Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi1

Yıl: 2015 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 93 - 116 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi1

Öz:
Bu çalışmanın amacı, ortaokul matematik derslerinde, psikomotor becerilerin gelişimine ve Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımına yönelik hangi materyalin, hangi sınıfta, ne şekilde kullanıldığını ve bunların kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini araştırmaktır. Yazışma tekniği kullanılarak, Burdur merkezde bulunan 7 ortaokuldaki 25 matematik öğretmeninin 22 sine açık uçlu sorulardan oluşan bir soru formu elden dağıtılmış ve aynı yolla yanıtlar yazılı olarak alınmıştır. Araştırma tarama modelinde olup nitel bir çalışmadır. Öğretmenlerin yanıtları betimsel analiz yöntemiyle incelenmiş, doğrudan alıntılara yer verilerek kategorik olarak sunulmuştur. Psikomotor beceriler açısından sırasıyla; geometride pergel-cetvel-iletki, noktalıizometrik-milimetrik kâğıt, kâğıt kesme-katlama; cebirde ise kesir şeritleri ve cebir karoları kullanıldığı belirlenmiştir. Kullanılan sınıflar ise sırasıyla 5, 6, 7 ve 8 şeklindedir. BİT kullanımı açısından sırasıyla; Morpa ve MEB Vitamin (geometride görsellik gerektiren konularda), PowerPoint sunusu (katı cisimler, fraktallarda) ve internetteki animasyon ve videolar (katı cisimler, üçgenler, fraktalar, örüntü ve süslemeler, denklemler, simetri konularında) kullanıldığı görülmüştür. Kullanılan sınıflar ise sırasıyla 8, 7, 6 ve 5 dir. Öğretmenler, BİT ve psikomotor kapsamındaki faaliyetlerin yapılamamasının gerekçesi olarak, yeterince zaman olmamasını, bilgisayarların yetersizliğini, sınıf mevcutlarının çok olmasını ve beklentilerin sınavlara hazırlık olmasını başlıca neden olarak ifade etmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

-

Öz:
The aim of this study is to investigate what kind of materials are used in which grades in order to improve psychomotor skills and the use of information technologies by students in the courses taught by mathematics teachers and how these materials are used; and to elicit the perceptions of these teachers on the use of these materials. Twenty two mathematics teachers (out of 25) working in 7 secondary schools were given a questionnaire form containing open ended questions and they were asked to write down the answers to those questions on the same form. The research was designed in the scanning model as a qualitative study. The data obtained from teachers were analyzed descriptively and samples from the data were presented categorically. It was observed that, regarding the psychomotor skills, a pair compass-ruler-protractor, dotted- isometric-graph paper, cutting-folding paper in geometry; fraction slips and algebra squares in algebra were the materials used respectively. The grades where these materials are used were 5, 6, 7, and 8 respectively. Regarding the use of information and communication technologies, it was observed that Morpa and Vitamin, the software developed by Turkish Ministery of Education was used to teach the subjects which contain shapes or animation; PowerPoint presentations to teach solid objects, fractals; and animations and videos on the internet to teach solid materials, triangles, fractals, patterns and decoration, equations and symmetry. These activities are used in the grades 8, 7, 6, 5 respectively. The teachers stated that the fact that information technologies and psychomotor skills are not used to the extent they should be stems from the lack of time, lack of computers, the overpopulated classes and the washback effect of the national exams.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Acar, C. (2005). Aktif öğrenmenin matematik başarısı üzerine etkileri (Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Akca, S. (2007). İlköğretim 5. sınıf 2005 matematik programının öğretmen, yönetici ve ilköğretim müfettişleri görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Afyonkarahisar ili örneği) (Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Afyonkarahisar). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Akcay, H., Tuysuz, C., Feyzioğlu, B. ve Oğuz, B. (2008). Bilgisayar tabanlı ve bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 169-181.
