Yıl: 2015 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 12 - 18 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

DOI No: 10.17155/spd.18840 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE SPORUN ETKİSİ*

Öz:
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri üzerine sporun etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada öğrencilerin yalnızlık düzeyleri; cinsiyet, spor branşı ve egzersiz sıklığı değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini; 2011 2012 eğitim-öğretim yılında, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve rasgele örneklem yöntemi ile seçilmiş, toplam 319 (n erkek=123; n kadın=196; ortalama yaş=20,03 ± 1,65) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, kişisel bilgi formu ve Demir (1989) tarafından Türkçeye uyarlanan, UCLA (University of California Los Angeles) Yalnızlık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın verileri, betimsel istatistikler ve t testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma ile ilgili istatistiksel sonuçlara bakıldığında; cinsiyet değişkenine göre yalnızlık düzeylerinde; spor yapan kadın ve erkek öğrencilerde, spora ait değişkenler (spor branşı ve egzersiz sıklığı) ile yalnızlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Spor yapan ve yapmayan kadın öğrencilerin yalnızlık düzeyleri arasında istatistiksel bir fark yok iken (p>0,05), erkek öğrencilerin yalnızlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Bu sonuçlar, spor yapan erkek öğrencilerin yapmayanlara oranla daha az yalnızlık duygusuna sahip olduklarını göstermiştir. Ayrıca, sportif aktiviteye katılmanın yalnızlık duygusunu azaltmaya yardımcı olabileceği ve bu nedenle üniversite öğrencilerinin spor yapmaya teşvik edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Spor Bilimleri Aile Çalışmaları

