Yıl: 2015 Cilt: 29 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 407 - 420 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tüketici kredileri ve cari açık arasındaki ilişki: Türkiye örneği

Öz:
Bu çalışma, Türkiyede cari açık ile tüketici kredileri ve bununönemli alt bileşenleri olan konut kredileri, ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri vebireysel kredi kartları arasındaki ilişkiyi test etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada2004:Q4 -2014:Q3 dönemine ait üçer aylık veriler kullanılarak cari açık iletüketici kredileri, konut kredileri, ihtiyaç kredileri, ta şıt kredileri ve bireyselkredi kartları arasındaki ilişki eşbütünleşme ve Granger nedensellik testi ileanaliz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre Türkiye ekonomisinde cari açık iletoplam tüketici kredileri, taşıt kredileri, konut kredileri, ihtiyaç kredileri vebireysel kredi kartları arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı ve toplamtüketici, ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinden cari açığa doğru tek yönlü birnedensellik ilişkisinin var olduğu, ancak bireysel kredi kartlarından cari açığadoğru bir nedensellik ilişkisinin var olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans

The relationship between consumer loans and current account deficit: The case of Turkey

Öz:
This study aims to test the relationship between current accountdeficit and consumer loans and with its sub -components namely housing loans,personal finance credits, vehicle loans and personal credit cards. The study usesquarterly data between th e years 2004:Q4 to 2014:Q3 and the data is analyzedby conducting cointegration and Granger causality test for the possiblerelationship between current account deficit and consumer loans and with itssub -components namely housing loans, personal finance credits, vehicle loansand personal credit cards. According to the results of the analysis, long termrelationship exists between current account deficit and total consumer loans, andwith its sub -components namely housing loans, personal finance credits, vehicleloans and personal credit cards. Moreover, single way causality relationshipexists from total consumer loans, and with its sub -components namely housingloans, personal finance credits, vehicle loans towards current account deficit; yetno causality relationship existed from personal credit cards towards currentaccount deficit.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aizenman, J. ve Jinjarak, Y. (2013), “Real Estate Valuation, Current Account, and Credit Growth Patterns Before and After the 2008 –2009 Crisis”, Asian Development Bank Institute, ADBI Working Paper 429, ss.1 - 28.
 • Akbaş, Yusuf E., Şentürk, M. ve Sancar, C. (2013), “Testing for Causality between the Foreign Direct Investment, Current Account Deficit, GDP and Total Credit: Evidence from G7”, Panoeconomicus , 6, ss.791 - 812.
 • Atış, Aydanur G. ve Saygılı, F. (2014), “Türkiy’de Kredi Hacmi ve Cari Açık İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, Business and Economics Research Journal, Vol. 5 No: 4, ss.129- 141.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) (2014), “Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten”, http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis, (Erişim Tarihi: 15.11.2014).
 • Bayar, Y., Kılıç, C. ve Arıca, F. (2014), “Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , Cilt 15, Sayı 1, ss.451 -471.
 • Bitzis, G., Paleologos, John M. ve Papazoglou, C. (2008), “The Determinants of the Greek Current Account Deficit: The EMU Experience”, Journal of International and Global Economic Studies , 1(1), ss.105 -122.
 • Dickey, David A. ve Fuller, Wayne A. (1979), “Distrubition of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root”, Journal of American Statistical Association, Vol. 74, Issue. 366, ss.427 -431.
 • Dinçer, N. N. ve Yaşar, P. (2015), “Identification of Current Account Deficit: The Case of Turkey”, The International Trade Journal, 29, ss.63 –87.
 • Egeli, Hüseyin A. ve Egeli, H. (2008), “Bir Geçi ş Ekonomisi Olarak Kırgızistan’ın Dış Borçlarının Sürdürülebilirliği”, Sosyoekonomi, Yıl:4, Sayı:7, ss.11 -26.
 • Enders, Walter (2004), Applied Econometric Time Series , John Wiley and Sons Ltd. England.
 • Engle, Robert F. ve Granger, C. W. J. (1987), “Co- integr ation and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica , Vol 55, ss.251 –276.
