Yıl: 2015 Cilt: 40 Sayı: 179 Sayfa Aralığı: 307 - 322 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları

Öz:
Bu çalışmada bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürütmekle görevliolan sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlikanlayışları ve psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarıarasındaki ilişkilerle, psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları vepsikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumların çeşitlideğişkenler açısından nasıl farklılaştığı araştırılmıştır. İlişkisel taramamodeli çerçevesinde Eskişehir ilinde ilköğretim ve ortaöğretimkurumlarında görevli 595 sınıf rehber öğret meni ile gerçekleştirilenbu araştırmada, Rehberlik Anlayış Envanteri (Kepçeoğlu, 1975) veSınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği (Demir, 2010) kullanılmıştır.Araştırma sonucunda, sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojikdanışma ve rehberlik anlayış düzeyleri ile psikolojik danışma verehberliğe yönelik tutum düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif (r=.44) bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca kadın sınıf rehberöğretmenin hem psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının hemde psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumlarının erkekleregöre daha yüksek olduğu, branşa göre sınıf rehber öğretmenlerinpsikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının ve psikolojik danışmave rehberliğe yönelik tutumlarının farklılaşmadığı belirlenmiştir.Rehberlikle ilgili hizmet içi eğitime katılmış sınıf rehberöğretmenlerinin, katılmayanlara kıyasla sadece psikolojik danışma verehberliğe yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu, çalışılan eğitimkademesine göre ise ilköğretimde çalışan sınıf rehberöğretmenlerinin hem psikolojik danışma ve rehberlik anlayışdüzeylerinin hem de psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumdüzeylerinin ortaöğretimde çalışanlardan daha yüksek olduğusaptanmıştır. Kıdemleri 1 -9 yıl ve 10 -19 yıl arasında olan sınıf rehberöğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışlarının, 20 vedaha fazla kıdem yılına sahip olanlara göre daha yüksek olduğubelirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, ilgililiteratür ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Psikoloji Davranış Bilimleri

Counseling and guidance understandings of guidance teachers and their attitudes towards counseling and guidance

