Yıl: 2015 Cilt: 11 Sayı: 24 Sayfa Aralığı: 231 - 248 Metin Dili: Türkçe

Tüketicilerin alışveriş merkezleri algısı üzerine karşılaştırmalı bir inceleme: Göller bölgesi örneği

Öz:
Alışveriş Merkezleri (AVM) son yirmi yılda ekonomik ve sosyal hayatımızın önemlibir parçası olmuş ve ülke geneline yayılmaya başlamasıyla da tüketicilerin ilgi odağı halinegelmiştir. Bu çalışmada, AVMsi bulunmayan Burdur ile pekçok AVMye sahip Antalya(13)ve Isparta(1) tüketicilerinin AVM algıları, karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır.Araştırmaya, Antalyadan 168, Burdurdan 152 ve Ispartadan 139 olmak üzere, toplam 459kişi katılmıştır. Yüz yüze görüşme yöntemiyle elde edilen nicel veriler, tek yönlü bağımsızörnek ANOVA yöntemiyle analiz edilmiştir. Ortaya çıkan bulgularda, Burdur tüketicilerininAVM özlemi içerisinde olduğu ve çoğunlukla AVMler hakkında olumlu görüş belirttiği,Antalya tüketicilerinin küçük işletmeleri olumsuz etkilediği ve tüketime yönlendirdiği gibiolumsuz görüşleri daha çok desteklediği ve Isparta tüketicilerinin ise bazı görüşlerde Antalya,bazılarında da Burdur tüketicilerine yakın olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

A comperative investigation on shopping mall perception of consumers: The case of lakes area

Öz:
Shopping malls have been a piece of economic and social life of people in the lastdecades. With the constructing countrywide, the interest of customers has been increaseddramatically toward shopping malls. This study intended to investigate of consumers shoppingmall perceptions comparatively among three neighbor cities where Antalya has 13 shoppingmalls, Isparta has one and Burdur doesn t have any. Totally 459 people have participated to thisresearch from three provinces, Antalya (168), Burdur (512) and Isparta (139). The data havebeen collected by face-to-face survey method and tested using one way ANOVA. According tothe fndings it is understood that Burdur consumers long for a shopping mall and generallyexpress positive opinions on malls. Antalya consumers leave with some negative approachestoward shopping malls such as shopping malls damage small businesses or they direct andincrease consumption and Isparta consumers stand middle of them. With some opinions, theyagree with Antalya consumers and sometimes seem close to Burdur consumers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alkibay, S., Tuncer, D., & Hoşgör, Ş. (2007). Alışveriş merkezleri ve yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Allard, T., Babin, B.J., & Chebat, J-C. (2009). When income matters: Customers evaluation of shopping malls’ hedonic and utilitarian orientations. Journal of Retailing and Consumer Services, 16, 40-49.
 • Arslan, M., & Bakır, O. (2010). Tüketicilerin ilgilenim düzeylerine göre alışveriş merkezlerini tercih etme ve sadakat etkisi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 28 (1), 227-259.
 • Arslan, T. V. (2009). Türkiye’deki alışveriş merkezlerini incelemelerine eleştirel bir bakış: Yorumlar, eleştiriler, tartışmalar. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14(1), 147-159.
 • AYD; Türkiye Avm potansiyel raporu, 2013 Röportajı. Erişim Tarihi: 27.11.13 http:// ekonomi.milliyet.com.tr/avm-sayisi-2-yilda-347-yecikacak/ekonomi/ ekonomidetay/ 28.02.2012/1508849/default.htm
 • Azhari, N. F. N., Salam, H., & Hasbullah, M. N. (2012). Baby care room in shopping malls: Accessibility to Malaysian public. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 35, 531- 538.
 • Bakan, İ., Eyitmiş, A. E., & Fettahlıoğlu, H. S. (2013). Kahramanmaraş’ta alışveriş merkezleri algısı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(1), 195-208.
 • Batı, U. (2007). Tüketim katedralleri olarak alışveriş merkezlerinin toplumsal göstergebilimi; Forum Bornova alışveriş merkezi örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4(1), 3-25.