 • Ertuğrul, Hasan M., Gerni, C. ve Toraganlı- Karamollaoğlu, N. (2013), “A Dynamic Investigation of the Impact of Credit Growth on the Current Account of T urkey”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2349545, (Erişim Tarihi: 23.10.2014).
 • Ganioğlu, A. (2013), “Rapid Credit Growth and Current Account Deficit as the Leading Determinants of Financial Crises”, Economics Discussion Papers , No. 2013- 35, ss.1 – 28.
 • Göçer, İ., Mercan, M. ve Peker, O. (2013), “Kredi Hacmi Artışının Cari Açığa Etkisi: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi”, Ekonometri ve İstatistik, Sayı:18, ss.1 – 17.
 • Granger, C. W. J. (1969), “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross - spectral Methods”, Econometrica , Vol. 37, No. 3, ss.424 -438.
 • Gujarati, Damodar N. (1999), Essentials of Econometrics, Irwin/McGraw- Hill, 2nd. Edition, Boston.
 • Kılıç, C., Bayar, Y. ve Özcan, B. (2014), “Petrol Fiyatlarının Borsa İstanbul Sanayi Fiyat Endeksi Üzerindeki Etkisi”, Kamu -İş Dergisi, C:13, S:3 , ss.125 -141.
 • Kiyotaki, N. ve Moore, J. (1997), “Credit Cycles”, Journal of Political Economy, 105, ss.211 –248.
 • Paasche, B. (2001), “Credit Constraints and International Financial Crises”, Journal of Monetary Economics , Vol.48, Issue 3, ss.623 –650.
 • Phillips, P. C. B. ve Perron, P. (1988), “Testing for Unit Roots in Time Series Regression” Biometrika, 75, s s.335 –346.
 • Saçık, Sinem Y. ve Karaçayır, E. (2014), “Küresel Kriz Sonrasında Cari Açık ve Kredi Hacmi Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”, International Conference On Eurasian Economies, Skopje–Macedonia, ss.507 -514.
 • Sandalcılar, Ali R. (2012), “Türkiye’de Kâğıt Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, ss.1 – 15.
 • Sandalcılar, Ali R. ve Altıner, A. (2014), “Türkiye’de Tüketici Kredileri İle Cari İşlemler Açığı Arasındaki Nedensellik İlişkisi”, Bankacılar Dergisi , Sayı 89, ss.28- 40.
 • Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2010), Ekonometrik Zaman Serileri Analizi Eviews Uygulamalı, Geliştirilmiş 3. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Telatar, E. (2011), “Türkiye’de Cari Açık Belirleyicileri ve Cari Açık-Krediler İlişkisi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 78, ss.22- 34.
 • Togan, S. ve Berument, H. (2011), “Cari İşlemler Dengesi, Sermaye Hareketleri ve Krediler”, Bankacılar Dergisi, Sayı 78, ss.3- 21.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) (2014), “Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)”, http://evds.tcmb.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 19.11.2014).
 • Uzunöz, M. ve Akçay, Y. (2012), “Türkiye’de Büyüme ve Enerji Tüketimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1970 -2010”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), ss.1 -16.
APA KILIÇ C (2015). Tüketici kredileri ve cari açık arasındaki ilişki: Türkiye örneği. , 407 - 420.
Chicago KILIÇ CÜNEYT Tüketici kredileri ve cari açık arasındaki ilişki: Türkiye örneği. (2015): 407 - 420.
MLA KILIÇ CÜNEYT Tüketici kredileri ve cari açık arasındaki ilişki: Türkiye örneği. , 2015, ss.407 - 420.
AMA KILIÇ C Tüketici kredileri ve cari açık arasındaki ilişki: Türkiye örneği. . 2015; 407 - 420.
Vancouver KILIÇ C Tüketici kredileri ve cari açık arasındaki ilişki: Türkiye örneği. . 2015; 407 - 420.
IEEE KILIÇ C "Tüketici kredileri ve cari açık arasındaki ilişki: Türkiye örneği." , ss.407 - 420, 2015.
ISNAD KILIÇ, CÜNEYT. "Tüketici kredileri ve cari açık arasındaki ilişki: Türkiye örneği". (2015), 407-420.
APA KILIÇ C (2015). Tüketici kredileri ve cari açık arasındaki ilişki: Türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(2), 407 - 420.
Chicago KILIÇ CÜNEYT Tüketici kredileri ve cari açık arasındaki ilişki: Türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29, no.2 (2015): 407 - 420.
MLA KILIÇ CÜNEYT Tüketici kredileri ve cari açık arasındaki ilişki: Türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.29, no.2, 2015, ss.407 - 420.
AMA KILIÇ C Tüketici kredileri ve cari açık arasındaki ilişki: Türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(2): 407 - 420.
Vancouver KILIÇ C Tüketici kredileri ve cari açık arasındaki ilişki: Türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(2): 407 - 420.
IEEE KILIÇ C "Tüketici kredileri ve cari açık arasındaki ilişki: Türkiye örneği." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29, ss.407 - 420, 2015.
ISNAD KILIÇ, CÜNEYT. "Tüketici kredileri ve cari açık arasındaki ilişki: Türkiye örneği". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29/2 (2015), 407-420.