Yıl: 2015 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 51 - 61 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri

Öz:
Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin liderlik davranışları ve motivasyon düzeylerini değerlendirmek, hemşirelik öğrencilerinin liderlik davranışları ve motivasyon düzeyleri ile ilişkili faktörleri belirlemek amacı ile planlanmış bir araştırmadır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırma örneklemini ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencileri (N=300) oluş- turdu. Veriler öğrenci bilgi formu, Liderlik Yönelimleri Ölçeği ve Gü- dülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği kullanılarak elde edildi. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin İnsana Yönelik Liderlik boyutu özelliklerinin en fazla, Dönüşümsel Liderlik boyutu özelliklerinin ise en az sergilenen liderlik davranışları olduğu belirlendi. Akademik başarısını iyi olarak tanımlayan öğrencilerin karizmatik liderlik davranışlarını sergileme düzeyi akademik başarısını orta olarak tanımlayan öğrencilere göre daha yüksek bulundu. Lisans öğrenimlerini sürdüren hemşirelik öğrencilerinde içsel güdülenme düzeyi (45.10±5.94) dışsal güdülenme düzeyinden (21.11±2.80) daha yüksek, mesleksel öğrenme konusundaki güdülenme iyi düzeyde (31.48±4.99) saptandı. Olumsuz güdülenme düzeyi ortanın üstünde (28.24±6.24) bulundu. Dördüncü sınıf öğrencilerin olumsuz güdülenme düzeyi ve mesleksel öğrenme ile ilgili güdülenme düzeyi ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine göre daha yüksek bulundu. Kız öğrencilerde içsel güdülenme ve dışsal güdülenme düzeyi erkek öğrencilere göre daha yüksek bulundu. Sonuç: Hemşirelik yüksekokullarındaki eğitim programlarının öğ- rencilerin içsel, dışsal ve mesleksel öğrenme konusundaki güdülenme düzeyini ve liderlik becerilerini geliştirecek yönde zenginleştirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Davranış Bilimleri

