Yıl: 2014 Cilt: 51 Sayı: 590 Sayfa Aralığı: 103 - 114 Metin Dili: Türkçe

İşkoliklik İş-Aile Çatışması İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama

Öz:
Bu çalışma işkoliklik ile iş-aile çatışması arasındaki anlamlı bir ilişkinin tespitiamacıyla yapılmıştır. Bu çerçevede, işkolik davranış özelliği gösterdiği varsayı- lan doktorların, işkoliklik dereceleri ve iş-aile ya da aile-iş çatışması yaşayıp ya- şamadıkları belirlemeye çalışılmıştır.Çalışmada, sağlık işletmelerinde çalışan doktorlara yönelik alan araştırması ya- pılmıştır. Alan araştırması sonucunda elde edilen veriler üzerinde Yapısal Eşit- lik Modeli ile doğrulayıcı faktör analizi, regresyon ve korelasyon analizleri yapıl- mıştır. Bu analiz için AMOS 18.0 programı kullanılmıştır. Ayrıca hipotezlerde orta- ya atılan farklılıkların tespiti için SPSS analiz programı ile t-testi ve ANOVA ana- lizleri yapılmıştır.Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, doktorları işkolik olarak nitelen- dirilecek yeterli bulgulara ulaşılamamıştır. Ancak yapısal eşitlik modeli ile yapılanişkoliklik ile iş-aile çatışması ilişkisine yönelik analiz sonucunda anlamlı bulgularelde edilmiştir. Bu bulgulara göre işkoliklik ile iş-aile çatışması arasında negatifve pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca işkolik bireylerin iş ve aile yaşam- larında bir çatışmanın varlığından söz edilebilir. Elde edilen bulgular çalışmanın teorik kısmında ortaya atılan hipotezleri destek- ler nitelikte ve konuyla ilgili daha önce yapılan diğer araştırma sonuçlarıyla daparalellik göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Research on the Relation of Workaholism and Work-Family Conflict with Structural Equation Modeling: An Application on Health Businesses

Öz:
This research is carried out to reveal a meaningful relations between workaho- lism and work-family conflict. In this context, in which the behavior characteristicof workaholics workaholism default ratings of doctors or family-work conflict andwork-family tried to determine whether they had experienced. In the present research, survey that focused on the doctors who work in the he- alth institutions. In the view of "Structural Equation Modeling" factor analysis,regression and correlation analyzes are applied on the datas obtained throughsurvey. In this analysis AMOS 18.0 is used. Moreover, to determine the differen- ces asserted in the hypothesis SPSS analysis program, t-test and ANOVA analy- zes are applied. According to the findings, the sufficient findings can not obtained to conclude thatthe doctors who constitiute the sample are workaholic. In the other hand, as aresult of analysis achieved by structural equation modeling, the meaningful fin- dings are obtained related the relations between workaholism and work-familyconflict. According to these results, the positive and negative relations are de- termined between workaholism and work-family conflict. Furthermore, it can besupposed that there is a conflict in workaholics work and family life.The findings support the hypothesis supposed in the theoretical part of this rese- arch and are compatible with the previous research results.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • APAYDIN, Muazzez, Deniz; (2004), “Çift Kariyerli Ailelerde İş-Aile ve Aile-İş Çatışmalarının Kendini Kurgulama Düzeyleri İle İlişkisi” Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara ARYEE, S. Luk - LEUNG A. ve S. LO; (1999), “Role Stressors, Inter-role Conflict, and Wellbeing: The Moderator Influence of Social Support and Coping Behaviors Among Employed Par- ents in Hong Kong”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 54, 1999, ss. 259-28.
 • AZİZ, Shahnah ve CUNNİNGHAM, Jamie; (2008),”Workahol- ism, work stress, work-Life imbalance: exploring gender’s role” Gender in Management: An International Journal Vol. 23 No. 8, pp. 553-556
 • AZİZ, Shahnah and ZİCKAR, Micheal, J.; (2006) “A cluster analysis investigation of workaholism as a syndrome”, Journal of Occupational Health Psychology, Vol. 11, p. 52-62.
