Yıl: 2012 Cilt: 1 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 107 - 116 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti

Öz:
Bu araştırma, 2005 2010 yılları arasında Orduüniversitesi kampüs alanı florasını araştırmakamacıyla gerçekleştirilmiştir. Ordu İli bitkicoğrafyasına göre Avrupa-Sibirya floristikbölgesinde yer almaktadır. Araştırma sonucundabölgeden 58 familyanın 167 cinsine ait; tür, alttür vevaryete seviyesinde olmak üzere toplam 223 taksontespit edilmiştir. Taksonların fitocoğrafik bölgeleregöre dağılışı; %25.11 Avrupa-Sibirya, %2.42Akdeniz, %0.45 İran- Turan, %72.20 bölgesibilinmeyen veya birden fazla bölgeli ş eklindedir.Araştırma alanında en fazla türe sahip beş familyasırasıyla; Poaceae (%15.25), Fabaceae (%12.11),Asteraceae (%11.66), Lamiaceae (%5.83) veApiaceae (%4.93)dir. Çalışma sonunda tespit edilentaksonların Raunkiaere göre hayat formları şuşekildedir; %25.11i tek yıllık, %7.60ı iki yıllık ve%67.30u çok yıllık. Elde edilen sonuçlara göre 5taksonun endemik olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Çevre Çalışmaları Çevre Bilimleri Ekoloji Ziraat Mühendisliği Bitki Bilimleri Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması

