Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 99 - 119 Metin Dili: Türkçe

JUVENILE JUSTICE SYSTEM IN TURKEY AND CHILDREN IN REFORMATORY CENTERS

Öz:
Bu çalışmanın amacı çocuk adalet sistemini gözden geçirmek ve busistemin işleyiş ve ilkelerinin hükümlü çocukların yaşamlarını iyileştirmeye olankatkılarını tartışmaktır. Çocuk adalet sisteminin bugünkü durumuyla ilgililiteratür taramasıyla bağlantılı olarak Türkiyedeki eğitimevlerinde bulunan 120hükümlü çocuk arasında aile karakteristikleri, eğitim ve çalışma durumu,bağımlılık yaratan madde kullanımı ve sorgulama ve yargılama süreçleri ile ilgilibir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçları çocuk haklarının kanunlartarafından koruma altına alınmış olmasına karşın soruşturma, tutukluluk, çocukmahkemelerinin yapısı ve ceza infaz kurumlarıyla ilgili birçok problembulunduğunu göstermektedir. Diğer bir sonuç, ceza adalet sisteminin işleyişindeaile, eğitim ve çalışma, madde kullanımı gibi alanlarda önleyici politikalaroluşturularak çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi noktasındakiyetersizlikler nedeniyle onarıcı adalet ilkesinin hayata geçirilemediğiyönündedir.
Anahtar Kelime:

Türkiye de Çocuk Adalet Sistemi ve Eğitimevlerindeki Çocuklar

Öz:
The purpose of the study is to review the new reparative juvenilejustice system and discuss what could its procedures and principles bringconvicted children to enhance their living conditions. In line with the literaturereview on the present situation of the juvenile justice system after 2005, aquestionnaire on family characteristics, school and work status, substance useand the prosecution and incarceration processes was conducted among 120children in reformatory institutions in Turkey in 2010-2011. The results of thesurvey indicated that children s rights in criminal justice process are protected bythe law, however as indicated in the literature review; in practice, there are manyproblems related to the prosecution process, period of detention, the structure ofjuvenile courts and penal institutions. Another conclusion is that in thefunctioning of the juvenile justice system, due to the failure in amelioratingchildren s living conditions -a failure arising from the lack of policies regardingthe fields such as family, education and work, substance use, reparative justiceprinciple cannot be put into practice.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akdam, M. (2006). An Evaluation on the Activities of Children ’s Police (Emniyet Genel Müdürlüğü ’nün Çocuk Polisi Uygulamaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme) . Ankara: Unpublished MA Thesis, Ankara University.
 • Akpunar, B. S. (2005, November). The Child Protection Law (Çocuk Koruma Yasası). 8 Haziran 2010 tarihinde http://www.turkhukuksitesi.com/showthread .php?t=4330. Adresinden erişildi.
 • Atılgan, A. and Atılgan, E. U. (2009). The Evaluation of the Regulations and Application on Children ’s Rights Paradigm and Prevailing Principles of Juvenile Justice in Turkey (Çocuk Hakları Paradigması ve Çocuk Ceza Yargılamasına Hakim Olan Ilkeler Açısından Türkiye ’deki Düzenleme ve Uygulamaların Değerlendirilmesi) . Ankara: Joint Platform of Human Rights Report (İnsan Hakları Ortak Platformu Raporu). 22 Haziran 2011 tarihinde http://www.courts.wa.gov/court_rules/?fa=court_rules.rulesPDF&ruleID=supJ uCR07.08&pdf=1 adresinden erişildi.
 • Bonta, J. et all. (2006). Restorative Justice and Recidivism: Promises Made, Promises Kept?. (D. Sullivan and L. Tift, Ed.), Handbook of Restorative Justice in (pp 108-120). Routledge: Oxon.992
 • Bradshaw, W. and Roseborough, D. (2005). Restorative Justice Dialogue: The Impact of Mediation and Conferencing on Recidivism. Federal Probation, 69(2), 15- 21.
 • Child Protection Law (Çocuk Koruma Kanunu). (3 June, 2005). 17 Nisan 2011 tarihinde http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1527.html adresinden erişildi.
 • Clemmer, D. (1940). The Prison Community. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Çavdar, Y. (2006). A Lif e Story Research of Children Released f rom Penal Institutions (Kurumlardan Tahliye Olan Çocuklarla Yaşam Öyküsü Çalışması) . Ankara: Youth Reauthonomy Foundation Publications.