 • BONEBRIGHT, C. A., CLAY, D. L., & ANKENNMAN, R. D. ; (2000). The relationship of workaholism withwork-life conflict, satisfaction, and purpose in life. Journal of Counseling Psy- chology, 47, p. 469-477.
 • BRADY, Becca R., VODANOVİCH Stephen J,. ROTUNDA Robert; (2008): The Impact of Workaholism on Work-Family Conflict, Job Satisfaction, and Perception of Leisure Activities, The Psychologist-Manager Journal, 11: 2, p. 241-263
 • BUELENS Marc, POELMANS, Steven; (2004) “Enriching the Spence and Robbins Typology of Workaholism Demographic, Motivational and Organizational Correlates.” Journal of Organi- zational Change Management. 17 (5) p. 440 -458
 • BURKE, Ronald J.; (2000a), “Workaholism and Extra-Work Satisfactions”,International Journal of Organizational Analysis, 7, p. 352- 364,
 • BURKE, Ronald J.; (2000b),”Workaholism in organizations: psychological and physical wellbeing consequences”. Stress Medicine, 16, p 11–16,
 • BURKE, Ronald J. ve Matthiesen, S.B.; (2004). “Workaholism among Norwegian journalists: Antecedents and consequenc- es” Stress and Health, 20, 301-308. Unpublished manuscript. Toronto: Schulich School of Business. Çarıkçı, İ. H., A. Oksay, M. Çiftçi ve S. Derya,; (2009) "Türk Yöneticilerinde İş Aile Yaşam Çatışması," International Davraz Congress, 24-27 September, Isparta, p. 159-160, 2009
 • FRONE, Michael R. - RUSSELL M. – COOPER M.L.; (1992), “Antecedents and Outcomes of Work-Family: Testing a Model of the Work-Family Interface”, Journal of Applied Psychology, Vol. 77, p. 65-78.
 • GARSON, Bonnie; (2005) “Work Addiction in the Age of In- formation Technology An Analysis”, IIMB Management Review, March 2005
 • GARSON, G.David; (2004), “Structural Equation Model- ing”, http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/structur.htm (02.05.2011) Greenhaus, J. H. ve, N. J. Beutell; (1985), “Sources of Conflict Between Work and Family Roles”, Academy of Management Review, 10, 76-88.
 • GÜNBEYİ, Murat ve GÜNDOĞDU, Tarkan; (2010) ”Polis Teşkilatının İşkolik Çalışanları” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1) s.56-63
 • KART, Müge, E. (2005). “Reability and Validity of The Worka- holism Battery (Work-Bat): Turkish Form”, Social Behavior and Personality, 33 (6), s. 609-618
 • KINNUNEN, Ulla ve MAUNO Saija; (1998) “Antecedents and Outcomes of Work-Family Conflict Among Employed Women and Men in Finland”, Human Relations, 51 (2), p.157-177 KULA, S; (2011) “Occupational Stress and Work-Related Wellbeing of Turkish NationalPolice (TNP) Members”, Doctoral Dissertation, Public Affairs in the College of Health and Public Affairs at the University of Central Florida Orlando, Florida (un- published dissertation) MCMILLAN, Lynley.H.W., Elizabeth, O’DRISCOLL M.P., & BRADY, E.C.; (2004).The impact of workaholism on personal relationships. British Journal of Guidance and Couselling, 32, 171-186
 • NAKTİYOK, Atılhan ve Karabey Canan Nur; (2005), “İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1.
 • NETEMEYER, Richard G. - BOLES James S. - MCMURRİAN Robert; (1996), "Development and Validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales.", Journal of Applied Psychology, Vol81, No. 4.: 400-410.
 • OATES, Wayne, E.; (1971) “Confessions of a Workaholic: The Facts About Work Addiction, World, NewYork, NY ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut ve AKTAŞ Aylin; (2007), “Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığın Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü”, Erciyes Üniversi- tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 28, Ocak- Haziran, s.1-20
 • ROBINSON, Bryan, E.ve POST, Phyllis; (1997). “Risk of Ad- diction to Work and Family Functioning”, Psyhological Reports, 81, 91-95 ROBINSON, Bryan, ve KELLEY, L.; (1998). Adult children of workaholics: Self-concept, anxiety, depression, and locus of control. American Journal of Family Therapy, 26, 223-238
 • ROBINSON, Bryan, Carroll, J. J., & Flowers, C.; (2001).Mari- tal estrangement, positive affet and locus of control among spouses of workaholics and spouses of nonworkaholic: A na- tional study. American Journal of Family Therapy, 29, 397- 410.
