Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı: 47 - 68 Metin Dili: Türkçe

Yahya Kemal Ve Attilâ İlhan'ın şiirlerinde yol ve yolculuk metaforları

Öz:
Dilbilimde, şiir dili, dilin bireysel kullanımı olan sözün en özel ve öznel biçimi olarakgörülür. Şiir dilini dilbilimsel açıdan incelemek için özel yöntemlere ihtiya ç duyulur. Buincelemeler, edebiyat eleştirmenleri için metne dayalı olarak yargılamadan yorum yapmayısağlayan bir basamak özelliği taşır. Ş iir dili incele melerinin farklı boyutları vardır. Bunlardan enönemlisi şairin kullandığı kelimeler, bu kelimelerin gerçek ya da hayal dünyasındakikarşılıkları, kelimelerin bir araya getirilirken hangi dilbilgisel yapıların tercih edildiği ve bu biraraya gelişten hangi yeni imaj ve imgelerin oluşturulduğudur. Bunların dilbilimdeki incelemealanları anlambilim, sözdiz imi ve göstergebilim alanlarıdır. Anlambilim, dilin sınırlarını aşarakgöstergeler (kelimeler ) ile dış dünya arasındaki ilişkileri, sözdizimi bu göstergelerin nasıl biraraya geldiğini, göstergebilim ise göstergeler arasındaki ilişkileri incelemeyi hedefle r. Bumakalede Türk Edebiyatının önemli iki şairi olan Yahya Kemal ve Attilâ İlhanın şiirlerindek iyol ve yolculuk göstergelerini anlambilim, sözdizimi, göstergebilimden yararlanarak, bugöstergelere şiir bütününde yüklenen temel, yan, uzak -yakın çağrışımlı anlamlar, duygudeğerlerini de kapsayan metaforik anlamlar çözümlenmeye çalışılmıştır. İki şairin şiirler indekiyol ve yolculuk göndergelerinin anlam alanı belirlenmiş ve bu alanların belirlenmesinde ki,etken unsurlar çözümlenmiştir. Sonuç olarak iki ş airin şiirlerinde ki seçme ve birleştirmeeksenindeki farlılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Road and trip metapho rs in poems of Yahya Kemal And Attilâ İlhan