 • Akkaya, R. (2006). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanında karşılaşılan kavram yanılgılarının giderilmesinde etkinlik temelli yaklaşımın etkililiği (Yüksek lisans tezi, Abant Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Akkaya, A. O. (2008). 6. sınıf matematik ders öğretim programının uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşleri (Yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Aksoy, Y. (2007). Türev kavramının öğretiminde bilgisayar cebiri sistemlerinin etkisi (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Alakoç, Z. (2003). Matematik öğretiminde teknolojik ve modern öğretim yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 2, 43-49.
 • Allegra, M., Chifari, A., & Ottaviano, S. (2001). ICT to Train Students towards Creative Thinking. Educational Technology & Society, 4(2), 48-53.
 • Altun, Y. (2006). Ortaöğretim matematik konularının öğretiminde etkinlik kullanmanın öğrenci başarısına etkisi (Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Apperson, J. M., Laws, E. L., & Scepansky, J. A. (2006). The impact of presentation graphics on students’ experience in the classroom. Computers and Education, 47(1), 116-126.
 • Arkün, S. ve Erdem, M. (2007). BİT destekli öğretmen eğitimi modelleri üzerine bir inceleme. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Aslanbaş, H. ve Gökçek, T. (2013, Haziran). Matematik öğretmenlerinin geometri eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerinin ve deneyimlerinin incelenmesi. 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Aydın, Ö., Çimer, A. ve Alev, N. (2013, Haziran). Fatih projesi hakkında öğretmen görüşleri. 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Baki, A. (1995, Eylül). Bilgisayar her şey midir? Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, ODTÜ, Ankara. 110 A. Ural
 • Baki, A. (2000). Preparing student teachers to use computers in mathematics classrooms through a long-term pre-service course in Turkey. Journal of Information Technology for Teacher Education, 9(3), 343-462.
 • Baki, A. ve Güveli, E. (2000). Bilgisayar destekli matematik eğitiminde matematik öğretmenlerinin deneyimleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 17-13.
 • Baki, A. ve Güveli E. (2008). Evaluation of a web based mathematics teaching material on the subject of functions. Computers & Education, 51, 854–863.
 • Baki, A., Güven, B. ve Karataş, İ. (2002, Eylül). Dinamik geometri yazılımı CABRİ ile keşfederek öğrenme. V. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, ODTÜ, Ankara.
 • Baki, A., ve Özpınar, İ. (2007, May). Geometri öğretiminde logo programının öğrencilerin tutum ve akademik başarılarına etkileri. Paper presented at the meeting of the 7th International Educational Technology Conference, North Cyprus.
 • Başaran, B. (2005). Bilgisayar destekli öğretimin fizik eğitiminde öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi (Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Başer, N. ve Yeşildere, E. (2003). Müfredat laboratuar okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitime bakış açıları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 28(300), 30-36.
 • Battista, M. T. (2001). Shape makers: A computer environment that engenders students’ construction of geometric ideas and reasoning. In Took, J. & Handerson N. (Eds.) Using information technology in mathematics education (pp. 105-120). The Haworth Press.
 • Becker, H. (2000) Findings from the teaching, learning and computer survey: Is Larry Cuban right? Education Policy Analysis Archives, 8(51), 1-31.
 • Bilgin, İ., & Karakırık, E. (2005). A computer based problem solving environment in chemistry. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), 7-11.
 • Bozkurt, A. ve Polat, M. (2011). Sayma pullarıyla modellemenin tam sayılar konusunu öğrenmeye etkisi üzerine öğretmen görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 787-801.
 • Brencht, L. J. (2000). The relative effects of cooperative learning, manipulatives and the combination of cooperative learning and manipulative on fourth graders’ conceptual knowledge, computation knowledge and problem solving skills in multiplication (Doctoral dissertation). Indiana University of Pennsylvania.
 • Bruner, J. S. (2006). In search of pedagogy: Volume I. New York: Taylor & Francis Group.
 • Can, R. (2010). Cabri geometri ile hazırlanan bir ders tasarımının öğretmen adaylarının gelişmelerine etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Clements, D.H., & McMillen, S. (1996). Rethinking concrete manipulatives. Teaching Children Mathematics, 2(85), 270-279.
