Yıl: 2014 Cilt: 10 Sayı: 112 Sayfa Aralığı: 3 - 18 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT SORUNLARI: MUHATABIN ADRESTE YOKLUĞU

Öz:
Hukuki iş lemin baş laması için gerekli olan bildirim, farklı sebeplerle muhatabına ulaş amamaktadır. Bildirimin yapılamama sorunu, hukuki sürecin baş lamasına da engel olmaktadır. Bildirimin yapılamamasıkiş ilerin yükümlülüklerini yerine getirmemelerine gerekçe olabilmektedir. Yükümlülüklerini kötü niyetle yerine getirmeyen kiş ilerin bu davranış larını sonuçsuz bırakmak için farklı düzenlemeler yapılabilmektedir.Bu düzenlemeler zaman zaman iyi niyetli kiş ileri de mağdur edebilmektedir. Öte yandan, tebligatı yapan görevlilerin de tebligat usullerine uygundavranmamış olması da zaman zaman sorunlar meydana getirebilmektedir. Bu çalış mamızda tebligat sorunlarının ortaya çıktığı muhatabınadreste bulunmaması hali incelenecektir.
Anahtar Kelime:

(NOTIFICATION ISSUES AT THE TAXATION: ABSENCE OF THE ADDRESSEE)

Öz:
Notification, necessary for processing, cannot be able to reach to itsaddressee for different reasons. The failure of notification, also blocks thestarting of the legal process. Notification failure can be used a reason byobligators for evading their obligations. For challenging with this kind ofbaleful behaviors of the obligators, legal arrangements can be done. But thislegal arrangements sometimes cause negative effects on good-faith obligators. On the other hand, special bailiff's failures on processing the notification procedure sometimes causes problems. In this study, we will evaluatethe notification problems result from the absence of the addressee.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • ALPASLAN Mustafa, SAKAL Mustafa, Vergi Usul Hukuku Uygulamasında Tebligat Usulleri ve Süreler, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, Yıl 45, Haziran 2008, Sayı 520
 • EKECİ K Ş ükran, DURAN Osman, Tebligat Kanunu'nun 20. Mad- desine Üzerine Düş ünceler, Ankara Barosu Dergisi S.2013/3
 • GERÇEK Adnan, Türk Vergi Hukukunda Tahsilat İşlemi ve Etkinliği, Ekin Kitapevi, 2003, (ilhan E. POSTACIOĞLU, İcra Hukuku Esasları, İstanbul:İ .Ü.Yayını No:2901, 1982)
 • GINALI Ayş e, Vergi Dairelerince Yapılan Tebliğler Ve Özellikli Durumlar, Mali Çözüm, Mart - Nisan 2011
 • GÜNEŞ Gülsen, Verginin Yasallığı İlkesi, XII Levha Yayınları, Yayın No:10, 2008, İstanbul
 • OZANSOY Ahmet, Vergi Hukukunda Tebligat Usulü, İdari ve Mali Mevzuat, Mayıs 2013, Yıl 13, Sayı 152
 • ÖNCEL Mualla, KUMRULU Ahmet, ÇAĞAN Nami, Vergi Hukuku, Turan Kitapevi, 21. Baskı, Ankara 2012
 • ÖZBAY İ brahim, "6099 Sayılı Kanun Ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Çerçevesinde Tebligat Hukukundaki Son Deği ş iklikler", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVI, S. 1–2 (2012)
 • ŞENYÜZ Doğan, Vergi Hukuku Genel Hükümler, Ekin Yayınevi, Bursa 2006, s.117
 • ŞENYÜZ Doğan, Vergi Hukukunda Tebligat, Yaklaş ım Yayınları, 2. Baskı, Bursa 1997, s.102
 • ÜREL Gürol, Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları , 2. Baskı, 2007
APA ASLAN M (2014). VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT SORUNLARI: MUHATABIN ADRESTE YOKLUĞU. , 3 - 18.
Chicago ASLAN MEMDUH VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT SORUNLARI: MUHATABIN ADRESTE YOKLUĞU. (2014): 3 - 18.
MLA ASLAN MEMDUH VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT SORUNLARI: MUHATABIN ADRESTE YOKLUĞU. , 2014, ss.3 - 18.
AMA ASLAN M VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT SORUNLARI: MUHATABIN ADRESTE YOKLUĞU. . 2014; 3 - 18.
Vancouver ASLAN M VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT SORUNLARI: MUHATABIN ADRESTE YOKLUĞU. . 2014; 3 - 18.
IEEE ASLAN M "VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT SORUNLARI: MUHATABIN ADRESTE YOKLUĞU." , ss.3 - 18, 2014.
ISNAD ASLAN, MEMDUH. "VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT SORUNLARI: MUHATABIN ADRESTE YOKLUĞU". (2014), 3-18.
APA ASLAN M (2014). VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT SORUNLARI: MUHATABIN ADRESTE YOKLUĞU. Legal Mali Hukuk Dergisi, 10(112), 3 - 18.
Chicago ASLAN MEMDUH VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT SORUNLARI: MUHATABIN ADRESTE YOKLUĞU. Legal Mali Hukuk Dergisi 10, no.112 (2014): 3 - 18.
MLA ASLAN MEMDUH VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT SORUNLARI: MUHATABIN ADRESTE YOKLUĞU. Legal Mali Hukuk Dergisi, vol.10, no.112, 2014, ss.3 - 18.
AMA ASLAN M VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT SORUNLARI: MUHATABIN ADRESTE YOKLUĞU. Legal Mali Hukuk Dergisi. 2014; 10(112): 3 - 18.
Vancouver ASLAN M VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT SORUNLARI: MUHATABIN ADRESTE YOKLUĞU. Legal Mali Hukuk Dergisi. 2014; 10(112): 3 - 18.
IEEE ASLAN M "VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT SORUNLARI: MUHATABIN ADRESTE YOKLUĞU." Legal Mali Hukuk Dergisi, 10, ss.3 - 18, 2014.
ISNAD ASLAN, MEMDUH. "VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT SORUNLARI: MUHATABIN ADRESTE YOKLUĞU". Legal Mali Hukuk Dergisi 10/112 (2014), 3-18.