Öz:
In this study, it was aimed to study the relationships between counselingand guidance understanding of guidance teachers, who are in charge ofgiving counseling and guidance service to a class, and their attitudestowards counseling and guidance, and how their understanding ofcounseling and guidance and their attitudes towards counseling andguidance differentiate in terms of various variables. Within theframework of relational screening model, the Counseling and GuidanceInventory (Kepçeoğlu, 1975) and the Guidance Couns elor Attitude Scale(Demir, 2010) were used in the study, which was conducted with 595guidance teachers working in primary and secondary educationinstitutions in Eskişehir. As a result of the study, it was determined thatthere was a moderate level relationship (r= .44) between guidanceteachers understanding level of counseling and guidance and theirattitude levels towards counseling and guidance. The female guidanceteachers were found to have higher understanding of counseling andguidance and attitudes towards counseling and guidance than those ofthe male teachers. It was also determined that the guidance teachers understanding of counseling and guidance and their attitudes towardscounseling and guidance did not differentiate in terms of branch. On theother hand, the guidance teachers who attended the in-service trainingabout counseling and guidance were found to have more positiveattitudes only towards counseling and guidance than the ones whodidn t attend the in-service training, whereas the guidance teachersworking in primary education were found to have higher levels of bothcounseling and guidance understanding and attitudes towardscounseling and guidance than the ones working in secondary educationin terms of the stage of education the teachers work in. Similarly, thecounselors who had 1 -9 and 10 -19 years of seniority had highercounseling and guidance understandings than the ones who had 20 andmore years of seniority. The findings obtained as a result of the studywere discussed in the light of relevant literature.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Psikoloji Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Allport, G. W. (1935). Attitudes, Handbook of Social Psychology. Worcester, Massachusetts: Clark University Press.
 • Aluede, O. ve Egbochuku, E. (2009). Teachers’ opinions of school counseling programs in Nigerian secondary schools. Educational Research Quarterly, 33 (1), 42-59.
 • Aluede, O. ve Egbochuku, E. (2007). The inf luence of personal characteristics on secondary school teachers’ beliefs about school guidance and counselling programs. Education, 127(3), 440-446.
 • Axelberd, F. J. (1969). Attitudes of elemantary school teachers toward counseling and guidance in the elemantary schools. The Journal of Exprimental Education, 37( 3), 1 - 4.
 • Bakırcıoğlu, R. (2000). İlköğretim, Ortaöğretim ve Yüksek Öğretimde Rehberlik ve Ps ikolojik Danışma . Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bülbül, Ö. (2009). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmelerin Rehberlik Görevleriyle İlgili Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş: Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Can, G. (2008). The Current Status of Guidance and Counseling in The Turkish Education System . 10th. International Conference on Education’da sunulan sözlü bildir i, Atina, Yunanistan.
 • Can, G. (1989). Öğretmen Adaylarının Öğrencilere Yönelik Tutumları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, 13.
 • Demir, M. (2010). Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı ve rehberliğe yönelik tutumları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Dilci, T. ve Devişoğlu Kalkan, G. (2012). Sınıf öğretmenliği adaylarının kendi sınıf rehber öğretmenlerinin yeterlilikleri değerlendirmeleri. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 11 (4), 1331 -1357.
 • Cooper, M., Hough, M. ve Loynd C. (2005). Scottish secondary school teac hers' attitudes towards, and conceptualisations of counselling. British Journal of Guidance & Counseling, 33 (2), 199- 221.
 • Hamamcı Z., Murat M. ve Esen Çoban A. (2004). Gaziantep’teki okullarda çalışan psikolojik danışmanların mesleki sorunlarının incelenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan sözlü bildiri, Malatya.
 • Gibson R. L. (1990). Teacher's opinions of high school counseling and guidance programs : Then and now. School Counselor, 37(4), 248- 255.
 • Gibson, R. L. ve Mitchell, M. H. (2003). Introduction to Counseling and Guidance. Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice -Hall.
 • Karakuş, S. (2008). İlköğretim okullarında çalışan psikolojik danışmanların sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleriyle yaptıkları konsültasyon çalışmalarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) . Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kaya, A. (1994). Milli eğitim bakanlığı üst düzey yöneticilerinin ve uzmanlarının bazı değişkenlere göre psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları. ( Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kepçeoğlu, M. (1995). Psikolojik Danışma ve Rehberlik . İstanbul: Alkım Yayıncılık.
 • Kepçeoglu, M. (1975). Orta Dereceli Okullarda Rehberlik Anlayışı. Ankara: M.E.B Basımevi.
 • Kızıl, D. (2007). Ortaöğretim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ve sınıf rehber öğretmenlerin sınıf içi rehberlik etkinlikleri ile ilgili görüşleri. ( Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Lytton, H., Kline P. ve Webster I. R. (1970) Teachers’ attitudes to guidance and counselling. Educational Research, 12 (3), 220-224.
 • Masibi, E. H. (1995). Attitudes of black secondary school teachers toward school guidance in t he Potchefstroom area, South Africa . (Yayınlanmamış d oktora t ezi) . Westren Michigan University of Kalamazoo.
 • McPhee, S. (1985). Educators’ perceptions and attitud es toward school counseling and student personel services: A cultural perspective. International Rewiev of Education , 31 (1), 19- 32.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2001). Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2007). İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). İ lköğretim 1, 2 ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Nazlı, S. (2008). Öğretmenlerin değişen rehberlik hizmetlerini ve kendi rollerini algılamaları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (20), 11 - 25.
 • Nazlı, S. (2003). Öğretmenlerin kapsamlı / gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programını algılamaları ve değer lendirmeleri Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 132 - 145.
 • Onur, M. (1997). Giresun ili merkez liselerindeki yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin rehberlik anlayışlarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ostling, K. F. (1973). Elementary teacher attitudes toward elemantary counseling and guidance programs. (Yayınlanmamış doktora tezi). The University of New Mexico, ABD.
 • Öztemel, K. (2000). Kendini ayarlama becerilerini algılamaları farklı öğretmenlerin rehberlik anlayışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. ( Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Pallant, J. F. (2005). SPSS Survival Manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (Version 12). Australia: Allen & Unwin.
 • Pershing, J. A. ve Demetropoulos E. G. (1981). Guidance and guidance systems in secondary schools: The teacher’s view. The Personel and Guidance Journal, 59(7), 455-459.
 • Schmidt, J. J. (1993). Counseling in schools : Essential services and comprehensive programs. Boston : Allyn and Bacon.
 • Stewart, J. A. (1961). Factors influencing teacher attitud es toward and participation in guidance services. Personel & Guidance Journal, 39(9), 729- 733.
 • Tan, H. (2000). Psikolojik Danışma ve Rehberlik . İstanbul: Alkım Yayıncılık.
 • Yeşilyaprak, B. (2003). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri : Gelişimsel Yaklaşım (6. baskı) Ankara : Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yumrutaş, A. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin rehberlik görevleriyle ilgili görüş ve uygulamalarının incelenmesi. ( Yayınlanmamış yüksek tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Tokgöz Gülsoy, S. (2004). Öğretmenlerin psikolojik danışmanlara yönelik tutumlarını ölçen likert tipi bir ölçm e aracının geliştirilmesi. ( Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
APA Demir Güdül M, CAN G (2015). Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları. , 307 - 322.
Chicago Demir Güdül Meryem,CAN Gürhan Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları. (2015): 307 - 322.
MLA Demir Güdül Meryem,CAN Gürhan Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları. , 2015, ss.307 - 322.
AMA Demir Güdül M,CAN G Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları. . 2015; 307 - 322.
Vancouver Demir Güdül M,CAN G Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları. . 2015; 307 - 322.
IEEE Demir Güdül M,CAN G "Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları." , ss.307 - 322, 2015.
ISNAD Demir Güdül, Meryem - CAN, Gürhan. "Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları". (2015), 307-322.
APA Demir Güdül M, CAN G (2015). Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları. Eğitim ve Bilim, 40(179), 307 - 322.
Chicago Demir Güdül Meryem,CAN Gürhan Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları. Eğitim ve Bilim 40, no.179 (2015): 307 - 322.
MLA Demir Güdül Meryem,CAN Gürhan Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları. Eğitim ve Bilim, vol.40, no.179, 2015, ss.307 - 322.
AMA Demir Güdül M,CAN G Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları. Eğitim ve Bilim. 2015; 40(179): 307 - 322.
Vancouver Demir Güdül M,CAN G Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları. Eğitim ve Bilim. 2015; 40(179): 307 - 322.
IEEE Demir Güdül M,CAN G "Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları." Eğitim ve Bilim, 40, ss.307 - 322, 2015.
ISNAD Demir Güdül, Meryem - CAN, Gürhan. "Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları". Eğitim ve Bilim 40/179 (2015), 307-322.