 • Cope, C.H., & Ward, P. (2002). Integrating learning technology into classrooms: The importance of teachers‘ perceptions. Educational Technology & Society, 5(1), 67-74. Examining Middle School Mathematics Teachers’ Use of Information and Communication Technologies ... 111
 • Çakıroğlu, Ü., Güven, B. ve Akkan, Y. (2008). Matematik öğretmenlerinin matematik eğitiminde bilgisayar kullanımına yönelik inançlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 38-52.
 • Çalışkan, H. ve Turan, R. (2008). Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının sosyal bilgiler dersinde akademik başarıya ve kalıcılık düzeyine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 603-627.
 • Çavaş, B. ve Çavaş, P. H. (2005). Teknoloji tabanlı öğrenme: Robotics club. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulan bildiri, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Çelik, L. (2007). Öğretim materyallerinin hazırlanması ve seçimi. Ö. Demirel, (Ed), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı içinde (s.32-67). Ankara: Pegem A.
 • Dede, Y. ve Argün, Z. (2003). Matematik öğretiminde elektronik tabloların kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 113-131. Demiraslan, Y. ve Usluel, Y. K. (2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme öğretme sürecine entagrasyonunda öğretmenlerin durumu. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), 109-114.
 • Demiraslan, Y., & Usluel, Y. K. (2008). ICT integration processes in Turkish schools: Using activity theory to study issues and contradictions. Australasian Journal of Educational Technology, 24(4), 458-474.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. ve Yağcı, E. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A.
 • Dubinsky, E., & Tall, D. O. (1991). Advanced mathematical thinking and the computer. In
 • D. O. Tall (Ed.), Advanced mathematical thinking (pp. 231-248). The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Durmuş, S., & Karakırık, E. (2006). Virtual manipulatives in mathematics education: A theoretical framework. Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(1), 117- 123.
 • Duru, A. ve Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin yeni matematik programı hakkındaki görşşleri ve program değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 67-81.
 • Eisenberg, T. & Dreyfus, T. (1991). On the reluctance to visualise in mathematics. In W. Zimmerman and S. Cunningham (Eds.),Visualisation in Teaching and Learning Mathematics (pp. 25-37). MAA Notes Series, 19.
 • Ernest, P. (1991). The philosophy of mathematics education. Hampshire: The Falmer Press.
 • Ersoy, Y. (2004). Fen lisesi matematik öğretmenlerinin HeMaDME yönelik genel eğilimleri ve tutumları. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 17, 142-153.
 • Ersoy, A. ve Türkkan, B. (2009). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. İlköğretim Online, 8(1), 57-73. Eurydice (2011). Key data on learning and innovation through ICT at school in Europe 2011. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA P9 Eurydice).
 • Fine, A. E., & Fleener, M. J. (1994). Calculators as instructional tools: Perceptions of three preservice teachers. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 13(1), 83-100. 112 A. Ural
 • Forgasz, H., & Prince, N. (2001, August). Computers for secondary mathematics: Who uses them and how? Paper presented at the meeting of the Annual Conference of the Australian Association for Research in Education, Fremantle, WA.
 • Fullan, M. G. (1991). The new meaning of educational change. New York: Teachers College Press.
 • Fuson, K. C., & Briars, D. J. (1990). Using a base-ten blocks learning/teaching approach for first and second grade place-value and multidigit addition and subtraction. Journal for Research in Mathematics Education, 21, 180-206.
 • Galanouli, D., Murphy, C., & Gardner, J. (2004). Teachers’ perceptions of the effectiveness of ICTcompetence training. Computers & Education, 43, 63-79.
 • Gündüz, Ş., Emlek, B., & Bozkurt, A. (2008, May). Computer aided teaching trigonometry using dynamic modelling in high school. Paper presented at the meeting of 8th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey.
 • Güneş, G., & Baki, A. (2012). Primary school teachers’ views on 4th grade mathematics curriculum, Education and Science, 37(163), 81-95.
