Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 130 Sayfa Aralığı: 155 - 175 Metin Dili: Türkçe

Geçmişle bugünün mübadelesi, gelenekle modernin müzakeresi bağlamında İslâmi modanın dergisi: Âlâ

Öz:
Türkiyede özellikle 90lı yıllardan sonra dinî pratiklerin kamusal alana taşınışbiçimlerinin farklılaştığını ve bu pratiklerin modern hayatın olanaklarıyla yeniden şekillendiğini, gündelik yaşam içinde görünürlük kazandığını izlemekteyiz. Müslüman/ muhafazakâr bireyin kimlik inşasında gittikçe daha çok etkili olan ve süregelen bellek siyasetini besleyen bu yeni görünümlerin izini bulabileceğimiz alanlardan biri depopüler kültür ürünleridir. Bu ürünler, bir yandan dinî pratiklere ilişkin kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal bellek kodlarının yaygınlaştırılmasını, tekrarlarla yeniden inşasını sağlamaktadır. Bir yandan da geleneksel olanın modernle girdiği müzakereninpazar alanı olarak, geçmişin imgelerini hâkim tüketim kültürü içerisinde arzu nesnelerine dönüştürerek tanıdıklaştırmaktadır. Bu çalışmada, 2011 Haziranından itibarenayda bir kez yayınlanmaya başlayan, Müslüman/muhafazakâr kadınların aylık modadergisi olarak tanımlanan Âlâ dergisine odaklanılmaktadır. Derginin yaratmaya çalıştığı yeni Müslüman/muhafazakâr kadın imajı tartışmaya açılmakta ve bu imaj ilekadına ilişkin toplumsal bellekte yerleşik olan kodlar arasındaki ilişkiler sorunsallaştırılmaktadır. Çalışmada, dergide önerilmekte olan Müslüman yaşam tarzı etrafındaüretilen söylem, dergide yer alan görsel malzemeler ve bu malzemeler aracılığıyla iletilen kimi kodlar mercek altına alınmaktadır.
Anahtar Kelime:

Âlâ, a magazine of Islamic fashion in the context of negotiation between the traditional and the modern

Öz:
In Turkey, especially since the 90s, we have been observing that the ways religiouspractices are transferred to the public sphere have differentiated and these practices have been reshaped by the opportunities modern life offered and have alsogained visibility in daily life. Popular culture products are among the places wherewe can find the traces of the new images which are becoming more influential onthe identity formation of the Muslim / conservative individual and feeding the on- going memory politics. The aforementioned products enable the popularization ofthe cultural codes related to religious practices by carrying them from one gener- ation to the next and their reconstruction through repetition. Meanwhile, as themarket place of the negotiation between the traditional and the modern, they also make the images of the past become familiar by turning them into objects ofdesire in the overruling consumption culture. The focus point of this study is Âlâ magazine which has been published sinceJune 2011 and is defined as a monthly fashion magazine for the Muslim / conser- vative women. The image of the new Muslim / conservative woman which themagazine is trying to create is brought up for discussion and the connections be- tween this image and the ingrained codes in the collective memory are problematized. In the study, the discourse that is generated centering around Muslim lifestyle and recommended by the magazine is put under the microscope. In additionto this, the visual materials used in the magazine and certain codes conveyed viathese materials are examined.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Altınay, A. der. (2004) Vatan Millet, Kadınlar, İletişim, İstanbul.
 • Acar, F. (2011) “Türkiye’de İslamcı Hareket ve Kadın” Tekeli Ş. (der.) 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar içinde, İletişim, İstanbul, 73-90.
 • Arat, Y. (2000) “Gender and Citizenship in Turkey” Joseph, S. ve Kandiyoti D. (der.) Gender and Citizenship in the Middle East içinde, Syracuse University Press, New York, 275-286.
 • Arat, Y. (2011) “Feminizm ve İslam: Kadın ve Aile Dergisinin Düşündürdükleri” Tekeli Ş. (der.) 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar içinde, İletişim, İstanbul, 91-102.
 • Arat, Z. (1998) “Introduction: Politics of Representation and Identity” Arat, Z. (der.) Deconstructing Images of the Turkish Women içinde, Macmillan Press, Londra, 1-34.
 • Assmann, J. (2001) Kültürel Bellek, Ayrıntı, İstanbul.
 • Avcı, Ö. (2009) “Üretilen İslami Mekanlar ve Alternatif Tatil Mekanları”, Özneler, Durumlar ve Mekanlar Işık E. ve Şentürk Y. (yay. haz.), Bağlam, İstanbul,137-154.
 • Avcı, Ö. (2012) İki Dünya Arasında, İletişim, İstanbul.
 • Azak, U. (2009) “İslami Radyolar ve Türbanlı Spikerler” Göle N. (der.) İslamın Yeni Kamusal Yüzleri içinde, Metis, İstanbul, 93-109.