-

Öz:
The aim of this study was to investigate the effect of sports on the university students level of loneliness. The students level of loneliness was examined in terms of gender, sports branch and the exercise frequency in the study. The sample of the study is comprised of a total of 319 (Nmale=123; Nfemale=196; Xage=20.03 ± 1.65) students who were studying at different departments of Amasya University Faculty of Education in 2011-2012 academic year, and the students were selected according to random selection method. The data was collected through a personal information form and the UCLA Loneliness Scale that was adapted to Turkish by Demir (1989). Descriptive statistics and t-test were used to evaluate the data. The findings show that there is not a statistically significant difference in the loneliness level in terms of the gender variable, between the female and male students who are doing sports, and between the variables related to sports (sports branch and exercise frequency) and the level of loneliness (p>0.05). While the level of loneliness between the females who do sports and those who do not is not statistically significant (p>0.05), we found a significant difference between the males in terms of their loneliness level (p<0.05). These findings reveal that males who do sports have less feelings of loneliness in comparison to those who do not. Overall, we conclude that involving in a sports activity may diminish the feeling of loneliness; therefore it is necessary to encourage the university students to do sports
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Spor Bilimleri Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Saraçoğlu Y. Lise öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun, 2000.
 • 2. Buluş M. Ergen öğrencilerde denetim odağı-yalnızlık düzeyi ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1996.
 • 3. Demir A. Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerini etkileyen bazı etmenler. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1990.
 • 4. Russell D, Peplau LA, Cutrona CE. The revised ucla loneliness scale: concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology. 1980;39 (3): 472-482.
 • 5. Yaparel R. Sosyal ilişkilerdeki başarı başarısızlık nedenlerinin algılanması ile yalnızlık arasındaki bağlantı. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi, 1984.
 • 6. Baumann S. Uygulamalı spor psikolojisi. (Çev: C. İkizler, O.A. Özcan), Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul; 1994.
 • 7. Kuru E. Sporda psikoloji. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara; 2000.
 • 8. Balcıoğlu İ. Sporun sosyolojisi ve psikolojisi. Bilge Yayınları, İstanbul; 2003.
 • 9. Russell D, Peplau LA, Ferguson ML. Developing a measure of loneliness. journal of personality assesment. 1978;423: 290-294.
 • 10. Demir A. UCLA yalnızlık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi. 1989;7 (23):14-18.
 • 11. Odacı H. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim fakültesi öğrencilerinin yalnızlık, benlik saygısı ve yakın ilişkiler kurabilme düzeylerinin ve bu düzeyler arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1994.
 • 12. Eskin M. Ergenlikte yalnızlık, baş etme yöntemleri ve yalnızlığın intihar davranışı ile ilişkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2001; 4:5-11.
 • 13. Çeçen AR. Öğrencilerinin cinsiyetlerine ve ana-baba tutum algılarına göre yalnızlık ve sosyal destek düzeylerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2008;6 (3):415-431.
 • 14. Kırımoğlu H, Filazoğlu Çokluk G, Yıldırım Y. Yatılı ilköğretim bölge okulu 6. 7. Ve 8. Sınıf öğrencilerinin spor yapma durumlarına göre yalnızlık ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi (Hatay ili örneği). Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2010;8 (3):101-108.
 • 15. Sakallı Gümüş S, Öz AŞ. Kırımoğlu H. Sports and physical activity as a preventative social support approach to loneliness and hopelessness of adolescents. International Journal of Human Sciences. 2011 [cited 2012 Feb 24];8(2) Available from: http://www.insanbilimleri.com/en.
 • 16. Filazoğlu Çokluk G, Kırımoğlu H. Yatılı ilköğretim bölge okulu II. kademe öğrencilerinin spor yapma durumlarına göre yalnızlık ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. 11. Uluslararası Spor bilimleri Kongresi, Antalya, 2010; 51-54.
 • 17. Yazıcılar İ. Spor yapan ve spor yapmayan gençlerin yalnızlık düzeylerinin araştırılması. Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2004.
 • 18. Özdemir N, Güreş Ş. Oryantring sporcularında aleksitimi ve yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 11. Uluslararası Spor bilimleri Kongresi, Antalya, 2010; 872-874.
 • 19. Page RM, Tucker LA. Psychosocial discomfort and exercise frequency: epidemiological study of adolescents, adolescence. National Library of Medicine. 1994;29 (113):183-91.
 • 20. Page RM, Hammermeister J.Shyness and loneliness: relationship to the exercise frequency college students. National Library of Medicine Psychol Rep. 1995;76 (2):395-8.
 • 21. McAuley E, Blıssmer B, Davıd XM, Gerald JJ, Arthur FK, Jeffery. K. Social relations, physical activity and well-being in older adults. Preventive Medicine. 2000;31 (5):608-617.
 • 22. Hopman RM, Westhoff MH. Health education and exercise stimulation for older people: development and evaluation of the program –Healty and Vital-, Tijdschr Gerontal Geriatr. 2002;33 (2):56-63.
 • 23. Psikoloji Sözlüğü. 2.basım. Ankara: Bilim ve Sanat yayınları; 2003; 842.
APA Yazıcılar Özçelik i, ÇEKİN R, İMAMOĞLU O, GÖLÜNÜK BAŞPINAR S (2015). DOI No: 10.17155/spd.18840 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE SPORUN ETKİSİ*. , 12 - 18.
Chicago Yazıcılar Özçelik ilknur,ÇEKİN Resul,İMAMOĞLU Osman,GÖLÜNÜK BAŞPINAR Sebiha DOI No: 10.17155/spd.18840 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE SPORUN ETKİSİ*. (2015): 12 - 18.
MLA Yazıcılar Özçelik ilknur,ÇEKİN Resul,İMAMOĞLU Osman,GÖLÜNÜK BAŞPINAR Sebiha DOI No: 10.17155/spd.18840 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE SPORUN ETKİSİ*. , 2015, ss.12 - 18.
AMA Yazıcılar Özçelik i,ÇEKİN R,İMAMOĞLU O,GÖLÜNÜK BAŞPINAR S DOI No: 10.17155/spd.18840 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE SPORUN ETKİSİ*. . 2015; 12 - 18.
Vancouver Yazıcılar Özçelik i,ÇEKİN R,İMAMOĞLU O,GÖLÜNÜK BAŞPINAR S DOI No: 10.17155/spd.18840 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE SPORUN ETKİSİ*. . 2015; 12 - 18.
IEEE Yazıcılar Özçelik i,ÇEKİN R,İMAMOĞLU O,GÖLÜNÜK BAŞPINAR S "DOI No: 10.17155/spd.18840 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE SPORUN ETKİSİ*." , ss.12 - 18, 2015.
ISNAD Yazıcılar Özçelik, ilknur vd. "DOI No: 10.17155/spd.18840 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE SPORUN ETKİSİ*". (2015), 12-18.
APA Yazıcılar Özçelik i, ÇEKİN R, İMAMOĞLU O, GÖLÜNÜK BAŞPINAR S (2015). DOI No: 10.17155/spd.18840 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE SPORUN ETKİSİ*. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(1), 12 - 18.
Chicago Yazıcılar Özçelik ilknur,ÇEKİN Resul,İMAMOĞLU Osman,GÖLÜNÜK BAŞPINAR Sebiha DOI No: 10.17155/spd.18840 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE SPORUN ETKİSİ*. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 6, no.1 (2015): 12 - 18.
MLA Yazıcılar Özçelik ilknur,ÇEKİN Resul,İMAMOĞLU Osman,GÖLÜNÜK BAŞPINAR Sebiha DOI No: 10.17155/spd.18840 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE SPORUN ETKİSİ*. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, 2015, ss.12 - 18.
AMA Yazıcılar Özçelik i,ÇEKİN R,İMAMOĞLU O,GÖLÜNÜK BAŞPINAR S DOI No: 10.17155/spd.18840 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE SPORUN ETKİSİ*. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2015; 6(1): 12 - 18.
Vancouver Yazıcılar Özçelik i,ÇEKİN R,İMAMOĞLU O,GÖLÜNÜK BAŞPINAR S DOI No: 10.17155/spd.18840 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE SPORUN ETKİSİ*. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2015; 6(1): 12 - 18.
IEEE Yazıcılar Özçelik i,ÇEKİN R,İMAMOĞLU O,GÖLÜNÜK BAŞPINAR S "DOI No: 10.17155/spd.18840 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE SPORUN ETKİSİ*." Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6, ss.12 - 18, 2015.
ISNAD Yazıcılar Özçelik, ilknur vd. "DOI No: 10.17155/spd.18840 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE SPORUN ETKİSİ*". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 6/1 (2015), 12-18.