 • Güven, B., ve Karataş, İ. (2005). Dinamik geometri yazılımı cabri ile geometri öğrenme: Öğrenci görüşleri. Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 10-18.
 • Güzel, İ., Karataş, İ. ve Çetinkaya, B. (2010). Ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(3), 309-325.
 • Halat, E. (2007). Yeni ilköğretim matematik programı (1–5) ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 63–88.
 • Hitt, F. (2002). Representations and mathematics visualization. Paper presented at the meeting of International Group for the Psychology of Mathematics Education (IGPME), Cinvestav-IPN, Mexico.
 • Hohenwarter, M., & Fuchs, K. (2004, September). Combination of dynamic geometry, algebra and calculus in the software system GeoGebra. Paper presented at the meeting of Computer Algebra Systems and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Teaching Conference, Pecs, Hungary.
 • Işık, A. ve Konyalıoğlu, A.C. (2005). Matematik eğitiminde görselleştirme yaklaşımı. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 462-471.
 • Işıksal, M., & Aşkar, P. (2005). The effect of spreadsheet and dynamic geometry software on the achievement and self-efficacy of 7th-grade students. Educational Research, 47(3), 333-350.
 • İşman, A (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (Genişletilmiş 2.baskı). Ankara: PegemA.
 • Jang, S. J. (2009). Exploration of secondary students’ creativity by integrating web-based technology into an innovative science curriculum. Computers & Education, 52, 247- 255.
 • Jedeskog, G., & Nissen, J. (2004). ICT in the classroom: Is doing more important than knowing? Education and Information Technologies, 9(1), 37-45. Examining Middle School Mathematics Teachers’ Use of Information and Communication Technologies ... 113
 • Kablan, Z., Topan, B., & Erkan, B. (2013). The effectiveness level of material use in classroom instruction: A meta-analysis study educational sciences: Theory & Practice, 13(3), 1638-1644.
 • Kalender, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım temelli yeni matematik programının uygulanması sürecinde karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik önerileri (Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylul Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Kami, C., & Lewis, B.A. (1990). Constructivism and first grade arithmetics. Arithmetic Teacher, 38(1), 34-35.
 • Kaput, J. J. (1994). The representational roles of technology in connecting mathematics with authentic experience. In Biehler, R., Scholz, R.W., Sträber, R. & Winkelmann, B. (Éds.), Didactics of mathematics as a scientific discipline (pp. 379-397). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.
 • Karakırık, E. (2008, May). SAMAP: A Turkish math virtual manipulatives site. Paper presented at the meeting of 8th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey.
 • Karaman, S., Özen, Ü., & Yıldırım, S. (2007). Öğrenme nesnelerinin pedagojik boyutu ve öğrenme ortamlarına kaynaştırılması. Eğitim ve Bilim, 32(145), 3-17.
 • Karasar, N. (1984). Bilimsel araştırma metodu. Ankara: Hacetepe Taş Kitapçılık.
 • Kelly, A.C. (2006). Using manipulatives in mathematical problem solving: A performance- based analysis. The Montana Mathematics Enthuasiast, 3(2), 184-193.
 • Kokol-Voljc, V. (2007). Use of mathematical software in pre-service teacher training: The case of dgs. Proceedings of The British Society For research into Learning Mathematics, 27(3), 126-131.
 • Köse-Yavuzsoy, N. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin dinamik geometri yazılımı Cabri Geometriyle simetriyi anlamlandırmalarının belirlenmesi: Bir eylem araştırması (Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Knapp, L. R., & Glenn, A. D. (1996). Restructuring schools with technology. Boston: Allyn and Bacon.
 • Koşar, E., Yüksel, S., Özkılıç, R., Avcı, U., Alyaz, Y. ve Ciğdem, H. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A.
 • Kutluca, T. ve Akın, M. F. (2013). Somut materyallerle matematik öğretimi: dört kefeli cebir terazisi kullanımı üzerine nitel bir çalışma. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(1), 48-65.
