 2000 Conference of Early Childhood Development” sunuldu, Washington, D. C. Xu, J. (2006). Families, investments in children and education: A cross -national approach. Yayımlanmamış doktora tezi, Indiana University, US.
 • Yıldırım, Ö. (2012). Okuduğunu anlama başarısıyla ilişkili faktörlerin aşamalı doğrusal modellemeyle belirlenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yılmaz, B. H. (2009). Turkish student s’ scientific literacy scores: A multilevel analysis of data from program for ınternational student assessment. Yayımlanmamış doktora tezi, The Ohio State University, US.
APA ŞENGÜL AVŞAR A, yalçın s (2015). Öğrencilerin okuma başarılarını açıklayan ailesel değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi. , 1 - 9.
Chicago ŞENGÜL AVŞAR ASİYE,yalçın seher Öğrencilerin okuma başarılarını açıklayan ailesel değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi. (2015): 1 - 9.
MLA ŞENGÜL AVŞAR ASİYE,yalçın seher Öğrencilerin okuma başarılarını açıklayan ailesel değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi. , 2015, ss.1 - 9.
AMA ŞENGÜL AVŞAR A,yalçın s Öğrencilerin okuma başarılarını açıklayan ailesel değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi. . 2015; 1 - 9.
Vancouver ŞENGÜL AVŞAR A,yalçın s Öğrencilerin okuma başarılarını açıklayan ailesel değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi. . 2015; 1 - 9.
IEEE ŞENGÜL AVŞAR A,yalçın s "Öğrencilerin okuma başarılarını açıklayan ailesel değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi." , ss.1 - 9, 2015.
ISNAD ŞENGÜL AVŞAR, ASİYE - yalçın, seher. "Öğrencilerin okuma başarılarını açıklayan ailesel değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi". (2015), 1-9.
APA ŞENGÜL AVŞAR A, yalçın s (2015). Öğrencilerin okuma başarılarını açıklayan ailesel değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 40(179), 1 - 9.
Chicago ŞENGÜL AVŞAR ASİYE,yalçın seher Öğrencilerin okuma başarılarını açıklayan ailesel değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi. Eğitim ve Bilim 40, no.179 (2015): 1 - 9.
MLA ŞENGÜL AVŞAR ASİYE,yalçın seher Öğrencilerin okuma başarılarını açıklayan ailesel değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, vol.40, no.179, 2015, ss.1 - 9.
AMA ŞENGÜL AVŞAR A,yalçın s Öğrencilerin okuma başarılarını açıklayan ailesel değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi. Eğitim ve Bilim. 2015; 40(179): 1 - 9.
Vancouver ŞENGÜL AVŞAR A,yalçın s Öğrencilerin okuma başarılarını açıklayan ailesel değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi. Eğitim ve Bilim. 2015; 40(179): 1 - 9.
IEEE ŞENGÜL AVŞAR A,yalçın s "Öğrencilerin okuma başarılarını açıklayan ailesel değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi." Eğitim ve Bilim, 40, ss.1 - 9, 2015.
ISNAD ŞENGÜL AVŞAR, ASİYE - yalçın, seher. "Öğrencilerin okuma başarılarını açıklayan ailesel değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi". Eğitim ve Bilim 40/179 (2015), 1-9.