Yıl: 2015 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1 - 19 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi

Öz:
İnsanın çevresiyle kurduğu bağı güçlendirmek, düşünce ve ifade gücünü artırmak,çağdaşlaşmasının önünü açmak amacıyla ana dili eğitimi önemlidir. Türkçe dersi, bilgi değil beceridersidir. Buna bağlı olarak Türkçe dersinin amacı, dört temel dil becerisi olan okuma, dinleme,konuşma, yazma ile bağlantılı olarak programda yer alan temel becerileri (Türkçeyi doğru, güzelve etkili kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim kurma, problem çözme, kararverme, bilgi teknolojilerini kullanma, araştırma, girişimcilik) de geliştirmektir. Bu çalışmanınamacı, İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programında yer verilen temel becerileri açıklamak,temel becerileri geliştirme yolları üzerinde durmak ve temel becerileri geliştirmeye yöneliketkinlik önerileri sunmaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Basic Skills and Turkish Education

Öz:
Mother tongue education is essential for strengthening the connections of people to theirenvironment increasing their thinking and expressing capabilities and leading them to civilization.Turkish lesson is not information but is a skill lesson. Depending on this the aim of Turkish lessonis to develop the main skills at the curriculum (using Turkish correctly, well and efficiently, criticalthinking, creative thinking, communicating, problem solving, determining, using informationtechnology, searching and enterprising) together with four main language skills; reading,listening, speaking and writing. The aim of this study is to explain the basic skills at Primaryschools Turkish Education Curriculum, to emphasize the ways of improving these basic skills andto suggest activity proposals about developing these skills.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akar, C. (2007). İlköğretim öğrencilerinde eleştirel düşünme becerileri. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Arıcı, A. F. (2008). Okuma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2, 61-82.
 • Baş, H. Z. (2002). Drama yöntemiyle Türkçe eğitimi. Ankara:Uzerler Matbaacılık.
 • Çakmak, G. (2010). İlköğretim birinci kademe Türkçe öğretim programının öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini geliştirmeye etkisine yönelik öğretmen görüşleri (Tokat ili örneği). Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çelikkaleli, Ö. ve Gündüz, B. (2010). Ergenlerde problem çözme becerileri ve yetkinlik inançları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 361-377.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretimde okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul: M.E.B Basımevi.
 • Erden, M. ve Akman, Y. (2006). Eğitim psikoloj isi. Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Hezen, E. (2009). İlköğretim 1-5. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nun öğelerinin öğretim programında yer alan temel becerileri geliştirmeye uygunluğu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Hotaman, D. (2008). Yeni ilköğretim programının kazandırmayı öngördüğü temel becerilerin öğretmen, veli ve öğrenci algıları doğrultusunda değerlendirilmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Kan, A. Ü. (2006). Yeni ilköğretim programında öngörülen temel becerileri kazanmada beşinci sınıf sosyal bilgiler ve Türkçe derslerinin etkilerine ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi (Diyarbakır ili örneği). Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Karahan, F. (2008). Bir iletişim ve çatışma çözme beceri eğitimi programının üniversite öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 169-186.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş Öztürk, S. (2007). Yaratıcı düşünmeye dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kurudayıoğlu, M., Tüzel, S., ve Güneş, S. (2009). Analysis of the activities in 7th grade Turkish language course books for elementary school according to the basic skills. The International Journal of Educational Researchers. 1(1), s.2-10.
 • MEB. (2005). İlköğretim 1-5. sınıf programları tanıtım el kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Numanoğlu, G. (1999). Bilgi toplumu-eğitim-yeni kimlikler 1: Bilgi toplumu ve eğitime yansımalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 331-339.
 • Özatalay, H. (2007). İlköğretim 1. kademe Türkçe öğretim programında öğrencilere kazandırılması hedef lenen temel becerilerin ders kitaplarında kullanılmasına ilişkin durum çalışması. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Özbay, M. (2006). Türkçe özel öğretim yöntemleri 1. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 621-643.
 • Temizkan, M. (2009). Metin türlerine göre okuma eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Temizöz, H. (2008). Yabancı dil öğretiminde dilbilgisi çeviri yöntemi ve iletişimci yaklaşım uygulamalarının öğrencilerin öğrenme becerisi üzerindeki etkisi. Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7,8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Türnüklü, E. ve Yeşildere, S. (2005). Problem, problem çözme ve eleştirel düşünme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 107-123.
 • Yahşi Cevher, Ö. (2008). Türkçe programının ilköğretim 6. sınıf düzeyinde eleştirel düşünme becerisine etkililiği. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Büyük Türkçe sözlük. http://tdkterim.gov.tr/bts/ (Erişim Tarihi: 16.09.2011).
APA KURUDAYIOGLU M, ÇETİN Ö (2015). Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi. , 1 - 19.
Chicago KURUDAYIOGLU Mehmet,ÇETİN ÖZLEM Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi. (2015): 1 - 19.
MLA KURUDAYIOGLU Mehmet,ÇETİN ÖZLEM Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi. , 2015, ss.1 - 19.
AMA KURUDAYIOGLU M,ÇETİN Ö Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi. . 2015; 1 - 19.
Vancouver KURUDAYIOGLU M,ÇETİN Ö Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi. . 2015; 1 - 19.
IEEE KURUDAYIOGLU M,ÇETİN Ö "Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi." , ss.1 - 19, 2015.
ISNAD KURUDAYIOGLU, Mehmet - ÇETİN, ÖZLEM. "Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi". (2015), 1-19.
APA KURUDAYIOGLU M, ÇETİN Ö (2015). Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 1 - 19.
Chicago KURUDAYIOGLU Mehmet,ÇETİN ÖZLEM Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi 3, no.3 (2015): 1 - 19.
MLA KURUDAYIOGLU Mehmet,ÇETİN ÖZLEM Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.3, no.3, 2015, ss.1 - 19.
AMA KURUDAYIOGLU M,ÇETİN Ö Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2015; 3(3): 1 - 19.
Vancouver KURUDAYIOGLU M,ÇETİN Ö Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2015; 3(3): 1 - 19.
IEEE KURUDAYIOGLU M,ÇETİN Ö "Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi." Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3, ss.1 - 19, 2015.
ISNAD KURUDAYIOGLU, Mehmet - ÇETİN, ÖZLEM. "Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi". Ana Dili Eğitimi Dergisi 3/3 (2015), 1-19.