 • Bilge, F. A., & Aksoy, H. (2009). Bakkallardan alışveriş merkezlerine yönelen yeni satın alma paradigması: Konya örneği. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (18), 37-53.
 • Cai, Y., & Shannon, R. (2012). Personal values and mall shopping behavior: The mediating role of attitude and intention among Chinese and Thai consumers. Australasian Marketing Journal, 20, 37-47.
 • Cengiz, E., & Özden, B. (2002). Perakendecilikte büyük alışveriş merkezleri ve tüketicilerin büyük alışveriş ile tutumlarını tespit etmeye yönelik bir araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(1), 65-78.
 • Chebat, J-G., Chebat, C. G., & Therrien, K. (2005). Lost in a mall, the effects of gender, familiarity with the shopping mall and the shopping values on shoppers’ way fnding processes. Journal of Business Research, 58, 1590– 1598.
 • Coughlan, A.T. & Soberman, D.A. (2005). Strategic segmentation using outlet malls. Intern. J. of Research in Marketing, 22, 61-86.
 • Çakmak, A. Ç. (2012a). Ziyaretçilerin alışveriş merkezlerini tercih etme nedenlerinin araştırılması: Karabük şehir merkezinde bir uygulama. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 195-215.
 • Çakmak, A. Ç. (2012b). Outlet alışveriş merkezlerinden alışveriş yapanların bu alışveriş merkezleriyle ilgili algılamaları: Safranpark outlet alışveriş merkezi örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (15), 26-28.
 • Çelik, H. (2011). Alışveriş merkezlerinde hizmet kalitesi algısı ve bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(3), 439-444.
 • Demirci, F. (2000). Yerleşim yerlerine yakınlığın alışveriş merkezi müşterisi olma üzerindeki etkileri. 5. Ulusal Pazarlama Kongresi, Antalya.
 • Dinçer, B., & Dinçer, C. (2011). Tüketicilerin alışveriş merkezi ziyareti ve davranışı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Sosyal ve Ekonomik Araştırma Dergisi- Selçuk Üniversitesi, 15(21), 329- 330.
 • Erdinç, İ. E. (2011). Müşteri ilişkileri açısından alışveriş merkezlerinde akıllı teknoloji kullanımı. Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergi, 2(2).
 • Goss, J. (1993). The “magic of the mall”: an analysis of form, function, and meaning in the contemporary retail built environment. Annals of the Association of American Geographers , 83(1), 18-47.
 • Güdüm, S. & Deniz, A. A. (2011). ‘Süper’ avm için ‘hiper’ teknoloji kullanımı. Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergisi , 2 (2).
 • http://www.ayd.org.tr/TR/PDFs/WEB_FAALIYET_RAPORU_2013.pdf, Erişim Tarihi; 27.11.13.
 • http://www.touropia.com/largest-malls-in-the-world, Erişim Tarihi: 06.01.2014.
 • İbicioğlu, H. (2005). Alışveriş merkezleri: Demografk etkenler ve tüketici tutumlarının incelenmesine yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1), 43-55.
 • İlter, B., Özgen, Ö., & Aykol, B. (2009). Lise öğrencilerinin alışveriş merkezlerine gereksinimlerinin kano modeli ile sınıfandırılması; İzmir ili uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 8(2), 141-162.
 • Jackson, V., Stoel, L., & Brantley, A. (2011). Mall attributes and shopping value: Differences by gender and generational cohort. Journal of Retailing and Consumer Services, 18, 1–9.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikler. 3.Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. 5.Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, S. E., & Aydoğan, M. (2006). Alışveriş merkezleri-kent ilişkisinde kronikleşen sorunlar, toplu ulaşım ve yaya ulaşımı ilişkileri: Forum (Bornova) alışveriş merkezi örneği. Planlama, TMMOB, Şehir Plancıları Odas ı, 3, 89-95.
 • Köksal,Y., & Emirza, E. (2011). Kuruluş yeri açısından cadde ve alışveriş merkezi mağazacılığının karşılaştırılması: Ankara ilinde bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 75-87.