 • Bayraktar, S. (2011) Makbul Anneler Müstakbel Vatandaşlar, Ayizi, Ankara.
 • Benjamin, W. (2002) Pasaj lar Cemal, A. (çev.), Yapı Kredi, İstanbul.
 • Berktay, F. (2002) “Doğu ile Batının Birleştiği Yer: Kadın İmgesinin Kurgulanışı”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık içinde, İletişim, İstanbul.
 • Çavdar, A. (2010) “Başakşehir’de Yeni İslamcılık”, Express, 2010, 115: 44-48.
 • Çavdar, A. (2013) “Orta Sınıfın Evi” Çavdar, A. ve Tan, P. (der.) Müstesna Şehrin İstisna Hali içinde, Sel, İstanbul, 149-167.
 • Çavuşoğlu, E. (2011) “İslamcı Neo-Liberalizmde İnşaat Fetişi ve Mülkiyet Üzerindeki Simgesel Hâle”, Birikim, 270: 40-51.
 • Çayır, K. (2013) “İslamcı Bir Sivil Toplum Örgütü: Gökkuşağı İstanbul Kadın Platformu” Göle, N. (der.) İslamın Yeni Kamusal Yüzleri içinde, Metis, İstanbul, 41-67.
 • Çınar, M. (1997) “Yükselen Değerlerin İşadamı Cephesi: MÜSİAD”, Birikim, 95: 52-56.
 • Connerton, P. (2012) How Societies Remember, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Durakbaşa, A. (1998) “Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve ‘Münevver Erkekler”, Hacımirzaoğlu, A.B. (der.) 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler içinde Tarik Vakfı, İstanbul, 29-51.
 • Eraslan, S. (2002) “Uğultular... Silüetler...”, Aksu, B. ve Günal A. (der.) 90’larda Türkiye’de Feminizm içinde, İletişim, İstanbul, 239-277.
 • Erkilet, A. (2012) “Mahremiyetin Dönüşümü: Değer, Taklit ve Gösteriş Tüketimi Bağlamında ‘İslami’ Moda Dergileri”, Birey ve Toplum, 4: 27-39.
 • Featherstone, M. (1991) Consumer Culture and Postmodernism, Sage, Londra.
 • Göle, N. (2009) “Modernist Kamusal Alan ve İslami Ahlak”, Göle, N. (der.) İslamın Yeni Kamusal Yüzleri içinde, Metis, İstanbul, 19-40.
 • Göle, N. (2011) Melez Desenler, Metis, İstanbul.
 • Göle, N. (2011) Modern Mahrem, Metis, İstanbul.
 • Gündoğdu, S. (2012) “Çalışan Anneler ve Yetişen Nesiller”, Âlâ, 10: 46-48.
 • Halbwachs, M. (1992) On Collective Memory, University of Chicago Press, Chicago.
 • Harvey, D. (2013) Asi Şehirler, Temiz A.D. (çev.), Metis, İstanbul.
 • Horal, Ş. M. (2012) “Evinizi Korumak İçin Kapınıza, Kendinizi Korumak İçin Dilinize Dikkat Edin”, Âlâ, 12: 76.
 • İlyasoğlu, A. (2000) Örtülü Kimlik, Metis, İstanbul.
 • Kandiyoti, D. (1988-1989) “Women and Islam: What are the Missing Terms”, Dossier 5/6: 1-8.
 • Kandiyoti, D. (1997) Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, Metis, İstanbul.
 • Kılıçbay, B. ve Binark, M. (2002) “Consumer Culture, Islam and the Politics of Lifestyle: Fashion for Veiling in Contemporary Turkey”, European Journal of Communication, 17: 495-511.
 • Kıvanç, Ü. (1997) “İslâmcılar & Para-Pul: Bir Dönüşüm Hikâyesi”, Birikim, 99: 39-58.
 • Lefebvre, H. (2007) Modern Dünyada Gündelik Hayat, Gürbüz I. (çev.), Metis, İstanbul.
 • Navaro-Yaşın, Y. (2002) “Kimlik Piyasası: Metalar, İslamcılık, Laiklik”, Deniz K. ve Saktanber A. (der.) Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat içinde, Metis, İstanbul, 229-258
 • Sancar, S. (2012) Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti, İletişim, İstanbul.
 • Tuksal, Hidayet Şefkatli (2008) “Türkiye’de Müslüman Kadının Değişen Halleri”, Mutluer N. (der.) Cinsiyet Halleri içinde, Varlık, İstanbul, 31-43.
 • Tuksal, Hidayet Şefkatli (2001) Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri, Kitabiyat, Ankara.
 • White, J. B. (2002a) “İslamcılığın Açmazları”, Deniz K. ve Saktanber A. (der.) Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat içinde, Metis, İstanbul, 201-226.
 • White B. J. (2002b) Türkiye’de İslamcı Kitle Seferberliği, Türay, E. (çev.), Oğlak, İstanbul.