Nursing Students Leadership Tendencies and Motivation Levels

Öz:
Aims: To assess nursing students leadership behaviors and professional motivation levels as well as associated factors. Methods: This study adopted a descriptive design. The research sample consisted of second-, third- and fourth-year students (N=300) studying at a nursing school. Data were collected using a student information form, the Leadership Orientations Questionnaire (Self) and the Motivation s Resources and Problems Scale. Results: The nursing students obtained the highest scores in the human resources leadership domain and the lowest scores in the political leadership domain. Students who rated their academic performance as good obtained higher scores in the symbolic leadership domain compared to those who rated their academic performance as average. Nursing students intrinsic motivation level was higher (45.10±5.94) than their extrinsic motivation (21.11±2.80), and professional learning motivation was at a good level (31.48±4.99). Nursing studentsnegative motivation was above a moderate level (28.24±6.24). Negative motivation and professional learning motivation levels were higher in fourth-year students than second- or third-year students. The intrinsic and extrinsic motivation levels were higher in female nursing students than male. Conclusion: This study suggests that it is vital to develop the curriculum of nursing schools in order to improve nursing studentsintrinsic, extrinsic and professional learning motivation and leadership skills.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1 . Öztürk H, Kahriman İ. The opinions of nurse students regarding leadership in nursing. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2013;93:111–5. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.09.161
 • 2 . Frankel A. What leadership styles should senior nurses develop? Nursing Times 2009; 104(35):23-4.
 • 3 . Duygulu S, Kubilay G. Yönetici hemşirelerin ve birlikte çalıştıkları hemşirelerin liderliğe ilişkin değerlendirmeleri ve yönetici hemşirelerin sahip oldukları liderlik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2008; 1-15.
 • 4 . Scott ES. Educational preparation to strengthen nursing leadership. North Carolina Medical Journal 2011; 72(4):296-9.
 • 5 . Nasrin H, Soroor P, Soodabeh J. Nursing challenges in motivating nursing students through clinical education: a grounded theory study. Nursing Research and Practice 2012:1-7. http://dx.doi. org/10.1155/2012/161359
 • 6 . Eren E. Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul, Beta Yayım Dağıtım, 2010.
 • 7 . Helvacı A. İlköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışı gösterme düzeyleri. Journal of World of Turks 2010; 2(1):391-402.
 • 8 . Terzioğlu F, Taşkın L. Kadının toplumsal cinsiyet rolünün liderlik davranışlarına ve hemşirelik mesleğine yansımaları. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 12(2):62-7.
 • 9 . Çelik V. Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegema Yayıncılık; 2007.
 • 10 . Sabuncuoğlu Z, Tüz M. Örgütsel psikoloji. Bursa: Ezgi Kitabevi; 2001. p.85
 • 11 . Arık İA. Motivasyon ve heyecana giriş. İstanbul: Çantay Kitabevi; 1996. p.2
 • 12 . Gayef A, Sarıkaya Ö. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinde mesleki güdülenme. Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi 2012; 33:9-18.
 • 13 . Kılıç R, Keklik B. Sağlık çalışanlarında iş yaşam kalitesi ve motivasyona etkisi üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2012; 14(2):147-60.
 • 14 . Brown MB. Academic motivation: strategies for students. The National Association of School Psychologists Newspaper 2009; 38(1):1-4.
 • 15 . Rusillo MTC, Arias PFC. Gender differences in academic motivation of secondary school students. Electronic Journal of Research in Educational Psychology 2004; 2(1):97-112.
 • 16 . Kılıç Akça N, Taşçı S. Hemşirelik eğitimi ve eleştirel düşünme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009; 5(2):187-95.
 • 17 . Mrayyan MT, Modallal R, Awamreh K, Atoum M, Abdullah M, Suliman S. Readiness of organizations for change, motivation and confl icthandling intentions: senior nursing students’ perceptions. Nurse Educ Pract 2008;8:120-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2007.04.001
 • 18 . Bolman LG, Deal TE. Leadership orientations (self). Brookline, MA: Leadership Frameworks, 1990.
 • 19 . Dereli M. İlköğretim Okulu müdürlerinin liderlik davranışları. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Ankara: 2003.
 • 20 . McArdle MK. Leadership orientations of community college presidents and the administrators who report to them: A frame analysis. University of Central Florida Orlando, A Dissertation for the degree of Doctor of Education. Florida: 2008.
 • 21 . Acat MB, Köşgeroğlu N. Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:204-10.
 • 22 . Henderson-King D, Smith MN. Meanings of education for university students: academic motivation and personal values as predictors. Soc Psychol Educ 2006;9:195–221. http://dx.doi.org/10.1007/s11218-006- 0006-4
 • 23 . Civci H, Şener E. Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2012; 5(4):142-9.
 • 24 . Özkan S, Yılmaz E. Hemşirelik öğrencilerinin güdülenme düzeylerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2009; 25(3):55-68.
 • 25 . Frank P, Urdan T. Academic motivation of adolescents: adolescence and education series. United States: Information Age Publishing; 2002.
 • 26 . Bilgin Z, Ocakçı FA. Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 14(3):40-6.
APA ÖZKAN ÖZDEMİR N, Akin S, Durna Z (2015). Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri. , 51 - 61.
Chicago ÖZKAN ÖZDEMİR Nebahat,Akin Semiha,Durna Zehra Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri. (2015): 51 - 61.
MLA ÖZKAN ÖZDEMİR Nebahat,Akin Semiha,Durna Zehra Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri. , 2015, ss.51 - 61.
AMA ÖZKAN ÖZDEMİR N,Akin S,Durna Z Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri. . 2015; 51 - 61.
Vancouver ÖZKAN ÖZDEMİR N,Akin S,Durna Z Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri. . 2015; 51 - 61.
IEEE ÖZKAN ÖZDEMİR N,Akin S,Durna Z "Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri." , ss.51 - 61, 2015.
ISNAD ÖZKAN ÖZDEMİR, Nebahat vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri". (2015), 51-61.
APA ÖZKAN ÖZDEMİR N, Akin S, Durna Z (2015). Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 12(1), 51 - 61.
Chicago ÖZKAN ÖZDEMİR Nebahat,Akin Semiha,Durna Zehra Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 12, no.1 (2015): 51 - 61.
MLA ÖZKAN ÖZDEMİR Nebahat,Akin Semiha,Durna Zehra Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, vol.12, no.1, 2015, ss.51 - 61.
AMA ÖZKAN ÖZDEMİR N,Akin S,Durna Z Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma. 2015; 12(1): 51 - 61.
Vancouver ÖZKAN ÖZDEMİR N,Akin S,Durna Z Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma. 2015; 12(1): 51 - 61.
IEEE ÖZKAN ÖZDEMİR N,Akin S,Durna Z "Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri." Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 12, ss.51 - 61, 2015.
ISNAD ÖZKAN ÖZDEMİR, Nebahat vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri". Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 12/1 (2015), 51-61.