 • Önbilgin, T. & Uzun, İ. (2002). Alışveriş merkezleri ve atriumlar. Ege Mimarlık, s. 23-26. Erişim Tarihi: 27.11.13. http://www.egemimarlik.org/40-41/40-41-7.pdf
 • Özcan, B. (2007). Rasyonel satın alma ve boş zaman sürecine ait alışveriş eylemlerinin birlikte sergilendikleri mekânlar: Alışveriş merkezleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 39-68.
 • Pojani, D. (2011). Urban and suburban retail development in Albania’s capital after socialism. Land Use Policy, 28, 836–845.
 • Swinyard, W.R. (1998). Shopping mall customer values: The national mall shopper and the list of values. Journal of Retailing and Consumer Services, 5(3), 167-I 72.
 • Şahin, S. Z. (2010). Alışveriş merkezlerinin evrimi ve geleceği sürdürülebilir bir geleceğe doğru. Atılım Üniversitesi Konferans Metni, Erişim Tarihi: 27.11.13 http://kurumsal. library.atilim.edu.tr/pdfs/100326-sunum.pdf
 • Şentürk, Ü. (2012). Tüketim toplumu bağlamında boş zamanların kurumsallaştırdığı bir mekan: Alışveriş merkezleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis i, 13, 63- 77.
 • Torlak Ö. (2007). Tüketicilerin Değişen Hayat Tarzları Postmodern Dünyada Tüketimi Yeniden Anlamlandıracak Yeni Müşteri, (Editörler: Remzi Altunışık ve Ömer Torlak), İstanbul:Hayat Yayınları, 137-161.
 • Üstün, B., & Tutal, O. (2008). Tüketim alışkanlıklarındaki değişimler ve bu değişimlerin alışveriş mekanlarına etkisinin Eskişehir örneğinde irdelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 259-282.
 • Wesley, S., Le Hew, M., & Woodside, A.G. (2006). Consumer decision-making styles and mall shopping behavior: Building theory using exploratory data analysis and the comparative method. Journal of Business Research, 59, 535-548.
 • Yılmaz, K. G., & Karaman, E. (2012). Tüketicilerin alışveriş merkezlerindeki perakendeci karmasına yönelik beklentileri üzerine ampirik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 399-412.
 • Yuan, H., & Krishna, A. (2008). Pricing of mall services in the presence of sales leakage. Journal of Retailing, 84(1), 95-117.
APA KÖKSAL Y, AYDIN E (2015). Tüketicilerin alışveriş merkezleri algısı üzerine karşılaştırmalı bir inceleme: Göller bölgesi örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24), 231 - 248.
Chicago KÖKSAL Yüksel,AYDIN Elif Esra Tüketicilerin alışveriş merkezleri algısı üzerine karşılaştırmalı bir inceleme: Göller bölgesi örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 11, no.24 (2015): 231 - 248.
MLA KÖKSAL Yüksel,AYDIN Elif Esra Tüketicilerin alışveriş merkezleri algısı üzerine karşılaştırmalı bir inceleme: Göller bölgesi örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.11, no.24, 2015, ss.231 - 248.
AMA KÖKSAL Y,AYDIN E Tüketicilerin alışveriş merkezleri algısı üzerine karşılaştırmalı bir inceleme: Göller bölgesi örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2015; 11(24): 231 - 248.
Vancouver KÖKSAL Y,AYDIN E Tüketicilerin alışveriş merkezleri algısı üzerine karşılaştırmalı bir inceleme: Göller bölgesi örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2015; 11(24): 231 - 248.
IEEE KÖKSAL Y,AYDIN E "Tüketicilerin alışveriş merkezleri algısı üzerine karşılaştırmalı bir inceleme: Göller bölgesi örneği." Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11, ss.231 - 248, 2015.
ISNAD KÖKSAL, Yüksel - AYDIN, Elif Esra. "Tüketicilerin alışveriş merkezleri algısı üzerine karşılaştırmalı bir inceleme: Göller bölgesi örneği". Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 11/24 (2015), 231-248.