Öz:
In linguistics, poetic al discourse is seen as the most special and personalus age of the subjective form of the parole. Special methods are needed to examine the poeticaldiscourse according to linguistic aspects. These studies based on the text for literary critics tocomment feature that moves a step without judgment. There are different sizes to examine thepoetical discourse . The most important of these are words used by the poet in the real orfantasy world, and words that using together which preferred the grammatical structures andwhether created which the new image and the image of this using together. Their research fields in linguistics are semantics, syntax and semiotics. Semantics aims to ex amine beyond thelanguage of the signs (words) with the relationship between the outside world, the syntax aimsto examine these signs how to coming together, and the semiotics aims to examine therelationship between the signs. In this article, it was tried to be resolved the road and trip signsof two important poets of Turkish literature Yahya Kemal and Attilâ İlhan in respect of thedenotation, connotation, associative , emotive and metaphorical meanings, according tomethods of the semantics, syntax, and semiotics. The semantic field is determined between thesigns of the road and trips of the both poet s poems and the factors in the text level are analyzedto determination of these semantic fields. As a result we have tried to determine the differencesof the selection and compounding in the two different poet s poetries
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksan, Doğan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yayınları Ankara, 1995.
 • Aksan, Doğan, , Anlambilim ve Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Engin Yayınları, Ankara 1998.
 • Aksan, Doğan,, “Dilbilim Açısından Şiir”, Dilbilim ve Türkçe Yazıları, Multilingual Yayınları, İstanbul 2004, s. 1 29- 1 56.
 • Aksan, Doğan,, “ Göstergeler ve Şiir Dili”, Dilbilim ve Türkçe Yazıları, Multilingual Yayınları, İstanbul 2004, s. 342- 349.
 • Aksoy, Ömer Asım, Deyimler Sözlüğü, İnkılap Yayınevi, İstanbul 1988.
 • Aristotales , Poe tika (Çev.: İsmail Tunalı), Remzi Kitabevi, İstanbul 2008.
 • Bayrav, Süheyla, Dilbilimsel Edebiyat Eleştirisi, Multilingual Yayınları, İstanbul 1999.
 • Baudlaire , Charles, Kötülük Çiçekleri (Çev.: Erdoğan Alkan), Varlık Yayınları, İstanbul 2014.
 • Beyatlı, Yahya Kemal, Çocukluğum, Gençliğim, Siyâsî ve Edebî Hâtıralarım, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul 1986.
 • Cürcani, Abdülkâhir El, Delâilü’ l-İc âz Sözdizimi ve Anlambilim, Litera Yayıncılık, İstanbul 2008.
 • Çağbayır , Yaşar, Orhun Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı Ötüken Türkçe Sözlük C. 1, 2, 3, 4, 5, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2007.
 • Çelik, Yakup (Editör), Attilâ İlhan Armağanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006.
 • Erkman- Akerson, Göstergebilime Giriş, Multilingual Yayınları, İstanbul 2005.
 • Guiraud, Pierre, Göstergebilim (Çev.: Mehmet Yalçın),İmge Kitabevi, Ankara 1994.
 • Guiraud, Pierre, , Anlambilim (Çev.: Berke Vardar), Multilingual Yayınları, İstanbul 1999.
 • Günay, Doğan, Metin Bilgisi, Multilingual Yayınları, İstanbul 2001.
 • Günay, Doğan, Sözcükbilime Giriş, Multilingual Yayınları, İstanbul 2007.
 • Joubert, Jean Louis, Şiir Nedir? (Çev.: Ece Korkut) Öteki Yayınevi, Ankara 1993.
 • Kılıç , Veysel, Dilin İşlevleri ve İletişim , Papatya Yayıncılık, İstanbul 2002.
 • Kocakaplan, İsa, Yahya Kemal’ in Şiirlerinde Edebî Sanatlar, Seçil Ofset, İstanbul 2013.
 • Korkut, Ece, “Dilbilimsel Şiir Çözümlemeleri” , Günümüz Dilbilim Çalışmaları, Multilingual Yayınları, İstanbul 2003, s. 133 - 142.
 • Özünlü, Ünsal, Edebiyatta Dil Kullanımları, Multilingual Yayınları, İstanbul, 2001.
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi, Yahya Kemal, Dergah Yayınları, İstanbul 1982.
 • Şiirlerin Tarandığı Kaynaklar
 • Beyatlı, Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgârıyle, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul 1985.
 • Beyatlı, Yahya Kemal,, Ke ndi Gök Kubbemiz, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları İstanbul 1987.
 • Beyatlı, Yahya Kemal,, Rubâîler ve Hayam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş , İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul 1988 .
 • İlhan, Attilâ , Bütün Şiirleri II Sisler Bulvarı, Bilgi Yayınevi, Ankara 1983.
 • İlhan, Attilâ , Bütün Şiirleri IV Ben Sana Mecburum, Bilgi Yayınevi, Ankara 1999.
 • İlhan, Attilâ , Bütün Şiirleri VI Yasak Sevişmek, Bilgi Yayınevi, Ankara 1999.
 • İlhan, Attilâ , Bütün Şiirleri IX Elde Var Hüzün, Bilgi Yayınevi, Ankara 1999.
 • İlhan, Attilâ , Bütün Şiirleri I Duvar, Bilgi Yayınevi, Ankara 2000.
 • İlhan, Attilâ , Bütün Şiirleri III Yağmur Kaçağı, Bilgi Yayınevi, Ankara 2001.
 • İlhan, Attilâ , Bütün Şiirleri V Bela Çiçeği, Bilgi Yayınevi, Ankara 2001.
 • Şiirlerin Tarandığı Kaynaklar ve Kısaltmaları
 • BÇ: Bela Çiçeği
 • BSM: Ben Sana Mecburum
 • D: Duvar
 • EŞR: Eski Şiirin Rüzgârıyle
 • EVH: Elde Var Hüzün
 • KGK: Kendi Gökkubemiz
 • SB: Sisler Bulvarı
 • YK: Yağmur Kaçağı
APA GÜNAY N (2015). Yahya Kemal Ve Attilâ İlhan'ın şiirlerinde yol ve yolculuk metaforları. , 47 - 68.
Chicago GÜNAY NESRİN Yahya Kemal Ve Attilâ İlhan'ın şiirlerinde yol ve yolculuk metaforları. (2015): 47 - 68.
MLA GÜNAY NESRİN Yahya Kemal Ve Attilâ İlhan'ın şiirlerinde yol ve yolculuk metaforları. , 2015, ss.47 - 68.
AMA GÜNAY N Yahya Kemal Ve Attilâ İlhan'ın şiirlerinde yol ve yolculuk metaforları. . 2015; 47 - 68.
Vancouver GÜNAY N Yahya Kemal Ve Attilâ İlhan'ın şiirlerinde yol ve yolculuk metaforları. . 2015; 47 - 68.
IEEE GÜNAY N "Yahya Kemal Ve Attilâ İlhan'ın şiirlerinde yol ve yolculuk metaforları." , ss.47 - 68, 2015.
ISNAD GÜNAY, NESRİN. "Yahya Kemal Ve Attilâ İlhan'ın şiirlerinde yol ve yolculuk metaforları". (2015), 47-68.
APA GÜNAY N (2015). Yahya Kemal Ve Attilâ İlhan'ın şiirlerinde yol ve yolculuk metaforları. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(9), 47 - 68.
Chicago GÜNAY NESRİN Yahya Kemal Ve Attilâ İlhan'ın şiirlerinde yol ve yolculuk metaforları. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5, no.9 (2015): 47 - 68.
MLA GÜNAY NESRİN Yahya Kemal Ve Attilâ İlhan'ın şiirlerinde yol ve yolculuk metaforları. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.9, 2015, ss.47 - 68.
AMA GÜNAY N Yahya Kemal Ve Attilâ İlhan'ın şiirlerinde yol ve yolculuk metaforları. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2015; 5(9): 47 - 68.
Vancouver GÜNAY N Yahya Kemal Ve Attilâ İlhan'ın şiirlerinde yol ve yolculuk metaforları. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2015; 5(9): 47 - 68.
IEEE GÜNAY N "Yahya Kemal Ve Attilâ İlhan'ın şiirlerinde yol ve yolculuk metaforları." Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5, ss.47 - 68, 2015.
ISNAD GÜNAY, NESRİN. "Yahya Kemal Ve Attilâ İlhan'ın şiirlerinde yol ve yolculuk metaforları". Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5/9 (2015), 47-68.