 • Lazakidou, G. & Retalis, S. (2010). Using computer supported collaborative learning strategies for helping students acquire self-regulated problem-solving skills in mathematics. Computers & Education, 54, 3–13.
 • Lin, C. Y. (2008). Preservice teachers' beliefs about using technology in the mathematics classroom. The Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 27(3), 341-360.
 • Loveless, A. (2003). Creating spaces in the primary curriculum: ICT creative subjects. Curriculum Journal, 14(1), 5-21. 114 A. Ural
 • Lowry, R. B. (1999). Electronic presentation of lectures efect upon student performance. University Chemistry Education, 3(1), 18-21.
 • Manoucherhri, A. (1999). Computers and school mathematics reform: Implications for mathematics teacher education. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 18(1), 31-48.
 • Marshall, G. (2001). Creativity, imagination and the world-wide web. Educational Technology & Society, 4(2), 91-95.
 • McMahon, G. (2009). Critical thinking and ICT integration in a Western Australian secondary school. Educational Technology & Society, 12(4), 269-281.
 • Meşin, D. (2008). Yenilenen altıncı sınıf matematik öğretim programının uygulanması sürecinde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar (Yüksek lisans tezi, Sakarya Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013).Ortaokul öğretim matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Mistretta, R. M. (2005). Integrating technology into the mathematics classroom: the role of teacher preparation programs. The Mathematics Educator, 15(1), 18–24.
 • Moyer, P.S. (2001). Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach mathematics. Educational Studies in Mathematics, 47, 175-197.
 • Mumtaz, S. (2000). Factors affecting teachers’ use of information and communications technology: A review of the literature. Journal of Information Technology for Teacher Education, 9(3), 319-333.
 • Mullis, I. V. S., Martin, O. M., & Foy, P. (2007). TIMSS 2007 International Mathematics report. Findings from IEA’s trends in international mathematics and science study at the fourth and eighth grades. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, Va: NCTM.
 • Obay, M. (2002). Matematik öğretiminde klasik öğretim metodu ile etkinliklerle öğretimin mukayesesi üzerine bir çalışma (Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Olkun, S. (2001). Öğrencilerin hacim formülünü anlamlandırmalarına yardım edelim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(1), 181-190.
 • Olkun, S., Altun, A., ve Smith, G. (2005). Computers and 2D geometric learning of Turkish fourth and fifth graders. British Journal of Educational Technology, 36(2), 317-326.
 • Özdemir, İ. E. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretiminde materyal kullanımına ilişkin bilişsel becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 362-373.
 • Özdemir, S. ve Yalın, A. İ. (2007). Web tabanlı asenkron öğrenme ortamında bireysel ve işbirlikli problem temelli öğrenmenin eleştirel düşünme becerilerine etkileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 79-94. Examining Middle School Mathematics Teachers’ Use of Information and Communication Technologies ... 115
 • Özüsağlam, E. (2007). Web tabanlı matematik öğretimi ve ders sunum örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 33-43.
 • Peker, M. ve Halat, E. (2008). İlkoğretim I. kademe matematik programının eğitim durumları boyutunun oğretmen goruşleri doğrultusunda incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 209-225.
 • Presmeg, N. C. (1986). Visualization in high school mathematics. For the Learning of Mathematics, 6(3), 42-46.
 • Rıza, E. T. (2000). Eğitim teknolojisi uygulamaları ve materyal geliştirme. İzmir: Anadolu Matbaası.
 • Reys, R. E., Suydam, M.N., Lindquist, M. M., & Smith, N. L. (1998). Helping children learn mathematics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Sangrà, A., & González, M. S. (2010). The role of information and communication Technologies in improving teaching and learning processes in primary and secondary schools. Journal of Asynchronous Learning Networks, 15(4), 47-60.
 • Sağlık, N. (2007). Pilot uygulamaları yürütülen ilköğretim matematik programına yönelik etkinliklerin bazı geometri konularının öğretimi üzerindeki etkileri (Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Smal, D.B., & Hosack, J. M. (1986) Computer algebra system, tools for reforming calculus instruction. In R.G. Douglas (Ed.), Toward a lean and lively calculus, (pp. 143-155), Washington, DC: The Mathematical Association of America.