Determination of Ordu University campus flora

Öz:
This research was carried out in 2005-2010 years inorder to research the flora of the Ordu UniversityCampus area. Ordu is phytogeographically located inEuro- Siberian floristic region. At the end of thestudy, total 223 taxa as species, subspec ies andvariety level belong to 58 families of the 167 genuswere determined. Distribution of the taxa accordingto phytogeographical regions, is follows; 25.11%Euro- Siberian, 2.42% Mediterranean, 0.45%Iranian-Turanian and the ratio of the type which isunknown regionand or pluriregionals is 72.20%. Inthe research area, the five families which have thelargest number of species are; Poaceae (15.25%),Fabaceae (12.11%), Asteraceae (11.66%),Lamiaceae (5.83%) and Apiaceae (4.93%). The plantlife forms of Raunkiaer system are as follows;25.11% of taxa are annual, 7.60% are biannual and67.30% are perennial. The results show that fivetaxa are endemics.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Çevre Çalışmaları Çevre Bilimleri Ekoloji Ziraat Mühendisliği Bitki Bilimleri Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Andiç, C., 1977. Erzurum yöresi çayır ve mera vejetasyonlarının ekolojik ve fitososyolojik yönden incelenmesi üzerine bir araştırma (Doçentlik Tezi) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erzurum.
 • Andiç, C., 1985. Erzurum yöresi doğal çayır -mera ve yayla vejetasyonlarında mevcut bitki türleri, bunların hayat formları ve çiçeklenme periyotları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi Cilt: 16 Sayı:1 -4 s.85 -104.
 • Anonim, 2008. Türkiye’nin çayır mera bitkileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim, 2010a. Meteoroloji İl Müdürlüğü, Ordu. Anonim, 2010b. TUBİVES (Türkiye Bitkileri Veri Servisi) http://turkherb.ibu.edu.tr/index.php,. (15.06.2010)
 • Avcı, M., 1993. Türkiye’nin flora bölgeleri ve Anadolu Diagonali’ne coğrafi bir yaklaşım. Türk Coğrafya Dergisi 28: 225 – 248.
 • Baytop, T., 1997. Türkçe bitki adları sözlüğü. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, 578. Ankara.
 • Davis, P.H., 1965 -1985. Flora of Turkey and East Aegean Islands. Vol. 1-9, Edinburg University Press, Edinburg. Deveci, M., Andiç, C., 1992. Van yöresi doğal çayır -mer'a vejetasyonunun ekolojik ve fitososyolojik yönden incelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:1, S:2, 147-174, Van.
 • Erik, S., Tarıkahya, B., 2004. Türkiye Florası üzerine. Kebikeç. 17: 139-163.
 • Kendir, G., Güvenç, A., 2010. Etnobotanik ve Türkiye’de yapılmış etnobotanik çalışmalara genel bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1, 49 -80.
 • Kılınç, M., 1985. İç Anadolu-Batı Karadeniz Geçit Bölgesi’nde Devrez Çayı ile Kızılırmak Nehri arasında kalan bölgenin vejetasyonu. Doğa Bilim Dergisi Seri A2, 9, 2, 315–357.
 • Kılınç, M., Karakaya, H., 1992. Çambaşı Yaylasının subalpin ve alpin vejetasyonu üzerinde fitososyolojik bir araştırma. Doğa -Tr. J. of Botany 16, 195 –206.
 • Ozbucak, T.B., Kutbay, H.G., Özbucak, S., 2006. Ordu İli Boztepe piknik alanının florası. Ekoloji, 15,59, 37– 42.
 • Ozbucak, T.B., Kutbay, H.G., 2008. The flora of lower parts of Melet River (Ordu). Journal of Applied Biological Science 2(3): 79 – 88.
 • Ozhatay, N., Kültür, Ş., 2006. Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey III. Turk J Bot 30: 281 -316.
 • Ozhatay, N., Kültür, Ş., Aslan, S., 2009. Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey IV. Turk J. Of Botany 33, 191 –226.
 • Tazegül, E., 1987. Dictionary of agricultural sciences. Volume:1. Printed in Turkey by Press, İzmir.
 • Terzioğlu, S., 1998. Uzung öl (Trabzon-Çaykara) ve çevresinin flora ve vejetasyonu. Doktora Tezi. K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü., İstanbul.
 • Tüfekçi, A., 2003. Mesudiye'de biyoçeşitlilik ve organik tarım alternatifi. Mesudiye Gelişme Yayını Vakfı, İstanbul.
 • Yaltırık, F., Efe, A., 1996. Otsu bitkiler sistematiği ders kitabı II. baskı. İstanbul Üniversite Yayınları No: 3940, s: 45-51.
APA DEVECİ M, ÖZBUCAK BAYRAK T, Demirkol G (2012). Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti. , 107 - 116.
Chicago DEVECİ Metin,ÖZBUCAK BAYRAK Tuğba,Demirkol Gurkan Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti. (2012): 107 - 116.
MLA DEVECİ Metin,ÖZBUCAK BAYRAK Tuğba,Demirkol Gurkan Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti. , 2012, ss.107 - 116.
AMA DEVECİ M,ÖZBUCAK BAYRAK T,Demirkol G Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti. . 2012; 107 - 116.
Vancouver DEVECİ M,ÖZBUCAK BAYRAK T,Demirkol G Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti. . 2012; 107 - 116.
IEEE DEVECİ M,ÖZBUCAK BAYRAK T,Demirkol G "Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti." , ss.107 - 116, 2012.
ISNAD DEVECİ, Metin vd. "Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti". (2012), 107-116.
APA DEVECİ M, ÖZBUCAK BAYRAK T, Demirkol G (2012). Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti. Akademik Ziraat Dergisi, 1(2), 107 - 116.
Chicago DEVECİ Metin,ÖZBUCAK BAYRAK Tuğba,Demirkol Gurkan Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti. Akademik Ziraat Dergisi 1, no.2 (2012): 107 - 116.
MLA DEVECİ Metin,ÖZBUCAK BAYRAK Tuğba,Demirkol Gurkan Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti. Akademik Ziraat Dergisi, vol.1, no.2, 2012, ss.107 - 116.
AMA DEVECİ M,ÖZBUCAK BAYRAK T,Demirkol G Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti. Akademik Ziraat Dergisi. 2012; 1(2): 107 - 116.
Vancouver DEVECİ M,ÖZBUCAK BAYRAK T,Demirkol G Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti. Akademik Ziraat Dergisi. 2012; 1(2): 107 - 116.
IEEE DEVECİ M,ÖZBUCAK BAYRAK T,Demirkol G "Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti." Akademik Ziraat Dergisi, 1, ss.107 - 116, 2012.
ISNAD DEVECİ, Metin vd. "Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti". Akademik Ziraat Dergisi 1/2 (2012), 107-116.