 • Department of Probation and Help. (January, 2010). Probation Statistics 2009. 1 Nisan 2011 tarihinde http://www.cte-dsm.adalet.gov.tr adresinden erişildi.
 • Department of Probation and Help. (March, 2011). Probation Statistics 2011. 19 Nisan 2011 tarihinde http://www.cte-dsm.adalet.gov.tr adresinden erişildi.
 • Doğan, A. (2004). Juvenile Courts (Çocuk Mahkemeleri) . 17 Nisan 2011 tarihinde http://www.sosyalhizmetuzmani.org/cocukmahkemelerishuz.doc adresinden erişildi.
 • Erbay, E. (2008). Being Child Worker: A Retrospective Approach to Child Labour (Çocuk İşçi Olmak: Çocuk İşçiliğine Retrospektif Bir Bakış) . Ankara: Social Service Experts Association Publication.
 • Grand National Assembly of Turkey Human Rights Commision. (March, 2010). Juvenile Penal Institutions and Ref ormatories Investigation Report. 11 Nisan 2011 tarihinde http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=48102 adresinden erişildi.
 • Güler, M. (n.d.). Children ’s Police (Çocuk Polisi) . 19 Nisan 2011 tarihinde http://www.sosyalhizmetuzmani.org/cocukpolisi.htm adresinden erişildi.
 • Gündem Çocuk. (2008). Juvenile Policy of Turkey (Türkiye ’nin Çocuk Politikası) . 19 Nisan 2011 tarihinde http://www. gundemcocuk. org/dokumanlar/gc_turkiye _cocuk_politikasi /3.1.1.%20adalet. pdf adresinden erişildi.
 • İçli, T. (2007). Profile of the Children Involved in Crime (Suçlu Çocukların Türkiye Profili). (A. Solak, Ed.), Violence at School and Juvenile Delinquency (Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu) in (pp. 329-351). Ankara: Hegem Yayınları.
 • İçli, T. (2009). Child, Crime and Street (Çocuk, Suç ve Sokaklar) . Ankara: General Directorate of Family and Social Research Publications.
 • İstanbul Bar. (June, 2007). Search Conf erence Report on the Application of the Child Protection Law. 19 Nisan 2011 tarihinde http://www.istanbulbarosu.org.tr /Yayinlar/BaroKitaplari/ckkuiakr.pdf adresinden erişildi.
 • Kolbüken, B. (2010). On Children’s Rights or about a Tall Dwarf (Çocuk Hakları Üzerine ya da Upuzun Bir Cüce Hakkında). Contemporary Law (Güncel Hukuk), 2(74), 45-50.
 • Kuanliang, A., Sorensen, J. R., Cunningham, M. D. (2008). Juvenile Inmates in an Adult Prison System: Rates of Disciplinary Misconduct and Violence. Criminal Justice and Behaviour, 35(9), 1186-1201.
 • Munchie, J. (2005). The Globalization of Crime Control: The Case of Youth and Juvenile Justice. Theoretical Criminology, 9(1), 35-64.
 • Özbay, Ö. (2008). Strain, Social, Bonding Theories and Delinquency. Cumhuriyet University Journal of Social Sciences (Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 32(1), 1-16.
 • Özkaya, M. C. (March, 2010). A Humanistic Approach on Punishment Execution: ‘Probation System ’ (Ceza Adaletinde Insancil Bir Yaklaşim: ‘Denetimli Serbestlik ’) . 30 Marrt 2011 tarihinde http://www.sosyalhizmetuzmani.org/ denetimliserbestlik.htm adresinden erişildi.
 • Prime Ministry Human Rights Precidency. (2009). European Commision Progress Report.19 Nisan 2011 tarihinde http://www.ihb.gov.tr/dosyagoster.ashx?id=8 adresinden erişildi.
 • Republic of Turkey, Ministry of Justice. (2009). Strategic Plan 2010-2014. 30 Mart 2011 tarihinde http://www.adalet.gov.tr/stratejikplan/AdaletBakanlığı StratejikPlanı2010-2014. pdf adresinden erişildi.
 • Rodriguez, N. (2005). Restorative Justice, Communities, and Delinquency. Washington Courts (September, 2003). Rule JuCR 7.8. 18 Nisan 2011 tarihinde http://www.courts.wa.gov/court_rules/?fa=court_rules.rulesPDF&ruleId=supJu CR07.08&pdf=1 adresinden erişildi.