 • Simonsen, L. M., & Dick, T. P. (1997). Teachers’ perceptions of the impact of graphing calculators in the mathematics classroom. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 16(2/3), 239-268.
 • Stylianou, D. A. (2002). On the interaction of visualization and analysis: the negotiation of a visual representation in expert problem solving. Journal of Mathematical Behavior, 21, 303-317.
 • Şahin, İ. (2010). Curriculum assessment: Constructivist primary mathematics curriculum in Turkey. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 51-72.
 • Thompson, P. W. (1994). Concrete materials and teaching for mathematical understanding, Arithmetic Teacher, 41(9), 556-558.
 • Tural, H. (2005). İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi (Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Tutkun, Ö. F., Öztürk, B. ve Demirtaş, Z. (2011). Matematik öğretiminde bilgisayar yazılımları ve etkililiği. Journal of Educational Instructional Studies In The World, 1(1), 133-139.
 • Umay, A. (2004). İlköğretim matematik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının öğretimde bilişim teknolojileri kullanımına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 176-181.
 • Ural, A. (2013, December). Maple programında geliştirilen bir maplet’ in dizilerde limit tanımını anlamaya etkisi. Paper presented at the meeting of International Conference of Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, Turkey. 116 A. Ural
 • Ural, A. (2014). Geometri öğretiminde MS Paint kullanımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 92-107.
 • Ünal, Z. A. ve İpek, A. S. (2009). Gerçekçi matematik eğitiminin ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin tam sayılarla çarpma konusundaki başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(152), 60-70.
 • Van Den Berg, R., Vandenberghe, R., & Sleegers, P. (1999). Management of innovations from a culturelindividual perspective. School Effectiveness and School Improvement, 10(3), 321-351.
 • Velle, L. B., McFarlane, A., & Brawn, R. (2003). Knowledge transformation through ICT in science education: A case study in teacher,driven curriculum development- Case Study. British Journal of Educational Technology, 34(2), 183-199.
 • Walen, S., Williams, S., & Garner, B. (2003). Pre-service teachers learning mathematics using calculators: A failure to connect current and future practice. Teaching and Teacher Education, 19(4), 445-462.
 • Weist, L. R. 2001. The role of computers in mathematics teaching and learning. In D.J.
 • Tooke & N. Henderson (Eds.), In using information technology in mathematics education (pp. 41-55). Binghampton, NY: Haworth Press. Williams, C.K., & Kamii, C. (1986). How do children learn by handling objects? Young Children, 42(1) 23-46.
 • Zimmerman, W., & Cunningham, S. (1991). What is Mathematical Visualization? In
 • Zimmerman, W. & Cunningham, S. (Eds.), Visualization in teaching and learning mathematics (pp. 1-7). MAA Notes Number 19. Washington DC: Mathematical Association of America.
APA URAL A (2015). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi1. , 93 - 116.
Chicago URAL Alaattin Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi1. (2015): 93 - 116.
MLA URAL Alaattin Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi1. , 2015, ss.93 - 116.
AMA URAL A Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi1. . 2015; 93 - 116.
Vancouver URAL A Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi1. . 2015; 93 - 116.
IEEE URAL A "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi1." , ss.93 - 116, 2015.
ISNAD URAL, Alaattin. "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi1". (2015), 93-116.
APA URAL A (2015). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(1), 93 - 116.
Chicago URAL Alaattin Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi 6, no.1 (2015): 93 - 116.
MLA URAL Alaattin Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.6, no.1, 2015, ss.93 - 116.
AMA URAL A Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2015; 6(1): 93 - 116.
Vancouver URAL A Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2015; 6(1): 93 - 116.
IEEE URAL A "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi1." Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6, ss.93 - 116, 2015.
ISNAD URAL, Alaattin. "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi1". Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi 6/1 (2015), 93-116.