 • RUSSO, A. James ve WATERS, Lea E.; (2006), “Workaholic Worker Type Differences in Work-Family Conflict, the Moderat- ing Role of Supervisor Support and Flexible Work Scheduling”, Career Development International, Vol. 11, No. 5, s. 418–439.
 • Sekeran, U.,(2003) “ Research Method For Business” 4E WSE: Skill Building Aproach, p.253 SEYBOLD, C.Karen. ve SALOMONE, Paul.R.; (1994), “Un- derstanding workaholism: a review of causes and counseling approaches”, Journal of Counseling & Development, 73,ss. 4-9.
 • SNIR, Raphael., & HARPAZ, Itzhak; (2004). Attitudinal and de- mographic antecedents of workaholism. Journal of Organiza- tional Change Management,17, 520-536.
 • SPENCE, Janet. T. ve ROBBINS, Ann. S.; (1992), “Workahol- ism: definition, measurement and preliminary results”, Journal of Personality Assessment, 58, ss. 160-178.
 • TARIS, Toon W., SCHAUFELI, Wilmar B.ve VERHOEVEN, Lo- tus C.; (2005) “Workaholism in the Netherlands: Measurement and Implications for Job Strain and Work–Nonwork Conflict” Applied Psychology : An International Review, 2005, 54 (1), 37–60 Uryan, Y; (2010) “Organizational Safety Culture and Individual Safety Behavior: A Case Study of the Turkish National Police Aviation Department” Unpublished Dissertation, University of Central Florida, Orlando.
 • VOYDANOFF, Patricia; (2004). The effects of work demands and resources on work-to family conflict and facilitation. Jour- nal of Marriage and the Family, 66, 398-412.
 • WAYNE, Julie Holliday, MUSISCA Nicholas ve FLEESON Wil- liam; (2004) “Considering the Role of Personality in the Work- Family Experience: Relationships of the Big Five to Work-Fam- ily Conflict and Facilitation”, Journal of Vocational Behavior, 64 (1), p.108-230
 • YILMAZ, Veysel., Çelik,H. Eray., Ekiz H.,Erdoğan.; (2006) “Ku- ruma Bağlılığı Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modelleriyle Araştırılması: Özel ve Devlet Bankası Örneği” Sosyal Bilimler Dergisi, s.171-184
 • YÖNEY, Hakan; (2007). “Hayat Çalışmaktan İbaret Mi?” 12 Ocak, 2007, http://www.herbikonu.com/haberci/haber_oku. asp?haber=71
 • YÜKSEL, İhsan; (2005). “İş-Aile Çatışmasının Kariyer Tatmi, İş Tatmini ve İş Davranışları ile İlişkisi” ) İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 19 Eylül 2005 Sayı: 2
APA ZİNCİRKIRAN M, METE M (2014). İşkoliklik İş-Aile Çatışması İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 51(590), 103 - 114.
Chicago ZİNCİRKIRAN Mustafa,METE Mehmet İşkoliklik İş-Aile Çatışması İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 51, no.590 (2014): 103 - 114.
MLA ZİNCİRKIRAN Mustafa,METE Mehmet İşkoliklik İş-Aile Çatışması İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.51, no.590, 2014, ss.103 - 114.
AMA ZİNCİRKIRAN M,METE M İşkoliklik İş-Aile Çatışması İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. 2014; 51(590): 103 - 114.
Vancouver ZİNCİRKIRAN M,METE M İşkoliklik İş-Aile Çatışması İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. 2014; 51(590): 103 - 114.
IEEE ZİNCİRKIRAN M,METE M "İşkoliklik İş-Aile Çatışması İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama." Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 51, ss.103 - 114, 2014.
ISNAD ZİNCİRKIRAN, Mustafa - METE, Mehmet. "İşkoliklik İş-Aile Çatışması İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama". Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 51/590 (2014), 103-114.