 • Yücebaş, S. (2012) “Türkiye’de Muhafazakârlığın Gündelik Yaşam Estetiği”, İnsanbilim Dergisi, 1(2): 62-80.
 • İnternet kaynakları
 • http: //www.aksam.com.tr/roportaj/bizim-kizi-elestirmek-cok-kolay--67869h/haber-67869 (20.01.2014)
 • http: //aliyyulala.com/#0 (10.06.2013)
 • http: //aliyyulala.com/#56 (05.10.2013)
 • http: //www.birkafadanherses.com/2012/02/09/ala-dergisini-elestiriyorum.html (15.12.2013)
 • http: //www.dosdogruhaber.com/gundem/muslumanlarinalaileimtihani (03.12.2013)
 • http: //www.dunyabulteni.net/?aType=yazarHaber&ArticleID=19021 (10.01.2014)
 • http: //www.haberpan.com/haber/ingiliz-basini-alayi-tanitti-turbanlilarin-vogue-dergisi (03.12.2013)
 • http: //www.hurriyet.com.tr/yazarlar/20235248.asp (11.12.2013)
 • http: //www.medyafaresi.com/haber/69286/medya-muhafazakâr-vogue-ala-dergisi-sifir-reklamla- 40-bin-satiyor.html (10.07.2013)
 • http: //www.yesiltopuklar.com (20.06.2013)
APA TOKSOY N, ERDOĞAN E (2014). Geçmişle bugünün mübadelesi, gelenekle modernin müzakeresi bağlamında İslâmi modanın dergisi: Âlâ. , 155 - 175.
Chicago TOKSOY N. Gamze,ERDOĞAN Esra Kaya Geçmişle bugünün mübadelesi, gelenekle modernin müzakeresi bağlamında İslâmi modanın dergisi: Âlâ. (2014): 155 - 175.
MLA TOKSOY N. Gamze,ERDOĞAN Esra Kaya Geçmişle bugünün mübadelesi, gelenekle modernin müzakeresi bağlamında İslâmi modanın dergisi: Âlâ. , 2014, ss.155 - 175.
AMA TOKSOY N,ERDOĞAN E Geçmişle bugünün mübadelesi, gelenekle modernin müzakeresi bağlamında İslâmi modanın dergisi: Âlâ. . 2014; 155 - 175.
Vancouver TOKSOY N,ERDOĞAN E Geçmişle bugünün mübadelesi, gelenekle modernin müzakeresi bağlamında İslâmi modanın dergisi: Âlâ. . 2014; 155 - 175.
IEEE TOKSOY N,ERDOĞAN E "Geçmişle bugünün mübadelesi, gelenekle modernin müzakeresi bağlamında İslâmi modanın dergisi: Âlâ." , ss.155 - 175, 2014.
ISNAD TOKSOY, N. Gamze - ERDOĞAN, Esra Kaya. "Geçmişle bugünün mübadelesi, gelenekle modernin müzakeresi bağlamında İslâmi modanın dergisi: Âlâ". (2014), 155-175.
APA TOKSOY N, ERDOĞAN E (2014). Geçmişle bugünün mübadelesi, gelenekle modernin müzakeresi bağlamında İslâmi modanın dergisi: Âlâ. Toplum ve Bilim, 0(130), 155 - 175.
Chicago TOKSOY N. Gamze,ERDOĞAN Esra Kaya Geçmişle bugünün mübadelesi, gelenekle modernin müzakeresi bağlamında İslâmi modanın dergisi: Âlâ. Toplum ve Bilim 0, no.130 (2014): 155 - 175.
MLA TOKSOY N. Gamze,ERDOĞAN Esra Kaya Geçmişle bugünün mübadelesi, gelenekle modernin müzakeresi bağlamında İslâmi modanın dergisi: Âlâ. Toplum ve Bilim, vol.0, no.130, 2014, ss.155 - 175.
AMA TOKSOY N,ERDOĞAN E Geçmişle bugünün mübadelesi, gelenekle modernin müzakeresi bağlamında İslâmi modanın dergisi: Âlâ. Toplum ve Bilim. 2014; 0(130): 155 - 175.
Vancouver TOKSOY N,ERDOĞAN E Geçmişle bugünün mübadelesi, gelenekle modernin müzakeresi bağlamında İslâmi modanın dergisi: Âlâ. Toplum ve Bilim. 2014; 0(130): 155 - 175.
IEEE TOKSOY N,ERDOĞAN E "Geçmişle bugünün mübadelesi, gelenekle modernin müzakeresi bağlamında İslâmi modanın dergisi: Âlâ." Toplum ve Bilim, 0, ss.155 - 175, 2014.
ISNAD TOKSOY, N. Gamze - ERDOĞAN, Esra Kaya. "Geçmişle bugünün mübadelesi, gelenekle modernin müzakeresi bağlamında İslâmi modanın dergisi: Âlâ". Toplum ve Bilim 130 (2014), 155-175.