 • Rodriguez, N. (2007). Restorative Justice at Work: Examining the Impact of Restorative Justice Resolutions on Juvenile Recidivism. Crime and Delinquency, 53, 355- 379.
 • SSCPA. (June, 2010). Year 2009 Activity Report (2009 Yılı Faaliyet Planı). 10 Nisan 2011 tarihinde http://www.shcek.gov.tr/userfiles/pdf/SHCEK%202009%20 YILI%20FAALIYET%20RAP.WEB.pdf adresinden erişildi.
 • SSCPA. (n.d.). History of SSCPA (SHÇEK Tarihçesi) . 6 Nisan 2011 tarihinde http://www.shcek.gov.tr/tceknun-dernek-statusunden-resmi-kurum-haline- donusumu.aspx adresinden erişildi.
 • Turkish National Police. (n.d.). Children ’s Police (Çocuk Polisi) . 6 Nisan 2011 tarihinde http://www.egm.gov.tr/cocuk.polisi.asp. Accessed 6 April 2011 adresinden erişildi.
 • TURKSTAT. (2008-B). Justice Statistics 2008. 29 Mart 2011 tarihinde http:// www.turkstat.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=1&ust_id=12 adresinden erişildi.
 • TURKSTAT. (2008-C). Sentenced Juveniles 2008. 30 Mart 2011 tarihinde http: //www.turkstat.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=1&ust_id=12 adresinden erişildi.
 • Uluğtekin, S. (2004). Juvenile Courts and Social Examination Reports (Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal İnceleme Raporları) . Ankara: Union of Bars of Turkey Publication.
 • Ulugtekin, S. and Baykara-Acar, Y. (2011). Juvenile Courts and Probation Officers as Change Agents in Turkey. International Journal of Humanities and Social Sciences, 1(3), 199-203.
 • UNICEF. (2009-B). Justice f or Children. 30 Nisan 2011 tarihinde http://www. unicef.org.tr/en/content/detail/71/justice-for-children.html adresinden erişildi.
 • UNICEF. (2010-B). Unite f or Children: Country Prof ile of Turkey.26 Mart 2011 tarihinde http://www.unicef.org/turkey/ut/ut2_2010.html adresinden erişildi.
 • UNICEF. (2010-C). Report on the Situation of Women and Children. 22 Mart 2011 tarihinde http://www.unicef.org.tr/en/content/detail/69/child-rights-monitoring- 2.htmlUNICEF adresinden erişildi.
 • US Department of Justice, Bureau of Statistics. (May, 2010). Felony Defendants in Large Urban Countries. Bulletin NCJ 228944, Washington DC.
 • Usta, İ. and Öztürk, H. (2010). Probation System (Denetimli Serbestlik). Penal Law Journal (Ceza Hukuku Dergisi), 5(13), 2-44.
 • Zingraff, M. T. (1975). Prisonisation as an Inhibitor of Effective Resocialization. Criminology, 13(3), 366-388.
APA ÇOBAN S (2015). JUVENILE JUSTICE SYSTEM IN TURKEY AND CHILDREN IN REFORMATORY CENTERS. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0(22), 99 - 119.
Chicago ÇOBAN SEVGİ JUVENILE JUSTICE SYSTEM IN TURKEY AND CHILDREN IN REFORMATORY CENTERS. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 0, no.22 (2015): 99 - 119.
MLA ÇOBAN SEVGİ JUVENILE JUSTICE SYSTEM IN TURKEY AND CHILDREN IN REFORMATORY CENTERS. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.22, 2015, ss.99 - 119.
AMA ÇOBAN S JUVENILE JUSTICE SYSTEM IN TURKEY AND CHILDREN IN REFORMATORY CENTERS. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2015; 0(22): 99 - 119.
Vancouver ÇOBAN S JUVENILE JUSTICE SYSTEM IN TURKEY AND CHILDREN IN REFORMATORY CENTERS. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2015; 0(22): 99 - 119.
IEEE ÇOBAN S "JUVENILE JUSTICE SYSTEM IN TURKEY AND CHILDREN IN REFORMATORY CENTERS." Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0, ss.99 - 119, 2015.
ISNAD ÇOBAN, SEVGİ. "JUVENILE JUSTICE SYSTEM IN TURKEY AND CHILDREN IN REFORMATORY CENTERS". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 22 (2015), 99-119.